Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Toxic leadership a jeho vliv na pracovní vztahy
Frolova, Izabella ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá hodnocením pracovního prostředí v jedné mezinárodní firmě prodávající palivové karty a provádějící mýtné registrace. Cílem práce je zpracování teoretických východisek a hodnocení vlivu toxického lídra na stav pracovní morálky a rotaci zaměstnanců v konkretním podníku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Nejprve se zabývá teoretickými východisky daného tématu, jako pojem toxického člověkaa toxického prostředí, zdravotní předpoklady pro toxické jednání ze strany jednotlivce, různé druhy toxického chování. Tato východiska jsou nezbytným prvkem pro tvorbu praktické části. Prostřednictvímpozorování a nestrukturovaných hovorů se zaměstnanci podníku bylo identifikováno toxické chování u regionálního manažera na jedné pobočce. Na základě dotazníkových šetření, rozhovorů a pozorování byl analyzovan vliv toxického chování na pracovní náladu a rotaci zaměstnanců v rámci zkoumané pobočky. Výsledkem jsou praktická doporučení, jak zvládnout toxickou situaci.
Hodnocení CSR aktivit u vybraných společností
Venos, Kamil ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Předmětem této diplomové práce je společenská odpovědnost firem (CSR). Cílem práce je zhodnocení CSR aktivit u dvou vybraných firem. V teoretické části je za pomoci odborné literatury objasněn samotný koncept společenské odpovědnosti firem, historický vývoj pojmu a moderní definice. Následně jsou popsány jednotlivé pilíře CSR, standardy a metody, jak se společenská odpovědnost měří. Praktická část je rozdělena na pět hlavních kapitol. V úvodu je metodologie výzkumu, dále jsou vyhodnoceny CSR aktivity u společnosti ŠKODA AUTO, a.s. a provedena sonda u zaměstnanců této firmy. Ve třetí části praktické statě jsou vyhodnoceny CSR aktivity u společnosti Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o., dále je provedeno celkové vyhodnocení jednotlivých pilířů CSR u obou vybraných společností a dotazníku pro zaměstnance ŠKODA AUTO,a.s. a v závěru praktické části kapitola věnovaná doporučením ze strany autora. Závěr práce je věnován celkovému shrnutí.
Řízení lidí v multikulturním prostředí
Moryc, Katarzyna Małgorzata ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo definovat a analyzovat klíčové aspekty manažerské práce v multikulturním prostředí, v jednom z útvarů centra sdílených služeb, nadnárodní společnost se sídlem v Praze v České republice. Další cílem práce bylo definovat základní kompetence úspěšného manažera, který řídí výkon zaměstnanců v multikulturním oddělení, a poskytuje doporučení pro zlepšení výkonnosti managementu v klíčových aspektech manažerské práce, jako je komunikace, motivace, řízení výkonu a multikulturní vedení. Tvrdí se, že přítomnost interkurentních interakcí mezi vedoucími oddělení a jejich podřízenými, má dopad na efektivitu manažerské výkonnosti. Práce se skládá z teoretické a praktické části. První část práce zkoumá teoretické koncepty týkající se kultury, komunikace, motivace a vedení ve vztahu k multikulturním specifikům daného prostředí. Ve druhé části,jsou prezentovány použité výzkumné metody, je prezentovány provedena analýza výzkum a jeho výsledky. Dále v praktické části jsou definovávané doporučení navazující na analyzované aspekty manažerské práce, kterých zavedení by vedlo k vyšší efektivitu manažerské výkonnosti a dál k celkové výkonnosti oddělení.
Hodnocení systému získávání, výběru a přijímání zaměstnanců
Siřínková, Nela ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje získávání, výběru a přijímání zaměstnanců do společnosti. Cílem této diplomové práce je provedení analýzy procesu získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve vybrané společnosti, zhodnocení současného stavu těchto procesů a vytvoření návrhu a doporučení na zlepšení těchto procesů. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část vychází z rešerše odborné literatury a je členěna do kapitol, ve kterých jsou popsána východiska, základní poznatky a systém fungování jednotlivých procesů získávání, výběru a přijímání a adaptace zaměstnanců. Praktická část práce zahrnuje uvedení do oblasti podnikání vybrané společnosti, představení této společnosti, analýzu současného stavu, jeho zhodnocení a návrhy a doporučení na zlepšení procesů získávání, výběru a přijímání zaměstnanců.
Talent Management at Vigour a.s.
Žárský, Václav ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Diplomová práce poskytuje sumarizovaný pohled na talent management (TM) v kontextu detailně zkoumaných oblastí identifikace, rozvoje a stimulace talentovaných pracovníků. Teoretická část zasazuje pojem talentu a TM v podnikové praxi, přibližuje jeho vývoj v personalistice a demonstruje postavení konceptu na strategické úrovni jako klíče ke konkurenceschopnosti organizace. Současně popisuje procesní stránku TM a navázání na ostatní praktické otázky integrace v organizaci. Praktická část zkoumá hlavní procesy TM v analyzované společnosti, od geneze segmentovaného přístupu k talentům, přes shrnutí lessons learned v živém prostředí až po doporučení následných inovací. Zjištění jsou podpořeny exporty ze záznamů z kariérních pohovorů pracovníků a výstupy dotazníkového průzkumu u interních mentorů. Návrhy na potenciální změny jsou definovány z pohledu konceptu TM i souvisejících metodických doporučení.
Attitudes of university students towards diversity management
Sakalová, Silvia ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozmanitostí a rozmanitosti managementem. Cílem práce je analyzovat jak ovlivňuje studenty a absolventy vysokých škol při výběru zaměstnání podpora rozmanitosti a realizace rozmanitosti managementu danou firmou a zároveň zjistit jaké mají studenti a absolventi povědomí o rozmanitosti managementu, jejich postoje k rozmanitosti na pracovišti a jejich názory na diskriminaci na pracovním trhu. Zvolenou metodou analýzy byl kvantitativní výzkum zaměřený na studenty ekonomických oborů u kterých je poměrně pravděpodobné, že budou v budoucnu zasahovat do chodu organizací na těch nejvyšších pozicích. Z výzkumu vyplynulo, že studenti mají velmi dobrou znalost o rozmanitosti, povědomí o rozmanitosti managementu mají studenti a absolventi poměrně vysoké avšak málo z nich se s tímto konceptem setkalo v praxi. Většina z nich si myslí, že rozmanitosti management mě pozitivní vliv na výkonnost firmy a za jeho největší výhodu považují zvýšení kreativity a inovace zaměstnanců. Při výběru nabídky zaměstnání považují firmy, které podporují rozmanitost zaměstnanců za atraktivnější.
Koncepce CSR a její realizace u mobilních operátorů v ČR
Kvapilová, Tereza ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Diplomová práce se zaobírá problematikou společenské odpovědnosti firem u mobilních operátorů v České republice. Jejím cílem je analyzovat politiku a praktiky CSR mobilních operátorů v České republice a zhodnotit tyto aktivity v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Dílčím cílem práce je navrhnout opatření a řešení, které by vedly k vyrovnání rozdílů mezi danými podniky a celkově k vyšší efektivitě CSR v mobilním sektoru. To vše na základě analýzy jednotlivých CSR aktivit a jejich následné komparace. K porovnání poslouží SWOT analýzy CSR jednotlivých firem. Aktivity jsou popsány i porovnány v rámci jednotlivých tří pilířů společenské odpovědnosti.
Podnikové vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Pavléková, Markéta ; Dvořáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Vávra, Radovan (oponent)
Předmětem diplomové práce je vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve společnosti Atlas Copco s.r.o. Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy zhodnotit vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v podmínkách vybrané společnosti a v případě zjištění nedostatků nebo nalezení oblasti s potenciálem na zlepšení, navrhnout vhodná řešení stávající situace. První část práce je zaměřená na teoretické poznatky o podnikovém vzdělávání a rozvoji, definuje základní pojmy a souvislosti nezbytné ke zpracování praktické části. Vysvětlen je, mimo jiné, koncept systematického vzdělávání, na který se orientuje také druhá část diplomové práce. Součástí praktické části práce je charakteristika společnosti, analýza současného stavu vzdělávání a rozvoje, dotazníkové šetření mezi stávajícími zaměstnanci a zhodnocení výsledků. V závěru práce jsou formulovány návrhy na zlepšení nynějšího stavu vzdělávání a rozvoje ve společnosti, které mají ambice na zefektivnění celého procesu.

Viz též: podobná jména autorů
8 VÁVRA, Radek
4 VÁVRA, Roman
8 Vávra, Radek
1 Vávra, Radomír
1 Vávra, Robert
4 Vávra, Roman
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.