Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití MOOC pro vzdělávání zaměstnanců
Rolf, Lukáš ; Topolová, Ivana (vedoucí práce) ; Kubálková, Markéta (oponent)
Předložená bakalářská práce Využití MOOC pro vzdělávání zaměstnanců pojednává o možnostech e-learnigového vzdělávání, konkrétně o tzv. MOOC programu ve čtyřech vybraných společnostech. Cílem práce je na základě rozhovorů se zástupci společností sesbírat data a zkušenosti z oblasti firemního vzdělávání a na základě těchto poznatků navrhnout vhodnou aplikaci MOOC konceptu v jednotlivých společnostech. V teoretické části této práce jsou přiblíženy přístupy ke vzdělávání zaměstnanců, zejména v e-learningové formě, a představen MOOC koncept. V praktické části bakalářské práce je proveden vlastní výzkum, na jehož základě je doporučena konkrétní aplikace MOOC.
Analýza využíti sociálních sítí jako marketingového nástroje u pražských firem se zaměřením na prodej oblečení a obuvi
Duong, David ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Topolová, Ivana (oponent)
Cílem této práce je provést analýzu využívání sociálních sítí jako marketingového nástroje, zejména pak zjistit, jak na sociálních sítích operuje průměrná společnost podnikající v Praze v oboru prodeje oblečení a obuvi. Dále zjišťuji, jaká je internetová přítomnost firem na sociálních sítích a jak tyto firmy komunikují se svými zákazníky. Tato práce reaguje na vysoký nárůst popularity sociálních sítí a jejich využití k budování značky. Jako cílovou skupinu jsem si vybral společnosti podnikající v Praze v oboru prodeje oblečení a obuvi, jelikož jsem chtěl provést studii o oboru, který je právě v Praze velice diverzifikovaný. Mé závěry mohou sloužit jako informace o současném konkurenčním prostředí v daném oboru v daném regionu a také jako návod, jak předčit konkurenci či jak se vyrovnat konkurenci v online aktivitách.
E-learning process focused on Project Management
Paprčiaková, Karin ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Topolová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá elektronickým vzděláváním ve sféře projektového managementu. Teoretické kapitoly přibližují základní vymezení pojmu e-learning a jeho historický vývoj, nejvyužívanější e-learningové nástroje a shrnutí pozitivních a negativních stránek daného typu vzdělávání. Práce obsahuje analýzu dostupných e-learningových materiálů zaměřených na projektový management v prostředí domácího i zahraničního trhu. Hlavním cílem práce bylo vytvoření efektivního postupu tvorby vzdělávacích videí a určení časové náročnosti daného procesu. Zvolenými metodami výzkumu byly empirický rozbor postupu vytvořených videí a následné zevšeobecnění efektivního postupu tvorby a schématu určujícího časovou náročnost dalších vzdělávacích videí.
Využití profesionálních sociálních sítí
Božičová, Veronika ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Topolová, Ivana (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na základní charakteristiky a stupeň využívání vybraných sociálních sítí, se zaměřením na specifickou oblast, a to interní sociální síť Yammer. První část je věnována nejprve sociálním sítím obecně. Jsou zde vymezeny základní pojmy jako sociální síť, interní sociální síť a jsou popsány rozdíly mezi jednotlivými sociálními sítěmi. Dále je v práci blíže představena vnitropodniková sociální síť Yammer, její historie, přínosy a problémy spojené s jejím využíváním jak v akademickém, tak podnikovém prostředí. Cílem této práce je, na základě analýzy výsledků výzkumu využívání sociálních sít v rámci Vysoké školy ekonomické, který je hlavním prvkem navazující části této práce, navrhnout doporučení směřující k rozšíření využívání interní sociální sítě Yammer na VŠE.
Moderní nástroje interní komunikace
Gerhátová, Jana ; Topolová, Ivana (vedoucí práce) ; Kadeřábek, Martin (oponent)
Interní komunikace ve firmách se v současné době stává jejich nedílnou součástí a je na ní kladen velký důraz. Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda může implementace webových a mobilních aplikací zefektivnit interní komunikaci ve firmách a doporučení vhodné aplikace, která pomůže lépe komunikovat se zaměstnanci. První část práce se věnuje teorii komunikace jako obecnému pojmu a dále interní komunikaci ve firmách. Druhá část se zabývá praktickým testováním vybraných webových a mobilních aplikací, které jsou v současné době dostupné na trhu. Kvalitativní strukturované rozhovory s příjemci komunikace potvrzují jejich potenciál a efektivnost a také způsob jakým jsou vnímány za strany uživatelů. Vlastní porovnání aplikací může firmám pomoci při výběru vhodné aplikace, která přispěje ke zlepšení komunikace ve firmách.
Přínos Self-service Business Intelligence v retailu
Chalas, Jan ; Topolová, Ivana (vedoucí práce) ; Rosenkrancová, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přínosy ve využití Self-service Business Intelligence (dále SSBI) nástrojů v oblasti retailu. Porovnává SSBI s tradičním pojetím, v souvislosti s aktuálními požadavky manažerů a se všeobecnými trendy v oblasti implementace a využívání podnikových informačních systémů. Popisuje zásadní odlišnoti v architektuře SSBI vůči tradičním řešením a upozorňuje na plynoucí výhody a nevýhody.
Internet věcí a jeho využití v podnikové sféře
Hausteinová, Iveta ; Topolová, Ivana (vedoucí práce) ; Kubálková, Markéta (oponent)
Diplomová práce Internet věcí a jeho využití v podnikové sféře má za cíl zmapovat využití internetu věcí v České republice, identifikovat trendy ve využívání a faktory, které ovlivňují rozhodování o tom, jakou síť a technologii využít pro konkrétní aplikaci internetu věcí v České republice. Skládá se 4 kapitol. Nejprve je technologie představena, pak je věnován prostor IoT sítím na území České republiky, které jsou porovnány. Pak jsou představeny aplikační trendy.
ERP systemy a jejich přínos pro mezinárodní obchod
Krushelnytskyy, Dmytro ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Topolová, Ivana (oponent)
Tato práce se zabývá ERP systémy. Nejprve popisuje architekturu a jednotlivé komponenty ERP řešení. Jsou vysvětleny základní pojmy týkající se této problematiky. Zmíněny jsou také možné výhody a nevýhody užití a srovnání jednotlivých dodavatelů. V další části je popsán světový a český trhy ERP. Z praktického hlediska práce je zaměřena na zkoumání průběhu procesu implementace ve vybraných společnostech a vlivu ERP na jednotlivé funkční oblasti podniku. V poslední části jsou shrnuty výsledky lirární rešerše a terénního výzkumu. Dále jsou také vymezeny možnosti zlepšení kvality ERP systémů z hlediska potřeb mezinárodních firem.
Marketingové využití Instagramu v realitní kanceláři
Plocová, Kristýna ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Topolová, Ivana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možnostmi, jakým způsobem mohou realitní kanceláře využít marketingového potenciálu sociální sítě Instagramu za účelem zvýšení prodeje nemovitostí a budování vztahů se zákazníkem. Hlavním cílem této práce je stanovení obecných doporučení a návrhů, které vycházejí ze zhodnocení aplikované marketingové strategie konkrétní realitní kanceláře prostřednictvím Instagramu.
An analysis of the marketing strategy of the corporation TheRoom on the market of escape games
Valková, Pavla ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Topolová, Ivana (oponent)
Tato práce pojednává o marketingové strategii společnosti TheRoom. Cílem práce je analyzovat marketingovou strategií společnosti podnikající na trhu únikových her. Taktéž zjistit jaké možnosti mají společnosti v danem zábavním odvětví oslovit nových zákazníku a následně vytvoření návrhu a doporučení na podporu marketingu a zvýšení povědomí o jich existenci mezi zahraničníma turisty. V teoretické časti práce je všeobecné vymezený marketing jeho podstata a další specifika klasického a internetového marketingu. Praktická část obsahuje vymezení podnikatelského prostředí společnosti včetně analýzy trhu a konkurence. V práci je přestavená analýza marketingové komunikace, SWOT analýza a taktéž analýza databázi klientu společnosti TheRoom. Přínosem práce je především komplexní pohled na společnost a jej marketingovou komunikaci, jako aj na celý trh únikových her, který umožňuje vytvořit si ucelený názor na současný stav a budoucí vývoj této společnosti a odvětví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.