Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Anticorrosive properties of silicotungstic acid and phosphotungstic heteropolyacid in the paint films
Nechvílová, K. ; Kalendová, A. ; Stejskal, Jaroslav
The aim of this work was to provide an initial characterisation of heteropolyacids and examine their behaviour and properties as pigments in paints using different concentrations of the pigment and filler. Solvent-based epoxy-ester resin served as the binder. The paints were applied to steel and glass panels for mechanical and corrosion resistance testing. The organic coatings were exposed to a corrosive atmosphere with NaCl. This test was completed with electrochemical measurement. The parameters examined included the paint film's mechanical and anticorrosion efficiency. The environments in which the new coatings are most efficient were also sought.
Materials combining conducting polymers and noble metals
Bober, Patrycja Magdalena ; Stejskal, Jaroslav (vedoucí práce) ; Omastová, Mária (oponent) ; Pron, Adam (oponent)
Kompozity polyanilinu se stříbrem kombinují elektrické vlastnosti kovů a materiálové vlastnosti polymerů. Polyanilin je jedním z nejvíce studovaných vodivých polymerů díky vysoké elektrické vodivosti (jednotky S cm−1 ), stabilitě, jednoduchosti přípravy z běžných chemikálií, dobré zpracovatelnosti a nízkým nákladům syntézy. Stříbro je dobře známo pro svou vodivost, nejvyšší mezi kovy (500 000 S cm−1 ), antibakteriální vlastnosti a nízkou cenu, ve srovnání s jinými drahýmy kovy. Anilin byl oxidován dusičnanem stříbrným ve vodném kyselém prostředí za vzniku kompozitu polyanilin-stříbro. Byl studován vliv různých organických kyselin a jejich koncentrace. Nejslibnější se ukázala kyselina methansulfonová, pro níž se podařilo vyřešit četné problémy, jako jsou nehomogenita vzorků a omezená rozpustnost stříbrných solí. Oxidace anilinu dusičnanem stříbrným je pomalá a trvá i několik měsíců, nežli se získá přiměřený výtěžek. Přidání malého množství p-fenylendiaminu, i jen 1 mol.% relativně vzhledem k anilinu, zkracuje reakční dobu na několik hodin nebo dokonce i desítky minut. Malé množství peroxodvojsíranu amonného má podobný účinek. Obsah stříbra v kompozitu je dán stechiometrií reakce, a kompozity vždy obsahují ≈70 hm.% stříbra. Použitím smíšených oxidantů, dusičnanu stříbrného a peroxodvojsíranu...
Materials containing conducting polymers
Blinova, Natalia ; Stejskal, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pfleger, Jiří (oponent) ; Žigon, Majda (oponent)
I I 3. Abstrakt Cílem Dizertačnípráce by'a příprava růzrrýchmorfologií vývrířených vodivými Polymery. jmenovitě polyanilinerq řízeníelektrické vodivosti, a porozumění chemii oxidace ani|inu' Byly rozvinuý ři ruzné směry těchto studií. První črást Dizertačnípráce se soustřed'uje na pňpraru polyanilinu. Byly vyhledriny optimální podminky pro přípravu všech dostupných forem: prášků" ten]cých filmů a koloidních částic, s ohtedem na jejich morťologii, wžEk a vďivost. Dá|e byly provedena systematická studie polyanilinu protonovaného kyselinou fosforečnou a sronávaci pnice ýkajícíse přípravy polyanilinu a polypynolu. RovněŽ byla prozkoumána oxidace ani|inu solemi ušlechtilých kow, např. dusičnanem sříbmýrru vedoucí ke kompozitům polyanilin-stň.bro. a vliv ýselosti prosťedí, koncentrace leaktantů' a případně i denniho světla na hÍo reakci. Noý metodický prísn+ k prípravě polyanilinq při kterém jsou reagující|átý, anilin a oxidačníčinid|o,nav.zijem odděleny vodivou membnínou, je popsán v druhé ěásti Dizertačni ptárce. ZÁe jsou uvedeny n:zrré snrdie mechanismu takoýchto reakci. Experimentrílně byla prokázrírr.a představa redox reakci asistovaných polyanilinem a spojených s transporlem elektronů a protonů vodivou po|lanilinovou membránou oddělující obě reagujícílátky. Byl navrŽ€n hansportni mechanismus...
Nanostructures produced by conducting polymer, polyaniline
Konyushenko, Elena ; Stejskal, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vohlídal, Jiří (oponent) ; Žigon, Majda (oponent)
Charles University in Prague Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular Chemistry Institute of Macromolecular Chemistry Academy of Sciences of the Czech Republic Nanostructures produced by conducting polymer, polyaniline Abstract of the Doctoral Thesis Elena Konyushenko Supervisor: Jaroslav Stejskal, PhD. Prague 2008 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i. Nanostruktury vytvářené vodivým polymerem, polyanilinem Autoreferát disertační práce Ing. Elena Konyushenko Školitel: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc. Praha 2008 Contents 1. The aims of the Thesis 5 2. Preparation of polyaniline 6 3. Polymerization of aniline in the solutions of weak acids 7 4. Oxidation of aniline in alkaline media 8 5. Supramolecular morphology of polyaniline 9 6. Preparation of composites of carbon nanotubes and polyaniline 15 6.1. Carbon nanotubes coated by polyaniline 15 6.2. Properties of the composites 15 7. Carbon nanotubes with nickel catalyst nanoparticles coated by polyaniline 16 Abstract (in Czech) 18 References 19 List of papers 21 4 List of papers 1. Konyushenko EN, Stejskal J, Šeděnková I, Trchová M, Sapurina I, Cieslar M, Proke J, Polyaniline nanotubes: conditions of formation, POLYMER...
Possibilities of usage of electronic signature
Tomo, Milan ; Stejskal, Jaroslav (oponent) ; Smejkal, Vladimír (vedoucí práce)
The bachelor thesis „Possibilities of usage of electronic signature“ proposes to give complete information about technology, laws and possibilities of usage of electronic signature. It clarifies principles of digital signature like symmetric, asymmetric cryptography, HASH function. It explains used terminology like certificate, certification authority, etc. It compares laws concerning electronic signature in Czech republic and in Slovakia. It provides guide to acquisition certificate and its installation. At the end shows possibilities of usage of electronic signature in practice.
Conducting Polymers. Formation, Structure, Properties, and Applications
Stejskal, Jaroslav ; Trchová, Miroslava
Conducting polymers are studied because of their conductivity, as functional materials, and for their ability to respond to external stimuli. Polyaniline and polypyrrole are typical but by no means the only conducting polymers. They are investigated alone, or as components of compound materials. The synthesis of conducting polymers and the preparation of their composites, their structural characterization, their physical and chemical properties, and their applications both in well-established and new surprising directions are of interest. The conference booklet includes the abstracts of 7 invited plenary lectures, 45 contributed short lectures and 79 posters devoted to the chemistry, physics, and applied science of conducting polymers.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 STEJSKAL, Jakub
11 STEJSKAL, Jan
10 STEJSKAL, Jiří
8 Stejskal, Jakub
11 Stejskal, Jan
10 Stejskal, Jiří
1 Stejskal, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.