Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 76 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
REVITALIZACE ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, VYSOČANECH
Zatloukalová, Denisa ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Praha má velké množství lokalit, které ztratily svou průmyslovou slávu či dopravní význam. Dnes tyto oblasti zůstávají nevyužité a stávají se zanedbanými jizvami na tváři města. Takových území je nyní v Praze 1466 hektarů a jejich přeměna a omezení rozrůstání Prahy je jeden z hlavních cílů připravovaného Metropolitního plánu. A právě řešení přeměny jednoho z takových území, areálu bývalého ČKD, je předmětem této diplomové práce. Podmínky revitalizace území bývalé ČKD jsou zakotveny v Územním plánu města Prahy, území Vysočany, Metropolitním plánu a roli sehrávají i okolní developerské projekty. Cílem práce je vyhodnocení stávajících pozemků, jejich využití v souladu s Metropolitním plánem a koncepční obnova postindustriálního území Vysočany. Diplomová práce přináší možný příklad vytvoření nové městské čtvrti, která nabízí bydlení, moderní kanceláře, sportovní vyžití a veškerou občanskou vybavenost. Moderní architektura výškových domů je doplněna o kvalitní řešení veřejných prostranství, zelených ulic a parků.
KONVERZE SLÉVÁRNY V ÚZEMÍ BÝVALÉ ČKD V PRAZE, Vysočanech
Kuric, Alexander ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
DIplomová práce se zabývá konverzí objektu slévárny v areálu bývalé ČKD Vysočany na společenské a obchodní centrum. Prioritou návrhu je zachování klíčových hodnot industriálního dědictví a jejich prezentace širší veřejnosti. Návrh objekt zasazuje do nové urbanistické struktury, kterou integruje do širšího celku regenerovaného brownfieldu.
REVITALIZACE BÝVALÉ TOVÁRNY ČKD V PRAZE , VYSOČANECH
Formánek, Jakub ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Praha a další města v České republice v současné době bojují s bytovou krizí, která způsobuje růst cen bydlení. Pro mnohé se stává bydlení nedosažitelným cílem. Nižší cenu nabízí projekty na předměstí, které však zvyšují nároky na dopravu a nejedná se dlouhodobě o udržitelnou variantu. Město se snaží podporovat proměny ploch na území města – bývalých továren nebo opuštěných areálů – neboli brownfieldů. Městská čtvrť Vysočany prochází v poslední době velkými změnami. Bývalé průmyslové provozy jsou odstraňovány a nahrazovány rezidenční nebo administrativní výstavbou. Všem projektům však chybí jednotící charakter. Projekt navrhuje výstavbu na místě bývalých továren ČKD, které nyní již neslouží svému původnímu účelu. Celkem tři nové městské bloky při ulici Kolbenova navazují na okolní zástavbu (v místech, kde je to možné) a snaží se nastavit standard pro další výstavbu. Zároveň podporují snahu města vytvořit z Kolbenovy ulice živý bulvár. Projekt je navržen jako polyfunkční blok tak, aby území zůstalo živé po celý den. Návrh zahrnuje administrativní budovy, obytné bloky a veřejné prostranství.
REVITALIZACE BÝVALÉHO PRŮMYSLOVÉHO ÚZEMÍ V PRAZE, VYSOČANECH
Černeyová, Natália ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Témou diplomovej práce je návrh na revitalizáciu bývalého priemyselného územia v Prahe, Vysočanoch. Štvrť, ktorá sa v minulosti nachádzala na okraji Prahy v blízkosti železnice je v súčasnosti z veľkej časti bez využitia alebo s využitím, ktoré neslúži k prospechu mestskej časti a jej užívateľov. V návrhu išlo hlavne o vytvorenie aktívneho prostredia, ktoré by zodpovedalo modernému chodu mesta a slúžilo potrebám jeho obyvateľov. Urbanisticko-architektonická štúdia rešpektuje súčasné tendencie lokality a prebiehajúce developerské projekty, ktoré výrazne ovplyvnia vzhľad a fungovanie mestskej štvrte Vysočan. Tým chýba predovšetkým ako mestskosť, keďže ide do značnej mieri o priemyselnú štvrť, tak aj samotné centrum, ktoré by zodpovedalo významnej mestskej časti. Dôležitou súčasťou celého konceptu bola intervencia riešeného územia s novým mestským bulvárom Kolbenova. Cieľom práce bol návrh, ktorý by vychádzal z potrieb Prahy ako metropolitného mesta, preto návrh rešpektuje v súčasnosti prejednávaný Metropolitný plán, ktorý umožňuje v danej lokalite výškovú zástavbu. Štúdia usiluje o vytvorenie dostatočnej kapacity bývania a príležitostí, ktoré predstavujú potenciál pre celú mestskú časť a dokážu odpovedať na dopyt obyvateľstva po kvalitnom živote v meste podľa súčasných štandardov zodpovedajúcim hlavnému mestu Praha.
MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ
Střeštíková, Vendula ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh revitalizace zchátralého areálu bývalé textilní továrny v Brně Obřanech. Areál se nachází v městské okrajové části, kde je situována hranice mezi územními čtvrtěmi Maloměřice a Obřany. Poloha areálu vytváří jedinečný strategický potenciál ve vytvoření užšího vztahu mezi centrální částí města a jeho periferií, který umožňuje penetraci městských aktivit do vzdálenějšího území. Cílem návrhu bylo podpoření vztahu ostrova a vodního elementu - řeky, který přináší jedinečnou kompozici pro tvorbu nového ústředního bodu městské části, jež v současnosti Obřany postrádají. Ústředním bodem projektu se stala podpora lokálního potenciálu rozšířením nabídky městských aktivit a rekreačních možností, včetně neopomenutelné úcty k průmyslovému dědictví, kterým se může Brno pyšnit. Při práci s návrhem na revitalizaci ostrova bylo třeba přistoupit k radikálnějšímu zásahu v podobě vyčištění ostrova od nevhodných, konstrukčně, staticky či architektonicky nevyhovujících budov a opětovně tak docílit zpřístupnění areálu široké veřejnosti. Stěžejním prvkem celého návrhu se proto stala budova bývalé přádelny, která je svou současnou polohou, vzhledem a památkovými kvalitami předurčena pro umístění hlavní a dominantní funkce, jež byla po předešlých analýzách a průzkumech přisouzena muzeu textilu. Jako protipól této výrazné objemové struktury byla navržena rozsáhlá volná a zatravněná plocha parku, která byla vyčištěna od bývalých nevyhovujících objektů. Zachované objekty bývalé textilní továrny byly naopak individuálně revitalizovány a navrženy s novými vhodnými funkcemi.
MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ
Pešková, Lucie ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá konverzí areálu bývalého textilního závodu Mosilana v Brně-Obřanech. Cílem bylo navrhnout nové textilní muzeum v rámci dominanty areálu, někdejší přádelny, a oživit celou přilehlou lokalitu, aby se znovu otevřela lidem - jak místním, tak turistům. Vyjímečnost místa spočívá industriální atmosféře a jedinečnosti ostrova, na kterém se celý areál rozprostírá. Podrobnou analýzou okolí, potřeb a možností městské části jsem dospěla k celkovému programu a náplni areálu, zkoumáním typologie úspěšných textilních muzejí v zahraničí vznikla náplň muzea textilu. Návrh navrací život krásnému ostrovnímu areálu, v kontrastu s industriální minulostí je místo široce ozeleněno a upraveno do volnočasové parkové podoby. Kromě textilního muzea se zde nachází společenský sál, energetická expozice s původní Kaplanovou turbínou, cyklopoint a bistro.
MUZEUM TEXTILNÍHO PRŮMYSLU V BRNĚ
Svíbová, Tereza ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo vyřešení oblasti na pomezí brněnských městských částí Maloměřice a Obřany, kde vznikl po vytvoření mlýnského náhonu umělý ostrov. Od roku 1912 zde byl budován průmyslový textilní areál, který dnes již neplní svou původní funkci a chátrá. Mým záměrem bylo ostrov vyčistit a navrátit mu dávnou podobu parku a jedinečného místa, kde lidé načerpají energii v blízkosti vody a kde zároveň ocení kulturní nabídku v konverzovaných objektech. V hlavní budově bývalé přádelny vznikne muzeum textilu, které si Brno jistě zaslouží. Doplní ho také pavilon Soudobé módy a strojírenská expozice se stále funkční kaplanovou turbínou. Nedílnou součástí areálu je i řeka Svitava, která bude na severu nově využívána jako tréninkový vodácký kanál.
Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje
Mosler, Štěpán ; Boháč, Ivo (oponent) ; Králová, Eva (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku naděje na obnovu. Nezbývá jich mnoho a velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Důležité je, jak se k těmto historickým budovám budeme stavět v budoucnosti. Využít tento neopakovatelný potenciál, nebo nechat prostor pro nové využití? Jakým způsobem přistupovat k těmto stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co potřebují? Dizertační práce se snaží charakterizovat a ukázat hodnoty pivovarské architektury, která se díky dramatickým změnám společnosti stala ohroženým druhem. Prostuduje a představí pozitivní příklady využití potenciálu původních pivovarů a vepsání tohoto dědictví do soudobé urbanistické struktury měst a jejich zapojení do rozvojových projektů, konverzí a revitalizací, případně i dalšími způsoby. Pokusí se nabídnout možnosti, jak k těmto cenným stavbám přistupovat, aby zůstal zachován alespoň jejich charakter a atmosféra pro další generace.
Revitalizace Technického muzea v Brně
Kinnert, Filip ; Zemánek, Václav (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Muzeum je především veřejná budova ve městě. Ačkoli se většina práce sběratelské, konzervátorské a restaurátorské odehrává za zavřenými dveřmi, svým významem a mnohdy i umístěním má muzeum významnou úlohu městotvornou. Revitalizace muzejního areálu má tedy obrovský potenciál pro oživení celé městské části. Technické muzeum Brno má relativně příhodnou pozici v kontextu technologického parku, avšak v současné době nevyužívá dostatečně svého potenciálu. Předložená práce pracuje s těmito možnostmi za účelem obohacení muzea jako kulturně vzdělávací instituce a nabízí rozšíření jeho působnosti jako místo VE MĚSTĚ, místo setkání, procházení a zastavení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 76 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.