Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Study of statistical decay in well deformed rare-earth nuclei
Valenta, Stanislav ; Krtička, Milan (vedoucí práce) ; Pospíšil, Stanislav (oponent) ; Veselý, Petr (oponent)
γ rozpad vysoce vzbuzených jaderných stavů lze popisovat v rámci statistického modelu jádra pomocí hustoty hladin a sady fotonových si- lových funkcí. Dobrá znalost těchto veličin umožuje přesnější výpočty účinných průřezů mnohých jaderných reakcí, které jsou důležité zejména v jaderné ast- rofyzice a při dalším vývoji jaderných reaktorů. Přestože jsou fotonové silové funkce studovány již řadu desetiletí, stále nejsou vyřešeny některé rozpory experimentálních výsledků o nízkoenergetickém chování dipólové síly. Jedním z takových případů je i otázka tvaru elektrické dipólové fotonové silové funkce a síly nůžkového módu v dobře deformovaných jádrech vzácných zemin. V této práci jsou prezentovány analýzy γ spekter měřených dvěma rozdílnými experimentálními technikami. Dvoukrokové γ kaskády byly naměřeny pro lichá gadoliniová terčíková jádra na výzkumném reaktoru LVR-15 v Centru výzkumu Řež. Vícekrokové γ kaskády z rezonančního záchytu neutronů na terčíkových jádrech 161−163 Dy byly naměřeny pomocí vysoce segmentovaného γ kalorimetru DANCE v Los Alamos Neutron Science Center, Los Alamos National Laboratory. Experimentální spektra byla porovnána se svými simu- lovanými...
UV signs in coloration of common leopard gecko (Eublepharis macularius)
Baranová, Veronika ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Veselý, Petr (oponent)
Přítomnost ultrafialových vzorů na těle, stejně jako i vnímání ultrafialového spektra speciálníma fotoreceptorama, je součástí smyslové ekologie množství živočišných druhů, včetně plazů. Většina současných výzkumu pojednává o významu ultrafialových znaků ve zbarvení u denních druhů. Cílem naši práce bylo zjistit, jaký charakter mají znaky v celkovém zbarvení u gekončíka nočního (Eublepharis macularius), jež reflektují v ultrafialovém spektru prostředníctvím digitální fotografie. Reflektujíci vzor je přítomen u adultních i juvenilních mláďat a prochází stejně jako zbytek zbarvení značnou ontogenetickou změnou. Dalším cílem naší práce bylo zhodnotit, jakou roli mohou sehrávat znaky reflektujíci v ultrafialovém spektru v biologii tohoto soumračno-nočního druhu. Předpokládáme, že vzor přispívá k jejich odstrašujícím antipredačním strategiím v prvních měsících života a podoba bílých reflektujících ploch je zachovaná i v dospělosti hlavně v jejich ocasní části, která je odlišně zbarvená než zbylé části těla.
Vlastnosti výztužných sklovláknitých geomříží
Veselý, Petr ; Šperka, Pavel (oponent) ; Dašek, Ondřej (vedoucí práce)
Fungující silniční síť je základním prvkem dnešní ekonomiky. Jízda by měla být bezpečná a plynulá. Primární silniční síť je již vybudovaná a pozornost si nyní získává spíše její údržba. Z důvodu zvyšujícího se zatížení nákladní dopravou se dnešní vozovky stávají rychleji porušenými, zatímco není čas ani náklady na jejich rekonstrukce. Vzniká proto poptávka po vozovkách s delší životností a vyšší únosností. S ohledem na silnice nižších tříd se stává zřetelným díky nízkým nákladům na opravy, že je potřeba najít efektivní způsob zlepšení vozovek. Z výše uvedeného se dá usoudit, že je potřeba spolehlivé, odolné a cenově výhodné technologie údržby, jako je například použití výztužných geomříží v asfaltových vozovkách. Tato práce se zabývá vlastnostmi geomříží ze skelných vláken po účincích hutnění a dále také testováním vlivu zabudování geomříží mezi asfaltové vrstvy na zpomalení či zabránění šíření trhlin.
Three-Phase Inverter for High Speed Induction Motor
Veselý, Petr
This work deals with designing a power part of a three-phase inverter for induction motor. It contains choosing of some important parts such as IGBT modules or drivers, which depends on parameters, that are mentioned or calculated. Also a schema is included. General principle and brief theory is described in this paper too.
Návrh a simulace synchronního motoru s vnořenými magnety
Veselý, Petr ; Vlach, Radek (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vnořenými magnety. Nejdříve je popsána základní teorie synchronního stroje, s důrazem na chod v režimu odbuzování. Následně je komplexně navržen motor s vnořenými magnety v šesti a osmipólové verzi pro výkon 65 kW a 3000 otmin-1. Motory jsou porovnávány mezi sebou a s motorem s magnety na povrchu, který byl v této práci také navržen. Nakonec jsou všechny motory srovnány s již vyrobeným a změřeným šestipólovým motorem.
Nové metody ve schvalování úvěrů
Rychnovský, Michal ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Pecáková, Iva (oponent) ; Veselý, Petr (oponent)
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných metod podle navržených kritérií. A třetím cílem práce je potom výstavba a detailní specifikace rozsáhlého modelu pro odhad profitability včetně kritické reflexe jeho silných a slabých stránek. V první kapitole pracuji v oblasti modelování pravděpodobnosti defaultu (selhání dlužníka) a navrhuji srovnání predikční síly modelů v čase, místo v akademické literatuře běžně používaného srovnání na náhodném testovacím vzorku. K tomuto účelu používám koncept analýzy přežití a Coxův model, který společně s běžně používanou logistickou regresí aplikuji na vzorek reálných českých bankovních dat a porovnávám výsledky pomocí Giniho koeficientu a charakteristiky lift. Na náhodném validačním vzorku vykazuje Coxův model podobnou přesnost jako logistická regrese, zatímco při porovnání predikčních schopností v čase vychází Coxův model znatelně lépe. Ve druhé kapitole, zaměřené na modelování ztráty při defaultu (LGD), představuji dva modely založené na Coxově regresi a na reálných datech srovnávám jejich predikční sílu se standardními přístupy lineární a logistické regrese. Ve srovnání pomocí modifikovaného koeficientu determinace vykazuje Coxův model lepší predikce. Třetí kapitola se zaměřuje na odhad očekávané profitability jako alternativy k odhadům rizika jako takového a staví na modelech pravděpodobnosti defaultu a ztráty při dafaultu. Zde konstruuji rozsáhlý a detailní model profitability pro schvalování retailových úvěrů s fixní dobou spláceni. Do modelu vstupují také další související výnosy a náklady očištěné o riziko plynoucí z defaultu dlužníka, což vede k přesnějším výsledkům. Dále navrhuji čtyři charakteristiky profitability, včetně rizikově očištěného očekávaného vnitřního výnosového procenta a rentability vlastního kapitálu, a simuluji vliv tohoto modelu na každou z těchto měr. Nakonec poukazuji na některé slabiny těchto přístupů a řeším problém nalezení koncentrací defaultů či podvodů v portfoliu. Proto také představuji novou statistickou míru založenou na předem stanované expertní hodnotě kritické míry defaultu a srovnávám GUHA metodu s použitím klasifikačních stromů na reálném datovém vzorku. Pomocí srovnání různých metod tato práce přispívá k debatám ohledně použití modelů analýzy přežití ve finančním modelování a modelů profitability používaných pro schvalování úvěrů.
Soudní dvůr Evropské unie: motor integrace?
Veselý, Petr ; Plechanovová, Běla (vedoucí práce) ; Parízek, Michal (oponent)
Tato práce je zaměřena na zkoumání tématu vlivu Soudního dvora Evropské unie na proces evropské integrace. Za tímto účelem si práce pokládá otázku "Jakým způsobem ve vybraných rozhodnutích Soudní dvůr Evropské unie přispěl ke zrychlení a prohloubení evropské integrace?" Po vymezení metodologického rámce práce obsáhle mapuje teoretické směry a autory, kteří se tématem vlivu Soudního dvora na integraci zabývali: neofunkcionalismus, intergovernmentalismus, neoracionalismus, supranacionalismus a legalistický přístup. V třetí části bylo pro analýzu v práci vybráno pět klíčových aktivistických rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (Evropského soudního dvora): Van Gend en Loos, Costa vs. E.N.E.L., Internationale Handelsgesellschaft, Les Verts a Francovich. Práce mapuje kromě politické situace při jejich vyhlášení rovněž reakce členských států na ně a dopady, které tato rozhodnutí měla. V poslední části se pak práce pokouší o propojení závěrů teoretických směrů a poznatků získaných analýzou klíčových rozhodnutí. Dochází k závěru, že Soudní dvůr k zrychlení a prohloubení evropské integrace přispěl, především ustavením principů přímého účinku, přednosti evropského práva a konstitucionalizace Smluv, které ve svém důsledku především zvýšily hodnotu členství v nadnárodní struktuře pro členské státy. Přesto je...
Role of individual chemical compounds of repellent secretion of Graphosoma lineatum towards different predator species
Gregorovičová, Martina ; Horáček, Ivan (vedoucí práce) ; Veselý, Petr (oponent) ; Zápotocký, Martin (oponent)
Skupina ploštice (Heteroptera) má vynikající schopnost produkovat/uchovávat velké množství chemických látek, jež tvo í základ jejich komplexní repelentní sekrece. Mezi nejlépe prostudované repelentní sekrece pat í sekrece Graphosoma lineatum skládající se z mnoha složek, které mohou p sobit jako iritanty nebo p ímo jako toxiny. Mezi hlavní chemické složky sekrece pat í aldehydy s krátkými et zci. Diserta ní práce se zam uje na hlavní chemické složky této repelentní sekrece - aldehydy - stejn jako na extrahovanou sekreci metathorakálních pachových žláz Graphosoma lineatum. Celkem byly testovány aversivní reakce ty vybraných druh predátor : (1) gekon ík no ní (Eublepharis macularius); (2) ješt rka zelená (Lacerta viridis); (3) sýkora ko adra (Parus major) a (4) sýkora mod inka (Cyanistes caeruleus). Vybrané druhy predátor byly konfrontovány s majoritními složkami obranné sekrece Graphosoma lineatum: (1) sm s t í aldehyd : (E)-hex-2-enal, (E)-oct-2-enal, (E)-dec-2-enal; (2) sm s t chto t í aldehyd obohacená o tridekan; (3) oxoaldehyd: (E)-4-oxohex-2-enal; (4) extrahovaná sekrece metathorakálních pachových žláz dosp lé Graphosoma lineatum; (5) hexan, jakožto nepolární rozpoušt dlo a (6) pyrazín: 2-isobutyl-3-methoxypyrazín u experiment s gekon íky no ními jako pozitivní kontrola k vylou ení efektu...
Srovnání úspěšnosti jedinců v rámci diskriminačních úloh s ohledem na hierarchické postavení ve skupině
Kocourková, Zuzana ; Landová, Eva (vedoucí práce) ; Veselý, Petr (oponent)
Schopnost diskriminovat (rozlišit) stimuly je nejčastější testovanou kognitivní úlohou u holuba domácího (Columbia livia) v rámci zatím publikovaných prací. Dosud však nebyl dostatečně prozkoumán vliv personalitních vlastností na tuto schopnost. Tato práce se zabývá zjišťováním rozdílů v úspěšnosti jedinců mezi jednotlivými diskriminačními úlohami a analyzuje faktory včetně personality mající vliv na úspěšnost. Byla testována skupina 72 jedinců holuba domácího ve čtyřech na sebe navazujících úlohách: 1) diskriminace černé a bílé obrazovky ve Skinnerově boxu, 2) diskriminace černé a bílé plochy ve tvaru kruhu ve Skinnerově boxu, 3) diskriminace černého a bílého víčka v kleci, 4) diskriminace redukovaného černého a bílého stimulu na víčku v kleci. Kritérium úspěšnosti bylo stanoveno na 80 %. Ve Skinnerově boxu úlohu splnilo méně jedinců (6 % v první úloze, 20 % v druhé). V úlohách v kleci byl počet úspěšných jedinců vyšší (48 % ve třetí úloze, 50 % ve čtvrté). Úlohy se od sebe lišily prostředím a velikostí stimulů. Bylo zjištěno, že jedinci dokážou generalizovat pravidla diskriminace ve Skinnerově boxu, ale při výrazném zmenšení stimulů v kleci to již nezvládají. Dále byly analyzovány různé faktory, které by mohly ovlivňovat kognitivní úspěšnost. Bylo prokázáno, že úspěšnost ovlivňuje věk v době...
Experimentalní výzkum specificity strachu z hadů u lidí: korálovcovitý vzor
Průšová, Lucie ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Veselý, Petr (oponent)
Společná koevoluce hadů a primátů způsobila, že u mnoha primátů včetně člověka vyvolávají hadi strach. Na začátku této koevoluce působili totiž hadi jako hlavní predátoři primátů. V minulosti měl tedy jistě vliv na přežití fakt, že jsou lidé schopni rychleji postřehnout stimul vyvolávající oprávněnou reakci strachu, takovým stimulem je i had. V přírodě funguje řada výstražných či zastrašovacích signálů a jedním z nich je aposematické zbarvení korálovcovitých hadů. Američtí korálovci mají toto zbarvení a jsou smrtelně jedovatí. Severo- a středoamerické druhy neškodných korálovek napodobují korálovce (Batesovské mimikry) a z této podoby získávají výhodu. Vzor korálovcovitých hadů vyvolává vrozený strach u některých druhů ptáků a většina se vyhýbá i věrným plastikovým atrapám. Tento vzor by mohl být obecně sdíleným signálem, který by vnímalo více skupin živočichů včetně člověka. Cílem práce bylo zjistit, zda se člověk bojí korálovcovitých hadů, ačkoliv s nimi nemá dlouhou koevoluční historii. Dále analyzovat, který parametr vzezření korálovců působí u člověka pocit strachu, zda dominantní roli hraje korálovcovité zbarvení, korálovcovitý vzor nebo samotný tvar hada. Pro srovnání byla testována i atraktivita těchto hadů. Další otázkou bylo, zda je člověk schopen intuitivně rozpoznat jedovaté (korálovce) a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
26 VESELÝ, Petr
14 Veselý, Pavel
3 Veselý, Přemysl
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.