Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role aktérů v pěstounské péči na přechodnou dobu v Praze a Středočeském kraji
Vajcová Lipenská, Ilona ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
v českém jazyce Tato diplomová práce se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu. Cílem diplomové práce je popsat role pěstounů na přechodnou dobu, pracovníků OSPOD a průvodců pěstounských rodin v procesu od přebrání dítěte pěstounem na přechodnou dobu po předání dítěte do biologické rodiny či do jedné z dlouhodobých forem náhradní rodinné péče. Práce detailně popisuje pěstounskou péči na přechodnou dobu a jednotlivé role aktérů pěstounské péče na přechodnou dobu v procesu pěstounské péče na přechodnou dobu dle dostupné literatury, legislativy, metodologie a samotných rozhovorů s aktéry. Dílčím cílem je zjistit, jak se jednotlivým účastníkům daří jejich roli naplňovat, jak se jednotliví aktéři vnímají navzájem, co od sebe očekávají a co by jim pomohlo ke zkvalitnění jejich profese.
Konstrukce nové sociální služby pro mnohoproblémové klienty
Kocmánková, Dagmar ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Bakalářská práce Konstrukce sociální služby pro mnohoproblémové klienty se zabývá bariérami ve využívání sociálních služeb zjevnými osobami bez domova, mapuje jejich potřeby a na základě získaných dat z kvalitativního šetření navrhuje novou nízkoprahovou sociální službu. Nová sociální služba představuje modely, jak bariéry překonávat, řeší legislativní rámec služby a navrhuje typ organizací, který by mohl službu realizovat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Adaptace na život bez domova
Preložníková, Tereza ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
(česky) Obsahem bakalářské práce je, jakým způsobem se již nynější osoby bez přístřeší adaptovaly na život bez domova. V teoretické části se práce zabývá problematikou bezdomovectví obecně, dále formami bezdomovectví, také specifiky osob bez přístřeší, adaptačním procesem na život bez domova a organizacemi, které se zabývají problematikou bezdomovectví. Praktická část práce se zabývá přímo adaptačním procesem na život bez Tato část práce je realizována polostrukturovanými rozhovory s osobami bez přístřeší
Formy mezisektorové spolupráce v oblasti primární prevence u nezletilých na Kladně
Haman, Jakub ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Cílem této práce je ukázat, jakou formou probíhá spolupráce mezi státním a nestátním sektorem v městě Kladně a zda na tuto oblast lze aplikovat obecně uznávané teoretické poznatky. Schopnost subjektů navzájem spolupracovat je demonstrována na oblasti primární prevence u nezletilých. Teoretická část práce pojednává o pojmech mezisektorové spolupráce a primární prevence, a nabízí přehled základních teorií k daným tématům. Výzkumná část se věnuje analýze získaných materiálů (kvalitativních rozhovorů) a objasnění konkrétních forem spolupráce. Metodou získání dat jsou rozhovory s osmi subjekty státního sektoru a šesti subjekty z řad nestátních neziskových organizací. Závěrečná analýza dat umožňuje celistvý náhled na situaci mezisektorové spolupráce na Kladně, pojmenovává důležité kvality subjektů, časté problémy a možné výzvy pro navazování budoucí spolupráce.
Místo filantropie v komunitní sociální práci se zaměřením na efektivitu výkonu
Sittová, Kateřina ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Místo filantropie v komunitní sociální práci se zaměřením na efektivitu výkonu Abstrakt (česky) Cílem této diplomové práce je představení tématu filantropie v komunitní sociální práci. Pozornost je však věnována především pojmu efektivita výkonu sociální práce. Snahou této práce bylo vymezit i pojmy jako je komunitní sociální práce, filantropie, kvalita sociálních služeb a měření společenského dopadu. Hlavním záměrem empirické části práce je explorace otázky, zda je nějaká souvislost mezi efektivitou organizace a její úspěšností. V komerčním sektoru je úspěšnost vnímána jako dlouhodobá stabilita organizace a dlouhodobá prosperita na trhu. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda tento vztah platí i pro neziskový sektor potažmo sociální služby. Zvolenou strategií byl kvalitativní výzkum, sběr dat probíhal pomocí polostrukturovaných individuálních rozhovorů. Hlavním přínosem této práce je zjištění, že výkonností potenciál organizace tvoří především její personální zajištění. Přesněji, čím více kvalitních zaměstnanců organizace zaměstnává, tím větší výkonnosti by měla dosahovat.
Využitelnost koučování v sociální práci
Novotná, Lucie ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
(česky) Bakalářská práce se zabývá fenoménem koučování a jeho možnostmi využití v sociální práci. Celá práce je zaměřena pouze na mikroúroveň sociální práce, proto je pracováno pouze s metodami práce s jednotlivcem. Práce se skládá z teoretické části, která především definuje pojmy přímo související s tématem. Na základě takto zpracovaného je porovnána jejich podobnost. Druhá část - praktická část - práce byla realizována prostřednictvím rozhovorů pomocí návodu s respondenty z oblasti koučování, s respondenty z oblasti sociální práce i s respondenty, u kterých se tato témata potkávají obě. Respondentům byly pokládány otázky ve znění, které koresponduje s jejich prací, tzn. že otázky pro kouče měli upravené znění, tak, by se ptali po podstatě práce s klientem při koučování. Stejně tak pro respondenty z oblasti sociální práci bylo znění otázek přizpůsobeno. Na základě vyhodnocení těchto rozhovorů byla nejen potvrzena podobnost obou oblastí, ale mohly být také přesněji specifikovány podmínky, za kterých je možné koučování v sociální práci využít. Klíčová slova (česky) sociální práce, případová práce, koučování, sociální pracovník, kouč, klient
Hodnocení vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Marková, Anna ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
(česky) Diplomová práce se zabývá tématikou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V začátku teoretické práce je přiblížena práce s rizikovou mládeží, teorie vzniku rizikového chování a jeho jednotlivé typy. Podrobně je zde představeno nízkoprahové zařízení pro děti a mládež včetně legislativního ukotvení, principů, cílové skupiny a jednotlivých metod práce. V závěru teoretické části je popsán systém hodnocení sociálních služeb a aktuální dění v této oblasti. Empirická část obsahuje metodologii výzkumu, výsledky výzkumného šetření a vyhodnocení. Cílem práce je srovnání zařízení hlavního města Prahy a Středočeského kraje a porovnání představ o cílech práce mezi vedoucími a jejich podřízenými. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní metoda, kdy byl sběr dat uskutečňován pomocí polostrukturovaných rozhovorů.
Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy
Bílá, Veronika ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Zajacová, Melanie (oponent)
Vliv organizací sociálních pracovníků na vývoj legislativy Bílá Tato diplomová práce se zabývá vlivem organizací sociálních pracovníků na legislativní proces. Cílem práce je popsat vývoj legislativního procesu a zjistit, jestli se o jeho ovlivnění dané profesní organizace usilují. Pokud ano, tak jaké volí způsoby. Snahu vstupovat do legislativního procesu jsem se snažila zmapovat na případu dvou zákonů. Jednalo se o zákon o sociálních službách a profesní zákon. Podařilo se zjistit, že se organizace sociálních pracovníků o ovlivňování legislativního procesu snažily v obou případech. Ale množství aktivit byly v obou případech odlišné. Tento rozdíl byl dán především vůlí subjektů, které legislativu připravovaly nebo přijímaly, profesní organizace k dané věci přizvat. Zvolený způsob ovlivňování legislativy se odvíjel od fáze, ve které organizace do procesu vstupovaly.
Analýza potřeb managementu Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva.
Břízová, Tereza ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Matoušek, Oldřich (oponent)
I ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá analýzou potřeb středního managementu neziskové organizace Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, jejíž hlavní činností je poskytování služeb sociální prevence na území České republiky. Hlavním cílem diplomové práce je zjistit potřeby středního managementu a stanovit mechanismy, které by pomohly organizaci se dále rozvíjet. Jako metody pro získání potřebných dat byly zvoleny SWOT analýza, metoda marketingového mixu a cost-benefit analýza. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů týkající se neziskových organizací se zaměřením na Poradnu pro občanství/Občanská a lidská práva. Dále pojednává o managementu, organizačních strukturách a zdrojích financování. Praktická část se zabývá zjištěním potřeb středního managementu, které jsou spatřovány v potřebě lepší interní a převážně externí komunikace ve které by mohl být organizaci nápomocen PR specialista nebo PR agentura. Klíčová slova: Analýza, management, nezisková organizace, externí komunikace, PR
Dopad sociálních politik vybraných vlád České republiky na romskou národnostní menšinu
Majzel, Jakub ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Dopad sociálních politik vybraných vlád České republiky na romskou národnostní menšinu Anotace Diplomová práce pojednává o tématu oborů sociální politiky, konkrétně o vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení, cílených na romskou menšinu. Vedle těchto tří oblastí zároveň popisuje pojmy související s romskou historií, kulturou a populací na území České republiky. Výzkum, který je v práci obsažen se zaměřuje na veřejnoprávní opatření v uvedených oblastech, zaměřená na sociální začleňování Romů, která byla nebo jsou realizována od roku 2004 do současnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Vojtíšek, Pavel
11 Vojtíšek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.