Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Minimalizace rizik pesticidů v integrované produkci jádrovin: certifikovaná metodika
Kocourek, František ; Falta, Vladan ; Stará, Jitka ; Holý, Kamil ; Horská, Tereza ; Vávra, Radek
Metodika je určena pěstitelům ovoce, zejména těm, kteří ovoce pěstují v systému integrované produkce ovoce. Zpracovány jsou informace a doporučení umožňující minimalizovat rizika pesticidů na necílové organismy, zejména na přirozené nepřátele škůdců a minimalizovat rizika pesticidů pro zdraví člověka. Metodika je využitelná pro uplatňování zásad integrované ochrany v souladu s požadavky legislativy platné od roku 2014 i při konvenční ochraně ovoce. Výběr prostředků ochrany proti škodlivým organismům je založen na zhodnocení ochranné lhůty účinné látky a na zohlednění vedlejších účinků této látky na necílové organismy. Pro každou účinnou látku přípravků na ochranu povolených v ČR do jádrovin jsou uvedeny údaje o degradaci reziduí v závislosti na čase od termínu aplikace do sklizně. Podle těchto údajů lze stanovovat akční ochranné lhůty pro nízkoreziduální nebo bezreziduální produkci jádrovin. K účinným látkám jsou k dispozici údaje o vedlejších účincích na přirozené nepřátele škůdců a na další necílové organismy. Podle těchto poznatků bude možné zařadit účinnou látku přípravku do zeleného, žlutého a červeného seznamu pesticidů pro systém integrované produkce ovoce. V závěru jsou nastíněny možnosti ochrany prostřednictvím biologických a biotechnických metod, které mohou pomoci řešit situace, kde běžné chemické prostředky v daných režimech pěstování není možné požít a nebo je jejich výběr velmi omezený.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vrtule třešňová - taxonomie, bionomie a ochrana: certifikovaná metodika
Falta, Vladan ; Psota, Václav ; Kocourek, František ; Vávra, Radek ; Bagar, Martin ; Šenk, Jan
Metodika je určena pěstitelům ovoce v režimu ekologické a integrované bezreziduální produkce. Zahrnuje podrobné informace k bionomii vrtule třešňové a možnosti její regulace bez chemických přípravků. V rámci publikace je rovněž zpracován kontext celé ochrany třešní a další navazující informace.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rozvoj nových dopravních prostředků v pražské hromadné dopravě (1918-1939): realizované a nerealizované projekty
Vávra, Radek ; Jakubec, Ivan (vedoucí práce) ; Štemberk, Jan (oponent)
Práce se zabývá tématem městské hromadné dopravy v Praze v období 1918-1939 se zaměřením na nové dopravní prostředky, které rozlišuje na realizované (autobusy a trolejbusy) a nerealizované projekty (podzemní dráha). Cílem je rozšířit dosavadní poznání o vzniku a rozvoji nových dopravních prostředků a zhodnotit úspěšnost těchto prostředků. Kromě nových údajů hledá mezi projekty vzájemné souvislosti a zasazuje vývoj do celkového kontextu. Úvodní kapitola přibližuje předcházející vývoj v pražské hromadné dopravě. Další se věnuje tramvajové dopravě, ve sledovaném období nejpoužívanějšímu prostředku. Hlavní částí práce jsou kapitoly zabývající se autobusovou dopravou, trolejbusovou dopravou a plány podzemní dráhy. Tyto kapitoly se zaměřují na okolnosti vzniku projektů, na příčiny, které vedly k jejich realizování či nerealizování, na další vývoj a na celkovou úspěšnost projektů, založenou mj. na statistických datech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Historie pražské městské hromadné dopravy a Elektrických podniků od počátků do roku 1939
Vávra, Radek ; Dobeš, Jan (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent)
The subject of the thesis is the history of public transport in Prague until 1939; the conditions of its establishment and the oldest means of public transport are also discussed. These are accompanied by a comparison of statistical information and research on important traffic routes. The first part deals with the period from the oldest means of transport until the arrival of the first genuine public means of transport, the omnibus. Related technical and sociological developments are also covered. A part concerning horse-tram, the last animal-powered vehicle, follows. The third part addresses the history of first electrical trams run by private entrepreneurs. The fourth part covers the history of Electrical Company from its founding to achieving to have a monopoly, ending with the dissolution of Austria-Hungary. The subject of the last part is the development of public transport in Prague in the Czechoslovak Republic.
Optimalizace kyvadlové nápravy automobilu
Vávra, Radek ; Blaťák, Ondřej (oponent) ; Hejtmánek, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá optimalizaci zadní kyvadlové nápravy automobilu Škoda 130 RS. Hlavním cílem této práce je snížení hmotnosti zavěšení. Je provedena kinematická analýza a optimalizace kinematiky. Konstrukční část spočívá v návrhu zavěšení na základě silových účinků působících na kolo. Poslední část práce se zabývá analýzou napjatosti nového zavěšení.
Nápravy moderních nákladních automobilů
Vávra, Radek ; Vopařil, Jan (oponent) ; Kučera, Pavel (vedoucí práce)
Hlavním cílem této práce je přiblížit směr vývoje náprav moderních nákladních automobilů. Jsou zde uvedeny nejmodernější nápravy nejznámějších značek nákladních vozidel. U jednotlivých typů náprav je uvedena její konstrukce, jízdní vlastnosti a vhodnost použití. Dále tato práce popisuje základní principy a konstrukce nápravových diferenciálů, brzd, reduktorů v kolech a kol.
Akvizice jako strategický krok k expanzi - případová studie společnosti STERIS Corp.
Vávra, Radek ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Bouška, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce se primárně zabývá akvizicemi, které autor vnímá jako jeden z hlavních strategických kroků k expanzi podniku. V první části práce jsou čtenáři seznámeni s teoretickými východisky a problematikou akvizičního postupu, se zaměřením na integrační proces nově akvírovaných firem. Druhá část je věnována společnosti STERIS Corp., která slouží jako vzor pro aplikaci teoretických poznatků. Autor zde popisuje strategii růstu společnosti pomocí analýzy finančních ukazatelů a série minulých i současných převzetí podniků. V závěrečné části je práce obohacena o vlastní výzkum ve formě dotazníku do kterého byly zahrnuti mezinárodní manažeři zmíněné společnosti.
Posouzení stravovacích návyků a nutriční zásobenosti u seniorů
VÁVRA, Radek
Diplomová práce byla řešena v domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Jejím cílem bylo posouzení stravovacích návyků a nutriční zásobenosti u seniorů v ústavní péči, včetně hodnocení skladby jídelníčku a analýza plnění normy potřeby z hlediska příjmu energie, makronutrientů a vybraných mikronutrientů. Řešení diplomové práce bylo rozděleno do dvou částí. V první části byl porovnán příjem energie za sledované období s normou potřeby u 7 členné skupiny mužů a žen. Ve druhé části byla zvolena dotazníková metoda šetření a byly vytyčeny 3 testovací hypotézy. Hypotéza č. 1: Sledování zdravé výživy respondentů vzhledem ke vzdělání. Hypotéza č. 2: Vztah pohybové aktivity respondentů vzhledem k pohlaví. Hypotéza č. 3: Sledování dodržování pitného režimu respondentů vzhledem k pohlaví. Z řešení diplomové práce vyplývá, že u všech žen, které byly zařazeny do sledování, byla zjištěna obezita, která byla vyhodnocena jak na základě hodnot BMI, tak % tuku i obvodu pasu. U mužů byly hodnoty BMI většinou v optimálním rozmezí 20 {--} 25, ale přesto bylo u nich zjištěno vysoké % tuku v těle, což je způsobeno úbytkem svalové tkáně a zvýšením podílu tělesného tuku. Zjištěné hodnoty korespondují s výsledky porovnání příjmu energie a živin s normou potřeby. U všech respondentů byl zjištěn vysoký příjem tuků a zvýšený příjem bílkovin, především u žen. Příjem sacharidů a vlákniny byl optimální. Na základě porovnání průměrného příjmu vitamínů a minerálních látek s normou potřeby byl zjištěn výrazně nízký příjem vitaminu D s porovnáním normou potřeby. U minerálních látek byl zjištěn zvýšený příjem selenu zhruba o 14 % od normy potřeby. Při vyhodnocení vápníku a fosforu, byl zjištěn opačný poměr 1:1,2. Příjem vápníku se pohybuje dlouhodobě pod normou potřeby v rozmezí 20 - 40 %. Shodný závěr platí i u hořčíku. kde se příjem pohybuje pod normou potřeby v rozmezí 15 - 30 %. Zjištěné údaje byly konzultovány s dietní sestrou a byl zjištěn zvýšený vznik osteoporózy u seniorů. Ve druhé části diplomové práce byly vyhodnoceny 3 testovací hypotézy, na základě nich bylo zjištěno, že sledování zdravé výživy je závislé na vzdělání. Ve druhé testovací hypotéze bylo zjištěno, že pohybová aktivita u seniorů není závislá na pohlaví. V poslední testovací hypotéze bylo zjištěno, že dodržování pitného režimu není závislé na pohlaví. Bylo zpracováno 30 dotazníků, průzkumu se zúčastnilo 20 žen a 10 mužů. Ženy projevovaly o vyplnění dotazníku mnohem větší zájem než muži, neboť je problematika výživy velice zajímala. Dotazník obsahoval celkem 36 otázek, které byly rozděleny do čtyř částí. První část dotazníku je zaměřená na základní informace o respondentech. Druhá část je zaměřená na stravování. Třetí část dotazníku se týká správného pitného režimu a poslední čtvrtá část dotazníku je zaměřená na spokojenost uživatelů domova seniorů. Součástí diplomové práce je doporučení na co soustředit pozornost ve výživě klientů domova seniorů.

Viz též: podobná jména autorů
8 VÁVRA, Radek
4 VÁVRA, Roman
1 Vávra, Radomír
1 Vávra, Robert
4 Vávra, Roman
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.