Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století
Vovchuk, Oleksandr ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Seltenreich, Radim (oponent)
Vývoj anglického parlamentu - od počátků do konce 15. století Abstrakt Tato diplomová práce je věnována procesu utváření anglického parlamentu, a to od vydání Magny Charty až do začátku vládnutí dynastie Tudorovců. Skládá se z úvodu, závěru a 13 kapitol s tím, že kapitola pátá má rovněž podkapitoly. První kapitola popisuje kořeny vzniku parlamentu a jeho souvislost s witanem, respektive Velkou radou panovníka. Druhá kapitola se věnuje období vládnutí Jana Bezzemka, které vyústilo ve vzpouru baronů a následné přijetí Magny Charty. Poté jsou zde rozebírána ustanovení Magny Charty a její význam pro tehdejší anglickou společnost a vývoj parlamentu, jakož i význam, který nabyla s uplynutím následujících století. Třetí kapitola se zabývá obdobím vládnutí Jindřicha III., ve kterém klíčový význam měla vzpoura baronů pod vedením Simona z Monfortu, jenž pro zajištění svého mocenského postavení svolal parlament, na kterém byli mimo jiné přítomní i zástupci měst a rytíři. Čtvrtá kapitola povídá o vývoji parlamentu za doby vládnutí Eduarda I., který ve mnohem navázal na Simona z Monfortu a pokračoval svolávat parlament. Rovněž během tohoto období parlament se začal formovat do své klasické podoby, pokud jde o reprezentaci, a zástupci měst a hrabství začali být pravidelně svoláváni na jednání parlamentu. Kapitola se také...
Srovnání tradičního slovníkového popisu a korpusu psané češtiny s ohledem na sémantickou prozodii
Vovchuk, Oleksandr ; Cvrček, Václav (vedoucí práce) ; Hudousková, Andrea (oponent)
Slovníky češtiny byly budovány v předkorpusové éře, je proto pochopitelné, že některé výklady v nich obsažené nejsou schopny reflektovat fakt, že určité lexémy preferují určitý typ kontextu - sémantickou prozódii (následky jsou např. vždy pouze nedozírné nebo katastrofální, zatímco úmysl může být nekalý i dobrý). Cílem práce je srovnat vybrané části slovníku (náhodně vybraná sonda do českých adjektiv) s územ obsaženým v korpusech, popsat rozsah chybějících informací v současném popisu češtiny a zmapovat, kolik procent informace o heslech v současných slovnících chybí. Východiskem zkoumání by měl být Slovník spisovného jazyka českého a reprezentativní korpusy psaného jazyka SYN2005, příp. SYN2010. Analýza kontextů bude prováděna (u frekventovanějších hesel na náhodných vzorcích) pomocí statistických metod a kolokačních měr. Rozdíl mezi definicemi popsanými ve slovníku a informací získanou pomocí korpusového průzkumu by se tak mohl stát dalším vodítkem při přípravě nového slovníku (vedle doplnění celé řady hesel, které ve slovnících češtiny dosud chybí). Klíčová slova lexikon, korpus, sémantická prozódie

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.