Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Valuation of a stock title with profits adjustment for the impact of business cycles
Filip, Dominik ; Vacek, Vladislav (vedoucí práce) ; Belan, Michal (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních geografických segmentů a ze strany ziskovosti společně s faktorii na ni působícími. Analýza hlavních geografických segmentu zkoumá momentální situaci trhů a postavení společnosti na každém z nich. Analýza ziskovosti se zaměřuje na samotné zisky společnosti, jejich částeční úpravu, a faktory které ziskovost významně ovlivňují. Cílem třetí kapitoly je očistění ziskovosti společnosti od cyklů a zjištění hodnoty společnosti s využitím očistěné ziskovosti a oceňovací metody Součet-častí. Na konci celé práce je formulovaná komparace mezi tržní cenou a námi stanovenou hodnotou preferenční akcie společnosti BMW.
Determinanty cen nelegálních drog
Lazarenkov, Oleg ; Vacek, Vladislav (vedoucí práce) ; Hoffman, Andrej (oponent)
Cílem této práce je získat praktické a teoretické znalosti o drogovém segmentu černé ekonomiky, zjistit jak tento trh funguje a provést výzkum cen nelegálních drog v USA včetně ovlivňujících faktorů. Vymezil jsem, čím je tento trh unikátní a odhalil jsem, jak se tento trh může chovat v průběhu a na svého formování a jak bude reagovat na případné zásahy zvnějšku. V řešení bylo použito jak metody kvalitativního výzkumu, tak i metody výzkumu kvantitativního. Probral jsem nejdůležitější determinanty cen vybraných nelegálních drog na americkém trhu a prokázal jsem, že se drogový trh neřídí stoprocentně ekonomickými zákony s ohledem na elasticitu a unikátnosti tohoto zboží. Vše jsem podpořil mnou vytvořeným ekonometrickým modelem, který zahrnuje nejdůležitější faktory na základě pozorování z let 1989 - 2011.
Nemovitost jako investice
Damborská, Lucie ; Vacek, Vladislav (vedoucí práce) ; Mazáček, David (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je nemovitost jako investice. Zpočátku upřesňuji, v jaké části trhu se investor zvažující nákup nemovitosti nachází. Po vymezení aktuální situace na realitním a hypotéčním trhu následuje představení typického investora do nemovitostí a konkrétního investičního nástroje, bytu v centru Prahy. Dále stanovuji, vyčísluji a pokud možno optimalizuji veškeré náklady, které musí vzít investor v potaz. V další kapitole se věnuji výnosům. V závěru práce provádím a komentuji výpočet výhodnosti jednotlivých variant.
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX
Koráb, Pavel ; Fičura, Milan (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá dopad oznámení fundamentálních zpráv na pohyby volatilitního indexu VIX a ceny VIX futures. Teoretická část práce vysvětluje konstrukci indexu VIX a VIX Futures, popisuje nejdůležitější fundamentální zprávy z US ekonomiky a prezentuje metodologii pro modelování vztahu mezi oznámením zpráv a pohyby indexu VIX pomocí jednoduchého lineárního regresního modelu. V empirické části práce je analyzován dopad 105 US fundamentálních zpráv, z databáze Reuters Eikon, na pohyby indexu VIX v den oznámení zpráv a také v následující den po oznámení. Byl nalezen silný vztah mezi Surprise komponentou zpráv a pohyby indexu VIX v den jejich oznámení. Statisticky významné zprávy dokázaly vysvětlit 5-10% celkové variability výnosů indexu VIX (zprávy s malým počtem pozorování až 30-50%) v den oznámení zprávy. V druhé části empirické studie byl navržen jednoduchý obchodní systém, s cílem využít možného dopadu fundamentálních zpráv na výnosy VIX futures v den po oznámení zprávy, za účelem dosažení spekulativního zisku. Přestože modely vykazovaly určitou omezenou out-sample ziskovost pro některé zprávy, výsledky jsou pro většinu zpráv statisticky nevýznamné a potenciální zisky z obchodování na základě zpráv se zdají být relativně malé.
ANALÝZA FAKTORŮ PŮSOBÍCÍCH NA TRH HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Král, Šimon ; Vacek, Vladislav (vedoucí práce) ; Mazáček, David (oponent)
Předmětem této diplomové práce je analýza faktorů působících na trh hypotečních úvěrů v České republice. V úvodní části práce jsou vysvětleny základní pojmy související s hypotečním úvěrem. Poté jsou charakterizovány jednotlivé typy hypotečních úvěrů dle jejich členění, které je možné si v našich podmínkách sjednat. Následně je popsána historie hypotečního úvěrování na českém území a její vývoj až po současnost. V první kapitole praktické části jsou definovány faktory, které mají vliv na vývoj hypotečního trhu. V další kapitole jsou pak tyto makroekonomické faktory analyzovány a následně zhodnoceny. Cílem práce je vytvořit zjednodušený model popisující součinnost makroekonomických veličin a hypotečního trhu, sloužící k odhadu budoucího vývoje a řízení bankovních rizik.
Comparison of machine learning methods for credit risk analysis
Bušo, Bohumír ; Kolman, Marek (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Strojové učení je v poslední době stále častěji zmiňované spolu s oblastí,, Big Data ''. Jedná se o oblast, kde je k dispozici velké množství dat, z nichž je třeba získat užitečné informace. Jelikož v této době generujeme stále více a více dat, ať už pomocí mobilních zařízení platebních karet a pod., je otázka zpracování vysoce aktuální. V této práci je popsaných šest různých metod, které slouží k tomuto účelu. Jsou to logistická regrese, mělké a hluboké neuronové sítě, bagging, boosting a stacking. Poslední tři zmíněné patří do kategorie zvané skupinové učení. Metody jsou dále aplikovány na reálná data z prostředí úvěrových institucí, kde mohou pomoci ke klasifikaci potenciálních klientů při žádosti o úvěr. V závěru jsou výsledky získané pro jednotlivé metody porovnány a v krátkosti i interpretovány.
Pricing of Power Derivatives
Foukal, Viktor ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Hlavní cíl mojí diplomové práce je shrnutí hlavních vlastností trhu s elektřinou a odhadnutí spotového modelu pro elektřinu. Práce začíná definicí subjektů trhu, typologií obchodovaných kontraktů a popisem vývoje trhu s elektřinou ve Východní a Jižní Evropě. Dále pokračuji odhadnutím spotřební funkce a teoretického konceptu Demand/Capacity ratio, které slouží k identifikaci rizika zvýšené volatility. Po odvození fundamentálních modelů jsem pokračoval se stochastickým modelem Volatility Regime with Jump Diffusion. K oceňování opcí s denním vypořádáním jsem použil vypozorované vlastnosti a zákonitosti nelikvidního trhu opcí.
Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod
Waldeckerová, Naďa ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu různých Monte Carlo metod při aplikaci na oceňování opcí. Konkrétně se práce zabývá třemi metodami, které snižují rozptyl, jedná se o metody control variathes, importance sampling a antithetic variables, a následně dvěma odlišnými přístupy, least-squares Monte Carlo a quasi-Monte Carlo. Detailní analýza rozdílu a vylepšení je prováděna na problému ocenění obyčejné vanilla opce. Na konci je práce zaměřena na využití těchto metod k ocenění různých exotických opcí.
Anomalies of financial markets
Máčayová, Miroslava ; Stádník, Bohumil (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Teorie efektivních trhů obecně vykresluje finanční trh jako prostor s dokonalou informovaností a absolutní racionalitou. Podle ní cena každého finančního nástroje v každém okamžiku plně odráží všechny dostupné informace a popírá existenci špatně ohodnocených instrumentů. Moje bakalářská práce se tuto teorii do jisté míry snaží popřít a prostřednictvím popisu hlavních tezí teorie behaviorálních financí vysvětluje, že na finančním trhu se jedinci nechovají vždy racionálně a jejich chování často ovlivňují emoce. Tento psychologický fenomén má za následek, že na finančních trzích se vyskytují určité anomálie. Tyto odchylky od normálu mají mnoho vysvětlení. Jedním z předpokladů je, že ceny instrumentů mají tendenci růst pomaleji než klesat. Tato odlišná dynamika cenových vzestupů a sestupů je v mé práci vysvětlena teorií černých labutí - existence neočekávaných, ale kurzotvorných informací. Jako další odchylka od normálu, mající podporu v psychologii investorů je popsána teorie kulatých čísel. Tento fenomén předpokládá, že investoři mají vědomě či podvědomě tendenci vnímat kulaté částky jinak, než ostatní. Oba tyto předpoklady byly v rámci mé práce prozkoumány a empirické výsledky z velké části dokázali, že tyto dva psychologické efekty přispívají k existenci odchylek od normálu a potvrzují výskyt určité neracionality na finančním trhu.
P2P financovanie
Dobiasová, Dana ; Bártová, Hana (vedoucí práce) ; Vacek, Vladislav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat vliv P2P financování na vybrané ekonomické ukazatele a finanční situaci malých a středních podniků ve Spojených státech amerických, konkrétně za období 2011 - 2015. Pro pochopení praktické časti, v prvních dvou kapitolách se práce zaměří na vymezení pojmu P2P financovaní a zanalyzuje aktuální situaci P2P platforem v Spojených státech. Mimo jiné je také kladen důraz na regulatorní opatření, která se nově začínají objevovat ve všech státech, ve kterých jsou P2P platformy provozovány. Tyto poznatky jsou později využity v praktické části, která analyzuje stav malých a středních podniků a způsob jejich financování, díky čemuž jsou schopny zabezpečit svůj ekonomický růst a vytvářet nové pracovní příležitosti. V závěru práce jsou všechny podstatné skutečnosti, které byly z analýzy trhu zjištěny, popsány a zhodnoceny v celkovém shrnutí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 VACEK, Vladimír
4 VACEK, Vojtěch
4 Vacek, Vladimír
4 Vacek, Vojtěch
7 Vacek, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.