Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium vlivu inhibitorů cyklin-dependentních kinas na expresi vybraných AKR a CBR enzymů v lidských buněčných liniích.
Kouklíková, Etela ; Novotná, Eva (vedoucí práce) ; Wsól, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Etela Kouklíková Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu inhibitorů cyklin-dependentních kinas na expresi vybraných AKR a CBR enzymů v lidských buněčných liniích Inhibitory cyklin-dependentních kinas (CDKi) jsou považovány za vhodnou léčbu zejména u pacientů se špatnou prognózou nebo s pokročilým stádiem rakoviny. Bylo zjištěno, že jedním z účinků některých CDKi je vliv na aktivitu enzymů patřících do nadrodiny aldo-keto reduktas (AKR) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR). AKR a SDR enzymy patří do skupiny karbonyl redukujících enzymů. Tyto enzymy se podílejí na metabolismu endogenních látek i xenobiotik. Významnou skupinou xenobiotik, které metabolizují, jsou protinádorová léčiva antracykliny, ze kterých se poté stávají méně účinné látky. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda purvalanol A, roscovitin, dinaciclib, AZD5438 a R547 mohou ovlivnit expresi antracyklinreduktas (AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 a CBR1) v lidských buněčných liniích HepG2 a HL-60. Exprese antracyklinreduktas v buněčných liniích byla detekována na úrovni mRNA pomocí RT-qPCR a na úrovni proteinu pomocí metody Western blotting. Nejvýznamnější změny v expresi na úrovni mRNA byly v...
Stanovení exprese enzymů DHRS7B a DHRS7C v lidských tkáních
Kozáková, Klára ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Štambergová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Klára Kozáková Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení exprese enzymů DHRS7B a DHRS7C v lidských tkáních Dehydrogenáza/reduktáza SDR nadrodiny člen 7B (DHRS7B) a 7C (DHRS7C) jsou lidské enzymy patřící do nadrodiny dehydrogenáz/reduktáz s krátkým řetězcem (SDR). Tato velice stará a rozsáhlá nadrodina zahrnuje členy, kteří hrají roli v různých fyziologických dějích a patologických stavech. I přesto, že jsou v současné době lidské SDR enzymy více studované, patří stále asi polovina z nich mezi málo charakterizované, jako např. enzymy DHRS7B a DHRS7C. Cílem této práce bylo stanovit expresi lidských enzymů DHRS7B a DHRS7C na úrovni mRNA i na úrovni proteinu a tím přispět k rozvoji nových poznatků o těchto enzymech. Exprese enzymů byla stanovena ve vzorcích lidských tkání. Ze vzorků byla izolována mRNA, která byla použita pro přepis do cDNA. Vzniklá cDNA byla použita jako templát pro provedení qPCR s fluorescenční detekcí pomocí SYBR GREEN I. Stanovení na úrovni proteinu bylo provedeno v homogenátech lidských tkání pomocí metody Western blotting s chemiluminiscenční detekcí. Exprese mRNA enzymu DHRS7B byla nejsilnější ve varlatech, a o něco nižší v kosterním svalu,...
Interakce muskarinových receptorů a cholinesterasy: Studie funkcí inhibitorů esterasy u potkana.
Killi, Kumar Uday ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Broďák, Miloš (oponent) ; Delbro, Dick (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Uday Kumar Killi, M.Sc. Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Konzultant: Prof. Gunnar Tobin, D.D.S., Ph.D. Název disertační práce: Interakce muskarinových receptorů a cholinesterasy: Studie funkcí inhibitorů esterasy u potkana. Parasympatický nervový systém reguluje životně důležité tělesné funkce přes cholinergní přenos. Acetylcholin, fylogeneticky starý neurotransmiter, působí na nikotinové receptory v gangliích a muskarinové receptory nacházející se na žlázách a hladkém svalstvu. Muskarinové receptory patří do velké skupiny receptorů spřažených s G proteinem. Existuje celkem pět subtypů muskarinových receptorů (M1-M5), které v závislosti na typu působí excitaci nebo inhibici. V synaptické štěrbině je acetylcholin hydrolyzován acetylcholinesterasou. Právě inhibice této acetylcholinesterasy, např. pomocí pesticidů, způsobuje akumulaci acetylcholinu v synaptické štěrbině vedoucí k nadměrné stimulaci cholinoceptorů. Muskarinové receptory a acetylcholinesterasy jsou důležité terapeutické cíle v mnoha onemocněních, jakými jsou neurodegenerativní poruchy, poruchy dolních močových cest, kardiovaskulární poruchy, nebo onemocnění dýchacích cest. V lékové terapii jsou občas používány antagonisté...
Vývoj a aplikace afinitního nosiče pro izolaci lidských karbonyl-redukujících enzymů
Andrýs, Rudolf ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Šebela, Marek (oponent) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Rudolf Andrýs Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název disertační práce: VÝVOJ A APLIKACE AFINITNÍHO NOSIČE PRO IZOLACI LIDSKÝCH KARBONYL-REDUKUJÍCÍCH ENZYMŮ Již po několik tisíciletí tvoří základ lidské medicíny malé bioaktivní molekuly, které byly podávány ve formě rostlinných extraktů nebo syntetický připravených sloučenin. Jejich využití v moderní lékařské vědě ovšem není možné bez detailního porozumění jejich biochemických účinků a identifikace jejich molekulárních cílů. Metody chemické proteomiky, založené na specifické interakci mezi bioaktivní látkou a cílovou molekulou, patří v současné době k nejpoužívanějším technikám při identifikaci molekulárních cílů malých molekul. Oproti klasickým biochemickým metodám (např. 2D elektroforéza) se jedná o citlivé a především velmi selektivní techniky, díky kterým lze z komplexních biologických vzorků úspěšně identifikovat i biomolekuly, které se přirozeně vyskytují jen ve velmi malých koncentracích. Takovými biomolekulami jsou i karbonyl-redukující enzymy, které představují fyziologicky důležitou skupinu proteinů, jelikož se podílí na metabolismu řady endogenních (např. prostaglandiny, steroidní hormony) i xenobiotických (např....
Molecular cloning of YinP gene from Leishmania major using two red fluorescent pXG-mCherry plasmids. Valuable tools for gene expression location.
Musilová, Kateřina ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Štambergová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Kateřina Musilová Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Tutor: Prof. Paul Nguewa, Ph.D. Název diplomové práce: Molekulární klonování genu YinP z Leishmania major za použití dvou červených fluorescenčních pXG-mCherry plasmidů. Cenné nástroje pro lokalizaci genové exprese. Ve 21. století zůstává leishmanióza závažným zdravotním problémem v mnoha rozvojových zemích. Každoročně je hlášeno více než 2 miliony případů a odhadovaná mortalita je více než 20 000 úmrtí každý rok. Léky, které se proti leishmanióze v součas- nosti používají, vykazují závažné nežádoucí účinky a nakažení lidé si je často nemo- hou dovolit. Účinné humánní vakcíny zatím nejsou dostupné. Z těchto důvodů, spolu s narůstající rezistencí, jsou nové účinné, bezpečné a dostupné léky proti leishamanióze velice potřeba. Původcem leishmaniózy jsou zástupci rodu Leishmania. Tito parazité jsou přená- šeni pouštní muškou rodu Phlebotomine, které zároveň leishmániím poskytují prostředí nezbytné pro jejich vyzrávání do infekčních forem. Proces přeměny do stádia infekčního pro savčí hostitele je nazýván metacyklogeneze. V současné době jsou intenzivně zkou- mány geny, enzymy a proteiny, které by mohly hrát...
Analýza významu genetických faktorů pro prognózu a predikci léčby nádorových onemocnění.
Šůsová, Karolína ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Malátková, Petra (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Karolína Šůsová Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název diplomové práce: Analýza významu genetických faktorů pro prognózu a predikci léčby nádorových onemocnění Kolorektální karcinom (KRK) je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění ve světě a v ČR. Existuje mnoho příčin tak vysoké prevalence a mortality. Obecně se dá říct, že úroveň povědomí o rizikových faktorech či primární prevenci je velice nízká. Léčbu KRK ztěžuje inoperabilita nádoru zapříčiněná diagnostikou v pozdním stádiu, což také snižuje dobu přežití. V chemoterapii KRK je zlatým standardem 5 - fluorouracil s leukovorinem. Velký úspěch má v paliativní terapii také cílená léčba, která prodlužuje dobu přežití. Avšak mnoho pacientů na indikovanou adjuvantní nebo paliativní chemoterapii nereaguje optimálně. Příčinou je léková rezistence. Jedním z mnoha faktorů způsobujících lékovou rezistenci je transport cytostatik z buňky ven, za což jsou odpovědny transportní proteiny nádorových buněk, tzv. ABC transportéry. V souvislosti s jinými typy nádoru se podařilo zjistit odlišné hladiny exprese genů ABC transportérů v nádorových tkáních. Cílem této studie je nalézt markery u kolorektálního karcinomu, které by zlepšili prognózu a léčbu...
Studies of the interaction between human AQP5 and PIP
Nešverová, Veronika ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Zemanová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Univerzita Göteborg, Švédsko Kandidát: Veronika Nešverová Školitel: Vladimír Wsól Název diplomové práce: Studie interakce mezi lidským AQP5 a PIP Aquaporin 5 je membránová kanál, který udržuje vodní rovnováhu v buňkách slzných a slinných žláz. Nefunkční transport tohoto proteinu z cytoplasmy do cytoplasmatické membrány zřejmě hraje roli při rozvoji Sjögrenova syndromu - chronického autoimunitního onemocnění. Prolaktin-inducibilní protein je cytoplasmatická bílkovina, která přispívá k patogenezi této nemoci. Tento projekt se zabývá potenciální interakcí aquaporinu 5 s prolaktin- inducibilním proteinem. Oba rekombinantní proteiny byly exprimovány kvasink- ou Pichia pastoris a purifikovány pomocí nízkotlaké kolonové chromatografie v systému ÄKTA. Glykosylace prolaktin-inducibilního proteinu byla potvrzena specifickým barvivem detekujícím pouze glykoproteiny. Byly provedeny dva pokusy koeluce na HisTrap koloně. Frakce, které se eluovaly při druhém pokusu byly analyzovány pomocí hmotnostní spektrometrie. Výsledky avšak interakci nepotvrdily. K objasnění patogeneze Sjögrenova syndromu bude zapotřebí dalšího výzkumu. Hlavním...
Srovnání metod vyšetření glomerulární filtrace
Dvořáková, Olga ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Novotná, Eva (oponent)
9. ABSTRAKT Název práce: Srovnání metod vyšetření glomerulární filtrace Autor: Olga Dvořáková Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Vladimír Wsól Ph.D. Cíl práce: Porovnání odhadů glomerulární filtrace ze sérových hladin cystatinu C a kreatininu stanoveného enzymaticky u vybraného souboru pacientů. Metody: Byl zpracován soubor 260 pacientů z laboratorního systému ENVIS biochemické laboratoře CEDELAB, u kterých byli k dispozici výsledky kreatininu stanoveného enzymově a cystatinu C z jednoho pacientského vzorku. Byl testován rozdíl mezi odhady GF podle rovnic MDRD a Leveyho. Ke statistickému hodnocení dat byla použita neparametrická regresní analýza Passing-Babloka . Výsledky: Výsledky ukázaly, že se odhady glomerulární filtrace z koncentrace kreatininu ze séra stanoveného enzymaticky (GFE) s odhady glomerulární filtrace z koncentrace cystatinu C ze séra (GFG) v souboru III (muži a ženy), IV (muži) a V souboru (ženy) dobře shodují, tj. nemají výraznou odchylku od linearity (P >0,05 a P >0,1). Závěry: odhady glomerulární filtrace vypočtené pomocí MDRD rovnice a pomocí Leveyho rovnice dobře shodují Klíčová slova: cystatin C, kreatinin, glomerulární filtrace
Enzymová aktivita rekombinantních enzymů. Vliv histidinové kotvy.
Navrátil, Václav ; Wsól, Vladimír (vedoucí práce) ; Zemanová, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Václav Navrátil Školitel: Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Název diplomové práce: Enzymová aktivita rekombinantních enzymů. Vliv histidinové kotvy. AKR1B1, AKR1C1 a AKR1C3 jsou tři zástupci z dosud popsaných 15 lidských enzymů nadrodiny AKR. V těle se účastní celé řady biochemických drah a jejich substráty zahrnují jak xenobiotika, tak endogenní látky. Redukce glukosy na sorbitol, katalyzovaná AKR1B1, je spojována s rozvojem sekundárních diabetických komplikací. AKR1B1 se rovněž podílí na kardiotoxickém účinku cytostatika daunorubicinu. AKR1C1 je fyziologicky odpovědná za přeměnu progesteronu na méně účinný 20α-hydroxyprogesteron, čímž reguluje gestagenní aktivitu. Zvýšená exprese AKR1C1 může mít spojitost s rezistencí na některá cytostatika. AKR1C3 u lidí katalyzuje reakce, při kterých vzniká testosteron a 5α-DHT a je rovněž spojována s rozvojem několika druhů rakoviny. Právě významné zapojení těchto enzymů do řady patologických procesů vedlo k jejich bližšímu zkoumání. Cílem této práce bylo posoudit vliv histidinové kotvy a použitého pufru na aktivitu rekombinantních forem těchto enzymů, které jsou běžně používány v biotransformačních studiích léčiv nebo jiných xenobiotik. Nejprve byla pomocí...
Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kinas s ABC lékovými transportéry in vitro a in situ
Hofman, Jakub ; Štaud, František (vedoucí práce) ; Wsól, Vladimír (oponent) ; Kryštof, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Jakub Hofman Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název dizertační práce: Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC lékovými transportéry in vitro a in situ V této práci jsme se zaměřili na studium farmakokinetických interakcí inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDKi) s lékovými efluxními transportéry breast cancer resistance proteinem (BCRP) a P-glykoproteinem (P-gp). Pomocí akumulačních a transportních metod jsme na buněčném modelu MDCKII-ABCG2 prokázali, že purinové CDKi purvalanol A, olomoucin II, bohemin a roskovitin inhibují BCRP. S využitím akumulačních metod a buněk MDCKII-ABCB1 jsme dále ukázali, že purvalanol A silně inhibuje P-gp a částečná inhibice byla zaznamenána i u ostatních studovaných CDKi (olomoucin II, roskovitin, flavopiridol, SNS-032). Stejné buněčné modely jsme použili pro studium substrátové afinity vybraných CDKi a pomocí transportní metody jsme určili olomoucin II jako duální substrát P-gp a BCRP. Substrátová afinita purvalanolu A k P-gp ani k BCRP nebyla prokázána. Tato zjištění jsme potvrdili s využitím stanovení ATPázové aktivity P-gp, které dále odhalilo skutečnost, že roskovitin je substrátem P-gp a flavopiridol a SNS-032...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.