Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Model finančních kompenzací při umisťování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v ČR v období od roku 2010 do roku 2016
Englerová, Anna ; Zeman, Martin (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Autor se zabývá způsobem přidělování finančních prostředků přidělovaných státem obcím v kandidátních lokalitách na umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Hledá způsob, jak procesu přidělování finančních prostředků přidat motivační funkci cílenou na zlepšení postoje lokalit vůči hlubinnému úložišti. Hypotéza, kterou práce ověřuje, obsahuje dvě tematicky blízké části. Předpokládá se, že jednak (1) množství a struktura finančních prostředkůmohouvýznamněovlivnitrozhodováníobcía také,že(2)stávajícímechanismus rozdělování kompenzací je z hlediska motivace neúčinný. V době vzniku práce (konec roku 2016) se jednání mezi obcemi a státem o umístění hlubinného úložiště nacházejí ve fázi krize, a to přes značný přísun finančních kompenzací z jaderného účtu do obcí. Přínos práce spočívá v možnosti změnit odmítavý postoj obcí prostřednictvím motivačního modelu přidělování prostředků. Teoretická část osvětluje základní teoretická ekonomická východiska a seznamuje s problematikou radioaktivity a hlubinného úložiště z pohledu historického, sociologického, technologického a ekonomického. V praktické části autor analyzuje socioekonomickou situaci v lokalitách, porovnává vývoj příspěvků obcím s postojem lokalit k hlubinnému úložišti na časové ose a prokazuje, že stávající způsob přidělování příspěvků nemotivuje kandidátní lokality k vstřícnějšímu postoji vůči hlubinnému úložišti. Tím se potvrzuje druhá část hypotézy. Autor dále navrhuje motivační model rozdělování finančních prostředků. Ověřuje ho porovnáním se zahraničními modely, dotazníkovým šetřením u starostů obcí a u veřejnosti a také vyjádřením odborníků. Ověření modelu potvrdilo jeho motivační účinek. Tím byl potvrzen předpoklad první části hypotézy, že struktura finančních prostředků může významně ovlivnit rozhodování obcí.
Vývoj státního dluhu České republiky v letech 1993-2015
Zeman, Mikuláš ; Klement, Josef (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat vývoj státního dluhu v ČR za období 1993 až 2015 s ohledem na vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu a s ohledem na vývoj makroekonomických ukazatelů. Práce je zaměřena na vyhodnocení hospodářské politiky jednotlivých vlád v průběhu zkoumaného období a posouzení vlivu politických příčin na vývoj státního dluhu. Obsahuje rovněž porovnání situace ČR se situací vybraných postkomunistických států. Teoretická část popisuje hlavní pojmy, které práce řeší. Představuje také názory vybraných ekonomů na hospodářskou politiku. V praktické části je analyzován vývoj státního dluhu v jednotlivých zkoumaných obdobích, se zaměřením na příjmy a výdaje státního rozpočtu a vývoj vybraných makroekonomických ukazatelů. Zhodnocena je přitom hospodářská politika jednotlivých vlád. Závěrem je vyhodnoceno působení politických příčin na výši státního dluhu z hlediska relevantních teorií a hypotéz. Provedená analýza ukázala, že v daných podmínkách se významně projevila pouze hypotéza, že slabé postavení vlády vede ke značným rozpočtovým schodkům.
Srovnání tržně a státem organizované hromadné dopravy na území ČR v letech 2000 - 2015
Hervert, David ; Pikhart, Zdeněk (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá srovnáním tržně a státem organizovaného přístupu k hromadné dopravě z národohospodářského pohledu. Před samotným srovnáním je provedena analýza hromadné dopravy na území České republiky mezi lety 2000 a 2015. Teoretická část se věnuje nabízeným produktům hromadné dopravy, poptávce po dopravě, tržním a vládním sléháním i teorii podnikatele a informační funkci ceny. V praktické části jsou analyzovány a následně porovnávány jednotlivé druhy hromadné dopravy. Dále je provedena analýza hromadné dopravy v USA a provedena komparace s hromadnou dopravou v České republice.
Analýza investic zprostředkovaných Agenturou CzechInvest v letech 1998 - 2015
Forman, David ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Práce se zabývá investicemi zprostředkovanými Agenturou CzechInvest v letech 1998-2015. Analýzou dostupných dat o celkovém přílivu přímých zahraničních investic nejprve práce zjišťuje, že během sledovaného období nedochází k pozitivnímu vývoji co se objemu, počtu a přechodu na investice s vyšší přidanou hodnotou týká. V druhé části za pomoci dat o investičních pobídkách práce potvrzuje stanovenou hypotézu o jejich vývoji a nenachází pozitivní vliv investic s udělenou investiční pobídkou na nezaměstnanost, HDP na obyvatele a výši průměrné mzdy v regionech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Výsledné závěry jsou učiněny nejen na základě přímých dat, ale sledovány jsou také ukazatele vytvořených pracovních míst, původu investorů, sektorů lokalizace investic, v závěrečné části je pak vliv IUIP na nezaměstnanost sledován nejen na základě analýzy těchto faktorů, ale posouzena je také souvislost s vývojem počtu zaměstnaných v regionu.
Analýza nezaměstnanosti v Pardubickém kraji v letech 2005-2014
Kalenský, Radomír ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti a její analýzou v Pardubickém kraji v letech 2005-2014, kdy největší nezaměstnanost dosahuje okres Svitavy a naopak nejmenší okres Pardubice. Práce také hodnotí aktivní politiku zaměstnanosti a míru využití nástrojů této politiky, kdy nejvíce využívaným nástrojem v kraji jsou rekvalifikace. Politika zaměstnanosti státu je z velké části podporována financemi z Evropského sociální fondu, jehož projektům je v práci věnována pozornost. Na základě lepšího hodnocení financí z tohoto fondu, byl utvořen dotazník se zaměstnavateli z Pardubického kraje, kteří se v minulosti zúčastnili jednoho či více dotačních programů.
Stupeň připravenosti Turecka na vstup do EU
Svitková, Kristýna ; Vostrovská, Zdenka (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na stupeň připravenosti Turecka na případný budoucí vstup do Evropské unie. Evropská unie, jako jedna z největších ekonomik světa, hraje důležitou ekonomickou, politickou a sociální roli. Přistoupení Turecka, jedné z muslimských zemí, které by se takto stalo jednou z největších zemí v EU a tedy i jednou z nejvlivnějších, by mohlo chod celého společenství výrazně ovlivnit. Ke zhodnocení připravenosti na vstup jsou analyzována jednotlivá Kodaňská kritéria a srovnány hlavní makroekonomické ukazatele tzv. magického čtyřúhelníku jak Turecka, tak průměrných hodnot členských států EU v období 2004-2014. Díky těmto zvoleným metodám přináší práce komplexní zhodnocení připravenosti Turecka. Z výsledků odvozuje práce závěr, že na základě neplnění zejména politického bodu Kodaňských kritérií o dodržování demokracie, svobody a lidských práv pro všechny obyvatele země, není Turecko připraveno vstoupit v nejbližší době do Evropské unie.
Využití fondů EU v zemědělství ČR s důrazem na program rozvoje venkova v letech 2007-2015
Pustinová, Kristýna ; Pekárek, Štěpán (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Zemědělská politika je nejstarší politikou Evropské unie. Její vývoj se sleduje u každé členské země. Po vstupu do Evropské unie musela i Česká republika upravit agrární sektor dle požadavků EU a stala se tak součástí Společné zemědělské politiky EU. Tato práce se soustředí na jednu z částí SZP a to Program rozvoje venkova. Bude zaměřena především na to, jak pomohl k růstu zemědělství a zlepšování podmínek pro život na venkově. Teoretická část představuje programový dokument, praktická část analyzuje jeho dopad na národní hospodářství pomocí časových řad.
Výsledky aktivní politiky zaměstnanosti na Uherskohradišťsku v letech 2009-2014
Štefanková, Kristýna ; Kolman, Ondřej (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v okrese Uherské Hradiště v letech 2009-2014 a zanalyzování tak schopnosti aktivního boje státu s nezaměstnaností v době hospodářské krize. Hlavní pozornost je věnována veřejně prospěšným pracím, společensky účelným pracovním místům a především rekvalifikacím, které jsou nejvyužívanějším nástrojem této politiky. Po provedení analýzy hrubých efektů rekvalifikací jsem dospěla k závěru, že rekvalifikace jsou efektivním nástrojem v boji s nezaměstnaností. Veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa dokáží krátkodobě finančně podpořit uchazeče o zaměstnání, ale po uplynutí doby takové podpory tato místa v převážné většině zanikají. V závěru práce jsem navrhla doporučení, aby se aktivní politika zaměstnanosti zaměřila na skupiny osob, které jsou více ohrožené nezaměstnaností, a pro důkladnější analýzy trhu práce na úrovni okresu ÚP vést podrobnější statistická data.
Workcampy jako nový trend v oblasti dobrovolnictví v roce 2015
Kloboučková, Monika ; Barák, Vladimír (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Tématem bakalářské práce jsou workcampy jako nový trend v oblasti dobrovolnictví v roce 2015. Práce je zaměřena na území České republiky. Hlavním cílem práce bylo popsat krátkodobé mezinárodní dobrovolnictví a analyzovat jeho strukturu. Teoretická část charakterizuje dobrovolnictví, vysvětluje pojem workcamp a vyjmenovává neziskové organizace, které se tímto trendem zabývají. V praktické části jsou analyzovány dokumenty neziskové organizace, díky kterým se práce zaměřuje na vyjíždějící dobrovolníky z České republiky. V praktické části je prováděno i vlastní výzkumné šetření, které se snaží zjistit pomocí dotazníkové metody, zda byl workcamp v Mnichově Hradišti v roce 2015 efektivní. Výsledky práce ukázaly, že workcamp byl přínosný pro dobrovolníky i pro obec.
Analýza vývoje mandatorních výdajů v České republice od roku 1993 do roku 2013
Svoboda, Radek ; Zeman, Karel (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Teoretická část představuje teorie veřejných příjmů a výdajů tak, aby bylo vysvětleno postavení mandatorních výdajů v hierarchii veřejných financí v České republice. Druhá část teoretické části popisuje metodiku vykazování mandatorních výdajů dle MFČR a v její struktuře charakterizuje typické znaky a právní úpravu jednotlivých mandatorních výdajů. V praktické části je sledována metodika, která byla vymezena v teoretické části a jsou zkoumány jednotlivé skupiny výdajů. Nejdůležitější skupinou jsou zákonné mandatorní výdaje, které představovaly přes 90 % mandatorních výdajů. V jejich rámci je pak vzhledem k důležitosti věnována speciální pozornost skupině sociálních transferů. Druhou skupinu tvoří výdaje bez charakteru sociálních transferů, kde byly nejrychleji rostoucí výdaje na obsluhu státního dluhu, které jsou vyústěním nezodpovědné fiskální politiky vlády ve sledovaném období. V ostatních výdajích najdeme výdaje plynoucí z jiných právních norem, jejichž význam je okrajový. Významnější jsou výdaje plynoucí ze smluv, které lze díky jejich charakteru jen těžko snížit. K tomu, abychom mohli analyzovat mandatorní výdaje v širším slova smyslu, byly analyzovány i quasi-mandatorní výdaje, jejichž nejvýznamnější složky jsou výdaje na obranu a mzdy pracovníků organizačních složek státu. Poslední část praktické části je věnována srovnání vývoje makroekonomických indikátorů a mandatorních výdajů. Z analýzy vyplynulo, že obě zmiňované veličiny dlouhodobě rostly, rostla i jejich váha na celkových příjmech a výdajích, což se projevilo v poklesu fiskální demokracie vlády a rovněž to vedlo k nárůstu vládního dluhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 VEBROVÁ, Lucie
3 Vebrová, Lenka
5 VÉBROVÁ, Lucie
5 Vébrová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.