Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití ozónu v intenzivním chovu vybraných druhů ryb
VLČEK, Jakub
Tato práce se zabývá ozonizací vody, jakožto jednou z možných metod zvýšení a udržení kvality odchovného prostředí intenzivních chovů ryb typu RAS (recirkulační akvakulturní systém). Při tomto experimentu byl kladen důraz především na zjištění vlivů ozonu na zdravotní stav ryb, a také na míru ovlivnění a činnost celého recirkulačního systému. Použity byly dva recirkulační systémy, přičemž do jednoho byl aplikován ozon a druhý sloužil jako kontrola. Experimentální druhy ryb, candát obecný (Sander luciperca) a sumce velký (Silurus glanis), byly zvoleny jako referenční, protože právě tyto dva druhy patří dnes k perspektivním rybám pro chov v RAS. V systému s ozonizací vody byly otestovány dva odlišné způsoby aplikace ozonu, a to periodický a kontinuální. V pravidelných intervalech byly odebírány vzorky ryb pro podrobnou analýzu jejich zdravotního stavu, a také byl detailně sledován vliv ozonizace na chemické parametry vody. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že ozonizace vody v uskutečněném pokusu ovlivnila například míru přežití odchovávaných candátů, a to tak, že candáti z ozonizované vody vykazovali přežití 77,0 %, zatímco candáti z neozonizovaného systému vykazovali kumulativní přežití 67,2 %. Odchovávaní sumci vykazovali přežití na úrovni 93,1 % při ozonizaci vody a bez ozonizace vody 91,5 %. Výraznější rozdíl byl zjištěn při podrobné chemické analýze vody z obou systémů. Ozonizovaná voda vykazovala vždy přijatelnější chemické parametry, přičemž největší rozdíl byl pozorován při stanovení CHSKMn, kdy byly zjištěny následující hodnoty: CHSKMn v systému bez ozonu = 10,7?1,6 mg.l; CHSKMn v systému s ozonem = 6,4?1,2 mg.l. Podobný trend byl zjištěn i při stanovení nerozpuštěných látek (zákal vody), kde se také ukázalo, že ozonizace vody významně snižuje množství nerozpuštěných látek. Voda z odchovné nádrže bez ozonu obsahovala 8,17?6,2 mg.l a v systému s ozonem pouze 4,3?2,8 mg.l. Při stanovování dalších ukazatelů jako je například rozsah infekce způsobená kožovcem rybím (Ichthyophthirius multifiliis), nebo množství bakterií vyskytujících se v odchovné vodě nebyly tyto ozonizací vody zpravidla významně ovlivněny. Hlavním zjištěním této práce je, že způsob ozonizace vody v podmínkách intenzivního chovu RAS, testovaný v tomto experimentu měl pozitivní přínos především na chemické vlastnosti vody, avšak nedokázal spolehlivě eliminovat rybí patogeny.
Nájem domu
Vlček, Jakub ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
Cílem mé diplomové práce bylo přiblížit právní úpravu nájmu domu, který slouží nájemci k zajištění bytových potřeb. Vzhledem k tomu, že pod ochranu nájemního bydlení spadá od 1. 1. 2014 také nájem domu, jedná se téma nanejvýš aktuální. Diplomová práce je rozdělena do Úvodu, Závěru a pěti hlavních kapitol, které se dále dělí na další podkapitoly. Práce vychází ze zákonné právní úpravy a je, tam, kde je to nutné, doplněna o soudní judikaturu. V první kapitole se zabývám historickým vývojem nájemního bydlení počínaje obdobím římské říše přes středověk do období účinnosti ABGB až do období po roce 1989. V počátku druhé kapitoly je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a pachtem, avšak stěžejním tématem je nájem domu a jeho vznik s důrazem na vznik nájmu domu na základě smlouvy. Ve třetí kapitole rozebírám nájemné včetně detailního zpracování problematiky zvyšování nájemného a dále pak jiné platby spojené s nájmem domu, jakými jsou plnění spojená s užíváním domu a jistota. Čtvrtá kapitola je nejobsáhlejší a sestává z práv a povinností nájemce a pronajímatele plynoucích z nájemního vztahu. Jedná se především o ta nejpodstatnější a nejzásadnější práva a povinnosti v podkapitole nazvané Práva a povinnosti v užším smyslu a dále pak další práva a povinnosti, která občanský zákoník v případě nájmu domu zakládá. A...
Rozpoznávání a filtrace nežádoucích video-sekvencí
Vlček, Jakub ; Surynek, Pavel (vedoucí práce) ; Kolomazník, Jan (oponent)
V bakalářské práci se zabývámmožnostmirozpoznávánívideo-sekvencía možnostístrojovéhoučení na základě předešlýchznalostí.K učenívyužívámneuronovýchsítí,kterýmpředávámcharakteristiky vytvořené zobrázků.Obrázkycharakterizuji pomocíobrazovýchfunkcía statistickýchveličinjakoje napříkladstředníhodnota,ale i korelace k detekci střihuve video-sekvenci.Všechnytytopoznatky jsemvyužil kimplementaci demonstračníhoprogramu.Programumípřehrávatvideo,zobrazovat statistické informace o sekvenci nebo jednotlivýchsnímcích,detekovatsekvence podobné reklamám na základě statistickýchvlastnostía zareagovatnaně definovanouakcí.
Analýza logistického řetězce FrostFood a.s.
Vlček, Jakub ; Vinš, Marek (vedoucí práce) ; Machová, Jana (oponent)
Diplomová práce popisuje analýzu logistického řetězce ve společnosti FrostFood a.s..Cílem práce je popsat logistický řetězec, vyjma výroby, a navrhnout řešení stávající situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji základní pojmy jako je logistika, skladování, distribuce atd. V praktické části představuji společnost a její působení na různých trzích. Nejdůležitější částí je potom analýza samotného logistické řetězce, najití slabých míst a navrhnutí jejich řešení.
Indukce a optimalizace mimosezónního výtěru generačních ryb candáta obecného (Sander lucioperca)
VLČEK, Jakub
V průběhu dvou mimosezonních a jednoho sezonního výtěru candáta obecného bylo celkem použito 21 párů generačních ryb, které byly rozděleny do třech skupin odlišujících se pouze délkou studené periody (SP) a datem výtěru. Skupina časného výtěru (A) SP = 122 dnů, Skupina běžného výtěru (B) SP = 149 dnů, Skupina pozdního výtěru (C) SP = 223 dnů. Termíny výtěrů byly: A 11.3., B 26.4., C 13.6). U jednotlivých skupin generačních ryb byly sledovány základní produkční ukazatele (délka latence, úspěšnost výtěru, oplozenost jiker, líhnivost larev atd.) a kvalita spermatu mlíčáků, kteří byly vzorkováni jeden den po pozorovaném poloumělém výtěru. U skupiny A a B bylo dosaženo 100 % úspěšnosti výtěru, oplozenost jiker se pohybovala na úrovni 59,4 % (Skupina A) a 80,3 % (Skupina B). Horších výsledků bylo dosaženo u Skupiny C, kde se vytřelo pouze 42,9 % ryb s nulovou oplozeností jiker. Z analýzy kvality spermatu bylo zjištěno, že délka SP neměla vliv na kvalitativní ukazatele spermatu u jednotlivých skupin a za nulovou oplozeností jiker ve Skupině C tedy zřejmě stála nízká kvalita jiker. Hlavním zjištěním této práce je, že candáta obecného lze úspěšně polouměle mimosezonně vytřít v časném jarním období s výsledkem výtěru srovnatelným s obdobím normálního sezonního výtěru. Ovšem pro dosažení kvalitního pozdního výtěru je nutné generační jikernačky stimulovat jiným způsobem, který by vedl k zlepšené kvalitě jiker a následně pak i vyšší oplozenosti.
Variability of MHC class II \recke{beta} gene in Galápagos mockingbirds
VLČEK, Jakub
Understanding the dynamics of functional genetic variability in small populations can have important implications in their conservation. I screened the variation of MHC II gene in Galapagos mockingbirds to evaluate the evolutionary forces that shaped the genetic variation. I found out that genetic drift affected the MHC variation together with a specific form of natural selection. Although the MHC is supposed to be under a pathogen-mediated selection I found no evidence for this theory in the mockingbird study system.
Pakt stability a růstu EU
Vlček, Jakub ; Adámková, Vlasta (vedoucí práce) ; Machytka, Daniel (oponent)
Práce popisuje Paktem stability a růstu tak, jak se vyvíjel v čase. V úvodu je sledován vývoj utváření Hospodářské a měnové unie, aby bylo zřejmé historické pozadí při postupném směřování k Paktu stability a růstu. Vývoj je popsán od článku 104c Smlouvy o založení ES, přes německý návrh Paktu stability po konečné schválení Paktu stability a růstu díky kompromisu mezi německým a francouzským návrhem. Následné nedodržování Paktu stability a růstu Německem a Francií vedlo k jeho reformě, na což je kladen důraz.

Viz též: podobná jména autorů
11 VLČEK, Jiří
8 Vlček, Jakub
37 Vlček, Jan
11 Vlček, Jiří
6 Vlček, Josef
2 Vlček, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.