Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Volně prodejná léčiva, jejich regulace a bezpečnost
Kopečná, Eva ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Býma, Svatopluk (oponent) ; Kolář, Jozef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: MUDr. Eva Kopečná, MSc. Školitel: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název disertační práce: Volně prodejná léčiva, jejich regulace a bezpečnost VOLNĚ PRODEJNÁ LÉČIVA, JEJICH REGULACE A BEZPEČNOST ÚVOD Volně prodejná léčiva (VPL) se stala jedním z důležitých pilířů zdravotnických systémů. Jednotlivé země uplatňováním různé zdravotnické politiky a legislativních norem ovlivňují vstup a dostupnost VPL na trhu. Na regulaci a bezpečnosti VPL se v České republice (ČR) podílí řada různých subjektů, počínaje státem, ministerstvy, Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), výrobci a distributory, asociacemi výrobců a pacientů, zdravotnickými pracovníky, médii a finálně hraje velmi důležitou roli samotný pacient. CÍLE Cílem teoretické práce bylo zmapování regulačního prostředí pro volně prodejná léčiva (VPL) v České republice a posouzení, zda současné regulační a edukační prostřední zajišťuje dostatečnou bezpečnost pacienta při samoléčení volně prodejnými léčivy. METODIKA Byly provedeny literární a internetové rešerše ke zmapování regulačního prostředí pro VPL a dále experimentální výzkum, který analyzoval vztahy a chování některých účastníků v procesu samoléčení VPL. VÝSLEDKY Teoretická část V...
Sledování potenciálních lékových interakcí na vybraných pracovištích FN HK
Maříková, Martina ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Macek, Karel (oponent)
! SLEDOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH LÉKOVÝCH INTERAKCÍ NA VYBRANÝCH PRACOVIŠTÍCH FAKULTNÍ NEMOCNICE V HRADCI KRÁLOVÉ ! Autor: Maříková M.* Konzultant: Vlček J.** *Oddělení klinické farmacie FN HK **Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova V Praze, Česká republika Klíčová slova: lékové interakce, klinický farmaceut, lékové problémy, geriatrický pacient, intenzivní péče Úvod: Medicína a farmacie jsou dva různé, ale příbuzné obory, které se doplňují, překrývají a potřebují. V 90. letech 20. století byly uveřejněny první práce analyzující chyby v medikaci. "To err is human: Building a Safer Health System" je zpráva vydaná v listopadu 1999 americkým Institute of Medicine, analyzující lékové chyby. Zpráva byla sestavena na základě analýzy několika studií různých organizací se závěrem, že 44.000 až 98.000 lidí zemře každý rok v důsledku preventabilní lékové chyby . Pro srovnání, ve stejném roce zemřelo méně než 50.000 lidí na Alzheimerovu chorobu a 17.000 lidí na užívání nelegálních drog. Každé podání léku pacientovi je svým způsobem experiment, ve kterém spoléháme na dostupná populační data farmakokinetických a farmakodynamických vlastností lék a nejinak je tomu v oblasti lékových interakcí. Počet užívaných léků zvyšuje riziko vzniku potenciálních lékových...
Hypertension and Nutrition: Fat-soluble Vitamins A, D and E
Weber, Jakub ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Hronek, Miloslav (oponent)
Hypertension and nutrition: Fat-soluble vitamins A, D and E Weber J1 , Vlcek J1 , Suarez-Varella MM2 1 Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech Republic 2 Department of Preventive Medicine and Public Health, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Spain Arteriální hypertenze je nemoc, postihující lidstvo celosvětově, a proto je považována nejen za problém zdravotnický, ale také socioekonomický. Studie se proto snaží identifikovat spojení mezi potravou a prevalencí hypertenze. Cílem studie bylo určit, zda-li příjem lipo-solubilních vitamin A, D a E ovlivňuje výskyt arteriální hypertenze. Výzkum byl založen na výsledcích projektu Hortega a proveden na náhodném vzorku 1 514 jedinců ve věku 21 až 89 let, z nichž 50.3 % byly ženy a 49.7% muži. Vzorek byl rozdělen na dvě skupiny. S normálním tlakem, starší 40-ti let (n = 429; 28.3 %) a hypertonici starší 40 let.(n = 246;16.2 %). Biochemické a antropometrické vyšetření byly provedeny za užití standardních postupů.Příjmy živin byly odhadnuty za použití validovaných dotazníků, dosažené vzdělání, socioekonomický status, bydliště, zdravotní návyky, konzumace alkoholu, kouření a existence komorbitit byla vzata v úvahu. Získaná data byla porovnána pomocí ANOVA a Chi- squre, analýza...
Zdravotní ekonomie a outcomes research jako součást procesu hodnocení zdravotních technologií v České republice
Klimeš, Jiří ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Foltán, Viliam (oponent) ; Švihovec, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát PharmDr. Jiří Klimeš Školitel Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (konzultant) Název disertační práce Zdravotní ekonomie a outcomes research jako součást procesu hodnocení zdravotních technologií v České republice Cílem disertační práce bylo prezentovat na modelových studiích a analýzách typu cost-of-illness (COI), cost-effectiveness (CEA), cost-utility (CUA) a outcomes research jejich využití v rámci stávajícího HTA (Health Technology Assessment) procesu v České republice u lékových technologií. HTA představuje komplexní hodnocení zdravotních technologií/ intervencí ve smyslu relativní účinnosti, bezpečnosti, ekonomických aspektů (nákladové efektivity a dopadu do rozpočtu) a dále aspektů etických, sociálních a právních. Byla prezentovaná metodika studií typu COI a následné praktické využití těchto nákladových analýz v rámci analýz CEA, CUA a to u vybraných onemocnění - revmatoidní artritida (RA) a ankylozující spondylitida (AS). Dále byly prezentovány metodiky a koncepty Markovových kohortových modelů aplikovaných v rámci analýz CEA, CUA u kardiovaskulárních onemocnění, po-transplantační péče, intenzivní medicíny a terapie demence. V rámci analýzy CUA byla...
Analýza farmakoterapie v domovech pro seniory
Šulcová, Hana ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Fialová, Daniela (oponent)
ŠULCOVÁ, Hana: Analýza farmakoterapie v domovech pro seniory. [Rigorózní práce]/Hana Šulcová - Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie - prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., Hradec Králové, 2013. Geriatričtí pacienti dneška jsou typičtí svou multimorbiditou a často užívají velké množství léků současně. Vlivem involučních změn, ke kterým dochází v organismu během stárnutí, však reagují na určitá léčiva nebo skupiny léčiv jinak než populace v produktivním věku. Polyfarmakoterapie, polypragmázie a léčiva potenciálně nevhodná ve stáří jsou častou příčinou vzniku nežádoucích lékových reakcí a mohou ohrozit zdraví geriatrického pacienta. Domovy pro seniory představují prostředí, ve kterém jsou jejich residenti ohroženi nevhodnou preskripcí více než senioři žijící v domácím prostředí. Tato práce je průřezovou analýzou farmakoterapie v prostředí domova pro seniory se zaměřením na analýzu výskytu léčiv potenciálně nevhodných ve stáří (pomocí STOPP kritérií) a lékových interakcí (pomocí databáze AISLP a softwaru Micromedex). Součástí analýzy bylo také 5 dotazníků zaměřených na komplexní geriatrické hodnocení a povědomí respondentů o užívaných farmakách. Sběr dat probíhal v období únor až květen 2012. Analýza se uskutečnila ve dvou domovech pro seniory...
Používání antibiotik farmaceuty
Duvanova, Natalia ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, Jozef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Natalia Duvanova Konzultant Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název rigorózní práce «Používaní antibiotik farmaceuty» Úvod: Tato práce se zabývá problematikou nákupu a používání antibiotik zamestnanci lékáren v Petrohrade, Ruská federace. Cílem studie bylo zjistit úroven jejich znalostí, postoje a prístupu k problematice užívání antibiotik. Frekvence konzultací s lékárníky o onemocnení, která casto vyžadují antibiotika, u pacientu v Ruské federaci je pomerne vysoká, a mnozí lékárníci poskytují svá doporucení. Pruzkumy verejného mínení v držení WCIOM (Ruské centrum pro výzkum verejného mínení) v roce 2011 ukázaly, že 46% respondentu verí, že antibiotika nicí viry. Navíc, od roku 2007 se toto císlo dokonce mírne zvýšilo - tehdy to bylo 45%. Podle Evropského projektu pro sledování používání antibiotik (ESAC) se celková ambulantní spotreba antibiotik v Ruské federaci v letech 1997-2009, která je vyjádrená v DDD na 1000 obyvatel/den, rovnala 9.8 (2003), 9.3 (2004), 9.1 (2005), 9.6 (2006 ), 10.2 (2007) 10.0 (2008) a 12.2 (2009). Metodika: Byl proveden pruzkum náhodným výberem z 308 respondentu pomocí dotazníku, který obsahoval otázky týkající se demografických charakteristik, znalostí o užívání...
The analysis of pharmacotherapy by patients suffering with DM in Greece I
Kalaitzidis, Georgios ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Doseděl, Martin (oponent)
Analýza farmakoterapie od pacientů s DM v Řecku I Autor: Georgios Kalaitzidis Školitel: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta Úvod: Diabetes mellitus v rozvinutých zemích postihuje asi 11% populace ve věku starším 70let a příčinou úmrtí v celé populace je asi ve 3%. Cíl: Cílem bylo analyzovat farmakoterapii nemocných s diabetem mellitus II v malém řeckém městě Veria. Metoda: Jde o retrospektivní průřezovou studii prováděnou v lékárně malého řeckého města Veria. Do studie bylo zahrnuto 60 pacientů, u kterých byl diagnostikován diabetes mellitus II. Data byla získána pomocí dotazníku, který respondenti vyplňovali sami. Výsledky: Průměrný věk testovaných osob byl 56.5±17.5 let. Ženy byly v převaze (n=40). Většina respondentů znala svou hladinu glukózy v krvi (93.3%,n=56). Z pacientů, kteří znali svou hladinu glukózy, mělo 36 (64.3%) vysokou hladinu glukózy a 20 (35.7%) fyziologická hladina glukózy. Ze všech pacientů (n=60) navštěvovali někteří lékaře každých šest měsíců (n=24) nebo každé tři měsíce (n=20), zatímco někteří jej navštívili každý měsíc (n=8) a jiní po více než šesti měsících (n=8). Více než 50% pacientů si měřilo hladinu glukózy v krvi během minulého měsíce (n=36), někteří před třemi měsíci (n=20) a čtyři pacienti před šesti měsíci. Ze...
Analysis of the Use of Antibiotics in the United Arab Emirates
Abasaeed Elhag, Abobakr ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Kolář, Jozef (oponent) ; Urbánek, Karel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Sociální a klinické farmacie Kandidát PharmDr. Abobakr Abasaeed Elhag Školitel prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název disertační práce Analýza používání antibiotik ve Spojených arabských emirátech Úvod a cíl: Zneužívání protiinfekčních léčiv pro léčbu virových infekcí a masivní preference širokospektrých antibiotik před úzko-spektrými je dobře dokumentována a publikována. Proto nevhodné užití antibiotik se stává globálním problémem, především v rozvojových zemích. Antibiotická rezistence může vznikat i v důsledku neracionálního užití léčiv, zneužívání antibiotik stejně jako samoléčení antibiotiky. Ačkoli Spojené Arabské Emiráty (UAE) zakazují výdej antibiotik bez předpisu, studie ukazují snadnou dostupnost těchto léčiv k samoléčení a rozsáhlé zkušenosti se samoléčením v regionu a při tom nejsou zde dostupné informace o vývoje rezistence. Cílem naší studie bylo popsat vztah populace k užívání antibiotik, určit prevalenci samoléčby a identifikovat sociodemografické faktory, které charakterizují populaci či lékárníky pozitivně nakloněných k samoléčbě antibiotiky. V naší studii bylo prvním cílem sledovat jaká antibiotika jsou nejčastěji k samoléčbě využívána, jaký byl jejich zdroj a důvod k použití. Práce měla následující projekty:...
The analysis of eating habits of diabetics in the USA
Vaňkátová, Helena ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Matoulková, Petra (oponent)
Dobrá compliance pacienta k léčebnému režimu je u diabeteu mellitus 2. typu (DM2) velmi důležitá. Neméně významnou roli hraje i správná životospráva a stravování pacientů, které pomáhají ke správnému managementu nemoci a také přispívají k prevenci možných komplikací DM2. Cílem této práce bylo analyzovat stravovací návyky diabetických pacientů 2. typu ve Spojených státech amerických. Nástrojem k získání identických dat pro porovnání pacientů byl dotazník "The Fat- and Fiber-Related Diet Habits Questionnaire" (A.Shattuck, 1998). Originální verze dotazníku byla lehce upravena podle místních stravovacích zvyklostí. Data byla sbírána na klinice El Rio Community health center clinic v Tucsonu, Arizona, (USA) po dobu tří měsíců (září až prosinec 2011). Do studie byli zařazeni DM2 pacienti dané kliniky. Odpovědi byly zaznamenány do Excel databaze a k vyhodnocení byla použita frekvenční analýza. 207 pacientů vyplnilo dotazník. Průměrný věk studované skupiny byl 56,8 ± 12,6 roků, průměrný věk, kdy byli pacienti diagnostikováni s DM2, DM2 byl 45,3 ± 12,7 roků, průměrný BMI 33,2 ± 7,8 kg/m2, obvod pasu 109,7 ± 19,7 cm, průměrný A1C byl 8,1± 1,7% (dle DCCT). 10% pacientů bylo léčeno pouze dietou, 49% pacientů perorálními antidiabetiky, 14% inzulinem a 28% kombinací inzulinu a perorálních antidiabetik. V obou...
ANALYSIS OF PHARMACOTHERAPY AND DRUG RELATED PROBLEMS IN PATIENT WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN GREECE
Papadopoulos, Zisis ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Macek, Karel (oponent)
Title: Analysis of pharmacotherapy and drug related problems in patients with arterial hypertension in Greece Analýza farmakoterapie a lékových problémů u nemocných s arteriální hypertenzí v Řecku Student: Zisis Papadopoulos Školitel: Jiri Vlcek Katedra sociální a klinické farmacie, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Úvod: Arteriální hypertenze je chronické onemocnění charakterizované vysokým krevním tlakem a je důležitým rizikovým faktorem pro budoucí vývoj kardiovaskulárních onemocnění. Často je řazeno k asymptomatickým onemocněním, protože dlouhou dobu nemusí být doprovázeno symptomy, dokud nejsou poškozeny vitální orgány. Přesto je jednou z největších příčin morbidity a mortality tím, že je spojena s některými vážnými onemocněními, jako je ischemická choroba srdeční, náhlá cévní příhoda mozková, ateroskleróza, selhávání ledvin, dyslipidémie, diabetes mellitus, obezita a metabolický syndrome. Arteriální hypertenze pro dospělé, kteří netrpí jinou chorobou, je definována zvýšením tlaku krve rovné nebo vyšší než 140/90mm Hg. Cíl: Hlavním cílem teoretické části bylo analyzovat literární informace týkající se etiopatogeneze, diagnostických metod a strategie léčby arteriální hypertenze a také klasifikace a příčiny lékových problémů (DRP) především antihypertenzív. V...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 VLČEK, Jakub
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
37 Vlček, Jan
6 Vlček, Josef
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.