Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení rozdělovacího koeficientu (Kow) perfluorovaných kyselin v systému oktan-1-ol/voda
Skrottová, Anežka ; Rucki, Marian (vedoucí práce) ; Tichý, Miloň (oponent)
Perfluorované sloučeniny jsou organické sloučeniny, v nichž je každý atom vodíku v uhlíkovém řetězci nahrazen fluorem. Jde o vysoce stabilní, perzistentní a bioakumulativní látky čistě antropogenního původu. Jsou přítomny v živé i neživé přírodě. Rozdělovací koeficient mezi oktan-1-ol a vodu je významný toxikologický parametr látky. Díky jeho znalosti lze usuzovat na chování látky v životním prostředí i v živých systémech. Pro měření Kow devíti perfluorovaných kyselin bylo použito metody třepací lahve a metody RP-HPLC. Metodou třepací lahve byly, vlivem povrchové aktivity látek a disociace kyselin, naměřeny nesprávné výsledky. Z tohoto měření však lze odvodit chování těchto látek v přírodě. Metodou RP-HPLC, za použití octanového pufru, byly naměřeny přesné a správné výsledky. Byly zjištěny log Kow perfluorkarboxylových kyselin o délce uhlíkového řetězce od 5-14 uhlíků. Výsledné hodnoty log Kow se pohybují od 1,66 do 5,10. Log Kow kyseliny s 12 uhlíky byl odhadnut na základě lineární regrese závislosti log Kow na počtu uhlíků kyseliny. Rozdíly v hodnotách vypočtených pomocí různých sofwarů byly značné, tudíž nelze považovat výsledky za relevantní. Tyto softwary nejsou pro výpočet log Kow perfluorovaných látek vhodné. Klíčová slova: Perfluorované kyseliny, oktan-1-ol/voda, rozdělovací koefi- cient,...
Alternativní metoda pro stanovení akutní toxicity chemických látek a odhad akutní toxicity jejich směsí
Státní zdravotní ústav, Praha ; Výzkumný ústav organických syntéz, Centrum ekologie, toxikologie a analytiky, Pardubice-Rybitví ; Tichý, Miloň
Úkolem projektu bylo zjistit, zda údaje o akutní toxicitě, měřené v testech na obratlovcích, lze odhadnout výpočtem z údajů o akutní toxicitě, získaných na nižších organismech, případně z fyzikálně-chemických vlastností chemikálií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 TICHÝ, Martin
1 Tichý, Marek
1 Tichý, Marko
3 Tichý, Martin
14 Tichý, Michal
2 Tichý, Mikuláš
6 Tichý, Milan
1 Tichý, Miloslav
3 Tichý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.