Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie recyklace neželezných kovů v EU a ČR
Rákosník, Vítězslav ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Z celkového hlediska s se ou re ykla e ese výhody i evýhody. ) ač ou výhodou je ušetře í velkého ožství e ergie při re ykla i oproti výro ě z pri ár í surovi y, ož je další velké plus u re ykla e eželez ý h kovů - šetřit pri ár í surovi y. Česká repu lika, i další h oho ze í, jsou převáž ě závislé a dovozu určitý h surovi hli ík, olovo, ěď atd. e o jsou závislé právě a z í ě é re ykla i. V d eš í do ě árůstu počtu elektrospotře ičů počítače, o il í telefo y, ta lety atd. je re ykla e kovového odpadu vel i důležitá, protože v každé zaříze í se vyskytuje určité ožství eželez ý h a ušle htilý h kovů, které ohou ýt využity z ovu. V této prá i udou popisová y ěž ě používa é eželez é kovy vlast osti, záso y, využití a jeji h re ykla e). Práce pojednává také o elektroodpadu a nakládání s tímto odpadem. Klíčová slova: eželez é kovy, re ykla e, využití
Studie kvality vody ve studánkách CHKO Křivoklátsko
Vobecká, Kateřina ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Kvalita vody je určujícím abiotickým faktorem životního prostředí, zejména pro na vodu vázané ekosystémy. Nezbytná je i pro lidskou společnost, pro kterou by absence pitné vody měla katastrofální důsledky. Tato diplomová práce je zaměřena na malé zdroje podzemní vody na území CHKO Křivoklátsko - na studánky a prameny. Voda ze sledovaných studánek byla podrobena základní fyzikálně-chemické analýze, u některých studánek byla provedena i analýza mikrobiologická. Výsledky měření byly srovnány s platnou legislativou zabývající se problematikou pitné vody a s bakalářskou prací Tomáše Brabence, na kterou předkládaná diplomová práce navazuje. Klíčová slova: Křivoklátsko, studánky, prameny, kvalita vody
Hodnocení kvality vody a sedimentů v povodí Kunratického potoka
Uhrová, Adéla ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kvalitou vody a sedimentů v povodí Kunratického potoka. Vzorky vody byly odebírány na šesti profilech po dobu jednoho roku. Výsledky kvality vody byly vyhodnoceny podle technické normy ČSN 75 7221 Jakost vod - Klasifikace jakosti povrchových vod a podle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb.. Podle ČSN 75 7221 je Kunratický potok klasifikován jako velmi silně znečištěná voda. Limitní hodnoty environmentální kvality nařízení vlády č. 229/2007 Sb. přesahují biologická spotřeba kyslíku, amoniakální a dusičnanový dusík. Vzorky sedimentů byly odebrány jednorázově na čtyřech profilech. V sedimentech byl stanoven obsah kovů. Výsledky kvality sedimentů byly vyhodnoceny podle vyhlášky č. 257/2009 Sb.. Také byly porovnány s limity US EPA, konkrétně s PEC a TEC. Sedimenty odebrané v rybníku Šeberák jsou plně vyhovující. V sedimentech z Kunratického potoka přesahují limitní hodnoty zinek, olovo a měď. Klíčová slova: kvalita vody, kvalita sedimentů, povodí
Nakládání s odpady - SUBTERRA
Pokorná, Alice ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na odpadové hospodářství velké společnosti realizující se v oboru stavebních prací. V teoretické části je řešena otázka legislativy zabývající se touto problematikou v České republice a celkovou problematikou stavebních odpadů. V praktické části jsou uvedeny především konkrétní postupy jak společnost Subterra a.s. následuje v praxi svůj program a také stavby, na kterých se realizuje. Prozkoumala jsem odpadové hospodářství v praxi, ne pouze podle právních úprav. Závěrem lze konstatovat, že společnost postupuje při realizaci svých projektů v souladu s právními předpisy.
Kvalita vody v pražských potocích
Krejčová, Lucie ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá kvalitou vody v pěti největších pražských potocích, jimiž jsou Rokytka, Botič, Litovicko-Šárecký potok, Dalejský potok a Kunratický potok. Kvalitu vody lze hodnotit na základě fyzikálně-chemických ukazatelů, nebo biologických ukazatelů. Ve své práci používám k hodnocení kvality vody pouze fyzikálně-chemické ukazatele. V této práci jsem se zaměřila hlavně na kvalitu vody v Kunratickém potoce, kterou hodnotím na základě výsledků pravidelného monitorování podniku Lesy hl. m. Prahy a také na základě svých krátkodobých rozborů vody z tohoto potoka. Hlavními zdroji znečištění Kunratického potoka a dalších pražských potoků jsou zemědělství v horních částech toků (zdroj sloučenin dusíku a fosforu), odpadní vody (zdroj organických látek, sloučenin dusíku a fosforu) a dešťové vody (zdroj těžkých kovů a chloridů). Z výsledků je zřejmé, že tyto zdroje mají vliv na kvalitu vody v pražských potocích. Mezi nejhorší ukazatele kvality vod v Kunratickém potoce patří hlavně celkový fosfor, CHSK a BSK5 a v ostatních pražských potocích je to podobné. Pražské potoky jsou také významně zatíženy těžkými kovy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.