Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 47 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Integrace a motivy návratové migrace českých Romů - případová studie Velké Británie
Rybář, Josef ; Drbohlav, Dušan (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Demokratická transformace na počátku 90. let přinesla Evropě otevření státních hranic a stala se tak impulsem k uskutečňování mnoha mezinárodních migrací. Od této doby se také Česko stává součástí velmi specifických migračních proudů romského etnika. Od 90. let emigrovalo z Česka přes 75 tisíc Romů, představující jednu z nejvíce zranitelných, sociálně znevýhodněných a diskriminovaných etnických menšin a právě Velká Británie je jednou z jejich nejvyhledávanějších cílových zemí. Motivy vedoucí k emigraci českých Romů z České republiky do Velké Británie balancují mezi "push" motivy deprivace a diskriminace a "pull" motivy představujícími zlepšení jejich životní úrovně. Z akademického hlediska převládá absence informací o životních podmínkách českých Romů ve Velké Británii, především zda dochází k jejich integraci v britské společnosti a jaké jsou hlavní motivy jejich návratové migrace do České republiky. Cílem práce je tedy prohloubení dosavadních poznatků o integraci českých Romů, kteří žijí ve Velké Británii v kontextu jejich migrací a identifikování hlavních motivů, vedoucích k jejich návratu z Velké Británie zpět do České republiky. Tento výzkum se také snaží zhodnotit, jaký vliv měla integrace českých Romů v britské společnosti na jejich návratovou migraci do České republiky. Vzhledem k cílům...
Dopad sociálních politik vybraných vlád České republiky na romskou národnostní menšinu
Majzel, Jakub ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Dopad sociálních politik vybraných vlád České republiky na romskou národnostní menšinu Anotace Diplomová práce pojednává o tématu oborů sociální politiky, konkrétně o vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení, cílených na romskou menšinu. Vedle těchto tří oblastí zároveň popisuje pojmy související s romskou historií, kulturou a populací na území České republiky. Výzkum, který je v práci obsažen se zaměřuje na veřejnoprávní opatření v uvedených oblastech, zaměřená na sociální začleňování Romů, která byla nebo jsou realizována od roku 2004 do současnosti.
Saturace potřeb klientů NZDM. Převážně s romskými dětmi.
Štěrba, Jan ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Bakalářská práce pojednává o zaměření se na potřeby klientů směrem od pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, která mají převážně romskou klientelu, a to na území Hlavního města Prahy. V praktické části hledá efektivní způsoby práce pro naplňování potřeb romských klientů v zařízení. Zabývá se zde vhodným nastavením této sociální služby pro dostatečnou saturaci potřeb uživatelů sociálními pracovníky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Geneze sociálního bydlení v České republice
Nová, Mariana ; Davidová, Ivana (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Cílem práce "Geneze sociálního bydlení v České republice" je zaznamenat vývoj nástrojů bytové politiky, zejména na podporu osob v nouzi, od prvotních zásahů státu až k současným snahám o zavedení legislativně ukotveného systému sociálního bydlení. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část zkoumá historický vývoj nástrojů bytové politiky na území současné České republiky od 19. století až po transformační procesy bytové politiky, které se spustily na začátku 90. let. Druhá část se zabývá definicí sociálního bydlení, zkušenostmi s konceptem u nás i ve vybraných státech Evropské unie a vývojem snah o legislativní ukotvení sociálního bydlení jako formy pomoci pro osoby v bytové nouzi. Součástí druhé části je také popis aspektů, které současně nepříznivě ovlivňují bytovou situaci.
Sociální podnikání jako způsob sociálního začlenění znevýhodněných osob
Návratová, Anna ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá průsečíkem sociálního podnikání a komunitního zahradničení. V jádru obou totiž stojí člověk, jeho blaho i blaho celé planety. Obě tyto sociální a občanské aktivity mají potenciál pro sociální začleňování znevýhodněných osob. Tato práce se tedy věnuje konceptům sociální exkluze a inkluze, dále sociálnímu podnikání a komunitním zahradám a také práci a zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce. Je doplněna evaluací programu o.p.s. Kokoza, komunitní zahrady a integračního sociálního podniku, který zaměstnává lidi se zkušeností s duševní poruchou. Na případu tohoto podniku se ukazuje, že spojení komunitní zahrady a sociálního podniku může být vhodným řešením pro zakládající organizaci, pro zaměstnance podniku i pro uživatele komunitní zahrady. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální podnikání, Sociální ekonomika, Komunitní zahrada, Sociální exkluze, Sociální inkluze, Lidé s duševní poruchou, Evaluace, Evaluační výzkum
Sociální politika státu v oblasti hmotné nouze v České republice a ve Velké Británii
Kruml Singerová, Sylvie ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
(česky) Tématem této práce je sociální politika státu v České republice a ve Velké Británii v oblasti hmotné nouze. První část je věnována historii a hlavním trendům vývoje sociální politiky obou států v dané oblasti se zaměřením na dávkové systémy. V druhé části jsou přiblíženy v komparativní perspektivě základní dávky pro osoby v hmotné nouzi spolu s dalšími nástroji podpory domácností s nízkými příjmy, jako jsou dávky na bydlení a podmínky, které pro přiznání dávek musí žadatelé (zvláště nezaměstnaní) plnit. Dále jsou představeny základní koncepty a důležité prvky reforem, které v obou zemích iniciovaly vlády nastupující do úřadu v roce 2010 za účelem omezit výdaje na nepojistné dávky a kritika jejich realizace.
Vliv mimoškolních sportovních aktivit na školní prospěch romských dětí navštěvujících druhý stupeň Základních škol na Praze 2
Majzel, Jakub ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Vliv mimoškolních sportovních aktivit na školní prospěch romských dětí navštěvujících druhý stupeň základních škol na Praze 2 Anotace Bakalářská práce pojednává o tématu volnočasových sportovních aktivit a vzdělávání romských dětí. Popisuje pojmy týkající se romské kultury a problematiky, věkového období cílové skupiny a pojmy související s volným časem dítěte na druhém stupni základní školy. Je zde zdůrazněna funkce sportu, která slouží jako způsob smysluplného trávení volného času, v kombinaci se školou, ale také jako velmi prospěšná činnost ovlivňující tělesný, psychický a sociální stav lidí. Práce dále definuje faktory ovlivňující průběh vzdělávání romských dětí a důležitost jejich vzdělání. Poukazuje také na volnočasové aktivity, jako na nástroj předcházení prevence kriminality. Klíčová slova Romové, rasová diskriminace, rasismus, starší školní věk, vzdělávání Romů, výchova dětí, volný čas, volnočasové aktivity, sport a funkce sportu. .
Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů
Bartesová, Gabriela ; Víšek, Petr (oponent) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Rigorózní práce Sociálně-politická analýza příčin zadluženosti občanů ANOTACE Rigorózní práce "Analýza příčin předluženosti" se zaměřuje na hlubší analýzu problémů, které k předluženosti vedou. Zároveň se snaží upozornit na nejzávažnější důsledky předluženosti. Práce upozorňuje na provázanost příčin a důsledků, kdy v mnoha případech jedny zastupují druhé a naopak. Hranice mezi příčinou a důsledkem může být často nezřetelná a pro řešení celé situace předluženého klienta je podstatné ji rozlišit. Teoretická část se soustřeďuje na problematiku ztráty zdrojů, které k předluženosti mohou vést, upozorňuje na významnou roli vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a zmiňuje nejzávažnější důsledky předlužení, za které autorka považuje především ztrátu bydlení, bezdomovectví a další negativní jevy. Výzkumná část je zaměřena na skupinu, která ze sociálního hlediska patří mezi skupiny, které jsou sociálním vyloučením nejvíce ohroženy. Jedná se o žadatele dávek hmotné nouze. Výzkum se pokouší zanalyzovat jejich dluhovou situaci v souvislosti s věkem, vzděláním, ubytováním, délkou nezaměstnanosti, ochotou změnit svou situaci a ochotou splácet své závazky.
Dostupné a plánované služby v oblasti bydlení pro dospělé osoby s autismem v ČR
Palme, Klára ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Práce pojednává o problematice dostupnosti sociální služby chráněného bydlení pro dospělé osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v jednotlivých krajích ČR. Výstupem je popis dostupných a plánovaných služeb formou chráněného bydlení pro osoby s PAS. Za posledních 20 let se v České republice zlepšuje informovanost a zároveň dochází ke zpřesňování diagnostiky této poruchy, což má logický vliv na významný nárůst této specifické cílové skupiny. Dílčím cílem práce je tedy zjistit počty osob s PAS ve věkové skupině dospívajících a mladých dospělých. Následně je cílem reflektovat připravenost státu v oblasti naplňování práv osob s poruchou autistického spektra na dostupné a vhodné bydlení.
Soudobé sociální souvislosti zaměstnávání lidí 50+
Bujárková, Kateřina ; Tomeš, Igor (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Tato práce si za cíl stanovila popsat současný stav zaměstnanosti osob nad 50 let v ČR, uvést příčiny a souvislosti tohoto stavu a navrhnout možná řešení problematických bodů. To vše v kontextu mezinárodního vývoje. Pro výzkum byla jako metoda zvolena statistická analýza a sekundární analýza dokumentů. Výzkum přinesl důkazy o tom, že se česká společnost zásadně proměňuje. Zaprvé stárne. Čelí tak rostoucímu podílu starých lidí v populaci, což vyvolává problémy ve fungování systémů sociální ochrany, ale též nutnost změn v pracovní oblasti. A zadruhé prochází digitální revolucí. Rostoucí využívání internetu a nových technologií zcela proměňuje naši žitou realitu. Zaměstnávání osob 50+ se tak stává ekonomickou nutností, protože jinak hrozí naprostý kolaps sociálních systémů, přičemž je ale zároveň komplikováno a někdy dokonce znemožňováno novými nároky, které na starší pracovníky klade digitalizující se ekonomika. Na významu stoupají ICT kompetence a jazykové znalosti, které starším pracovníkům běžně částečně nebo zcela chybí. Starší pracovníci se tak ocitají mezi dvěma mlýnskými kameny a nutně potřebují podporu a to na mnoha úrovních, hlavně však v sociální oblasti, v pracovně-právních vztazích a vzdělávání. I tato podpora je však sama o sobě křehká. Nesmí totiž přesáhnout míru, do které pouze...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 47 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Víšek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.