Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah lokálních elit a lidových vrstev k tělům sebevrahů v době sekularizace společnosti (16.- 19. století)
Liepoldová, Tereza ; Tinková, Daniela (vedoucí práce) ; Činátl, Kamil (oponent)
Cílem práce je nastínit proměnu vnímání sebevraždy a způsob zacházení se sebevra- hovým tělem na konci 18. a počátku 19. století. Hlavní důraz je kladen na proměnu po- stoje k tělům sebevrahů z hlediska nástupu nového medicínského vědění. Práce se rovněž zaměřuje na transformaci přístupu státu k otázce dobrovolné smrti, úpravu trestního práva a zavedení nových legislativních norem, které změnily přístup ke vnímání sebevra- hova těla a vedly k postupné dekriminalizaci sebevraždy. 1
Afekt a výraz v osvícenské společnosti
Smyčka, Václav ; Činátl, Kamil (vedoucí práce) ; Tinková, Daniela (oponent)
Tato práce se zabývá proměnami způsobu vyjadřování a výrazu emocí v druhé polovině 18. století. Jejím cílem je prozkoumat provázanost výuky jazyka, funkce medií, antropologických představ a způsobů vyjadřování emocí na prahu osvícenství. Široké pozadí tohoto hledání bude tvořit proces rozpouštění rétorické tradice. Praktické zkoumání takto rozsáhlého pole pedagogického, jazykovědného a morálního diskurzu se pak soustředí na výuku řečnictví v kolegiu Karla Heinricha Seibta na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze.
Hodnotový systém ve výuce Normální školy v Praze na přelomu 18. a 19. století
Raška, Jakub ; Tinková, Daniela (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Tato práce je věnována Normální škole v Praze, která byla po zavedení tereziánského Všeobecného školního řádu (1774) vzorovou institucí pro nižší školství v habsburských Čechách. Z toho důvodu mohou být její vyučovací metody a specifický hodnotový systém chápány jako norma pro ostatní nižší školy v české dědičné zemi. Kladu si za cíl postihnout hodnoty, které škola žákům vštěpovala. Za původce těchto hodnot v práci označuji rakouský stát. První kapitola obsahuje obecný přehled vývoje nižšího školství od reforem Marie Terezie do školských zákonů Františka II. v prvních letech 19. století. Ve druhé kapitole se snažím na základě čtyř textů různých autorů, kteří měli velký podíl na prosazování školské reformy v Čechách, či byli přímo spojeni s pražskou Normální školou, ukázat způsoby, jak je ve státně-osvícenském školském diskurzu akcentováno spojení státu a školy. V kapitole poslední je na základě dobových teoretických textů o výchově, školních učebnic a pramenů vzniklých činností školy představena školní (= státní) vize dokonalého člověka a jeho výchovy. Klíčová slova: Normální škola v Praze, české osvícenství, počátky moderního státu, etatizace, hodnotový systém, Aleš Pařízek, Ferdinand Kindermann, Marie Terezie, Josef II.
Proces racionalizace lidového prostředí. Osvěta v knížkách lidového čtení na počátku 19. století.
Matiášová, Barbora ; Tinková, Daniela (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analyzováním tzv. knížek lidového čtení, které vznikaly či byly překládány na počátku 19. století. Prostřednictvím jejich přitažlivých příběhů se autoři snažili o osvětu svých čtenářů - zemědělsky pracujících, spíše nevzdělaných vesničanů. Práce krátce uvádí jednotlivá díla a jejich autory, poté se snaží analyzovat, co a jak se v těchto knížkách prezentovalo jako správné a "moudré". Po stránce obsahové se zaměřuje především na změněné chápání času a svobody, které za pomoci konceptů Anthony Giddense a Benedicta Andersona popisuje jako abstraktní kategorii, oddělenou od situací žitého světa. Pozornost je věnována také "prostředníkům", lidem, kteří podle knížek lidového čtení i výzev osvícenských myslitelů měli za úkol přinášet osvětu mezi své bližní. Po stránce formální se práce zabývá především tím, jakými prostředky autoři dosahovali přesvědčivosti svých spisků.
Luigi Angiolini - Život ve službách Toskánska
Prokopová, Oldřiška ; Tinková, Daniela (vedoucí práce) ; Klusáková, Luďa (oponent)
Tato bakalářská práce chronologicky přibližuje život šlechtice Luigi Angioliniho (1750-1821) - toskánského cestovatele, spisovatele a diplomata působícího v období habsburského reformismu, Francouzské revoluce, Napoleonovy nadvlády a restaurace v Itálii. Na základě dostupné literatury a pramenů práce mapuje Angioliniho mládí, cestu do Anglie a Skotska, diplomatickou kariéru v Paříži ve službách toskánského velkovévody Ferdinanda III. a poslední životní etapu strávenou s rodinou na venkově. Právě Angioliniho pestrý život a otevřenost moderním myšlenkám dovoluje aktéra pojmout jako typického muže své doby a na základě jeho zájmů a činnosti jeho prostřednictvím přiblížit celé období v širším kontextu.
The image of rural france in the travel diary of Arthur Young
Borodáčová, Jana ; Klusáková, Luďa (vedoucí práce) ; Tinková, Daniela (oponent)
Autorka v práci analyzuje cestopis Arthura Younga, ktorý z pozície fyziokrata primárne pozoroval a skúmal hospodársku situáciu francúzskeho vidieka v priebehu svojich troch ciest v rokoch 1787, 1788, 1789/90. Cestovateľ sa pri tom opieral o vlastné skúsenosti agronóma a svoje pozorovania dopĺňal informáciami od miestnych vlastníkov pôdy, ktorí javili záujem o otázku agronómie a svoj obzor si rozširoval i prostredníctvom rozhovorov so svojimi francúzskymi priateľmi. Pri mapovaní stavu francúzskeho vidieka využíval svoju metódu štatistiky, ktorú zaviedol už pri predchádzajúcich výskumných cestách po Anglicku a Írsku. Cestovateľ však pri tejto metóde prehliadal sociálnu stránku života na vidieku, ktorej charakteristika sa zostručnila na všeobecný názor vzdelaných osvietenských vrstiev. Dielo Arthura Younga je tiež klasickým osvietenským cestopisom i keď cieľom cesty sa autor vymaňoval z tradičných destinácií. Cestovateľ sa vo francúzskom prostredí výrazne národnostne vymedzoval a svoje posudky tak formuloval z pozície Angličana. Tento rys je charakteristický pre celý obsah cestopisu, či už sa jednalo o poľnohospodárstvo, chovanie a zvyky francúzskej spoločnosti, alebo o popis revolučných udalostí. Kľúčové slová Arthur Young, Francúzsko, vidiek, poľnohospodárstvo, 18. storočie, cestovanie, cestopis
Strategie propagandy Rakouského císařství za války 1809 ( se zvláštním zřetelem k českým zemím)
Holas, Václav ; Tinková, Daniela (vedoucí práce) ; Pokorná, Magdaléna (oponent)
Tato práce se zabývá rakouskou státní propagandou a jejím působením v zemích Koruny české v období let 1805 - 1809. Tehdejší rakouský státní patriotismus a nespokojenost s kontinentálním systémem byly vyjádřeny v rozsáhlé válečné propagační kampani, která se stala nejprve předzvěstí a později také průvodním jevem francouzsko-rakouského válečného konfliktu v roce 1809. Hlavním záměrem je pokus o rozbor této propagační kampaně představené na pozadí politicko-správních změn, které po bitvě u Slavkova provázely vznik rakouské státní zeměbrany. Studie nastiňuje genezi dobové propagandy a ideologie, kterou se ve veřejném prostoru autoprezentoval rakouský stát. Představena jsou média, prostředky a způsoby, jakými byla válečná ideologie v rámci soustátí šířena. Obsahová analýza propagačních zpráv se pak opírá o propagační materiál převážně českých autorů. Část práce se zabývá organizační strukturou kampaně a taktikami, které byly propagátory využívány k ovlivňování smýšlení publika. Zvláštní prostor je věnován snaze o pochopení úlohy českých vlastenců v rámci celostátní propagandy a významu kampaně pro další vývoj českého národního obrození. Závěrečné kapitoly pak přináší odpovědi na otázky recepce propagandy, tak jak ji mohly vnímat široké společenské vrstvy.
Antimonachismus v české osvícenské společnosti
Hasan, Petr ; Tinková, Daniela (vedoucí práce) ; Zdichynec, Jan (oponent)
Diplomová práce Antimonachismus v české osvícenské společnosti se zabývá reformami Josefa II., konkrétně rušením klášterů, a to z pohledu dobových tisků, které vycházely na podporu probíhajících reforem. Autor vybírá několik stěžejních témat, se kterými stoupenci reforem zacházeli. Ústředním tématem je kritérium lidské přirozenosti. S tím souvisejí další témata: mnišská askeze, život v celibátu, kláštery jako kvintesence barokní zbožnosti a mendikantské řády. Autoři rozebíraných textů se v rámci své kritiky odvolávají na dobu raného křesťanství a vzniku prvních klášterů. Proto i autor diplomové práce věnuje tomuto období pozornost, stejně jako kritickému obsahu antimonachistických textů. Klíčová slova antimonachismus - církevní dějiny - osvícenství - lidská přirozenost - askeze
Gender, identita, tělo
Řídký, Josef ; Tinková, Daniela (vedoucí práce) ; Činátl, Kamil (oponent)
Práce Gender, identita, tělo se snaží vypracovat metodu, která umožní historickou deskripci a analýzu re-prezentací tělesných identit, jakými jsou např. stereotypy stáří, dětství, rasy atd. Výchozí bod představuje konceptualizace genderových identit, četbou díla Joan W. Scottové a Judith Butlerové je vyšetřována kapacita termínu gender. Pojem se pro konečný účel ukazuje užitečným jen částečně, protože balancuje mezi dvěma krajnostmi: buď je příliš fixován na binarismus pohlaví, nebo přestává re-prezentovat tělesné identity úplně. Tato práce přináší alternativní pojem: corpus. Ten spojuje termín gender s fenomenologií těla a tělesnou identitu chápe jako jeden typ narativní identity, jak ji původně vypracoval Paul Ricoeur. Výsledkem je druh identity, který skladbou různých prvků těla a stereotypů chování ustanovuje specifickou skupinovou identitu - corpus. Práce v další části sleduje konstrukci obrazu stáří a dospívání na poli vývojové psychologie a sexuologie druhé poloviny 20. století v Československu a Čechách. Ukazuje se, že stáří i mládí jsou identity diskvalifikované ve jménu dominantní identity dospělosti. Zatímco mládí má dospělé tělo, ale nemá dostatek zkušeností, stáří je vyloučeno pro své slabé tělo a přemíru zkušeností; obě identity tak podléhají symbolickému adultocentrismu. Klíčová...
"a nad jich chováním a činy bedlivé oko míti...". Dohled nad cizinci v lázních za neklidných let konce 18. stol. a na začátku 19. stol
Jílková, Lucie ; Tinková, Daniela (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent)
Tématem diplomové práce je zkoumání metod kontroly cizinců a zvláště jejich specifické skupiny, lázeňských hostů v západočeských lázních. Na konci 18. století se dramaticky změnila politická mapa Evropy. Francouzská revoluce přinesla mnoho změn, jež byly příčinou strachu z neznámého, nepoznaného, nekonformního. Habsburská monarchie sama prožívala dramatické změny v důsledku vnitřních reforem, hospodářských, sociálních i správních. Pohledem teorie disciplinace Michela Foucaulta, habsburská monarchie se jako ancien regime snažila vypořádat se změnami a nonkonformním snahou si nezapadající prvky zaevidovat, sledovat a podmanit. Kontrola cizinců nebyla ničím novým, jen se nově vytvořily speciální instituce, jako např. policejní ministerstvo a lázeňská inspekce. Vznikaly nové prameny (Kurlisty, přihlašovací protokoly, almanachy), jejich bohatství spočívá ve statistické hodnotě, jež zůstává dosud plně nevytěžena. Listovní tajemství korespondence směřující do lázní bývalo často porušováno. S vzrůstajícím strachem v polovině 90. let 18. století přibývalo vyhánění cizinců ze země, případně ztěžování jejich pobytu dalšími nařízeními. Zpřísňovaly se podmínky pro vstup do země. V půlce 90. let byly netvrdší podmínky stanoveny pro Francouze, stejně jako státní příslušníci zemí obsazených francouzskou armádou. Reálně se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.