Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nedestruktivní průzkum nejstarší části státního zámku Telč
Drdácký, Miloš ; Eisler, Marek ; Lesák, Jaroslav ; Válek, Jan ; Skružná, Olga
Nedávné archeologické nálezy zjištěné kopanou sondou v jihovýchodní části 'Malého dvorku'\nstarého paláce státního zámku Telč vyvolaly zájem o prozkoumání skrytých stavebních konstrukcí\npod terénem i ve stávajícím zdivu. Byl proto realizován nedestruktivní průzkum jednak stavebních konstrukcí skrytých pod současnou úrovní 'Malého dvorku' starého hradu v Telči pomocí zemního radaru, jednak průzkum charakteru zdiva stěn starého paláce pomocí termovize.
Rekonstrukce renesančních pískových sgrafit na základě materiálové kopie
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Kozlovcev, Petr ; Waisserová, J. ; Wichterlová, Z. ; Jiroušek, Josef
Cílem památkového postupu je poskytnout metodický návrh přípravy maltového doplňku pískového\nsgrafita a ukázat jeho využití na konkrétním příkladu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Průzkum lícního pískovcového zdiva kamenného pláště historických konstrukcí za použití neinvazivní analytické techniky georadaru (GPR)
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Gláser, Petr ; Válek, Jan ; Pavelka, K. ; Panošová Hucková, M.
Tento památkový postup obsahuje popis základních kroků, které je třeba dodržet pro úspěšné použití georadaru a získání užitečných dat při vizualizaci skladby lícního pískovcového zdiva historických konstrukcí. Jsou zde uvedena vhodná nastavení přístroje GPR při sběru dat a jejich způsob zpracování pomocí softwaru. Památkový postup aplikuje nedestruktivní analytickou techniku GPR při průzkumu kamenných konstrukcí a může proto být užitečným upřesněním specifických podrobností při provádění stavebně historického průzkumu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika využití neinvazivních průzkumových metod - georadaru, impakt echa a povrchového měření šíření ultrazvuku k posouzení stavu a konstrukčních detailů pískovcového pláště stavebních konstrukcí
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Válek, Jan ; Pavelka, K.
Metodika popisuje princip vybraných neinvazivních metod (georadaru, impakt echa, ultrazvuku), jejich možnosti, omezení a výhody při jejich vzájemném kombinování při průzkumu kamenných plášťů stavebních konstrukcí. Metodika dále naznačuje postup samotného měření a vyhodnocování získaných dat.
Určení pozic dutých prostorů ve zdivu tympanonu severozápadního průčelí budovy Národního muzea
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Frankl, Jiří
Nedestruktivní průzkum vnitřního cihelného zdiva tympanonu byl proveden pomocí georadaru (zemní radar, GPR). Na základě vyhodnocených signálů byla určena geometrie a pozice dutin ve zdivu.
Charakteristika zdiva a defektů stěn místnosti č. 303 v prvním patře Horního zámku Státního zámku Kunštát
Drdácký, Miloš ; Frankeová, Dita ; Kloiber, Michal ; Koudelková, Veronika ; Lesák, Jaroslav ; Válek, Jan ; Viani, Alberto
Charakterizace zdiva místnosti č. 303 byla z důvodu přítomnosti vzácných celoplošných maleb na zdech provedena nedestruktivními technikami. Metody termografie, videoskopie a zemní radar byly využity pro odhalení struktury zdiva pod omítkou a pro hledání hranic zazděných ostění středověkých otvorů. Materiálovou analýzou úlomků historických malt pomocí termické analýzy a elektronové mikroskopie bylo jako pojivo malt identifikováno dolomitické vápno.
Analýza poškození nových omítek a zdiva vlhkostí a vodorozpustnými solemi
Válek, Jan ; Skružná, Olga ; Ševčík, Radek ; Frankeová, Dita ; Nunes, Cristiana Lara
Výzkumná zpráva se zabývá stavem nových omítek na objektu Obecního Dvora, Praha 1. Po realizaci omítek došlo po zhruba půl roce k jejich lokálnímu poškození, jako příčina byla označena velmi vysoká koncentrace dusičnanů ve zdivu.
Optimalizace procesů řízení vztahů se zákazníky
Kovář, Martin ; Válek, Jan (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů, které přispívají k řízení vztahů se zákazníky. Podpora těchto procesů je realizována pomocí modernizace stávajícího informačního systému.
Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti. Závěrečná zpráva o realizaci a výsledcích projektu NAKI
Válek, Jan
Základem projektu byl návrh a konstrukce funkčního vzorku vápenné pece, který byl připraven v prvním roce řešení a dokončen na jaře 2012. V dalších letech byl provoz funkčního vzorku odzkoušen a popsán. Vlastní prototyp pece umožnil studium vlivů tradiční výroby vápna na jeho kvalitu a zároveň experimentální produkci vápenných pojiv, které se v minulosti hojně využívaly, ale v současném stavebnictví jsou již v podstatě známy jen jako historické. Výzkum se zaměřil na kvalitu vápenných kaší a změnu jejich vlastností v čase, ověření vhodnosti různých typů v minulosti využívaných surovin pro výrobu vápenných pojiv. Dále se soustředil na popsání vztahů mezi podmínkami výpalu, zejména výši tepoty k funkčním vlastnostem přirozeně hydraulického vápna, experimentální ověření kvalitativních vlastností vápenných pojiv vyrobených tradičními a historickými postupy a ověření tradičních technologií zpracování. V rámci poznání historických surovin a technologií souvisejících s výrobou vápna byla realizována detailní rešerše dostupných informačních pramenů. Tyto základní výzkumné aktivity vedly k formování nových poznatků, které byly publikovány v odborných a mezinárodně uznávaných impaktovaných časopisech, na domácích i zahraničních konferencích a v dalších odborných, přehledových a pozičních článcích. V závěru projektu byla vydána monografie o vápenných technologiích historických staveb. Během řešení projektu byly uspořádány dva workshopy, každý s účastí okolo 80 posluchačů, a několik schůzek, seminářů a přednášek. Vybrané, nově získané informace byly využity pro výstavu Calcarius, čili vápeník, sepsání odborného katalogu, profesní vzdělávání, ale i dětský program spojený s výstavou a Centrem stavitelského dědictví Plasy. Náplní a důležitým cílem bylo vytvoření aplikovaných výstupů, které budou využitelné při praktické péči o historické stavby a ochraně jejich památkových hodnot.
Návrh a výroba specializovaných vápenných pojiv pro obnovu památek s využitím historických technologií
Válek, Jan ; Matas, Tomáš ; Jiroušek, Josef ; van Halem, Eveline ; Hauková, Petra ; Frankeová, Dita ; Frankl, Jiří ; Tomanová, Olga ; Panáček, Michal
Cílem metodiky je podpora využívání a opětovného zavedení tradičních vápenných materiálů při opravách historických staveb. Popisuje hlavní kroky, které je třeba uskutečnit v případě, že pro opravu historického objektu je vyžadována malta vyrobená za použití tradičních technologií. Metodika obsahuje přehled o okolnostech využití tradičních technologií, které se uplatní při návrhu a výběru vápenného pojiva a jeho zpracování. Upřesňuje zásadní postupy a principy, jež určují vybrané tradiční technologie výroby a zpracování vápna, a doporučuje konkrétní postupy při výrobě vápna, hašení za mokra, hašení na prach a hašení s pískem. Vychází ze známých postupů a znalostí publikovaných v odborné literatuře, které byly během projektu Calcarius teoreticky i prakticky ověřeny a zpřesněny. Metodika je určena zejména architektům, stavebním projektantům, památkovým pracovníkům, technologům a restaurátorům.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 VÁLEK, Jan
3 Válek, Jakub
1 Válek, Jaroslav
6 Válek, Jiří
1 Válek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.