Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium vlastností ultrakrátkých femtosekundových pulzů
Hamráček, Karol ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Surýnek, Miloslav (oponent)
Název práce: Studium vlastností ultrakrátkých femtosekundovým pulzů Autor: Karol Hamráček Katedra (ústav): Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Abstrakt: Už jako z názvu diplomové práce vyplývá ultrakrátké pulzy, které byly vytvářeny laserovým systémem Rainbow CEP4 PRO, mají délku přibližně 7 fs. To ale implikuje velmi široké spektrum těchto pulzů, které může být široké až 300nm. Právě kvůli tomu se bude ultrakrátkému puls po průchodu běžným disperním prostředím, jako je optická soustava sestávající z klasických optických elementech, prodlužovat, protože každá vlnová délka v spektru se bude šířit daným prostředím různě rychle a tudíž se vzájemně budou předjíždět, resp. budou vzájemně za sebou zaostávat. Naším cílem bude studovat tuto problematiku a zabývat se chováním ultrakrátkých pulzů v různých prostředích. Klíčová slova: ultrakrátky puls, UV oblast, druha harmonická vlna.
Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem
Martínek, Miroslav ; Trojánek, František (vedoucí práce)
V této práci budou srovnávány experimentální vzorky mnohanásobných kvantových jam ve strukturách InGaN/GaN pomocí metod laserové spektroskopie. Budou zkoumány zejména optické vlastnosti vzorků. vzorky byly vyrobeny za různých podmínek, a proto je jedním z cílů vzorky porovnat. Znalost vlivu přípravy pak umožní konstrukci vzorků s lepšími vlastnostmi. Tyto materiály pak mají značné využití nejen pro základní výzkum, ale i pro konstrukci zdrojů záření či scintilačních detektorů. Budou provedena měření absorpce a fotoluminiscence a budou také měřeny jejich dynamické vlastnosti. Bude zkoumán vliv excitačního výkonu a excitační vlnové délky na velikost fotoluminiscence. Z dynamických vlastností bude zkoumán vliv excitační vlnové délky na dobu života absorpce, a jak teplota ovlivňuje dobu života fotoluminiscence. Jednotlivé veličiny budou také porovnány mezi vzorky a diskutována vhodnost vzorků pro další aplikace.
Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu
Zukerstein, Martin ; Trojánek, František (vedoucí práce)
Práce si klade za cíl prostudovat NV centra v krystalickém a nanokrystalickém diamantu metodami laserové spektroskopie. V teoretické části se věnujeme metodám laserové spektroskopie, zkoumanému materiálu - diamantu a také barevným NV centrům. V experimentální části je diskutován vliv velikosti nanokrystalů na luminiscenční spektra. Jsou provedena měření luminiscence vzorků při pokojových i nízkých teplotách v závislosti na intenzitě a vlnové délce excitace. Podrobně se věnujeme foto-konverzi záporně nabitých stavů NV centra na neutrální. Na rozmítací kameře jsou také provedena časově rozlišená měření luminiscence pro popis dynamických vlastností studovaných vzorků. Výsledkem je porovnání dob života možných stavů NV centra pro vybrané vzorky.
Časově rozlišená spektroskopie polovodičů se širokým zakázaným pásem
Martínek, Miroslav ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Žídek, Karel (oponent)
V této práci budou srovnávány experimentální vzorky mnohonásobných kvantových jam ve strukturách InGaN/GaN pomocí metod laserové spektroskopie. Budou zkoumány zejména optické vlastnosti vzorků. Vzorky byly vyrobeny za různých podmínek, a proto je jedním z cílů vzorky porovnat. Znalost vlivu přípravy pak umožní konstrukci vzorků s lepšími vlastnostmi. Tyto materiály pak mají značné využití nejen pro základní výzkum, ale i pro konstrukci zdrojů záření či scintilačních detektorů. Budou provedena měření absorpce a fotoluminiscence a budou také měřeny jejich dynamické vlastnosti. Bude zkoumán vliv excitačního výkonu a excitační vlnové délky na velikost fotoluminiscence. Z dynamických vlastností bude zkoumán vliv excitační vlnové délky na dobu života absorpce, a jak teplota ovlivňuje dobu života fotoluminiscence. Jednotlivé veličiny budou také porovnávány mezi vzorky a diskutována vhodnost vzorků pro další aplikace.
Vysokovýkonný zdroj pikosekundových optických pulzů ve střední infračervené oblasti
Vyvlečka, Michal ; Novák, Ondřej (vedoucí práce) ; Trojánek, František (oponent)
1 Název práce: Vysokovýkonný zdroj pikosekundových optických pulzů ve střední infračervené oblasti Autor: Michal Vyvlečka Katedra: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Ondřej Novák, Ph.D., Centrum Hilase, Fyzikální ústav AV ČR Abstrakt: Byl vyvinut vysokovýkonný pikosekundový zdroj záření ve střední infračervené spektrální oblasti s laditelností vlnových délek založený na optické parametrické generaci (OPG) a optickém parametrickém zesílení (OPA). Čerpání zdroje zajišťoval tenkodiskový Yb:YAG laser poskytující výstupní výkon do 100 W při opakovací frekvenci 100 kHz, vlnové délce 1030 nm a délce pulzu 2-3 ps. Část výkonu tohoto fundamentálního laserového svazku čerpala proces OPG v krystalu PPLN. Vlnová délka generované signálové vlny je dána periodou pólování a teplotou krystalu PPLN. Bylo dosaženo laditelnosti vlnové délky signálu v intervalu mezi 1,46 µm a 1,95 µm s výkonem 20 mW při čerpání 2 W při dvojím průchodu svazků PPLN krystalem. Odpovídající jalová vlna byla v rozsahu 2,28-3,50 μm. Signálový svazek byl následně dále zesílen pomocí procesu OPA ve dvojici krystalů KTP čerpaných fundamentálním svazkem. Signálový svazek byl zesílen až na 2 W při výkonu čerpání 38 W. Ladění výstupní vlnové délky bylo realizováno změnou úhlu sfázování v krystalech KTP. Takto bylo dosaženo...
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (vedoucí práce)
V této práci zkoumáme změny v dynamikách CdSe nanokrystalických filmů způsobené rozdílnými teplotami žíhání a různými podmínkami během růstu těchto filmů. Užíváme metody časově rozslišené laserové spektroskopie jako časově rozlišený experiment excitace a sondování a rozmítací kameru ke studiu těchto dynamik. Také jsme změřili lineární absorpci a luminiscenci. Naším cílem je porovnat naměřené dynamiky s dynamikami ostatních vzorků s různými teplotami žíhání a diskutovat mikroskopický původ těchto dynamik. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Laserová spektroskopie krystalického a nanokrystalického diamantu
Zukerstein, Martin ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Preclíková, Jana (oponent)
Práce si klade za cíl prostudovat NV centra v krystalickém a nanokrystalickém diamantu metodami laserové spektroskopie. V teoretické části se věnujeme metodám laserové spektroskopie, zkoumanému materiálu - diamantu a také barevným NV centrům. V experimentální části je diskutován vliv velikosti nanokrystalů na luminiscenční spektra. Jsou provedena měření luminiscence vzorků při pokojových i nízkých teplotách v závislosti na intenzitě a vlnové délce excitace. Podrobně se věnujeme foto-konverzi záporně nabitých stavů NV centra na neutrální. Na rozmítací kameře jsou také provedena časově rozlišená měření luminiscence pro popis dynamických vlastností studovaných vzorků. Výsledkem je porovnání dob života možných stavů NV centra pro vybrané vzorky.
Vícefotonová absorpce ultrakrátkého laserového pulsu
Zukerstein, Martin ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Schmoranzerová, Eva (oponent)
Nelineární optika je stále se rozvíjející a z hlediska budoucích aplikací velice perspektivní oblast fyziky. Díky vysoce intenzivním pulzním laserům jsme schopni studovat zajímavé efekty v prostředí, které u běžných zdrojů světla pozorovat nelze. Práce si klade za cíl prostudovat vícefotonovou absorpci intenzivních laserových pulzů v diamantu metodou z-scan. Teoreticky popisuje tento nelineární jev pomocí kvantové teorie. V další části práce autor provedl měření dvoufotonové absorpce a určil koeficienty dvoufotonové absorpce pro různé vzorky. Jako zkoumaný materiál byl zvolen diamant. Tento materiál má naprosto unikátní vlastnosti, které jej řadí na přední místo v budoucích aplikacích pro optoelektronické součástky.
Ultrarychlá laserová spektroskopie polovodičových nanostruktur
Chlouba, Tomáš ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Žídek, Karel (oponent)
V této práci zkoumáme změny v dynamikách CdSe nanokrystalických filmů způsobené rozdílnými teplotami žíhání a různými podmínkami během růstu těchto filmů. Užíváme metody časově rozslišené laserové spektroskopie jako časově rozlišený experiment excitace a sondování a rozmítací kameru ke studiu těchto dynamik. Také jsme změřili lineární absorpci a luminiscenci. Naším cílem je porovnat naměřené dynamiky s dynamikami ostatních vzorků s různými teplotami žíhání a diskutovat mikroskopický původ těchto dynamik. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Časově rozlišená spektroskopie polovodičových nanostruktur
Kořínek, Miroslav ; Trojánek, František (vedoucí práce) ; Herynková, Kateřina (oponent) ; Němec, Hynek (oponent)
Název práce: Časově rozlišená spektroskopie polovodičových nanostruktur Autor: RNDr. Miroslav Kořínek Katedra/ Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Pra- ze Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá studiem relaxačních a rekombinačních procesů v křemíkových nanokrystalech zabudovaných do dielektrických (SiO2, SiC a Si3N4) matricí, které byly připraveny v rámci evropského projektu NASCEnT (Silicon Nanodots for Solar Cell Tandem 2010-2013). Rozdílné hostující ma- teriály pro křemíkové nanokrystaly nejen poskytují rozdílné transportní vlast- nosti, ale také odlišným způsobem ovlivňují povrch křemíkových nanokrystalů. Rozsáhlá část práce je věnována výzkumu křemíkových nanokrystalů v matrici SiO2, jejichž optické a elektrické vlastnosti se mění v závislosti na velikosti nano- krystalů, tloušt'ce SiO2 bariéry mezi nanokrystaly a způsobu dodatečného žíhání. Pomocí různých metod optické spektroskopie je vytvořen ucelený obraz o dy- namice fotoexcitovaných nosičů náboje na časové škále od pikosekund do mili- sekund. Počáteční (pikosekundová) dynamika je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Trojánek, F.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.