Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komparace daňových systémů České republiky a Spolkové republiky Německa
Smolíková, Michaela ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Makovský, Petr (oponent)
Klíčovým tématem mé bakalářské práce je charakteristika daňového systému České republiky, charakteristika daňového systému Německa a jejich následná komparace. Mým cílem je vzájemně porovnat jednotlivé systémy. Práce je rozdělena na tři části. V první části se věnuji daňové teorii. Druhá část je detailněji zaměřena na český a německý daňový systém. Závěrečná třetí část obsahuje komparaci daňových systémů pomocí makroekonomických ukazatelů a výpočty, které znázorňují daňové zatížení potencionálního zaměstnance a zaměstnavatele.
Monetární (peněžní a úvěrová) politika Ruské federace a její vliv na podnikatelskou sféru
Rogozhnikov, Nikita ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Kulbakov, Nikolay (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza a vysvětlení monetární politiky centrální banky Ruské federace, a vymezení specifičností jejího fungování v období 2000-2015, jejich cílů, modelů, hlavních instrumentů a metod regulace. Nejdříve se v první kapitole věnuje teoretickému problému monetarní politiky, v této části jsou popsány základní teoretické aspekty fungování měnové politiky. Pak bude popsáno fungování a učinnost centrální banky v podminkách ruské ekonomiky. Dále jsou rozebrány dvě období: 2000-2013 a 2014-2015.. V rámci samotné analýzy monetární politiky Ruské federace budou probrány podmínky zahajení kríze 2014-2015. Stejné tak budou probrány nástroje, pomocí kterých se centrální banka Ruské federace snaží docílit konečných žádoucích výsledků. Dále se bude uveden vliv na podnikatelskou sféru a ruskou ekonomiku.
Fiskální politika Ruské federace a jjeí vliv na podnikovou sféru
Kudravets, Yevgeniy ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Kulbakov, Nikolay (oponent)
Daná bakalářská práce popisuje základní pojmy fiskální politiky, zvláštnosti jejích mechanizmů a nástrojů, problémy řízení fiskální politiky a analýzu jejího působení na základní makroekonomické ukazatele a podnikatelskou sféru Ruské federace v období ekonomické krize a ekonomického růstu. Pro tyto účely byly využité opatření pro Daňový kodex Ruské federace ohledně daně z těžby nerostných surovin vydaných vládou Ruské federace a dále popis Hodrick Prescottova filtru, který mi umožnil spočítat mezeru produktu a sloužil jako podklad pro podrobné zanalyzování fiskální politiky Ruské federace. Práce obsahuje také podrobný popis perspektivy rozvoje fiskální politiky Ruské federace pro období 2017/ 2019 včetně plánovaných struktur rozpočtových příjmů a výdajů.
Fiskální politika Ruské federace po roce 2008
Isaeva, Anastasia ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Kulbakov, Nikolay (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je vyhodnocení dopadů fiskálních opatření ruské vlády na ekonomiku státu jako celku a posouzení vlivu nadměrné daňové zátěže na podnikatelskou sféru. Obsahem teoretické části je vymezení základních pojmů dané problematiky, principy fungování a cíle fiskální politiky, funkce veřejných rozpočtů a informace o příjmech a výdajích státního rozpočtu. Součástí teoretické části je také struktura a vývoj veřejných rozpočtů Ruské federace po roce 2008. Praktická část zahrnuje analýzu fiskálních opatření ruské vlády na modelu agregátní poptávky a agregátní nabídky. Další důležitým bodem praktické části je analýza subjektivního názoru vedení podniků na daňovou zátěž v Ruské federaci.
Ekonomický rozvoj jihoasijských zemí
Chyšková, Kateřina ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Makovský, Petr (oponent)
Cílem této práce je empirické ověření platnosti Rostowovy teorie stádií ekonomického růstu a Solow-Swanova modelu hospodářského růstu uskutečněné za využití statistických dat vykazovaných jihoasijskými zeměmi. Teoretická část práce je věnována charakteristice uvedených růstových modelů čítající objasnění předpokladů, s nimiž teorie pracují a vymezení jejich východisek a možných omezení. Praktická část práce je zaměřena na samotnou analýzu statistických výstupů nově industrializovaných asijských zemí (asijských tygrů). Zdůvodněna je volba dat vybraných pro analýzu. Data jsou dále hodnocena v konfrontaci s očekáváními vycházejícími z popisu Rostowovy a Solowovy teorie hospodářského růstu. Zhodnocena je rovněž vhodnost užití vybraných růstových modelů vzhledem ke sledovaným územím.
Economic policy of the Russian Federation in 2008-2015
Hertz, David ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Kulbakov, Nikolay (oponent)
Bakalářská práce se zaobírá analýzou ekonomické situace Ruské federace v letech 2008-2015 a jejího výhledu do budoucna. Hlavním cílem práce je sledování vývoje makroekonomických dat v období 2008-2015, analyzování jejich vlivu na různé části ekonomiky, zjištění důvodů a příčin jejich změn jako i jejich budoucí vývoj. První kapitola se věnuje analýze a posouzení makroekonomických ukazatelů v letech 2008-2014. Druhá kapitola se zaměřuje na strukturu hospodářství Ruska a důkladně rozebírá dvě hlavní komodity, konkrétně ropu a zemní plyn. Třetí kapitola popisuje hlavní ekonomické šoky působící na ruskou ekonomiku v roku 2014 a jejich následní dopad na krajinu. Cílem poslední kapitoly je načrtnout budoucí vývoj Ruska a jeho ekonomiky pomocí střednědobých a dlouhodobých scénářů.
Vliv daňových sazeb na daňové příjmy státu – modelace Lafferovy křivky
Šmejkal, Martin ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Makovský, Petr (oponent)
V odborné literatuře lze nalézt mnoho studií, které se pokoušejí najít Lafferovu křivky v datech jednotlivých národních ekonomik nebo agregátních datech zemí OECD. V této diplomové práci se zaměřuji na testování lineárního závislosti sazby daně a základu daně z korporátních příjmů, který nazývám jako upravenou Lafferovu křivku. Tato upravená Lafferova křivka je dále přes jistá zjednodušení převedena do podoby klasické Lafferovy křivky. Lineární regresní analýza je prováděna na datech 34 zemí OECD za časový úsek let 2000 až 2014. Tyto země jsou nejdříve rozděleny podle kritéria daňové kvóty, rozpočtového určení daně a daňového mixu, což jsou kritéria spojovaná s posuzováním národních daňových systémů, a která považuji za podstatná pro další analýzu. Na základě lineární regrese byla odvozena Lafferova křivka pouze pro soubor zemí, které jsou zaměřeny na výběr daní z přímých daní. Nicméně, analýza přinesla další podstatné výsledky, např. fakt, že negativní vztah mezi sazbou daně a základem daně z korporátních příjmů byl empiricky potvrzen pouze u zemí s vyšší daňovou kvótou a nikoli u zemí s nižší daňovou kvótou.
Komparace poplatků spojených se studiem na veřejných vysokých školách
Píšová, Jasmína ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Dvořák, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou poplatků spojených se studiem na veřejných vysokých školách v České republice. První část je věnovaná teoretické stránce, která popisuje funkci a chod vysoké školy. Rozděluje vysoké školy dle druhu a charakteristik, dále se zabývá pojmem poplatek, který je ústředním bodem bakalářské práce. Vysvětleny jsou zde jeho konstrukční prvky, funkce, a především jeho druhy: poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, poplatek za delší dobu studia a poplatek za studium v cizím jazyce. Dále je diskutována výše poplatků, podmínky, za kterých jsou vyměřovány, a postup při odvolání se vůči výměru. Praktická část má za úkol srovnat poplatky spojené se studiem na třech veřejných vysokých školách v České republice. Součástí práce je dotazníkové šetření mezi studenty platícími poplatky za delší dobu studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, které si klade za cíl zjistit názor a informovanost studentů v oblasti poplatků spojených se studiem na vysokých školách.
Analýza hospodářské recese 2014 v Ruské federaci
Sergeev, Vladimir ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Kulbakov, Nikolay (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzování nejvýznamnějších položek spojených se stávající ekonomickou recesí v Ruské Federaci, vymezení základních příčin vzniku krize, charakteristika hlavních projevů v ruské ekonomice, dopad na ekonomický systém a následná reakce státu. V první části práce je dané téma teoreticky popsáno z pohledu negativního hospodářského cyklu a s tím souvisejících trendů a procesů. Pak jsou uvedeny charakteristické rysy současné ruské ekonomiky. V praktické části se rozebírají základní příčiny, které vyvolaly pokles ruského hospodářství. Dále se podrobně popisuje průběh recese v obdobích 2014 a 2015, její celkový vliv z pohledů několika makroekonomických ukazatelů a opatření vlády zaměřená na oživení poškozených sektorů ekonomiky.
Obrazová registrace medicínských dat
Lacmanová, Zdeňka ; Soukup, Jindřich (vedoucí práce) ; Hnětynková, Iveta (oponent)
Tato práce se zabývá registrací snímků pořízených z CT angiografie, které se liší pouze otočením a posunutím. Je zde vysvětlen pojem registrace a jsou popsány transformace mezi obrazy. K registraci jsou použity tři metody. První metoda je založená na Fourierově transformaci a nazývá se fázová korelace. Druhé dvě metody využívají naměřená data z fázové korelace a následně tato data zpracovávají s využitím metody nejmenších čtverců či singulárního rozkladu. K metodám jsou podány podrobné teoretické základy, jsou matematicky odvozeny a následně implementovány a otestovány v prostředí Matlab. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 SOUKUP, Jiří
1 Soukup, J.
3 Soukup, Jakub
11 Soukup, Jan
2 Soukup, Jan,
2 Soukup, Jaromír
3 Soukup, Jaroslav
11 Soukup, Jiří
1 Soukup, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.