Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  začátekpředchozí116 - 125další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj a ověření postupů získávání‚ zpracování a interpretace ekologicky relevatních informací a jejich využití při tvorbě a prezentaci indikátorů a při monitoringu
Filippi, Renata ; Blahník, Petr ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan
V rámci řešení úkolu byl modelově vytvořen a otestován postup vyhledávání, katalogizace, soustřeďování, zpracování a dalšího zpřístupňování dat věcně a prostorově relevantních pro ochranu přírody na území CHKO Jizerské hory a CHKO Český kras. Hlavním výstupem projektu jsou dvě strukturovaná úložiště - databáze vytvořená odděleně pro každou z CHKO (soubory strukturovaných informací). Vedlejším výstupem projektu jsou tři modelové aplikace a metodiky pro jejich vytvoření, které slouží jako příklad dalšího využití databází.
Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů a souvisejících jevů včetně sledování trendů celkové atmosférické depozice ekologicky významných látek do lesních ekosystémů
Procházka, Václav ; Svoboda, Tomáš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
V průběhu řešení úkolu bude v lesních společenstvech vybraných zvláště chráněných území sledována atmosférická depozice dusíku, budou dokumentovány změny zastoupení druhů v rostlinných společenstvech se zaměřením na druhy indikující vyšší dostupnost dusíku, stanovována aktuální dostupnost půdních živin a světelné poměry. Bude hodnocen vliv antropogenně zvýšeného vstupu živin do ekosystémů, posuzován vliv změn způsobů hospodaření a využívání krajiny. V průběhu řešení budou stanovena vhodná opatření pro zachování biodiverzity stanovišť dotčených eutrofizací. Výsledky za rok 2003: 1. Výběr modelových lokalit a jejich prvotní dokumentace. 2. Celková atmosféra depozice ekologicky významných látek v CHKO Český kras.
Surrealistická skupina Ra a její literárně-výtvarné působení v letech 1936 - 1948
SVOBODA, Tomáš
Bakalářská práce popisuje vznik, působení a rozpad surrealistické skupiny Ra primárně v letech 1936 - 1948, jejíž představitelé jsou známí především jako mladší surrealisté. Nejprve v krátkosti představím starší generaci (Skupina surrealistů v ČSR), která pro mladé autory znamenala jistý odrazový bod. Formace Ra ho však překlenula a dále se věnovala tvorbě jako individuální, samostatně fungující celek. Zaměřím se jak na společnou aktivitu skupiny, ve které se prolínaly literární a výtvarné projevy, tak na jednotlivé členy a jejich díla, obohacující československý surrealismus ve zmíněném období.
Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině
Ekologické služby, s.r.o., Hořovice ; Blahník, Petr ; Svoboda, Tomáš ; Fellner, Rostislav ; Kočvara, Radim ; Tajovský, Karel ; Kuras, Tomáš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny a na velikosti a tvaru fragmentovaných lesních celků. Předmětem výzkumu je populační dynamika invazních a expanzních rostlin. Základním přístupem je stanovení základních charakteristik fragmentované krajiny, stanovení vhodných indikátorů pro tyto charakteristiky, definování limitní hodnoty těchto charakteristik a limitní hodnoty indikátorů. Projekt popisuje modifikaci látkových toků související s fragmentací krajiny, chemismus půd ve vztahu k vlastnostem fragmentů, flóru a vegetaci fragmentů, mykologii a edafon. Zabývá se historickou dynamikou krajinných struktur jako významného vysvětlujícího faktoru. Zpráva popisuje studovanou oblast a výzkumné plochy, modifikaci látkových toků souvisejících s fragmentací krajiny, modifikaci klimatických jevů souvisejících s fragmentací krajiny, flóru a vegetaci fragmentů, diverzitu makromycet, diverzitu edafonu, diverzitu vybraných skupin bezobratlých a diverzitu ptáků.
Limity ochrany biodiverzity ve fragmentované krajině
Ekologické služby, s.r.o., Hořovice ; Blahník, Petr ; Svoboda, Tomáš ; Fellner, Rostislav ; Kočvara, Radim ; Tajovský, Karel ; Kuras, Tomáš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
Cílem řešení projektu je ve vybraném pilotním území definovat závislost vývoje lokálních populací zvláště chráněných a nebo vzácných a nebo ohrožených druhů na strukturálních charakteristikách krajiny a na velikosti a tvaru fragmentovaných lesních celků. Předmětem výzkumu je populační dynamika invazních a expanzních rostlin. Základním přístupem je stanovení základních charakteristik fragmentované krajiny, stanovení vhodných indikátorů pro tyto charakteristiky, definování limitní hodnoty těchto charakteristik a limitní hodnoty indikátorů. Projekt popisuje modifikaci látkových toků související s fragmentací krajiny, chemismus půd ve vztahu k vlastnostem fragmentů, flóru a vegetaci fragmentů, mykologii a edafon. Zabývá se historickou dynamikou krajinných struktur jako významného vysvětlujícího faktoru. Zpráva popisuje studovanou oblast a výzkumné plochy, modifikaci látkových toků souvisejících s fragmentací krajiny, modifikaci klimatických jevů souvisejících s fragmentací krajiny, flóru a vegetaci fragmentů, diverzitu makromycet, diverzitu edafonu, diverzitu vybraných skupin bezobratlých a diverzitu ptáků. Proběhl mykologický monitoring, v jehož rámci bylo nalezeno 820 druhů makromycet, z nichž 67 druhů je zařazeno do Červeného seznamu makromycet ČR.
Porovnání mobilních operačních systémů z pohledu vývoje, distribuce a monetizace aplikací
Svoboda, Tomáš ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Pecinovský, Rudolf (oponent)
Předmětem této diplomové práce je provést porovnání nejrozšířenějších mobilních operačních systémů z pohledu vývoje, distribuce a monetizace aplikací vyvíjených pro tyto systémy. Porovnávány jsou systémy Android, iOS, Symbian OS, Windows Phone a BlackBerry OS. Práce stanovuje celkem 16 kritérií, podle kterých jsou systémy porovnávány. Tato kritéria jsou dále dělena do tří kategorií, kterými jsou vlastnosti SDK, funkcionalita a distribuce a monetizace. Všem kritériím jsou přiřazeny váhy, které jsou určeny na základě metody párového srovnávání pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku, jenž je součástí příloh této práce. Praktická část práce se potom zaměřuje na stanovení získaných hodnot kritérií. Každé kritérium je hodnoceno samostatně včetně analýzy dosažených výsledků. Celkové hodnocení je provedeno v samostatné části práce a je složeno z hodnocení výsledků kategorií a celkového hodnocení.
Měření výkonnosti obchodníků v softwarové společnosti
Uhlíř, Radek ; Novotný, Ota (vedoucí práce) ; Svoboda, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá rešerší vhodných přístupů a metod pro úspěšný návrh a implementaci Business Intelligence v obchodním oddělení softwarové společnosti střední velikosti. Řešení je primárně zaměřeno na controlling a hodnocení výkonnosti. V rámci práce jsou uvažována specifika lokálního prostředí a firemní kultury v podobě podpory kreativity a inovativních přístupů. V druhé části práce je provedena analýza prostředí společnosti a návrh vhodného postupu vzhledem k stupni zralosti společnosti a možnostem implementace podobných systémů. Cílem práce je sestavit vhodnou sadu indikátorů pro měření výkonnosti obchodníků tak, aby co nejvěrněji reflektovala skutečnost a umožnila relativní porovnání jednotlivců. Toto řešení je následně v rámci praktické části aplikováno ve firemním prostředí a na základě těchto výsledků jsou identifikována slabá místa navrhovaného řešení a vytvořena doporučení pro další modifikaci. Práce je založena na identifikaci tzv. best practises pro návrh a implementaci daného systému. V druhé části je provedena detailní analýza prostředí společnosti, aplikace závěrů teoretické části a navržen optimální postup pro budoucí úspěšnou adaptaci. V průběhu práce se podařilo sestavit návrh struktury metrik a ověřit důležitost detailní analýzy pro relevantní definici rozsahu projektu, identifikaci rizik a sestavení časového harmonogramu. Bylo ověřeno, že zavedení tohoto systému hodnocení vyžaduje komplexní změnu přístupu ve společnosti, nutnou koordinaci s ostatními kroky a vyvolává požadavky na změny jak ve způsobu práce, tak na kvalitu a sběr dat.
Možnosti operací s hudebně-strukturními objekty
Svoboda, Tomáš ; Hons, Miloš (vedoucí práce) ; Tichý, Vladimír (oponent)
Tato studie se zabývá nejprve různým dělením hudebního prostoru (kapitola I-III). Můžeme si jej rozdělit na dvě dimenze ? na zvukovou a časovou. Každou dimenzi si ještě izolovaně rozčleníme podle jejich struktury. V každé dimenzi se tak utvoří různé (zvukové a časové) objekty, určené buď konkrétní strukturou, nebo ? není-li možné strukturu stanovit ? konturou, popisující pouze tvar objektu. Teprve kombinacemi objektů z obou dimenzí vzniknou typy hudebních objektů. Takové, které jsou uvnitř neuspořádány, nazveme jako skupina. Permutací prvků skupiny vzniknou různé podoby s přesným uspořádáním, a takové objekty nazveme segmenty (kapitola IV.). V. kapitola je věnována operováním s hudebními objekty. Všechny operace se dělí na parciální, které probíhají jen v jedné dimenzi, a totální, které jsou aplikovány současně ve obou dimenzích. Např. jde o operace: transpozice, multiplikace, inverze, otáčení aj. Poznatky se využijí pro univerzální metodu analýzy soudobé hudby. Dovedeme tak určit typ hudebního objektu i jejich ?proměny? po operacích. Výsledně rozpoznáme celkové složení hudební skladby. Tyto poznatky se však mohou využít i opačně ? jako kompoziční postup, spočívající v tvoření objektů a operování s nimi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   začátekpředchozí116 - 125další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
62 SVOBODA, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.