Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv doktríny politické otázky na rozhodování soudců Ústavního soudu ČR
Procházková, Andrea ; Kysela, Jan (vedoucí práce) ; Uhl, Pavel (oponent)
Vliv doktríny politické otázky na rozhodování soudců Ústavního soudu ČR Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem americké doktríny politické otázky na rozhodovací činnost Ústavního soudu ČR. Vysvětluje, co je v americkém kontextu považováno za politickou otázku, mapuje, co lze považovat za potenciální české politické otázky, a také nastiňuje důvody zdrženlivosti soudců v případech pohybujících se na pomezí práva a politiky. První část práce stručně popisuje vztah ústavního práva a té části politiky, která souvisí s ústavním soudnictvím. Jejich vztah vysvětluje na pozadí fenoménu judicializace politiky, kdy ústavní soudy stále častěji vstupují na pole politických sporů a stojí před žádostí o jejich vyřešení. Pro lepší pochopení projevů doktríny politické otázky v českém ústavním soudnictví se druhá část práce věnuje vzniku a etablování doktríny na Nejvyšším soudě USA - a naznačuje, jaká může být její budoucnost. Třetí a čtvrtá část diplomové práce se zaměřuje na pokus o definici politické otázky v českém soudnictví, jejím limitům a její aplikaci Ústavním soudem ČR. Činí tak především na základě analýzy judikatury Ústavního soudu ČR v letech 1993-2021 a na základě rozhovorů s bývalými a současným ústavními soudci. Diplomová práce dochází k závěru, že o vlivu americké doktríny politické otázky na českém...
Právo na zákonného soudce
Hruška, Lukáš ; Uhl, Pavel (oponent)
Právo na zákonného soudce Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá základním subjektivním právem na zákonného soudce. Základ práce tvoří rozbor platné právní úpravy na ústavní i podústavní úrovni (formální aspekt) a její interpretace v kontextu hodnotových východisek práva na zákonného soudce (materiální aspekt). Výzkumná otázka diplomové práce zní: "Jsou v České republice zákonná úprava (resp. rozvrhy práce) a praxe v souladu se zásadami a podstatou ústavního práva na zákonného soudce?" V druhé kapitole jsou rozebrány obecné, výchozí a teoretické otázky práva na zákonného soudce, jako např. jeho povaha jakožto základního subjektivního práva, okruh nositelů tohoto práva či vztah práva na zákonného soudce k právu na řádný proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Na odpovědích těchto teoretických otázek je ilustrován účel, za nímž bylo právo na zákonného soudce do katalogu základních práv zařazeno, a rovněž i důsledky, které pro nezávislost justice i procesní práva účastníků jednotlivých řízení vyvolává. Původ práva na zákonného soudce je dovysvětlen krátkým exkurzem v kapitole třetí, jež se věnuje několika historickým obdobím, která jsou v souvislosti s nezbytností práva na zákonného soudce skloňována nejčastěji. K bližší analýze institutu zákonného soudce je přistoupeno ve čtvrté kapitole, která...
Ústavní aspekty povinného očkování
Plačková, Anna ; Kindlová, Miluše (vedoucí práce) ; Uhl, Pavel (oponent)
Název diplomové práce Ústavní aspekty povinného očkování Abstrakt Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení ústavní konformity české úpravy povinného očkování. Rozebírán je zejména střet zájmu na potírání vzniku a šíření infekčních nemocí a zájmu na nezasahování do základních lidských práv. Práce má za cíl poskytnout možnou argumentaci pro obhájení souladu očkovací povinnosti s ústavním pořádkem. Snahou přitom bylo obsáhnout všechny myslitelné aspekty, které lze s povinným očkováním spojit. Zmínit lze například problematiku přímého a nepřímého vynucování očkovací povinnosti nebo odpovědnost za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s povinným očkováním. Zásah do základních práv je nejprve zkoumán z hlediska Listiny základních práv a svobod. Pomocí testu proporcionality a racionality je hodnoceno, zda je omezení zasažených práv ospravedlnitelné. Samostatná pozornost je pak věnována výhradě zákona a výhradě svědomí. Vzhledem k velkému významu systému Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, je část práce zaměřena i na posouzení souladu úpravy povinného očkování s tímto mezinárodním dokumentem. K tomu je použit Evropským soudem pro lidská práva klasicky používaný pětistupňový test. Rozebírány jsou i medicínské záležitosti, bez jejichž znalosti není fundované právní posouzení možné....

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.