Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vector fields on spheres
Strakoš, Filip ; Salač, Tomáš (vedoucí práce) ; Golovko, Roman (oponent)
Tato práce pojednává o částečných výsledcích týkajících se problému existence vek- torových polí na sférách. Pomocí teorie charakteristických tříd důkazujeme věty o vlasatém míči. Za účelem definice Eulerovy třídy vyslovujeme základní pojmy z algebraické topolo- gie. Definice je následována výpočtem Eulerovy charakteristické třídy pro tečný bundl sféry sudé dimenze. Ve zbytku textu vysvětlujeme metodu konstrukce vektorových polí na sférách pomocí ortogonálního součinu a dokazujeme Radonovu-Hurwitzovu-Eckmannovu větu. Na konci stručně zmiňujeme historické pozadí problému existence konečně dimen- zionálních podílových algeber.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu
Strakoš, Filip ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Sohrová, Jana (oponent)
Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního kloubu Cíle: Cílem této bakalářské práce je zpracování kazuistiky jedné pacientky v průběhu bakalářské praxe, která se konala ve zdravotnickém zařízení Centrum léčby pohybového aparátu. Jedná se o kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po implantaci totální endoprotézy levého kolenního kloubu. Pacientka byla hospitalizován dne 9. 1. 2019 a operace proběhla 10. 1. 2019. Metody: Práce je rozdělena na část obecnou a speciální. Obecná část se zabývá anatomií a kineziologií kolenního kloubu. Dále se práce zaobírá popisem artrotického onemocnění, chirurgické léčby pomocí endoprotézy a následné fyzioterapeutické péče. Obsahem speciální části je kazuistika pacienta. Z fyzioterapeutických metod jsem použil techniky měkkých tkání podle Lewita, mobilizace podle Lewita, postizometrickou relaxaci podle Lewita, senzomotorickou stimulaci podle Jandy a Vávrové, cvičení podle svalového testu a proprioreceptivní neuromuskulární facilitaci podle Kabata. V rámci individuálních terapií jsem z pomůcek využil molitanové míčky, overball, ježky pro facilitaci a podpažní berle. Výsledky: Pacientka spolupracovala během všech terapeutických jednotek. S fyzioterapií byla pacientka spokojená. Díky jednotlivým výsledkům a pozitivnímu...
Vliv pohybové intervence ve vodě na funkční tělesnou zdatnost seniorské populace
Strakoš, Filip ; Kramperová, Veronika (vedoucí práce) ; Chrzanowská, Babeta (oponent)
Název: Vliv pohybové intervence ve vodě na funkční tělesnou zdatnost seniorské populace Cíle: Cílem studie je ověření účinnosti pohybové intervence s prvky aqua-aerobiku na úroveň tělesné zdatnosti seniorů. Metody: Studie se zúčastnilo 7 osob, 2 muži (průměrný věk 70,5 ± 3,5 let) a 5 žen (průměrný věk 68,6 ± 8,6 let). Probandi absolvovali 12týdenní pohybovou intervenci s prvky aqua-aerobiku v mělké vodě s frekvencí 1× týdně 60 minut. Vybrané parametry tělesného složení (tělesná hmotnost, TPH, % TT, TBW, ICW, ECW, ECM/BCM) byly stanoveny metodou multi-frekvenční bioimpedance s tetrapolárním uspořádáním elektrod (přístroj B.I.A. 2000M). Úroveň síly stisku ruky byla měřena pomocí hand-grip dynamometru. Úroveň svalové síly dolních končetin byla zjišťována pomocí motorického testu Sed- vztyk ze židle za 30 sekund. K posouzení úrovně kloubní pohyblivosti byl vybrán standardizovaný motorický test hloubka předklonu v sedu. Výsledky: Intervenční program nevyvolal podstatné změny ve sledovaných parametrech tělesného složení. Kvalita svalové hmoty se nezměnila, parametr ECM/BCM zůstává beze změny. Hodnoty objemů vody (ICW a ECW) zůstávají bez významných změn a vykazují určitou stabilitu. Překvapujícím zjištěním je, že po intervenci došlo k nárůstu procenta tělesného tuku o 7,1 % a k úbytku tukuprosté hmoty o...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.