Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Greenovy funkce proudů v anomálním sektoru kvantové chromodynamiky
Kadavý, Tomáš ; Kampf, Karol (vedoucí práce) ; Trnka, Jaroslav (oponent)
Greenovy funkce proudů umožňují studium resonancí v nízkoenergetické limitě QCD. Jejich použitím můžeme konstruovat např. amplitudy či rozpa- dové šířky procesů. Porovnáním teoretických předpovědí s experimentálními měřeními můžeme stanovit hodnoty parametrů teorie a získat tak ucelenější obraz o chování QCD procesů. V námi zkoumaném sektoru liché parity existuje celkem pětice netriviální tří-bodových Greenových funkcí, neboli korelátorů. Korelátory V V P a V AS již byly studovány v [1], zatímco výpočet AAP byl proveden v [2]. V této práci se tedy zabýváme dosud nestudovanými Greenovými funkcemi V V A a AAA přičemž předkládáme kompletní výpočet přispívajících Feynmanových diagramů v antisymetrickém tensorovém formalismu, který splňuje vysoko- energetické chování v rámci OPE, jak bylo rovněž ukázáno v [2]. Získané výsledky poté aplikujeme na studium fenomenologie. Dále, v práci se rovněž zabýváme studiem dvou čtyř-bodových Gre- enových funkcí, V V PP a V V V V , přičemž uvádíme pouze popis našich výpočtů, které, vzhledem k jejich komplikované tensorové struktuře, nemo- hou být v této práci obsaženy ve své kompletní formě. Na závěr pak uvádíme popis kódu 'Mercury',...
Lagrangians for effective field theories and their properties
Trnka, Jaroslav ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Hořejší, Jiří (oponent) ; Bydžovský, Petr (oponent)
Název práce: Studium efektivních Lagrangianů a jejich aplikace Autor: Jaroslav Trnka Katedra: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: RNDr. Jiří Novotný, CSc., ÚČJF Abstrakt: V této práci studujeme různé aspekty efektivních teorií pole pro kvan- tovou chromodynamiku (QCD). V prvních dvou kapitolách se zaměříme na efek- tivní teorii pro resonance, která interpoluje mezi nízkoenergetickou efektivní teorií (Chirální poruchová teorie) a vysokoenergetickou QCD. V rámci této teorie studu- jeme jednosmyčkovou renormalizaci, jak z pohledu výpočetního pomocí SS-PP korelátoru, tak i čistě koncepčního studiem dynamicky generovaných stupňů vol- nosti. Ve čtvrté kapitole studujeme amplitudy rozptylu v rámci nelineárního sig- ma modelu, který představuje vedoucí člen nízkoenergetické efektivní teorie pro QCD. V návaznosti na nedávné objevy v rámci Yang-Mills teorie se nám podaří v rámci tohoto modelu zkonstruovat rekurzivní relace pro stromové amplitudy. Kromě čistě teoretické důležitosti tohoto faktu představuje tato metoda efektivní výpočetní nástroj nezávislý na formulaci amplitud pomocí Feynmanovských dia- gramů. Klíčová slova: efektivní teorie pole, kvantová chromodynamika, nelineární sigma model...
Studium rezonancí v anomálním sektoru kvantové chromodynamiky
Kadavý, Tomáš ; Kampf, Karol (vedoucí práce) ; Trnka, Jaroslav (oponent)
V nedávné době byla ve článku [1] formulována báze operátorů pro nejdůležitější resonance v tzv. sektoru liché parity. Pomocí těchto operátorů můžeme zkonstruovat Lagrangiány odpovídajících Feynmanových diagramů, které nám dále umožňují popsat a pochopit různé interakční procesy. V tomto článku byly detailně studovány Greenovy funkce pro korelátory V V P a V AS . Tato práce by tak měla navázat na zmíněný článek a formulovat Feyn- manova pravidla pro Greenovy funkce odpovídající dosud ne zcela známým korelátorům AAP , V V A a AAA . Jelikož těmto korelátorům nebylo dosud věnováno příliš pozornosti, a to jak teoretické, tak i experimentální, nebude možné blíže provést fenomenologickou analýzu, oproti článku, na který tato práce navazuje. Takové problematice pak může být věnována příslušná pozornost v některé z navazujících pracích během magisterského studia. Reference [1] K. Kampf and J. Novotny, Phys. Rev. D 84 (2011) 014036 [ar- Xiv:1104.3137 [hep-ph]]. 1
Lidství a zvířeckost mezi Heideggerem a Derridou
Trnka, Jaroslav ; Koubová, Alice (vedoucí práce) ; Michálek, Jiří (oponent) ; Chvatík, Ivan (oponent)
Předkládaná práce se zabývá rozdílem mezi člověkem a zvířetem v souvislosti s tematikou času, jak ji zpracovává Heidegger a Derrida. Hlavním východiskem je kritika raného Heideggerova myšlení zvířete jako ochuzeného o svět, provedená jako kritika jeho myšlení času a možnosti. První dvě kapitoly se snaží ukázat, že raný Heidegger přes svůj zásadní příklon k časovosti a možnostnímu charakteru bytí člověka stále myslí možnost jako skutečnou a čas jako přítomný. Teprve na základě tohoto kroku může myslet zvíře privativně jako nesmyslné, resp. ochuzené - v nějaké podobě nepřítomnosti času. Tato kritika vede k hledání důslednějšího myšlení času a možnosti, jako prostředku ke vstřícnějšímu myšlení zvířete. Třetí kapitola se zabývá Derridovými výhradami k takovému hledání času a snaží se zmapovat úskalí, která se s Heideggerovým záměrem pojí. V dalších třech kapitolách je předložen hlavní rozbor pozdního Heideggerova myšlení času. Důraz je kladen na rozdíly tohoto pojetí oproti ranému myšlení, hledané především jako rozdíly mezi pozdní přednáškou Čas a bytí a raným Bytím a časem. Pozdní Heidegger se na rozdíl od raného ptá na jednotu trojitě dimenzionálního času a vyhýbá se tak tomu, aby ji fakticky myslel jako přítomnost. Základem jednoty času je jeho čtvrtá dimenze blížnosti, která se děje jako...
Resonance v chirální poruchové teorii
Trnka, Jaroslav ; Novotný, Jiří (vedoucí práce) ; Kampf, Karol (oponent)
V předložené práci studujeme roli resonancí v chirální poruchové teorii (PT), konkrétně vektorových resonancí 1. V první časti je naznačena cesta, která vede k zavedení resonanční chirální teorii (RT), jež je aproximací ke QCD v limitě velkého počtu barev. V další části práce na příkladě výpočtu konkrétních korelátorů studujeme vysokoenergetické podmínky plynoucí z OPE a vztah RPT a PT při nízkých energií. V poslední kapitole se také krátce dotkneme otázky renormalizace v RT a naznačíme případné problémy, které se zde mohou objevit.

Viz též: podobná jména autorů
29 TRNKA, Jan
4 Trnka, Jakub
29 Trnka, Jan
3 Trnka, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.