Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  začátekpředchozí32 - 41další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zásady bezplatnosti a neziskovosti v sociálních službách v ČR
Vojtíšek, Petr ; Víšek, Petr (oponent) ; Tomeš, Igor (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit teoretický koncept systému sociálních služeb, který je založený na principech volného trhu s vymezením regulační úlohy státu. Práce je zaměřena na ekonomické aspekty systému sociálních služeb a přináší nové pohledy na finanční toky v systému. Zároveň se práce orientuje na sociální služby, ve kterých je zadavatelem a klientem služby občan. Obecná část reflektuje ve své 1. kapitole současný systém sociálních služeb založený na relativně přísné státní regulaci a dotačním systému. Finanční toky současného systému jsou nepřehledné, kombinují se úhrady od klientů a státní dotace, na které není právní nárok. To neumožňuje poskytovatelům vytvářet dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb. Dotační systém zároveň znevýhodňuje některé právní formy poskytovatelů (NNO, komerční subjekty a ty, kteří neposkytují služby v režimu zákona o sociálních službách. První kapitola přináší i srovnání v evropském kontextu. Druhá a třetí kapitola přináší koncept systému sociálních služeb, který využívá prvků volného trhu. Vzhledem ke specifikům sociálních služeb je nutné stanovit v této oblasti zásady regulace, především stanovit podmínky nároku na zvýhodněné (bezplatné) služby - kapitola 2. Zásady bezplatnosti v sociálních službách a stanovit podmínky, za kterých není možné v oblasti sociálních...
Využívání příspěvku na péči v rodinách s dětmi s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
Janáčová, Pavlína ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku účelu a využívání příspěvku na péči v rodinách s dětmi s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Z hlediska obsahového je práce rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá historickým vývojem přístupu k lidem se zdravotním postižením, rozebírá pojmy typu rodina, zdravotní znevýhodnění či situace pečující rodiny, a dále se věnuje jednotlivým systémům sociální podpory a pomoci. Empirická část analyzuje legislativní ukotvení příspěvku na péči, včetně srovnání s obdobnou sociální dávkou v zahraničí, a pracuje s dostupnými statistickými daty. Řešení uvedené problematiky je doplněno kazuistikami pěti pečujících rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním, přičemž údaje pro případové studie autorka získala na základě metody kvalitativního sociologického výzkumu - prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.
TOMOGRAPHICAL APPROACH IN 3-D TEMEPEARTURE DISTRIBUTION MEASUREMENT BY DIGITAL HOLOGRAPHY
Psota, Pavel ; Doleček, Roman ; Lédl, Vít ; Vojtíšek, Petr ; Vít, T. ; Matoušek, Ondřej
This paper presents a digital holographic method for measurement and visualization of temperature distribution in 3-D space. It is based on measurement of phase information along various projections followed by a tomographic reconstruction of the 3-D temperature distribution. The method is experimentally proved and some results are presented in this paper.
Toptec Welding Process Visualization Instrument
Vojtíšek, Petr
MAG welding is characterized by very rapid processes in extreme condition of electric arc. To describe welding is necessary to use sufficiently quick equipment. Especially in the transition region between dip and spray transfer the processes develop quickly. Characterization of transition area in active three component shielding gas was carried out visually by hi speed camera equipment and electrically by quick response electronic measurement system
Illumination study of 3SU1 project
Melich, Radek ; Vojtíšek, Petr ; Mach, M.
This document provides report of results obtained during measurement of Siemens 3SU1 PLCompact, 3SU1 PLModular nad PCB indicators and their comparison to 3SB3 and Allan Bradley pilot lights.
Surface states in photonic crystals
Vojtíšek, Petr ; Richter, I.
Among many unusual and interesting physical properties of photonic crystals (PhC), in recent years, the propagation of surface electromagnetic waves along dielectric PhC boundaries have attracted considerable attention, also in connection to their possible applications. Such surfaces states, produced with the help of specialized defects on PhC boundaries, similarly to surfaces plasmons, are localized surfaces waves and, as such, can be used in various sensing applications. In this contribution, we present our recent studies on numerical modelling of surface states (SS) for all three cases of PhC dimensionality. Simulations of these states were carried out by the use of plane wave expansion (PWE) method via the MIT MPB package.
Possibilities of welding observation with regard of sielding gas
Rohan, P. ; Vojtíšek, Petr
MAG welding is characterized by very rapid processes in extreme condition of electric arc. To describe welding is necessary to use sufficiently quick equipment. Especially in the transition region between dip and spray transfer the processes develop quickly. Characterization of transition area in active three component shielding gas was carried out visually by hi speed camera equipment and electrically by quick response electronic measurement system.
Aktuální problémy ukládání a výkonu trestu domácího vězení v Českých Budějovicích
VOJTÍŠEK, Petr
Bakalářská práce na téma Aktuální problémy ukládání a výkonu trestu domácího vězení v Českých Budějovicích se zabývá, jak již z názvu vyplývá, problematikou trestu domácího vězení. Tento institut je účinný od 1. 1. 2010. Podmínkou jeho uložení je písemný slib pachatele, že se ve stanovené době bude zdržovat v obydlí na určené adrese. Díky tomuto druhu trestu by měly zůstat zachovány rodinné, ekonomické i ostatní vazby pachatele, neboť tento trest by neměl omezovat odsouzeného v jeho zaměstnání nebo povolání. V neposlední řadě by mohl ušetřit také stát náklady na provoz. Cílem předkládané práce bylo provést výzkumnou sondu do problematiky domácího vězení. Součástí bylo zjištění, jaké problémy doprovázejí ukládání a výkon trestu domácího vězení v Českých Budějovicích a jak případně zjištěné problémy řešit. Pro splnění stanoveného cíle této práce byly definovány dvě následující výzkumné otázky. První otázka je zaměřena na problémy doprovázející ukládání a výkon trestu domácího vězení v Českých Budějovicích. Na zjištěné problémy následně navazuje, jaká řešení zjištěných problémů navrhují zainteresovaní odborníci? Výzkum byl proveden formou kvalitativního výzkumu. Ke sběru dat byla použita metoda dotazování, technika strukturovaného rozhovoru. Šetření bylo provedeno s deseti respondenty, kteří jsou nějakým způsobem zainteresovaní do problematiky domácího vězení v Českých Budějovicích. Co se týče výsledků k výzkumným otázkám, bylo šetřením zjištěno, že největší problém, se kterým se respondenti setkávají, je způsob kontroly. Většina respondentů nepovažuje namátkovou kontrolu probačním úředníkem za dostatečnou a obávají se maření výkonu trestu. Dalším zjištěným problémem je bydlení pachatelů trestné činnosti. Před uložením trestu domácího vězení musí být zjištěny probačním úředníkem okolnosti, které mají vliv na uložení trestu. Právě bydlení je ze zkušeností respondentů mnohdy problematické. Nejčastější takovéto případy jsou, když vlastník nemovitosti, ve které má pachatel vykonávat výkon trestu, s tímto nesouhlasí. Další zjištěný problém koresponduje také se způsobem kontroly. Jedná se o právní úpravu. Přesto, že v trestním řádu je uvedeno, že kontrolu výkonu trestu domácího vězení zajišťuje Probační a mediační služba ve spolupráci s provozovatelem elektronického kontrolního systému, elektronické monitorování doposud není v provozu. Na zjištěné problémy navazuje v bakalářské práci efektivní řešení sloužící k odstranění nebo zmírnění zjištěných problémů. Z pochopitelných důvodů je nutná motivace pachatele a jeho vůle trest vykonat. Na problém právní úpravy existuje možnost reagovat změnou zákona. Zavedením jasných a zároveň dostupných prostředků. V případě způsobu kontroly by nepochybně prospělo zavedení elektronického monitorovacího zařízení. Toto řešení doporučují jednak účastníci výzkumu v rámci této bakalářské práce i odborníci zabývající se problematikou trestu domácího vězení v odborné literatuře. Vybízí se i možnost ukládání trestu domácího vězení v určitých případech místo vazby. Již zkušenosti ze zahraničí poukazují, že vazba formou domácího vězení nemusí být špatná volba. Vzhledem k tomu, že vazba je podle mnohých přísnější než samotný trest odnětí svobody, mohlo by domácí vězení v odůvodněných případech pomoci zajistit období před pravomocným rozhodnutím. Předpokládám, že předkládaná práce přiblíží institut trestu domácího vězení, seznámí čtenáře s jak pozitivními tak hlavně negativními stránkami daného institutu a nabídne možná řešení, jak problémy efektivně vyřešit. Dalším předpokladem je možnost sloužit jako studijní materiál pro rozšíření povědomí a obzoru o trestu domácího vězení i jako zpětná vazba pro zainteresované osoby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   začátekpředchozí32 - 41další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.