Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Demografické stárnutí na pražských sídlištích
Vávra, Michal ; Pospíšilová, Lucie (vedoucí práce) ; Ježek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na demografické stárnutí pražských sídlišť a rezidenční spokojenost seniorů. V teoretické části práce je na základě odborné literatury zpracován souhrn problematiky demografického stárnutí, rezidenční spokojenosti a rezidenční stability. Empirická část práce je založena na dvou výzkumných metodách, kterými jsou analýza dat věkové struktury ze sčítání lidu a polostrukturované rozhovory se seniory na sídlišti Nové Ďáblice. Pro práci s daty byly vymezeny dva přístupy, v prvním se porovnával sídlištní typ zástavby s ostatními částmi Prahy, ve druhém byly vymezeny jednotlivé sídlištní soubory s počtem obyvatel přesahujícím 15 tisíc. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že věkové struktury se vyrovnávají a aktuální demografická situace na sídlištích je determinovaná obdobím výstavby sídlištního souboru. Na základě získaných dat lze konstatovat, že čím je sídliště historicky starší, tím má i starší obyvatele. V části zaměřené na kvalitu života seniorů na sídlišti byla metodou polostrukturovaných rozhovorů zjišťována spokojenost s fyzickým prostředím, sociálními vztahy, bydlením, veřejnými prostory, občanskou vybavenosti a službami, dopravou a bezpečností. Kromě toho je hodnocena rezidenční stabilita seniorů a celková rezidenční spokojenost.
Vliv městského kamerového dohlížecího systému na kriminalitu: případová studie Palmovky
Vávra, Michal ; Jíchová, Jana (vedoucí práce) ; Temelová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vlivu městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na kriminalitu v lokalitě pražské Palmovky. Cílem práce je popsat a zhodnotit účinnost nasazení MKDS v určité lokalitě se zvýšeným výskytem protiprávního jednání (narušování veřejného pořádku a páchání některých kriminálních činů). Součástí práce je zhodnocení preventivního působení prostředků MKDS a jejich přínos při odhalování protiprávní činnosti policejními orgány. K získání výsledků byla použita metoda polostrukturovaných rozhovorů s místními policisty a analýzy policejních údajů o kriminalitě. Z výzkumu vyplynulo, že po instalaci MKDS se nápad trestné činnosti snížil, ale nepotvrdilo se očekávání o obecném preventivním působení. Zásluhu na snížení kriminality lze přisuzovat jiným zavedeným bezpečnostním opatřením. Zato se tyto systémy ukázaly velice nápomocné při objasňování trestné činnosti a pořízené záznamy sloužily jako užitečné důkazy při trestním řízení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Přehled zobrazovacích metod využívaných ve stomatologii a jejich dostupnost v Praze
Vávra, Michal ; Mazánek, Jiří (vedoucí práce) ; Hořejš, Josef (oponent)
Práce se snaží srovnat dostupnost intraorálních rentgenů a ortopantomogramů ve stomatologických ordinacích v Praze se situací ve zbytku České republiky. Podrobněji pak za pomoci dotazníku zkoumá, u šedesáti náhodně vybraných ordinací praktických zubních lékařů v Praze, zda vlastní intraorální rentgen či ortopantomogram ve své praxi, kolik mají registrovaných pacientů a jaké technické prostředky využívají k diagnostice zubního kazu. Byla potvrzena hypotéza, že na území hlavního města Prahy se v průměru nachází více rentgenologických přístrojů na jednoho pacienta a tyto zobrazovací metody jsou tedy průměrně dostupnější. Zatímco druhá domněnka o využívání bite-wing projekce a jiných metod k diagnostice časných kariézních lézí se příliš nepotvrdila. Z dotazovaných šedesáti stomatologů se pouze 12 procent lékařů přiznalo k jejímu využívání.
Šíření hluku z objektu pro chov prasat do okolního prostředí.
VÁVRA, Michal
Diplomová práce se zabývá hodnocením hlukové zátěže, způsobené provozem výkrmny prasat v obci Ponědrážka. Cílem této práce bylo měření hluku na předem stanovených místech, jeho vyhodnocení a porovnání s platnou legislativní vyhláškou. Měření probíhalo ve vegetačním a mimo vegetačním období.
Simulace průběhu kulturní akce
Vávra, Michal ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou simulačních modelů. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Úvodní část, ve které definuji základní teorii, má za cíl seznámit čtenáře s myšlenkami a výhodami, které simulační modely nabízejí. V praktické části se již práce zabývá specifickým simulačním projektem, který má poukázat na možnosti využití těchto modelů v praxi. Předmětem tohoto projektu je simulace průběhu kulturní akce v O2 aréně. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvoření věrohodného simulačního modelu, který by umožnil na základě pozdější analýzy, eliminovat nebo optimalizovat nadefinované hlavní problémy, které jsou spojeny s pořádáním velkých kulturních akcí v této aréně.
Vyhodnocení hlukové zátěže ve skladech a třídírnách brambor.
VÁVRA, Michal
Bakalářská práce se zabývá problematikou hlukové zátěže ve skladech a třídírnách brambor. Obsahuje naměřené hodnoty, místa obsluhy, půdorys objektu a grafy hlukové zátěže. V případě překročení hygienických limitů jsou navrženy ochranné opatření.
Propagace Krkonoš
Dattelová, Iva ; Mikeš, Jiří (vedoucí práce) ; Vávra, Michal (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat všechny komunikační aktivity turistického regionu Krkonoše. První kapitola je věnována marketingové komunikaci a propagaci. Obsahuje přehled jednotlivých komunikačních nástrojů a jejich základní charakteristiku. V druhé kapitole jsou vyzdviženy ty komunikační aktivity, které jsou vhodné pro propagaci regionu. Třetí kapitola představuje Krkonoše, jejich geografické vymezení, přírodní podmínky, historický vývoj a správní členění. Čtvrtá kapitola se týká analýzy potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Krkonoších. Obsahem páté kapitoly je SWOT analýza Krkonoš. Šestá kapitola je věnována současné propagaci Krkonoš a veškerým současným komunikačním aktivitám turistického regionu Krkonoše. V sedmé kapitole jsou prezentována navrhovaná opatření pro zkvalitnění propagace Krkonoš.

Viz též: podobná jména autorů
12 VÁVRA, Martin
4 VÁVRA, Miroslav
2 Vávra, Marek
12 Vávra, Martin
6 Vávra, Michal
1 Vávra, Milan
4 Vávra, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.