Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj zrakových kvalit u dětí v raném a předškolním věku
Vávrová, Michaela ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se věnuje rozvoji zrakových kvalit u dětí v raném a předškolním věku. Cílem práce je analýza aktuálních trendů a výzkumů v oblasti rané intervence u dětí s těžkým zrakovým postižením se zaměřením na rozvoj jejich zrakových kvalit. První tři kapitoly se zabývají teoretickými poznatky o vývoji dětí v raném a předškolním věku a vývoji dětí se zrakovým postižením, o diagnostice zrakového postižení v raném věku a o metodách zrakového výcviku a zrakové stimulace. Čtvrtá kapitola je tvořena analýzou aktuální trendů a výzkumů na poli intervence u dětí se zrakovým postižením v raném a předškolním věku ve vybraných zemích. Analýza je provedena prostřednictvím rozboru odborných zahraničních publikací, článků a výzkumů v periodicích či webových stránkách jednotlivých organizací, které se zabývají podporou a pomocí osobám, resp. dětem se zrakovým postižením. Z analýzy vyplývá, že systém zavedení rané intervence pro děti s těžkým zrakovým postižením není v uvedených zemích stejný. Liší se úroveň poskytovaných služeb, kdy v některých státech je raná intervence stále špatně dostupná či finančně náročná a dále se liší maximální věk dětí, do kterého jsou služby rané intervence poskytovány. Ústřední zájem těchto služeb je shodně ve všech zemích zaměřen především na rozvoj zrakových kvalit dítěte....
Tendence české fotografie v období Protektorátu Čechy a Morava
Vávrová, Michaela ; Wittlich, Petr (oponent) ; Lahoda, Vojtěch (vedoucí práce)
Období okupace (1939-1945) bylo obrovskou ránou pro naše země, které po šťastném období první republiky prošly nejdříve hospodářskou krizí, rozčarováním z rodících se diktatur až k šoku který následoval po Mnichovu a vedl nakonec k přičleněním Čech a Moravy k Velkoněmecké říši. Demokratická republika se rázem změnila v protektorát, kde se nedodržovala základní lidská práva, docházelo k omezování veškerých forem veřejného a kulturního života a mezi základní životní pocity obyvatel patřila nejistota, hmotný nedostatek a strach. Místo svobodného projevu nastupuje propaganda a cenzura, kterou jsou postiženy všechny umělecké projevy. Situace je po všech stranách tíživá také pro fotografii, která je často propagandou zneužívaná pro dosahování konkrétních cílů. Do dějin české fotografie se pak rok 1939 zapsal jako rok konání výstavy "Sto let české ,-- fotografie", na které byly ještě vystaveny nejlepší fotografie české avantgardy a byla tedy značným povzbuzením fotografů v jejich úsilí. Výročí také slavil Český klub fotografů amatérů (založen 1889), který pořádal velkou výroční výstavu. Česká fotografie se tak dostává do popředí zájmu i širší veřejnosti.
Bariery využití kompostu pro zahradnické účely
Vávrová, Michaela ; Habart, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce popisuje komponenty k výrobě zahradnických substrátů. Hodnotí především komposty vznikající zpracováním biologicky rozložitelných odpadů a porovnává je s rašelinou, která je u nás v současnosti nejvyužívanější. Zabývá se otázkou potenciálu odbytu nevyužitého kompostu k výrobě bezrašelinových substrátů, čímž lze snížit zátěž na životní prostředí způsobenou skládkováním, zvýšit úrodnost a funkci půd a především omezit čerpání rašeliny, která je jen velmi těžko obnovitelným zdrojem. Srovnává kvalitu a využitelnost kompostů ve vybraných kompostárnách a navrhuje cestu k jeho intenzivnějšímu využívání pro zahradnické účely.
The Study of Logistics Conception of Distribution Stock
Vavrová, Michaela ; Komadel, Lukáš (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
The bachelor thesis focuses on working condition in logistics company, mainly on the storage and inland delivering departures. In this thesis is offer for new storage system for receiving shipments and also information system for filling in custom orders, which support receiving correct order for agent of logistics company.
Vzdělávací aktivity ve volném čase jako možnost podpory zdravého životního stylu u dospělých s mentálním postižením
VÁVROVÁ, Michaela
Ve své bakalářské práci se zabývám vzdělávacími aktivitami ve volném čase na podporu zdravého životního stylu u osob s mentálním postižením. Cílem této práce bylo vytvořit vzdělávací program pro dospělé osoby s lehkým a středním mentálním postižením na podporu zdravého životního stylu, který bude realizován v jejich volném čase. Tento vzdělávací program byl vytvořen na základě analýzy odborných zdrojů, a to se zohledněním specifik postižení cílové skupiny. Bakalářská práce je tvořena ze čtyř kapitol. Pro naplnění cíle práce bylo důležité primárně shromáždit všechny informace k tématu připravovaného vzdělávacího programu a zachytit všechna specifika osob s mentálním postižením, která byla potřeba znát pro práci s danou cílovou skupinou vzdělávacího programu. Proto jsem se v první kapitole zaměřila na zdravý životní styl a jeho hlavní složky, zejména na zdravé stravování a pitný režim, pohybovou aktivitu, duševní hygienu a relaxaci a v druhé kapitole se zabývám dospělými osobami s mentálním postižením, jejich charakteristikou a přístupem k jejich vzdělávání. Zde zmiňuji klasifikaci mentálního postižení, hlavní determinanty osob s lehkým a středním mentálním postižením a didaktické zásady a metody ve vzdělávání dospělých s mentálním postižením. Ve třetí kapitole se věnuji problémům, se kterými se dospělý člověk s mentálním postižením může v oblasti zdravého životního stylu potýkat. Z těchto tří kapitol vyplývá, jakým způsobem je vhodné jedincům s mentálním postižením zprostředkovávat informace o zdravém životním stylu a co konkrétně by se z této oblasti měli dozvědět, aby tyto informace dokázali zpracovat a následně je interiorizovat. Ve čtvrté kapitole jsem navrhla vzdělávací program na podporu zdravého životního stylu, popsala průběh jeho realizace a následně ho podrobila evaluaci. V přílohách lze nalézt přihlášku do programu, didaktické pomůcky pro tento program, certifikát za účast v programu a brožurku s fotografiemi z realizace programu, kterou účastníci po jeho skončení obdrželi. Cílem programu je seznámení účastníků se zásadami zdravého životního stylu, podpora internalizace těchto zásad a eventuální změny životního stylu. Program je tvořen z 12 lekcí, které se týkají hlavních zásad zdravého životního stylu, a klade důraz především na praktickou stránku. Do jeho realizace, která se uskutečnila v průběhu tří týdnů, se přihlásilo celkem 12 osob. Z realizace vyplynulo, že účastníci již měli základní povědomí o zásadách zdravého životního stylu, ale neumí je převést do praxe ve svém běžném životě, s čímž se jim tento program snažil pomoci. Pro celkovou evaluaci programu jsem zvolila objektivní i subjektivní techniky. Z objektivních technik jsem se zaměřila na analýzu činností účastníků a ze subjektivních technik jsem použila autoevaluaci a výpověď účastníků programu. Metodou analýzy praktických činností účastníků, kterou obsahovaly poslední dvě lekce, jsem se přesvědčila, že celá skupina účastníků po skončení programu ví, jak by se měla stravovat a jakými dalšími způsoby se dá jejich zdraví posílit, protože tento správný způsob sami vymysleli a na vlastní kůži si ho vyzkoušeli. Metodou vlastního pozorování jsem zjistila, že program samozřejmě nebyl naplánovaný bezchybně. V nesouladu s přípravou byla především časová dotace. Při opětovné realizaci programu bych upravila časovou dotaci u jednotlivých lekcí nebo zúžila cílovou skupinu nebo omezila počet účastníků na 6-8 osob. Jelikož je tento vzdělávací program sestavený jako začátečnický, pro skupinu, která tento program absolvuje, by bylo vhodné sestavit nějaký navazující program pro pokročilé, čímž by se zvýšila šance interiorizace zásad zdravého životního stylu. Tento vzdělávací volnočasový program by mohl být využit organizacemi, které realizují volnočasové aktivity pro osoby s mentálním postižením.

Viz též: podobná jména autorů
8 Vavrová, Michaela
3 VÁVROVÁ, Marie
5 VÁVROVÁ, Martina
1 VÁVROVÁ, Michala
5 Vávrová, Markéta
5 Vávrová, Martina
8 Vávrová, Michaela
1 Vávrová, Milena
2 Vávrová, Miriam
3 Vávrová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.