Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  začátekpředchozí40 - 49  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technické odbavení letadel na letišti Brno – Tuřany
Šumpela, David ; Ptáček, Pavel (oponent) ; Veselý, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce “Technické odbavení letadel na letišti Brno-Tuřany“ pojednává o procesech odbavování letadel na brněnském letišti, se zaměřením na zajištění bezproblémového a včasného odbavení zavazadel a zboží v zázemí letištního provozu. Seznamuje s činnostmi a způsoby provádění odbavení s ohledem na prostorové možnosti letiště, jeho vybavení a rovněž na frekvenci letů. Shrnuje poznatky o významu letiště, jeho funkci a vlivu na své okolí. V závěru je provedeno krátké srovnání s provozem na letišti Praha-Ruzyně.
Ekonomické aspekty pěstování energetických rostlin
VESELÝ, Petr
Společnost se snaží najít nové obnovitelné zdroje a technologie, aby byla zabezpečena stále se zvyšující spotřeba energie. Takovým staronovým zdrojem by mohla být biomasa. Otázkou je, která z mnoha druhů biomasy by byla nejvhodnější a nejefektnější z ekonomického hlediska. Bakalářská práce se zabývá ekonomickým hodnocením vybraných rostlin potenciálně vhodných pro energetické využití. Pro porovnání byly vybrány čtyři druhy energetických rostlin: Konopí setého (Cannabis sativa L.), Lesknice rákosovité (Phalaris arundinacea L.), Ozdobnice čínské (Miscanthus giganteus), Kukuřice (Zea mays L.). Literární část se zabývá obecným popisem obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy. Další část práce je zaměřena na agrotechnické postupy při pěstování výše uvedených druhů rostlin a způsoby energetického využití vybraných rostlin. V analytické části byly rostliny navzájem porovnány z ekonomického hlediska v rámci aktuálních cenových vstupů a výstupů. Z použité ekonomické analýzy byla následně určena perspektiva jednotlivých rostlin k jejich energetickému využití pro přímé spalování. Konopí seté vykazuje bez dotací zisk 1991 Kč/ha a s dotacemi 8551 Kč/ha. Průměrná výkupní cena sušiny je 2350 Kč/t. Celkové náklady na jeden rok činí 18289 Kč/ha. U Lesknice rákosovité byly náklady vyčísleny na 7982 Kč. Finanční zisk z jednoho hektaru je 268 Kč. S dotací je zisk 6829 Kč/ha. Ozdobnice čínská vykazuje ztrátu 3944 Kč/ha, s dotacemi je zisk 2617 Kč/ha. Náklady na jeden hektar jsou 17944 Kč. Náklady na pěstování kukuřice jsou 24013 Kč/ha Z grafu vyplývá, že ztráta z jednoho hektaru je 2293 Kč a s dotacemi je zisk 4269 Kč.
Manažerský simulátor pro podporu rozhodování zdravotnického zařízení
Veselý, Petr ; Mildeová, Stanislava (vedoucí práce) ; Beer, Daniela (oponent)
Moje diplomová práce si klade několik cílů. Prvním z nich je provést rešeršní činnost teoretické báze manažerských simulátorů a managementu ve zdravotnictví za účelem vytvoření přehledu o těchto dvou tématech. Zdravotnictví je velmi výjimečným oborem, proto jsem si jako další cíl vytyčil najít specifika managementu ve zdravotnictví. Dalším cílem mé diplomové práce je vytvoření manažerského simulátoru s využitím softwaru Powersim. Vytvořený manažerský simulátor je použit jako modelovací nástroj pro simulaci procesů a chování vrchní či staniční sestry v rámci jednotlivých směn se zaměřením na vytíženost podřízených sester i nadřízené samotné. Simulátor je vytvořen jako systém pro podporu rozhodování. Simulátor byl testován a konzultován na gastroenterologickém oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Jedním z cílů je také zpřístupnit problematiku systémového myšlení a její aplikaci na řízení. S využitím přístupů systémové dynamiky se případová studie snaží najít vhodná doporučení pro nižší úrovně managementu ve zdravotnických zařízeních obecně. Posledním cílem je vytvoření testovacího scénáře, k ověření funkčnosti simulátoru a testování hypotéz, ze kterých vzejde doporučení pro nemocniční oddělení.
Daňová optimalizace vybraného podnikatelského subjektu
VESELÝ, Petr
Anotace Daňová optimalizace představuje snahu daňového subjektu o minimalizaci daňové povinnosti.Toho je dosahováno daňovými úsporami. Každý subjekt smí využívat pouze zákonné postupy, nezákonné představují daňový únik. Celá práce se zabývá pouze daní z příjmu. V teoretické části práce je představena současná česká legislativa v oblasti daně z příjmu. V praktické části je prezentována konkrétní firma (spol.r.o.) a osoby mající vztahy k firmě. V práci jsou řešeny čtyři skupiny subjektů: 1. Zaměstnanec firmy, 2. Zaměstnanec a zároveň spolumajitel firmy, 3. Firma jako celek, 4. Další spoluvlastníci firmy. U každé skupiny bude spočítána současná daňová povinnost a několik možných variant, které budou následně porovnány a z nich vybrána ta nejoptimálnější pro daný subjekt.
Rozlišování nevhodné kořisti ptačími predátory
VESELÝ, Petr
Prezentovaná disertační práce shrnuje čtyři publikováné články a dva manuskripty týkající se významu jednotlivých komponent výstražného signálu v ochraně hmyzí kořisti před ptačími predátory.
Možnosti a využití multimediálních komunikačních prostředků ve firemní praxi
Veselý, Petr ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Horný, Stanislav (oponent)
Práce si klade několik cílů, popsat možnosti využití, uvést příklady softwarových i hardwarových řešení a upozornit na trendy a novinky v oblasti multimediálních komunikačních prostředků. Čtenář bude uveden do problematiky multimediální komunikace a multimédií, včetně popisu jednotlivých komponent multimédií. V následující kapitole potom najdeme popis prostředků multimediální komunikace, kde stručně popíši možnosti uvedených produktů a jejich vybavenost a větší část kapitoly zaměřím na virtuální realitu. Další část práce je věnována využiti multimediálních komunikačních prostředků ve firmě, zejména tomu jakým způsobem by měli být využívány efektivně. Závěrečná část se věnuje moderním technologiím a trendům v oblasti ovládání, zobrazování a miniaturizace. Práce je psána stylem, který od čtenáře nevyžaduje pokročilou předchozí znalost zde popisovaných technologií, kromě obecného přehledu v oblasti informačních technologií.
Elektronické služby z pohledu aplikace daně z přidané hodnoty
Veselý, Petr ; Svátková, Slavomíra (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na elektronické služby z pohledu daně z přidané hodnoty. Hlavní cíl práce je analýza slabých míst zdanění elektronických služeb a nalezení vhodných řešení k odstranění těchto slabých míst. Práce také obsahuje srovnání české právní úpravy zdanění elektronických služeb s úpravou Evropské unie. Jednotlivé elektronické služby jsou charakterizovány. Je identifikováno několik slabých míst zdanění elektronických služeb.
Marketingová koncepce florbalové značky
Veselý, Petr ; Koudelka, Jan (vedoucí práce) ; Jírů, Pavel (oponent)
Hlavní náplní práce je analýza současného postavení florbalové značky Canadien na českém trhu a na základě výsledků analýz návrh kroků ke zlepšení marketingové koncepce společnosti Charlies and Co., s.r.o. (výhradního distributora značky Canadien v ČR) pro následující období. Teoretická část práce shrnuje poznatky o pojetí marketingu v oblasti sportu, modelu řízeného marketingu ve sportu a základních marketingových nástrojích v této oblasti. Praktická část nejprve analyzuje a segmentuje český florbalový trh a prezentuje výsledky provedeného marketingového výzkumu zaměřeného na hodnocení jednotlivých florbalových značek dle několika kritérií. Nejdůležitější poznatky o trhu a značce následně shrnuje analýza Swot. Závěr práce je věnován návrhu vhodné budoucí strategie značky Canadien a konkrétních kroků pro jednotlivé nástroje marketingového mixu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   začátekpředchozí40 - 49  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
26 VESELÝ, Petr
14 Veselý, Pavel
3 Veselý, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.