Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  začátekpředchozí68 - 77dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příprava alkylfosfinových kyselin
Procházková, Soňa ; Vojtíšek, Pavel (oponent) ; Kubíček, Vojtěch (vedoucí práce)
Byla zkoumána příprava kyseliny methylfosfinové a kyseliny (3-terc-butoxy-3-oxopropyl)fosfinové reakcí bis(trimethylsilyloxy)fosfinu (BTSP) s methyljodidem resp. s terc-butylakrylátem. BTSP byl připravován in situ reakcí fosfornanu amonného s hexamethyldisilazanem. Současně byla optimalizována příprava BTSP pomocí N,O-bis(trimethylsilyl)acetamidu. Byl studován vliv reakčních podmínek při alkylačních a adičních reakcích na výtěžek monosubstituovaných a disubstituovaných fosfinových kyselin. V další části práce byla zkoumána příprava a vlastnosti adduktu BTSP s boranem a jeho potenciální využití při syntéze monosubstituovaných fosfinových kyselin. KLÍČOVÁ SLOVA: Organofosforová syntéza, silylestery, boranové addukty.
Zásady bezplatnosti a neziskovosti v sociálních službách v ČR
Vojtíšek, Petr ; Víšek, Petr (oponent) ; Tomeš, Igor (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit teoretický koncept systému sociálních služeb, který je založený na principech volného trhu s vymezením regulační úlohy státu. Práce je zaměřena na ekonomické aspekty systému sociálních služeb a přináší nové pohledy na finanční toky v systému. Zároveň se práce orientuje na sociální služby, ve kterých je zadavatelem a klientem služby občan. Obecná část reflektuje ve své 1. kapitole současný systém sociálních služeb založený na relativně přísné státní regulaci a dotačním systému. Finanční toky současného systému jsou nepřehledné, kombinují se úhrady od klientů a státní dotace, na které není právní nárok. To neumožňuje poskytovatelům vytvářet dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb. Dotační systém zároveň znevýhodňuje některé právní formy poskytovatelů (NNO, komerční subjekty a ty, kteří neposkytují služby v režimu zákona o sociálních službách. První kapitola přináší i srovnání v evropském kontextu. Druhá a třetí kapitola přináší koncept systému sociálních služeb, který využívá prvků volného trhu. Vzhledem ke specifikům sociálních služeb je nutné stanovit v této oblasti zásady regulace, především stanovit podmínky nároku na zvýhodněné (bezplatné) služby - kapitola 2. Zásady bezplatnosti v sociálních službách a stanovit podmínky, za kterých není možné v oblasti sociálních...
Jsou deponie průmyslových substrátů stanovišti pro ohrožené či invazní druhy?
Vojtíšek, Pavel ; Tonika, Jaroslav (oponent) ; Kovář, Pavel (vedoucí práce)
Během druhé poloviny dvacátého století vznikal na našem území velký počet deponií průmyslových substrátů. Z důvodů chybějící či nedostatečné legislativy, bylo mnoho deponií ponecháno po opuštění svému osudu. Nehostinné a často velmi extrémní stanoviště však v sobě skrývá velký potenciál vědeckého výzkumu. Tyto deponie podléhají primární sukcesi, jejich povrch a substrát se postupně utváří a stabilizuje. Tato práce se zaměřuje na dva typy těchto průmyslových deponií - odkaliště struskopopílková a rudní. V průběhu sukcese se na povrch odkaliště dostávají a usazují různé druhy. Ekosystém má spoustu volných nik a je proto i snadným "terčem" invaze invazními rostlinami. Na druhou stranu ovšem může skýtat útočiště pro chráněné a ekologicky významné rostliny, jejichž původní biotopy z okolí odkaliště téměř vymizely či jsou vážně ohroženy. V práci jsou zpracována data o celkovém vegetačním krytu cévnatých rostlin na 21 odkalištích (12 struskopopílkových a 9 rudních). Z těchto dat jsou vytřízeny rostliny prokazatelně invazní, potenciálně invazní a druhy ohrožené. Výskyt jednotlivých druhů rostlin je porovnán s typem a stářím odkaliště. Klíčová slova: Odkaliště, invazní rostlina, potenciálně invazní rostlina, chráněná rostlina, životní strategie rostlin, management
Zásady bezplatnosti a neziskovosti v sociálních službách v ČR
Vojtíšek, Petr ; Víšek, Petr (oponent) ; Tomeš, Igor (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit teoretický koncept systému sociálních služeb, který je založený na principech volného trhu s vymezením regulační úlohy státu. Práce je zaměřena na ekonomické aspekty systému sociálních služeb a přináší nové pohledy na finanční toky v systému. Zároveň se práce orientuje na sociální služby, ve kterých je zadavatelem a klientem služby občan. Obecná část reflektuje ve své 1. kapitole současný systém sociálních služeb založený na relativně přísné státní regulaci a dotačním systému. Finanční toky současného systému jsou nepřehledné, kombinují se úhrady od klientů a státní dotace, na které není právní nárok. To neumožňuje poskytovatelům vytvářet dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb. Dotační systém zároveň znevýhodňuje některé právní formy poskytovatelů (NNO, komerční subjekty a ty, kteří neposkytují služby v režimu zákona o sociálních službách. První kapitola přináší i srovnání v evropském kontextu. Druhá a třetí kapitola přináší koncept systému sociálních služeb, který využívá prvků volného trhu. Vzhledem ke specifikům sociálních služeb je nutné stanovit v této oblasti zásady regulace, především stanovit podmínky nároku na zvýhodněné (bezplatné) služby - kapitola 2. Zásady bezplatnosti v sociálních službách a stanovit podmínky, za kterých není možné v oblasti sociálních...
Využívání příspěvku na péči v rodinách s dětmi s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
Janáčová, Pavlína ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku účelu a využívání příspěvku na péči v rodinách s dětmi s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Z hlediska obsahového je práce rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část se zabývá historickým vývojem přístupu k lidem se zdravotním postižením, rozebírá pojmy typu rodina, zdravotní znevýhodnění či situace pečující rodiny, a dále se věnuje jednotlivým systémům sociální podpory a pomoci. Empirická část analyzuje legislativní ukotvení příspěvku na péči, včetně srovnání s obdobnou sociální dávkou v zahraničí, a pracuje s dostupnými statistickými daty. Řešení uvedené problematiky je doplněno kazuistikami pěti pečujících rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním, přičemž údaje pro případové studie autorka získala na základě metody kvalitativního sociologického výzkumu - prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   začátekpředchozí68 - 77dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
11 Vojtíšek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.