Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Klasická a kvantová chaotická dynamika v reaktivním rozptylu atomů a molekul.
Trnka, Jiří ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Houfek, Karel (oponent)
Diplomová práce se zabývá kvantovou reakční dynamikou tříčásticových sys- témů. Práce shrnuje nejdůležitější teoretické poznatky o problému tří částic v kvantové mechanice. V rámci práce byl studován jednoduchý dvourozměrný mo- del odpovídající rozptylu atomu na dvouatomové molekule, při kterém může do- jít k vibrační excitaci nebo výměnné reakci. Pro tento model je navržen způsob řešení založený na metodě narušených vln a Schwingerově variačním principu. Způsob řešení je aplikován a otestován na systému tří Morseho potenciálů. Hlav- ním výsledkem jsou pravděpodobnosti možných procesů v závislosti na energii přicházející částice pro dvě varianty systému Morseho potenciálů. 1
Semiklasická metoda Monte-Carlo v tříčásticovém rozptylu.
Trnka, Jiří ; Čížek, Martin (vedoucí práce) ; Houfek, Karel (oponent)
Práce se zabývá semiklasickou metodou Monte Carlo v tříčásticové reakční dynamice. Práce shrnuje základní postup při užití metody Monte Carlo k výpočtu účinných průřezů reakcí atomu s dvouatomovou molekulou. Pro otestování metody byly spočítány účinné průřezy výměnných reakcí v systému H2+H, který byl reprezentován potenciálem Portera a Karpluse. Práce se dále zabývá chaotickým chováním tříčásticového rozptylu v jednoduchém modelovém systému Morseho potenciálů. Modelový systém byl rozšířen o proces asociativního odtržení, který byl poprvé zkoumán v kombinaci s dlouhými chaotickými trajektoriemi. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným jako předmět právních vztahů
Trnka, Jiří ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Oehm, Jaroslav (oponent)
Závěr Jak už jsem nastínil v úvodu své práce, není právní úprava obchodních společností zcela jasná a bezproblémová. Na výklad a aplikaci této právní úpravy působí četné podněty, ať už pramení z právní teorie či praxe. Z takových podnětů vnímám jako velmi významné zejména pronikání některých zahraničních doktrín práva obchodních společností, jako např. prolamování majetkové samostatnosti kapitálových společností (piercing the corporate veil, Durchgriff) či také jednorázový průlom do společenské smlouvy (Satzungsdurchbrechung), kterým jsem se ve své práci zabýval. Znovu se tedy musím vrátit k roli judikatury, kterou jsem již naznačil v úvodu, a pokusit se o zhodnocení jejího významu nejen v oblasti předmětu své práce, ale i v celé oblasti práva obchodních společností. Navzdory určité skepsi zejména právní praxe vůči soudní činnosti jako takové (a i některým svým výše uvedeným názorům) musím hodnotit činnost judikatury v oblasti práva obchodních společností kladně. Zejména nejvyšší soud ČR se často nebojí zasáhnout svým výkladem do rigidní právní úpravy a vyložit některé právní instituty ve prospěch jejich účelu. Takto například učinil, když rozšířil výklad institutu osoby blízké i na osoby propojené se společností.1 Vyskytla se však i taková rozhodnutí, kterým se sice po právní stránce dá jen stěží něco...
Podnikatelský plán EasyMedia s.r.o.
Pavelka, Patrik ; Srpová, Jitka (vedoucí práce) ; Trnka, Jiří (oponent)
Diplomová práce Podnikatelský plán EasyMedia s.r.o. si dala za cíl popsat metodiku tvorby podnikatelského plánu, podle ní posléze konkrétní podnikatelský plán sestavit a na základě výsledků v podnikatelském plánu prezentovaných rozhodnout o smysluplnosti realizace projektu EasyMedia s.r.o. Popis metodiky informuje o postupech doporučovaných odbornou literaturou. Analytická část práce studuje potenciální projekt z hlediska postavení na trhu, konkurenčních výhod, ziskovosti apod.

Viz též: podobná jména autorů
29 TRNKA, Jan
4 Trnka, Jakub
29 Trnka, Jan
5 Trnka, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.