Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv produkce hlubinného CO2 na hladinu podzemní vody v uzavřeném vrtu
Turjaková, Veronika ; Vlček, Josef (vedoucí práce) ; Lanzendörfer, Martin (oponent)
Práce se zabývá výstupy hlubinného oxidu uhličitého v oblasti západních Čech, hlavně Chebské pánve. Popisuje místní geologickou situaci a současné geodynamické poměry. Seznamuje čtenáře s problematikou zemětřesných rojů a souvisejících jevů. Představuje jednoduchý fyzikální model chování vody a plynu v uzavřeném vrtu. Tento model byl vytvořen za použití základních fyzikálních principů a slouží pro usnadnění popisu dějů, které jsou zaznamenávány na monitorovacím vrtu HJB-1 u obce Hartoušov. V závěrečné části práce jsou prezentována a interpretována data, která byla naměřena za účelem ověření platnosti předloženého modelu. Klíčová slova: oxid uhličitý, Henryho zákon, Chebská pánev
Firemní kultura malého podniku a její dopad na efektivitu fungování
Železná, Eva ; Mudd, Dana (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá analýzou firemní kultury malého podniku se specifickým zaměřením. Firemní kultura je těžce uchopitelný pojem, který ovlivňuje fungování každého podniku. Cílem práce bylo provést diagnostiku malého podniku, tedy poskytnout popis firemní kultury konkrétního podniku, orientaci jeho kultury, vliv na efektivitu a také se pokusit reflektovat případné změny kultury během vývoje. Analyzovaný podnik má pouhých jedenáct zaměstnanců a dva členy vedení, proto jsem prováděnou analýzu nazvala empirickou sondou. Aby byla sonda co nejkomplexnější, byla použita kvantitativní i kvalitativní metodologie. Díky kombinaci obou typů metod bylo možné reflektovat změny v určitých aspektech firemní kultury, které během jejího vývoje nastaly, a také preference zaměstnanců týkající se budoucí podoby kultury ve firmě. Kvantitativní část práce vychází z teorie Camerona a Quinna (2006) a využívá jimi vytvořenou sadu indikátorů OCAI. Hypotéza, že ve firmě bude dominantní tržní typ kultury, se nepotvrdila. Výsledky sady indikátorů ukázaly, že se ve firmě mísí několik typů kultury, nejsilněji je zastoupen hierarchický a klanový typ kultury. Výsledky OCAI sady indikátorů byly předloženy jednateli firmy, ten připustil možnost budoucí změny, která by zlepšila oblast participace zaměstnanců a situace...
Analýza tržní nerovnováhy pohledem behaviorální ekonomie
Urbanová, Aneta ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
Práce se zabývá novodobým proudem behaviorální ekonomie v kontextu trhu práce v souvislosti s rozpory s neoklasickou ekonomickou teorií založenou na explicitním předpokladu racionality. V teoretické části jsou představeny dosavadní teoretické přístupy a příklady experimentů. Iracionální vlivy na trh práce budou definovány prostřednictvím výše mzdy, nezaměstnanosti, vzdělání, ale zároveň i motivace, averze ke ztrátě, předsudků a dalších kognitivních zkratek v lidském rozhodování. Praktická část práce bude založena na standardizovaném dotazníkovém šetření, ve kterém budou respondentům předkládány zjednodušené modely dilematických rozhodování týkajících se trhu práce. Cílem bude pozorovat sklon testovaných subjektů k volbě ne vždy nejefektivnější alternativy a potvrdit vliv iracionálních faktorů na rozhodování člověka v rámci dosavadních teoretických předpokladů. Klíčová slova: Behaviorální ekonomie, omezená racionalita, nerovnováha, trh práce, prospektová teorie, heuristiky, předsudky
Více času nebo více peněz? Prediktory délky pracovní doby v Evropské unii
Lehmann, Štěpánka ; Vlček, Josef (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Štěpánka Lehmann: Více času nebo více peněz? Prediktory délky pracovní doby v Evropské unii Disertační práce Abstrakt Předkládaná empirická práce analyzuje důležité prediktory délky pracovní doby, přičemž si klade za cíl zastřešit dosavadní koncepce přístupem, jenž by umožňoval integrovat poznatky o působení faktorů délky pracovní doby na různých úrovních do jednotného komplexního modelu. Využívá k tomu exploračních analytických metod aplikovaných na data z Evropského šetření pracovních podmínek (EWCS). Práce vychází ze dvou předpokladů. Zaprvé že délku pracovní doby je vhodné studovat na základě její distribuce spíše než na základě údajů o průměrné délce pracovní doby, a zadruhé že rozhodování o pracovní době probíhá simultánně na čtyřech úrovních, jejichž mechanismy je potřeba pochopit: na úrovni národně- specifické, odvětvově-profesní, úrovni pracoviště a úrovni domácností. Provedené analýzy odhalily nejdůležitější prediktory délky pracovní doby a ukázaly jejich vzájemnou provázanost. Integrací prediktorů působících na jednotlivých úrovních byl sestaven model zohledňující při analýze vzorců délky pracovní doby identifikované relevantní faktory. Komplexita problematiky pracovní doby, jež je z prezentovaných výsledků zřejmá, problematizuje možnosti jednotné evropské regulace délky pracovní doby. Klíčová...
White collar revisited - millsovská teorie vlivu byrokratizace na sociální a ekonomický vývoj západních společností.
Hampl, Petr ; Vlček, Josef (vedoucí práce) ; Matějů, Petr (oponent) ; Žák, Milan (oponent)
Úvodní část práce se věnuje shrnutí myšlenek, které autor dříve publikoval v esejistické podobě a které se zabývají vztahem mezi třídní strukturou současných západních společností a ekonomickou politikou prosazovanou vládami. Další část je věnována osobnosti Charlese Wrighta Millse, jeho metodě, přínosu pro sociologii jeho doby a millsovské inspiraci pro současné sociologické zkoumání. Dále je pozornost věnována třem myšlenkovým směrům, které mohou Millsovy myšlenky lépe osvětlit a doplnit: ekonomii veřejné volby (zejména v Tullockově podání), teoriím nové třídy a teorii podnikatelských inovací. V této části je formulována nová typologie inovací. Jádro práce je pak věnováno diskuzi Millsových tezí o růstu byrokratických aparátů, vytváření bílých límečků jako samostatné třídy a dopadům tohoto jevu na sociální strukturu, ekonomický vývoj a politický vývoj západních společností. Millsovy teze jsou posuzovány jednak z pohledu 60 let, které od napsání jeho práce uplynuly, jednak diskutovány ve světle myšlenkových směrů uvedených v předchozím odstavci. To je zakončeno formulováním teorie, která Millsovy myšlenky zpřesňuje a doplňuje. Další část se zabývá metodikou sociálních věd v pojetí Karla R. Poppera a jeho kritériím vědecké teorie. Formulovaná teorie je pak posuzována, zda těmto kritériím odpovídá....
Těžba břidlicového plynu - přínos pro lidstvo nebo hrozící přírodní katastrofa?
Kutnarová, Karolína ; Opluštil, Stanislav (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
Cílem bakalářské práce je na základě dostupných publikovaných a internetových zdrojů podat ucelený přehled o původu břidlicového plynu, jeho zásobách a jejich geografickém rozložení, i o způsobu jeho těžby a dosavadních zkušenostech. Na základě těchto údajů pak bude objektivně posouzen význam břidlicového plynu jak z hlediska využití jeho energetického potenciálu pro potřeby lidstva, tak z hlediska možného rizika vzniku nebezpečných ekologických zátěží s následným negativním dopadem na životní prostředí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sociální reklama v České republice
Filsaková, Petra ; Vinopal, Jiří (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
Bakalářská práce s názvem "Sociální reklama v České republice" se zabývá specifickým propagačním prostředkem sociálního marketingu, kterému je nejčastěji připisován termín sociální reklama. Kromě jejího zasazení do širšího rámce se zabývá také klíčovými aspekty celé této reklamní disciplíny, jako jsou například její definice, formy a historický vývoj. Vzhledem k tomu, že je na ni nahlíženo jako na komunikační prostředek promlouvající k veřejnosti skrze média, jsou v práci charakterizovány také metody přesvědčování. Cílem práce je detailní popis specifik tohoto fenoménu v letech 2007 až 2014, jehož je dosaženo metodou obsahové analýzy. Výsledky ukázaly, že největší prostor v médiích dostávají sociální reklamy zaměřené na celospolečenské problémy a to především v oboru sociální odpovědnosti a ochraně a prevence zdraví. Konkrétně jsou to spoty zaměřené na chudobu, pomoc handicapovaným, komunikování nemocí (AIDS, rakovina, apod.) a vzdělanostní rozvoj. Ze sledovaného vzorku byla pouze ¼ dárcovského charakteru a mezi nejvyužívanější principy přesvědčování v sociálních reklamách patří emocionální apely a svědectví. Získaná data mohou být dále použita například k mezinárodnímu srovnání, dlouhodobému výzkumu účinků médií či k podrobnější analýze dobrovolnictví v ČR. Klíčová slova Sociální reklama, sociální...
Ocenění podniku
Milerová, Alžběta ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
Cílem této diplomové práce je nalézt hodnotu společnosti Zentiva, k.s. k 1.1.2014. Hodnota je vypočtena pomocí metody diskontování volných finančních toků. Práce je strukturována na část teoretickou a praktickou. Teoretická část seznámí čtenáře se základními pojmy a metodami, které jsou používány při oceňování. Součástí teoretické části je kapitola o farmaceutickém průmyslu, která má seznámit čtenáře se současnými vlivy formujícími toto odvětví. V kapitole o farmaceutickém průmyslu jsou rozebrány faktory jako cenová regulace v oblasti léčiv, demografický vývoj společnosti, životní styl a jiné, které mají dopad na stanovení finální hodnoty firmy Zentiva, k.s. Praktická část se skládá z popisu společnosti, strategické analýzy, finanční analýzy, sestavení finančního plánu a samotného ocenění. Výstupem této práce je ocenění společnosti s přihlédnutím k socio-ekonomickým faktorům, které dotvářejí výslednou hodnotu firmy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 VLČEK, Jakub
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
37 Vlček, Jan
11 Vlček, Jiří
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.