Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 127 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
A Generalized Limited-Memory BNS Method Based on the Block BFGS Update
Vlček, Jan ; Lukšan, Ladislav
A block version of the BFGS variable metric update formula is investigated. It satisfies the quasi-Newton conditions with all used difference vectors and gives the best improvement of convergence in some sense for quadratic objective functions, but it does not guarantee that the direction vectors are descent for general functions. To overcome this difficulty and utilize the advantageous properties of the block BFGS update, a block version of the limited-memory BNS method for large scale unconstrained optimization is proposed. The algorithm is globally convergent for convex sufficiently smooth functions and our numerical experiments indicate its efficiency.
A DSGE Model with Financial Dollarization: the Case of Serbia
Djukić, Mirko ; Hlédik, Tibor ; Polanský, Jiří ; Trajčev, Ljubica ; Vlček, Jan
Tato studie rozšiřuje standardní model všeobecné rovnováhy (model DSGE) malé otevřené ekonomiky o finanční eurizaci, aby lépe odrážel měnový transmisní mechanismus v srbské ekonomice. Ve srovnání se standardním modelem DSGE zahrnuje náš modelový rámec komerční banky obhospodařující vklady a poskytující úvěry v cizí měně. Tyto vlastnosti umožnují zkoumat vliv změn nominálního měnového kurzu jak na finanční bohatství domácností, tak na jejich spotřební chování. Součástí článku je modelová struktura, včetně optimalizačních problémů jednotlivých ekonomických subjektů a korespondující podmínky prvního řádu. Modelové vlastnosti byly kalibrovány tak, aby plně odrážely stylizovaná fakta pozorovaná v dolarizovaných ekonomikách. Model je kalibrován na srbská data. Nepozorované trendy a odchylky hlavních reálných modelových proměnných od těchto trendů byly odhadovány pomocí modelově konzistentního vícerozměrného filtru.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ikonografie pozdně římských mincí v letech 364 - 498 po Kr.
Vlček, Jan ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Marek, Václav (oponent)
(česky) Práce se zabývá posledním vývojovým obdobím římského mincovnictví, které stojí mimo všeobecný zájem. Smyslem práce je definovat a popsat motivy užívané na římských mincích v období vymezeném počátkem vlády Valentiniana I. roku 364 a mincovní reformou Anastasia I. roku 498, klasifikovat jednotlivé obrazové skupiny a vyložit jejich význam z hlediska státní propagandy. Práce si také všímá vztahů mezi mincovními obrazy a opisy, užití značek mincoven jako součásti obrazové náplně, a popisuje vztahy mezi mincovními obrazy a soudobými sociopolitickými jevy a událostmi. Důležitou součástí práce bude zakotvení oblasti pozdně římských mincí do dějinných souvislostí. Bude věnována pozornost tomu, jak pozdně římské mince svým charakterem vycházely z ražeb předchozích období a jak poté naopak byly jimi ovlivněny mince byzantské.
Ikonografie římských mincí v období vlády Constantinovské dynastie
Vlček, Jan ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Marek, Václav (oponent)
(česky) Římské mince ražené v období vlády Constantinovské dynastie tvoří svými motivy pozoruhodnou a svébytnou skupinu. Cílem práce je definovat a popsat motivy užívané na římských mincích v tomto období, klasifikovat jednotlivé obrazové skupiny a vyložit jejich význam z hlediska státní propagandy. Práce si také všímá vztahů mezi mincovními obrazy a opisy, užití značek mincoven jako součásti obrazové náplně, a popisuje vztahy mezi mincovními obrazy a soudobými sociopolitickými jevy a událostmi.
Informační strategie firmy
Vlček, Jan ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Obsahem této závěrečné práce je návrh informačního strategie středně velké společnosti se zaměřením na informační systém. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky z této oblasti. Praktická část obsahuje analýzu současného stavu podniku, zaměřenou na ICT a dále návrh na zavedení informační strategie. Detailnější zaměření práce je na oblast CRM navrhovaného informačního systému.
Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod
Vlček, Jan ; Kopřiva, Vojtěch (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje analýzu vybraného ekonomického ukazatele banky ABC, kterým je odchodovost klientů. V první části bakalářské práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k pochopení analyzovaného problému. V druhé části bakalářské práce je popsán současný stav odchodovosti klientů v bance ABC a navržen predikční model zkušební verze v reálném prostředí banky. Závěrem práce jsou zpracovány odhady prognóz predikčního modelu za použití základních statistických metod, časových řad. Na základě vymodelovaných předpovědí jsou navrženy konečné úpravy modelu a závěry práce.
Sada testů rozhraní XML-RPC pro systém Spacewalk
Vlček, Jan ; Letko, Zdeněk (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
Práce se zabývá vytvářením sady testů pro XML-RPC rozhraní systému Spacewalk a to převážně knihovny, která má vytváření usnadnit. Řešení vychází z analýzy systému Spacewalk z pohledu komunikace pomocí XML-RPC. Práce také prezentuje několik metod, jak lze vyhodnocovat kvalitu testů. Popsána je implementace metody pokrytí větví zdrojového kódu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 127 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 VLČEK, Jakub
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
11 Vlček, Jiří
6 Vlček, Josef
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.