Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen
Josková, Věra ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Vlček, Jiří (oponent) ; Kacerovský, Marian (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Věra Josková Školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název dizertační práce: Klinická aplikace metody bioimpedanční spektroskopie u polytraumatizovaných pacientů a těhotných žen Úvod a cíle: Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je neinvazivní metoda stanovující na základě rezistence tkání množství tělesných tekutin a jejich distribuci do extracelulárního (ECW) a intracelulárního prostoru (ICW). V minulosti byla aplikována v mnoha klinických studiích u různých skupin pacientů, dále u zdravých jedinců zejména k hodnocení složení těla a v neposlední řadě nachází svá uplatnění v nutričním poradenství. Nicméně u kriticky nemocných pacientů hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (JIP) ani u těhotných žen není zatím tato metoda využívána v běžné klinické praxi. Obě tyto skupiny spojuje stav zvýšeného množství tělesných tekutin. Z tohoto důvodu je aplikace BIS u obou výše popsaných skupin opodstatněná. Hlavními cíli této dizertační práce proto bylo: 1) podrobně popsat princip a dosavadní využití BIS; 2) použít BIS ke stanovení míry hyperhydratace polytraumatizovaných pacientů (PP), následně získaná data vyhodnotit vzhledem k dalším sledovaným parametrům; 3) popsat vývoj změn ve...
The analysis of drug-related problems potentially leading to hospitalization among geriatric patients
Očovská, Zuzana ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Rozsívalová, Petra (oponent)
Kandidát: Zuzana Očovská1 Školiteľ: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.1 Konzultant: PharmDr. Martina Maříková2 1 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociálnej a klinickej farmácie 2 Fakultná nemocnica v Hradci Králové, Nemocničná lekáreň, Vedúca oddelenia klinickej farmácie Názov diplomovej práce: Analýza liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácii u geriatrických pacientov Hospitalizácie z dôvodu liekových problémov predstavujú závažný klinický problém, ktorý má významné ekonomické dôsledky. Obzvlášť starší pacienti sú náchylný k liekovým problémom z dôvodu častej polyfarmácie a s vekom-súvisiacich zmien farmakokinetiky a farmakodynamiky. Cieľom teoretickej časti tejto diplomovej práce bolo predstaviť problematiku liekových problémov a načrtnúť výsledky štúdií zaoberajúcimi sa poliekovými hospitalizáciami u geriatrických pacientov. Cieľom praktickej časti bolo určenie prevalencie liekových problémov potenciálne vedúcich k hospitalizácií na geriatrické oddelenie a identifikácia najčastejších liekových skupín zodpovedných za tieto liekové problémy. Počas šiestich mesiacov bolo retrospektívne hodnotených 200 hospitalizácií na geriatrickom oddelení III. internej gerontometabolickej kliniky Fakultnej nemocnice v Hradci Králové s cieľom určiť či hospitalizácia...
Podnikatelský plán pro založení školky
Kunetka, Jan ; Vlček, Jiří (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na návrh podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy, která bude v obchodním rejstříku vedena jako obchodní společnost s ručením omezeným. Celá práce se bude skládat ze tří částí. První část práce řeší teoretická východiska, druhá část se zaměří na analýzu trhu, vnější a vnitřní prostředí a marketingový výzkum. Závěrečná část se věnuje samotné realizaci projektu, jehož cílem je finální sestavení podnikatelského plánu.
Analýza samoléčení antibiotiky v Kaliningradské oblasti - pilotní studie
Matveicheva, Kira ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Název diplomové práce: Analýza samoléčení antibiotiky v Kaliningradské oblasti - pilotní studie Student: Kira Matveicheva Školitel: prof. PharmDr. Jiří Vlček, Ph.D. Konzultant: Tatiana Belkina, Ph.D. Cíle: V teoretické části se zaměřím na samoléčení antibiotiky, včetně jeho příčin a důsledků, a problematiku spojenou se vznikem antibiotické rezistence. Cílem praktické části je analyzovat pravděpodobnost samoléčby antibiotiky a faktory, které ho ovlivňují v Kaliningradské oblasti. Metody: Daná studie probíhala mezi farmaceuty a farmaceutickými asistenty v červenci a srpnu 2015 v Kalinigradské oblasti v Rusku. Teoretická část obsahuje literární rešerši na téma samoléčení antibiotiky a antibioticka rezistence za použití informačního zdroje PubMed. Klíčová slova používána k vyhledávaní byla: "self-medication; antibiotics use; antimicrobial resistance". V praktické části byl použit dotazník pro posouzení ochoty farmaceutů/farmaceutických asistentů poskytnout antibiotikum bez lékářského předpisu a zjistit příčiny samoléčení antibiotiky pacienty. Výsledky: Bylo vyplněno 80 dotazníků, response rate tvořil 70%,dotazovaná skupina se skládala z 16 (20%) farmaceutů a 64 (80%) farmaceutických asistentů. Z 80...
The analysis of pharmacotherapy in patient suffered with dyslipidemia in Greece I.
Mavrovouniotis, Konstantinos - Parmenion ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove Department of Social and Clinical Pharmacy The analysis of pharmacotherapy in patients suffering from hyperlipidemia (Diploma Thesis) Mentor of Diploma Thesis Prof. PharmDr. Jiří Vlček, Ph.D. Mavrovouniotis Konstantinos - Parmenion Hradec Králové 2015 ABSTRACT CZECH Analýza farmakoterapie u nemocných trpících dyslipidémií Mavrovouniotis Konstantinos Mentor: Prof. Dr. Jiří Vlček, CSc. Úvod: Hyperlipidémie je závažný stav, při kterém jsou abnormálně zvýšeny krevní lipidy: cholesterol a triglyceridy. Tento stav je obvykle asymptomatický, a pokud není efektivně léčen, může vést k aterosklerotickým změnám cév a pak k poškození myokardu nebo jiných na kyslíku významně závislých orgánů. Různé rizikové faktory (např. genetická predispozice, arteriální hypertenze, obezita, nevhodné stravovací návyky, nedostatek pohybu, kouření) mohou ovlivnit začátek a závažnost hyperlipidémie. Monitorování triglyceridů, cholesterolu a lipoproteinů je jednou z preventivních metod určení rizika individuálního rozvoje hyperlipidémie. Jsou různé strategie léčby, jejichž cílem je redukovat rizika vývoje nemocí na základě atherosklerózy a i komplikace přímého vlivu lipidů na jednotlivé orgány - jako je např. pankreatitida. Cíle léčby dyslipidémie je dosahováno snížením...
Preliminary analysis of drug adherence of patient suffering with ulcerative colitis
Tsianou, Konstantina ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Ládová, Kateřina (oponent)
Pilotní studie lékové adherence nemocných trpících ulcerózní kolitidou Autor: Konstantina Tsianou Školitel: Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta, Karlova Univerzita v Praze, Hradec Králové Cíl: analyzovat roli důvěry ve farmakoterapii u dvou věkových skupin pacientů (skupina 1 (20 - 45let) a skupina 2 (46 - 65let)) trpících ulcerózní kolitidou. Metoda: Byla využita řecká verze dotazníku "Belief about Medicine Questionnaire (BMQ). Dotazník byl přeložen z anglické verze do řečtiny profesionální překladatelem a pak přeložen zpět do angličtiny v předchozí studii. Výsledky: Účastníci studie vykazují nízkou důvěru ve farmakoterapii(pouze 12,8%) s největším podílem ambivalentního (31,2%) nebo indiferentního charakteru důvěry (40%). Závěr: Řecká verze BMQ je dobrý nástroj pro psychometrické sledování vztahu pacienta k lékům a je možné jej užít u ambulantních pacientů. Přináší důležité informace gastroenterologům o percepci pacientů k farmakoterapii.
Léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů
Hofmanová, Tereza ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Tůma, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Tereza Hofmanová Konzultant: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSs. Název rigorózní práce: Léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů Cílem práce bylo zachytit, zhodnotit a statisticky zpracovat léková pochybení u psychiatricky nemocných pacientů. Z dostupné dokumentace (D-kurzy) jsem analyzovala kompletní farmakoterapii u 137 pacientů (59 mužů a 78 žen) hospitalizovaných v Psychiatrické nemocnici Opava, v období 29. 10. - 1. 11. 2013, což bylo 15,75% z celkového počtu. U pacientů byly diagnostikovány onemocnění dle MKN-10 a to od F00- F69 a G20, G308. U všech pacientů byla zaznamenána polyfarmakoterapie, kdy každý pacient byl léčen 2 a více léky, maximální množství léků na osobu bylo 12. Průměrně množství léků připadající na jednoho pacienta bylo 6,4. Mezi nejčastěji zastoupená léčiva patřila antipsychotika. Užívaná antipsychotika mají potenciál působit celou řadu nežádoucích účinků jako extrapyramidové symptomy, prodloužení QT-intervalu, hyperprolaktinemii a navození metabolického syndromu. K zachycení lékových interakcí byly použity 3 programy; Infopharm©, Micromedex® a Drugs.com. Každý zaznamenal odlišné množství interakcí, nejvíce Drugs.com 715, poté následoval Micromedex 236...
Individualized pharmacokinetically guided dosage adjustment of fluorouracil using population pharmacokinetic modeling
Čechlovský, David ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Pávek, Petr (oponent)
viii ABSTRAKT David Čechlovský‡ , Stefanie Kraff*, Ulrich Jaehde* *Institute of Pharmacy, Clinical Pharmacy, University of Bonn, Germany ‡ Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze Název diplomové práce: Individualizovaná farmakokineticky vedená úprava dávkování fluorouracilu (5-FU) s použitím populačního farmakokinetického modelu. Cíle: Vyvinout metodu, která by s pomocí farmakokineticky vedené úpravy dávkování zaměřené na cílovou AUC, zvýšila účinnost a bezpečnost fluorouracilu (5-FU). Metody: Odebráno bylo 90 vzorků krve od pacientů s diagnózou kolorektální rakoviny, léčené fluoruracilem (5-FU) podávaným v různě dlouhých infuzích. Několik verzí farmakokinetických modelů využívajících kompartmentové modely bylo přizpůsobeno pro dané koncentrace plazmy s použitím "nonlinear mixed effect modelling" (NONMEM). Byly prozkoumány různé modely vyhodnocující chyby. "Stepwise" metoda byla použita k vyhodnocení potenciálního efektu náhodných veličin individuálních pro každého pacienta. Vyhodnocení modelu bylo vykonáno pomocí "bootstrap" metody. Výsledky: Jako základní model byl vybrán jedno-kompartmentový lineární model, který byl úspěšný v přizpůsobení se sesbíraným datům. Konečný model obsahoval "Additive Residual Error". Náhodné veličiny BSA>CL a IIV...
Patient Perspective of Medication Information Desired
Kalaitzidis, Panagiotis ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Zimčíková, Eva (oponent)
Kontext: Už od roku 1970 požadovali pacienti více informací o léčivech, nechtěli být odkázáni pouze na informace od jejich lékaře. V dnešní době jsou pacienti informováni jako nikdy předtím o jejich nemoci a dostupné léčbě, je to důsledek dostupnosti velkého množství informací především na internetu. Původní rolí lékárníků bylo informovat a poskytovat léky veřejnosti. Aktuálně je však jejich role jiná a zahrnuje i další činnosti jako je například management předpisovaných léčiv, prezentace zdraví a samozřejmě poskytují odborný a profesionální servis svým zákazníkům. Vzhledem k tomu, že v této oblasti neexistuje doposud žádný relevantní výzkum zaměření na skupinu řeckých pacientů, pomůže tento pilotní výzkum vyplnit tuto mezeru zjištěním, jaké konkrétní informace o léčivech chtějí řečtí pacienti znát. Průzkum probíhal v několika řeckých lékárnách. Metody: Pro tuto práci byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu. Pomocí dotazníku byly zachyceny názory zúčastněných pacientů na informace, které obdrželi od lékárníka, ohodnocení jejich užitečnosti a zároveň zda zákazník potřeboval dohledávat některé další informace sám. Průzkumu se zúčastnilo celkem 38 pacientů z Atén. Výsledek: Průměrný věk účastníků byl 60 let. Polovina z nich byla mužského pohlaví. Většina účastníků (31.6%) dokončila střední vzdělání, 26.3%...
Analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice
Kostřiba, Jan ; Vlček, Jiří (vedoucí práce) ; Foltán, Viliam (oponent) ; Suchopár, Josef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát Mgr. Jan Kostřiba Školitel prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Název disertační práce Analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice Úvod: Léková politika jako součást zdravotní politiky je významným faktorem ovlivňu- jícím efektivitu zdravotnického systému. Zájmem státu je, aby spotřeba léčiv byla realizována v objemu, který povede k optimalizaci zdravotního stavu pacientů. Mělo by se předcházet plýtvání léky (vysoká spotřeba léků) i zhoršování zdravotního stavu popu- lace v důsledku neadekvátní či nemoderní léčby (nízká spotřeba léků). Cílem lékové politiky je zajistit bezpečná, účinná a kvalitní léčiva a zabezpečit optimální a dostupnou zdravotní péči lidem, kteří ji potřebují v určitý čas a za využití limitovaného objemu fi- nančních prostředků. Cíle: Hlavním cílem práce byla analýza vybraných determinant lékové politiky v České republice. Pozornost byla zejména soustředěna na rozbor vzájemných vztahů mezi léko- vou politikou, spotřebou léčivých přípravků a zdravotních služeb a chováním občanů v rámci zdravotnického systému. Dalším cílem práce byla analýza postojů a názorů ob- čanů k vybraným otázkám samoléčení, spotřeby léčiv, lékové politiky a poskytování zdravotní péče a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 VLČEK, Jakub
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
37 Vlček, Jan
6 Vlček, Josef
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.