Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů
Hofmanová, Tereza ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Tůma, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Tereza Hofmanová Konzultant: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSs. Název rigorózní práce: Léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů Cílem práce bylo zachytit, zhodnotit a statisticky zpracovat léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů. Z dostupné dokumentace (D-kurzy) jsem analyzovala kompletní farmakoterapii u 137 pacientů (59 mužů a 78 žen) hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Opava, v období 29. 10. - 1. 11. 2013, což bylo 15,75% z celkového počtu. U pacientů byly diagnostikovány onemocnění dle MKN-10 a to od F00- F69 a G20, G308. U všech pacientů byla zaznamenána polyfarmakoterapie, kdy každý pacient byl léčen 2 a více léky, maximální množství léků na osobu bylo 12. Průměrně množství léků připadající na jednoho pacienta bylo 6,4. Mezi nejčastěji zastoupená léčiva patřila antipsychotika. Užívaná antipsychotika mají potenciál působit celou řadu nežádoucích účinků jako extrapyramidové symptomy, prodloužení QT-intervalu, hyperprolaktinemii a navození metabolického syndromu. K zachycení lékových interakcí byly použity 3 programy; Infopharm©, Micromedex® a Drugs.com. Každý zaznamenal odlišné množství interakcí, nejvíce Drugs.com 715, poté následoval Micromedex 236...
Individualized pharmacokinetically guided dosage adjustment of fluorouracil using population pharmacokinetic modeling
Čechlovský, David ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Pávek, Petr (oponent)
viii ABSTRAKT David Čechlovský‡ , Stefanie Kraff*, Ulrich Jaehde* *Institute of Pharmacy, Clinical Pharmacy, University of Bonn, Germany ‡ Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Název diplomové práce: Individualizovaná farmakokineticky vedená úprava dávkování fluorouracilu (5-FU) s použitím populačního farmakokinetického modelu. Cíle: Vyvinout metodu, která by s pomocí farmakokineticky vedené úpravy dávkování zaměřené na cílovou AUC, zvýšila účinnost a bezpečnost fluorouracilu (5-FU). Metody: Odebráno bylo 90 vzorků krve od pacientů s diagnózou kolorektální rakoviny, léčené fluoruracilem (5-FU) podávaným v různě dlouhých infuzích. Několik verzí farmakokinetických modelů využívajících kompartmentové modely bylo přizpůsobeno pro dané koncentrace plazmy s použitím "nonlinear mixed effect modelling" (NONMEM). Byly prozkoumány různé modely vyhodnocující chyby. "Stepwise" metoda byla použita k vyhodnocení potenciálního efektu náhodných veličin individuálních pro každého pacienta. Vyhodnocení modelu bylo vykonáno pomocí "bootstrap" metody. Výsledky: Jako základní model byl vybrán jedno-kompartmentový lineární model, který byl úspěšný v přizpůsobení se sesbíraným datům. Konečný model obsahoval "Additive Residual Error". Náhodné veličiny BSA>CL a IIV...
Patient Perspective of Medication Information Desired
Kalaitzidis, Panagiotis ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Kontext: Už od roku 1970 požadovali pacienti více informací o léčivech, nechtěli být odkázáni pouze na informace od jejich lékaře. V dnešní době jsou pacienti informováni jako nikdy předtím o jejich nemoci a dostupné léčbě, je to důsledek dostupnosti velkého množství informací především na internetu. Původní rolí lékárníků bylo informovat a poskytovat léky veřejnosti. Aktuálně je však jejich role jiná a zahrnuje i další činnosti jako je například management předpisovaných léčiv, prezentace zdraví a samozřejmě poskytují odborný a profesionální servis svým zákazníkům. Vzhledem k tomu, že v této oblasti neexistuje doposud žádný relevantní výzkum zaměření na skupinu řeckých pacientů, pomůže tento pilotní výzkum vyplnit tuto mezeru zjištěním, jaké konkrétní informace o léčivech chtějí řečtí pacienti znát. Průzkum probíhal v několika řeckých lékárnách. Metody: Pro tuto práci byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu. Pomocí dotazníku byly zachyceny názory zúčastněných pacientů na informace, které obdrželi od lékárníka, ohodnocení jejich užitečnosti a zároveň zda zákazník potřeboval dohledávat některé další informace sám. Průzkumu se zúčastnilo celkem 38 pacientů z Atén. Výsledek: Průměrný věk účastníků byl 60 let. Polovina z nich byla mužského pohlaví. Většina účastníků (31.6%) dokončila střední vzdělání, 26.3%...
Analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice
Kostřiba, Jan ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Foltán, Viliam (oponent) ; Suchopár, Josef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Jan Kostřiba Školitel prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název disertační práce Analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice Úvod: Léková politika jako součást zdravotní politiky je významným faktorem ovlivňu- jícím efektivitu zdravotnického systému. Zájmem státu je, aby spotřeba léčiv byla realizována v objemu, který povede k optimalizaci zdravotního stavu pacientů. Mělo by se předcházet plýtvání léky (vysoká spotřeba léků) i zhoršování zdravotního stavu popu- lace v důsledku neadekvátní či nemoderní léčby (nízká spotřeba léků). Cílem lékové politiky je zajistit bezpečná, účinná a kvalitní léčiva a zabezpečit optimální a dostupnou zdravotní péči lidem, kteří ji potřebují v určitý čas a za využití limitovaného objemu fi- nančních prostředků. Cíle: Hlavním cílem práce byla analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice. Pozornost byla zejména soustředěna na rozbor vzájemných vztahů mezi léko- vou politikou, spotřebou léčivých přípravků a zdravotních služeb a chováním občanů v rámci zdravotnického systému. Dalším cílem práce byla analýza postojů a názorů ob- čanů k vybraným otázkám samoléčení, spotřeby léčiv, lékové politiky a poskytování zdravotní péče a...
Volně prodejná léčiva, jejich regulace a bezpečnost
Kopečná, Eva ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Býma, Svatopluk (oponent) ; Kolář, Jozef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: MUDr. Eva Kopečná, MSc. Školitel: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název disertační práce: Volně prodejná léčiva, jejich regulace a bezpečnost VOLNĚ PRODEJNÁ LÉČIVA, JEJICH REGULACE A BEZPEČNOST ÚVOD Volně prodejná léčiva (VPL) se stala jedním z důležitých pilířů zdravotnických systémů. Jednotlivé země uplatňováním různé zdravotnické politiky a legislativních norem ovlivňují vstup a dostupnost VPL na trhu. Na regulaci a bezpečnosti VPL se v České republice (ČR) podílí řada různých subjektů, počínaje státem, ministerstvy, Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), výrobci a distributory, asociacemi výrobců a pacientů, zdravotnickými pracovníky, médii a finálně hraje velmi důležitou roli samotný pacient. CÍLE Cílem teoretické práce bylo zmapování regulačního prostředí pro volně prodejná léčiva (VPL) v České republice a posouzení, zda současné regulační a edukační prostřední zajišťuje dostatečnou bezpečnost pacienta při samoléčení volně prodejnými léčivy. METODIKA Byly provedeny literární a internetové rešerše ke zmapování regulačního prostředí pro VPL a dále experimentální výzkum, který analyzoval vztahy a chování některých účastníků v procesu samoléčení VPL. VÝSLEDKY Teoretická část V...
Sledování potenciálních lékových interakcí na vybraných pracovištích FN HK
Maříková, Martina ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Macek, Karel (oponent)
! SLEDOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ NA VYBRANÝCH PRACOVIŠTÍCH FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ ! Autor: Maříková M.* Konzultant: Vlček J.** *Oddělení klinické farmacie FN HK **Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova V Praze, Česká republika Klíčová slova: lékové interakce, klinický farmaceut, lékové problémy, geriatrický pacient, intenzivní péče Úvod: Medicína a farmacie jsou dva různé, ale příbuzné obory, které se doplňují, překrývají a potřebují. V 90. letech 20. století byly uveřejněny první práce analyzující chyby v medikaci. "To err is human: Building a Safer Health System" je zpráva vydaná v listopadu 1999 americkým Institute of Medicine, analyzující lékové chyby. Zpráva byla sestavena na základě analýzy několika studií různých organizací se závěrem, že 44.000 až 98.000 lidí zemře každý rok v důsledku preventabilní lékové chyby . Pro srovnání, ve stejném roce zemřelo méně než 50.000 lidí na Alzheimerovu chorobu a 17.000 lidí na užívání nelegálních drog. Každé podání léku pacientovi je svým způsobem experiment, ve kterém spoléháme na dostupná populační data farmakokinetických a farmakodynamických vlastností lék a nejinak je tomu v oblasti lékových interakcí. Počet užívaných léků zvyšuje riziko vzniku potenciálních lékových...
Hypertension and Nutrition: Fat-soluble Vitamins A, D and E
Weber, Jakub ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Hypertension and nutrition: Fat-soluble vitamins A, D and E Weber J1 , Vlcek J1 , Suarez-Varella MM2 1 Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic 2 Department of Preventive Medicine and Public Health, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Spain Arteriální hypertenze je nemoc, postihující lidstvo celosvětově, a proto je považována nejen za problém zdravotnický, ale také socioekonomický. Studie se proto snaží identifikovat spojení mezi potravou a prevalencí hypertenze. Cílem studie bylo určit, zda-li příjem lipo-solubilních vitamin A, D a E ovlivňuje výskyt arteriální hypertenze. Výzkum byl založen na výsledcích projektu Hortega a proveden na náhodném vzorku 1 514 jedinců ve věku 21 až 89 let, z nichž 50.3 % byly ženy a 49.7% muži. Vzorek byl rozdělen na dvě skupiny. S normálním tlakem, starší 40-ti let (n = 429; 28.3 %) a hypertonici starší 40 let.(n = 246;16.2 %). Biochemické a antropometrické vyšetření byly provedeny za užití standardních postupů.Příjmy živin byly odhadnuty za použití validovaných dotazníků, dosažené vzdělání, socioekonomický status, bydliště, zdravotní návyky, konzumace alkoholu, kouření a existence komorbitit byla vzata v úvahu. Získaná data byla porovnána pomocí ANOVA a Chi- squre, analýza...
Zdravotní ekonomie a outcomes research jako součást procesu hodnocení zdravotních technologií v České republice
Klimeš, Jiří ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Foltán, Viliam (oponent) ; Švihovec, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát PharmDr. Jiří Klimeš Školitel Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (konzultant) Název disertační práce Zdravotní ekonomie a outcomes research jako součást procesu hodnocení zdravotních technologií v České republice Cílem disertační práce bylo prezentovat na modelových studiích a analýzách typu cost-of-illness (COI), cost-effectiveness (CEA), cost-utility (CUA) a outcomes research jejich využití v rámci stávajícího HTA (Health Technology Assessment) procesu v České republice u lékových technologií. HTA představuje komplexní hodnocení zdravotních technologií/ intervencí ve smyslu relativní účinnosti, bezpečnosti, ekonomických aspektů (nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu) a dále aspektů etických, sociálních a právních. Byla prezentovaná metodika studií typu COI a následné praktické využití těchto nákladových analýz v rámci analýz CEA, CUA a to u vybraných onemocnění - revmatoidní artritida (RA) a ankylozující spondylitida (AS). Dále byly prezentovány metodiky a koncepty Markovových kohortových modelů aplikovaných v rámci analýz CEA, CUA u kardiovaskulárních onemocnění, po-transplantační péče, intenzivní medicíny a terapie demence. V rámci analýzy CUA byla...
Analýza farmakoterapie v domovech pro seniory
Šulcová, Hana ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Fialová, Daniela (oponent)
ŠULCOVÁ, Hana: Analýza farmakoterapie v domovech pro seniory. [Rigorózní práce]/Hana Šulcová - Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie - prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Hradec Králové, 2013. Geriatričtí pacienti dneška jsou typičtí svou multimorbiditou a často užívají velké množství léků současně. Vlivem involučních změn, ke kterým dochází v organismu během stárnutí, však reagují na určitá léčiva nebo skupiny léčiv jinak než populace v produktivním věku. Polyfarmakoterapie, polypragmázie a léčiva potenciálně nevhodná ve stáří jsou častou příčinou vzniku nežádoucích lékových reakcí a mohou ohrozit zdraví geriatrického pacienta. Domovy pro seniory představují prostředí, ve kterém jsou jejich residenti ohroženi nevhodnou preskripcí více než senioři žijící v domácím prostředí. Tato práce je průřezovou analýzou farmakoterapie v prostředí domova pro seniory se zaměřením na analýzu výskytu léčiv potenciálně nevhodných ve stáří (pomocí STOPP kritérií) a lékových interakcí (pomocí databáze AISLP a softwaru Micromedex). Součástí analýzy bylo také 5 dotazníků zaměřených na komplexní geriatrické hodnocení a povědomí respondentů o užívaných farmakách. Sběr dat probíhal v období únor až květen 2012. Analýza se uskutečnila ve dvou domovech pro seniory...
Používání antibiotik farmaceuty
Duvanova, Natalia ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, Jozef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Natalia Duvanova Konzultant Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název rigorózní práce «Používaní antibiotik farmaceuty» Úvod: Tato práce se zabývá problematikou nákupu a používání antibiotik zamestnanci lékáren v Petrohrade, Ruská federace. Cílem studie bylo zjistit úroven jejich znalostí, postoje a prístupu k problematice užívání antibiotik. Frekvence konzultací s lékárníky o onemocnení, která casto vyžadují antibiotika, u pacientu v Ruské federaci je pomerne vysoká, a mnozí lékárníci poskytují svá doporucení. Pruzkumy verejného mínení v držení WCIOM (Ruské centrum pro výzkum verejného mínení) v roce 2011 ukázaly, že 46% respondentu verí, že antibiotika nicí viry. Navíc, od roku 2007 se toto císlo dokonce mírne zvýšilo - tehdy to bylo 45%. Podle Evropského projektu pro sledování používání antibiotik (ESAC) se celková ambulantní spotreba antibiotik v Ruské federaci v letech 1997-2009, která je vyjádrená v DDD na 1000 obyvatel/den, rovnala 9.8 (2003), 9.3 (2004), 9.1 (2005), 9.6 (2006 ), 10.2 (2007) 10.0 (2008) a 12.2 (2009). Metodika: Byl proveden pruzkum náhodným výberem z 308 respondentu pomocí dotazníku, který obsahoval otázky týkající se demografických charakteristik, znalostí o užívání...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 VLČEK, Jakub
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
37 Vlček, Jan
6 Vlček, Josef
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.