Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění na základě longitudinální studie SHARE
Zajíčková, Michaela ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Žejglicová, Kristýna (oponent)
Navzdory snižující se intenzitě úmrtnosti na nemoci kardiovaskulárního systému jsou tato onemocnění stále nejčastější příčinou úmrtí v řadě ekonomicky vyspělých zemích, včetně Česka. Předkládaná práce se zabývá prevalencí infarktu myokardu (nejčastější formy ischemické nemoci srdce) a vybraných rizikových faktorů tohoto onemocnění za využití databáze mezinárodního projektu SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). V úvodní části práce je popsán vývoj úmrtnosti na nemoci oběhové soustavy a v kontextu literatury jsou diskutovány rizikové faktory infarktu myokardu. V empirické části této práce je analyzována prevalence infarktu a souvislost mezi prevalencí infarktu a rizikových faktorů u respondentů studie SHARE, a to jednak v souboru respondentů evropských zemí, jednak v podsouboru respondentů z Česka, za využití metody binární logistické regrese. Analýzou se mimo jiné prokázalo, že hlavním rizikovým faktorem onemocnění infarktu myokardu respondentů SHARE byla u respondentů v evropských zemích nízká fyzická aktivita, stejně jako u respondentů mužů v Česku. U českých žen byla hlavním rizikovým faktorem podváha. Ze sociálních determinantů se pro sledované onemocnění nejvíce projevil vliv dosaženého stupně vzdělání, a to v obou analyzovaných souborech respondentů SHARE. Klíčová...
Srovnání četnosti nemocí z povolání v ČR. Změny a trendy s výhledem do budoucna
Zajíčková, Michaela ; Kavka, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá systémem hlášení a odškodňování nemocí z povolání v České republice a otázkou, zda jsou zdravotníci výrazně více ohroženi riziky vyplývajícími z jejich práce. Systém posuzování a uznávání nemocí z povolání v České republice je zakotven v legislativě - viz úvod práce. Existují registry nemocí z povolání, které jsou každý rok aktualizovány, a proto je možné sledovat vývoj uznávání NzP. Nemoci z povolání v České republice mají klesající trend. Vyvíjí se prevence, zlepšil se včasný záchyt nemocí, byly zavedeny moderní technologie, provedena automatizace výrobních procesů, snížil se počet používaných škodlivých látek. Za úbytkem nemocí z povolání stojí ale také změny v ekonomice. Těžký průmysl je utlumený, uzavírají se doly a hutě a lidé v nich pracující přecházejí do jiných odvětví. Nemoci z povolání hlášené celkově ve zdravotnictví mají klesající trend. Klesá počet hlášených infekčních nemocí, dětských infekčních nemocí, hlášené počty TBC jsou stabilně nízké. Střevní infekce jsou hlášeny sporadicky. Kožní nemoci mírně stoupají. Nemoci dýchací projevují jednoznačně klesající tendenci a naopak stoupají nemoci způsobené fyzikálními faktory. Alarmující je stále zvýšený výskyt svrabu, který svědčí pro nízkou hygienickou úroveň některých zařízení a nedodržování ošetřovatelských postupů.

Viz též: podobná jména autorů
1 Zajíčková, Magdaléna
2 Zajíčková, Marcela
5 Zajíčková, Markéta
2 Zajíčková, Martina
4 Zajíčková, Miroslava
1 Zajíčková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.