Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  začátekpředchozí68 - 77dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Funkční fosfinoferrocenové amidy
Schneiderová, Barbora ; Štěpnička, Petr (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Reakcí kyseliny 1'-(difenylfosfino)ferrocen-1-karboxylové (Hdpf) s 2-(difenylfosfino) ethylaminem popř. s 2-N,N'-(dimethylamino)ethylaminem byly připraveny amidy 3 a 4. Reakcí těchto amidů s elementární sírou byly získány odpovídající fosfinsulfidy 5 a 6. Alkylací fosfinsulfidu 6 pomocí jodmethanu byla připravena kvartérní amoniová sůl 7, která byla desulfurována pomocí Raneyova niklu na amoniovou sůl 8, která je odvozená od amidu 4. Všechny nově připravené látky byly charakterizovány pomocí NMR, IR a MS spektroskopie. V případě fosfinsulfidu 6 a polárních amidů 7 a 8 byla navíc určena struktura pomocí rentgenové difrakce. Amidy 3, 4 a 8 byly testovány jako ligandy při katalýze Suzukiho-Miyaurovy reakce fenylboronové kyseliny s 4- bromacetofenonem v organickém, vodném i bifázovém prostředí. Z nově připravených amidů 3 a 4 a dříve připravených amidů s delším spojovacím řetězcem (tj. 3-(difenylfosfino)propylamidu (1) a 3-N,N'-(dimethylamino)propylamidu (2) kyseliny 1'- (difenylfosfino)ferrocen-1-karboxylové) byly připraveny palladnaté komplexy reakcemi s [(COD)PdCl2]. I tyto látky byly charakterizovány pomocí MNR, IR a MS spekter a od několika zástupců se podařilo získat i strukturní data pomocí rentgenové difrakce. Klíčová slova: ferrocen, fosfinoamidy, palladium, koordinační studie, katalýza,...
Syntéza 1,4-fosfonátových a fosfinátových derivátů cyklenu
Bárta, Jiří ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Název: Syntéza 1,4-fosfonátových a fosfinátových derivátů cyklenu Řešitel: Bc. Jiří Bárta Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz Abstrakt Tato práce se zabývá přípravou difosfonátových a difosfinátových derivátů cyklenu v polohách 1,4 jako potencionálních MRI kontrastních látek. Pro syntézu výše zmíněných derivátů byla optimalizována příprava chráněné výchozí látky 1,4-dibenzylcyklenu v gramovém množství. Byl připraven 1,4-dibenzyl-7,10- bis(diethylfosfonomethyl)cyklen v gramovém množství. Byly připraveny jeho mono a plně deesterifikované formy. Dále byl připraven 1,4-bis(diethylfosfonomethyl)cyklen a jeho mono a plně deesterifikované formy. Byl připraven 1,4-dibenzyl-7,10- bis(fosfinomethyl)cyklen. Byla zavedena esterovaná karboxylová funkce na fosfonátové deriváty v esterové formě. Bylo připraveno celkem 8 derivátů cyklenu v polohách 1,4 a 7,10, většina z nich v gramovém množství s vysokým výtěžkem. Všechny látky byly charakterizovány pomocí NMR a MS. Klíčová slova: cyklen, fosfonát, fosfinát, syntéza, MRI
Studium sulfonovaných polystyrenových nanotkanin s enkapsulovanym sensitizerem
Hrdinková, Veronika ; Mosinger, Jiří (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Pavel (oponent)
Předkládaná studie se zabývá využitím sulfonovaných polystyrenových nanotkanin jako iontově-výměnných nanomateriálů. Kapacita iontové výměny u těchto nanomateriálů byla stanovena titrační metodou a pomocí AAS. Dále byl studován vliv sulfonace na fotofyzikální, fotooxidační a fotocytotoxické vlastnosti sensitizeru 5,10,15,20-meso- tetrafenylporfyrinu (TPP) enkapsulovaného v polystyrenových nanotkaninách. Vlastnosti TPP byly zkoumány pomocí časově rozlišené spektroskopie, fotooxidace kyseliny močové jako substrátu a baktericidních testů na kultuře bakterií Escherichia coli DH5α s plazmidem pGEM11Z. Bylo zjištěno, že po sulfonaci nanotkaniny je enkapsulovaný TPP přítomen částečně i v agregované formě. Baktericidní schopnosti si PS nanotkanina s enkapsulovaným sensitizerem zachovává i po sulfonaci.
Spolupráce komerčních a neziskových organizací při realizaci sociálních projektů
Vojtíšek, Petr ; Hlavatá, Taťjana (oponent) ; Šiklová, Jiřina (vedoucí práce)
Stěžejní myšlenkou této práce je představa spolupráce neziskových organizací s komerčními firmami při realizaci společensky prospěšných projektů. Jedná se však o spolupráci, ve které je vzájemný vztah obou stran vyvážený a partnerský. Pro neziskové organizace, které oslovují potenciálního komerčního partnera, je nezbytné, aby působily profesionálně, důvěryhodně a přinášely zajímavé projekty, kterými dokáží oslovit co nejširší auditorium. Aby těchto kvalit dosáhly, musí se vyhnout chybným krokům, které uvádím v kapitolách o slabých místech neziskových organizací a o překážkách ve vzájemné spolupráci. Ovšem klíčem k úspěchu je zároveň i pochopení a motivace ze strany komerčních organizací a firem. V tomto ohledu, i přes některé již fungující partnerské programy a projekty, se ve srovnání se státy západní Evropy (Německo, Rakousko, Skandinávské země...) nachází ČR zatím ve stavu dospívání. Aby se situace ve firemním dárcovství a spolupráci komerčních a neziskových subjektů u nás obrazně řečeno dospěla, tzn. aby snesla západoevropská měřítka, je podle mého názoru nutné, aby došlo k následujícím změnám a vývoji: 1. Paradoxně si myslím, že neziskové organizace mají trochu navrch, protože si uvědomují, že finanční zdroje od komerčních partnerů mohou významně přispět k realizaci různých projektů. Mnohé NNO dnes...
Příprava alkylfosfinových kyselin
Procházková, Soňa ; Vojtíšek, Pavel (oponent) ; Kubíček, Vojtěch (vedoucí práce)
Byla zkoumána příprava kyseliny methylfosfinové a kyseliny (3-terc-butoxy-3-oxopropyl)fosfinové reakcí bis(trimethylsilyloxy)fosfinu (BTSP) s methyljodidem resp. s terc-butylakrylátem. BTSP byl připravován in situ reakcí fosfornanu amonného s hexamethyldisilazanem. Současně byla optimalizována příprava BTSP pomocí N,O-bis(trimethylsilyl)acetamidu. Byl studován vliv reakčních podmínek při alkylačních a adičních reakcích na výtěžek monosubstituovaných a disubstituovaných fosfinových kyselin. V další části práce byla zkoumána příprava a vlastnosti adduktu BTSP s boranem a jeho potenciální využití při syntéze monosubstituovaných fosfinových kyselin. KLÍČOVÁ SLOVA: Organofosforová syntéza, silylestery, boranové addukty.
Zásady bezplatnosti a neziskovosti v sociálních službách v ČR
Vojtíšek, Petr ; Víšek, Petr (oponent) ; Tomeš, Igor (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit teoretický koncept systému sociálních služeb, který je založený na principech volného trhu s vymezením regulační úlohy státu. Práce je zaměřena na ekonomické aspekty systému sociálních služeb a přináší nové pohledy na finanční toky v systému. Zároveň se práce orientuje na sociální služby, ve kterých je zadavatelem a klientem služby občan. Obecná část reflektuje ve své 1. kapitole současný systém sociálních služeb založený na relativně přísné státní regulaci a dotačním systému. Finanční toky současného systému jsou nepřehledné, kombinují se úhrady od klientů a státní dotace, na které není právní nárok. To neumožňuje poskytovatelům vytvářet dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb. Dotační systém zároveň znevýhodňuje některé právní formy poskytovatelů (NNO, komerční subjekty a ty, kteří neposkytují služby v režimu zákona o sociálních službách. První kapitola přináší i srovnání v evropském kontextu. Druhá a třetí kapitola přináší koncept systému sociálních služeb, který využívá prvků volného trhu. Vzhledem ke specifikům sociálních služeb je nutné stanovit v této oblasti zásady regulace, především stanovit podmínky nároku na zvýhodněné (bezplatné) služby - kapitola 2. Zásady bezplatnosti v sociálních službách a stanovit podmínky, za kterých není možné v oblasti sociálních...
Jsou deponie průmyslových substrátů stanovišti pro ohrožené či invazní druhy?
Vojtíšek, Pavel ; Tonika, Jaroslav (oponent) ; Kovář, Pavel (vedoucí práce)
Během druhé poloviny dvacátého století vznikal na našem území velký počet deponií průmyslových substrátů. Z důvodů chybějící či nedostatečné legislativy, bylo mnoho deponií ponecháno po opuštění svému osudu. Nehostinné a často velmi extrémní stanoviště však v sobě skrývá velký potenciál vědeckého výzkumu. Tyto deponie podléhají primární sukcesi, jejich povrch a substrát se postupně utváří a stabilizuje. Tato práce se zaměřuje na dva typy těchto průmyslových deponií - odkaliště struskopopílková a rudní. V průběhu sukcese se na povrch odkaliště dostávají a usazují různé druhy. Ekosystém má spoustu volných nik a je proto i snadným "terčem" invaze invazními rostlinami. Na druhou stranu ovšem může skýtat útočiště pro chráněné a ekologicky významné rostliny, jejichž původní biotopy z okolí odkaliště téměř vymizely či jsou vážně ohroženy. V práci jsou zpracována data o celkovém vegetačním krytu cévnatých rostlin na 21 odkalištích (12 struskopopílkových a 9 rudních). Z těchto dat jsou vytřízeny rostliny prokazatelně invazní, potenciálně invazní a druhy ohrožené. Výskyt jednotlivých druhů rostlin je porovnán s typem a stářím odkaliště. Klíčová slova: Odkaliště, invazní rostlina, potenciálně invazní rostlina, chráněná rostlina, životní strategie rostlin, management

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   začátekpředchozí68 - 77dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VOJTÍŠEK, Petr
2 Vojtíšek, Pavel
11 Vojtíšek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.