Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  začátekpředchozí27 - 36další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Předběžné stanovisko ke stanovení tlakových poměrů podzemního tělesa při realizaci geologicko-průzkumných prací v průzkumném území Milasín-Bukov pro podzemní zásobník plynných médií
Koníček, Petr ; Ptáček, Jiří ; Souček, Kamil ; Staš, Lubomír ; Vavro, Martin ; Waclawik, Petr
Studie byla zpracována pro předběžný názor na odolnost horninového masivu tlakům plynů uvnitř zásobníku. Zahrnovala rešerši a analýzu údajů, které byly získány pozorováním a měřením v dole a testy horninových vzorků v laboratoři. Geomechanické parametry horninového masivu byly získány deformometrickým měřením a z hodnocení kvality horninového masivu na základě indexů RMR a Q. V laboratoři byly testovány mechanické a přetvárné vlastnosti vybraných vzorků hornin. Na základě stanovené metodiky pevnosti a deformací v okolí již vyražených důlních děl byla posouzena odolnost horninového masivu proti vnitřním tlakům plynu. Výsledky byly porovnány rovněž s výsledky matematického modelu.
Předběžné stanovení rozměrů mezichodbových celíků při realizaci geologicko-průzkumných prací v průzkumném území Milasín-Bukov pro podzemní zásobník plynných médií
Waclawik, Petr ; Koníček, Petr ; Ptáček, Jiří ; Hájek, Antonín ; Souček, Kamil ; Staš, Lubomír ; Vavro, Martin
Záměrem této práce je předběžné stanovení rozměrů mezichodbových celíků, vytvořených akumulačními chodbami zásobníku na základě posouzení faktorů, vyplývajících z přírodních vlastností horninového masivu. Při stanovení bezpečného prostoru pro zásobník zemního plynu bude vzato v úvahu jak ovlivnění zájmového prostoru deformacemi v horninovém masivu, tak i geologická stavba horninového masivu. Ve zprávě je proto využito vyhodnocení geologické stavby v podloží ložiskových struktur Rožná směrem k ložiskovým strukturám Olší, získané z dosud prováděných prací při průzkumných pracech.
Využití lanových kotev při dobývání mocných slojí
Kukutsch, Radovan ; Šňupárek, Richard ; Waclawik, Petr
Při pracovní návštěvě Indie jsme měli možnost se seznámit se zajímavým využitím dlouhých lanových kotev při dobývání mocných slojí v černouhelném Dole Madhusudanpur (Madhusudanpur 7 Pit and Incline mine). Jak je popsáno v příspěvku, lanové kotvy, cementované po celé délce, představují jedinou výztuž chodeb v obou fázích dvoulávkového (případně třílávkového) dobývání sloje o mocnosti až 7,5 m metodou komora/pilíř s následným dobýváním pilířů. Použití této metody, vyvinuté pracovníky CIMFR Dhanbad, přineslo zvýšení stability nadloží proti používanému dobývání s nadstropem, ale především omezilo objem materiálu výztuže, který je nutno do dolu transportovat. Vzhledem k nízké kapacitě dopravní infrastruktury v těchto mělkých dolech je tento přínos výrazný.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil
Výzkumná zpráva hodnotí výsledky kontroly rozvolnění boků důlní chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery ve třech připravených vrtech ve staničení 50 m a 101,5 m za účelem aplikace dobývací metody komora-pilíř na Dole ČSM.
Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách
Koníček, Petr ; Šňupárek, Richard ; Konečný, Petr ; Ptáček, Jiří ; Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil ; Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Staš, Lubomír ; Hortvík, Karel ; Konečný, Pavel
Metodika poskytuje pracovníkům důlních závodů a projekčních organizací základní metodické isntrukce pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblast všech používaných typů výztuží od podpěrných ocelových výztuží přes svorníkování, použití dlouhých pramencových kotev až k metodám zpevňujících a stabilizačních injektáží.
Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan ; Staš, Lubomír
Předkládaná odborná studie analyzuje současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části hornoslezské pánve, především však v oblasti, kde již těžba plynu probíhá. Jedná se o těžbu plynu z již uzavřených dolů v ostravské, petřvaldsk a také karvinské dílčí pávni a také o těžbu plynu pocházející z oblasti činných černouhelných dolů v karvinské dílčí pánvi (Doly Darkov, ČSM a Karviná) a v příborské oblasti (Důl Paskov).
Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
Souček, Kamil ; Koníček, Petr ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Georgiovská, Lucie ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012.
Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
Waclawik, Petr ; Koníček, Petr ; Ptáček, Jiří ; Šňupárek, Richard ; Kajzar, Vlastimil ; Kukutsch, Radovan ; Vavro, Martin ; Souček, Kamil ; Holečko, J. ; Stoniš, M. ; Suchanek, E. ; Sojka, R. ; Przeczek, A.
Na základě smlouvy o dílo č. 850/33/10 a dodatku č.1 této smlouvy, mezi OKD, a.s.,Dolem ČSM a Ústavem geoniky AV ČR, v.v.i. předkládáme následující Projekt monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje č.30(634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v ochranném pilíři jam Dolu ČSM, lokalita Sever. Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro úspěšné ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě navrženého geotechnického monitoringu. Zkušební provoz nové metody chodba-pilíř bude realizován ve sloji č.30(634) v části horninového masivu zařazeného do kategorie bez nebezpečí otřesů.
Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
Souček, Kamil ; Koníček, Petr ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Patočka, M.
Na základě smlouvy č. G1042011 se zadavatelem fy DIAMO, státní podnik Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka byla vypracována tato dílčí zpráva, která sumarizuje výčet prací, uvádí a hodnotí dosažené poznatky a výsledky prací za období červenec až září roku 2013, týkající se hodnocení kvality horninového masivu a geotechnického průzkumu pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   začátekpředchozí27 - 36další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Waclawik, P.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.