Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 340 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odvolání v civilním procesu
Bednárová, Veronika ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Sedláček, Miroslav (oponent)
1 Odvolání v civilním procesu Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se věnuje problematice odvolání v civilním procesu s důrazem na řízení sporné. Jedná se o jediný řádný opravný prostředek, který lze dle platné právní úpravy v civilním řízení uplatnit. Z hlediska systematiky je práce členěna na jedenáct částí, které se pak z hlediska přehlednosti a logického členění rozebírané problematiky dále rozdělují na kapitoly a ty následně na body. Dvě úvodní části jsou věnované obecnějším úvahám o zvoleném tématu. První z nich obsahuje úvod do problematiky přezkumu soudních rozhodnutí, konkrétně se zaměřuje na obecný výklad otázek opravného řízení, opravných systémů, a nakonec rozčlenění opravných prostředků na řádné a mimořádné. Druhá část se zaměřuje na historický vývoj právní úpravy odvolání v českých zemích, a to jak před rokem 1918, tak i po něm. Druhá sekce rigorózní práce, tvořená zbývajícími devíti částmi již pracuje s problematiku odvolání z pohledu platné právní úpravy. Zahrnuje obecnou charakteristiku institutu odvolání v civilním řízení, podmínek přípustnosti odvolání, ale i problematiky podání odvolání, konkrétně se věnuje jeho formě a náležitostem. Dále věnuje pozornost účinkům odvolání a možnosti vzdát se odvolání a vzít odvolání zpět. Osmá část představuje rozbor samotného odvolacího řízení, část...
Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a dohlédací činnost soudu
Zezulka, Ondřej ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent) ; Petrov, Jan (oponent)
Název disertační práce v českém jazyce, abstrakt, klíčová slova Postavení insolvenčního správce v insolvenčním řízení a dohlédací činnost soudu Abstrakt Disertační práce představí čtenářům teoretický a historický základ profese insolvenčního správce, charakteristické atributy výkonu funkce insolvenčního správce v insolvenčním řízení a podstatu tzv. dohlédací činnosti insolvenčního soudu nad různými procesními subjekty insolvenčního řízení. Druhá kapitola se věnuje ústřednímu tématu disertační práce, kterým je otázka postavení a výkonu funkce insolvenčního správce v insolvenčním řízení. Výklad odhaduje rozporuplný teoretický základ podporující profesi insolvenčního správce a fragmentaci názorů odborné veřejnosti na jeho skutečné postavení v rámci justičního systému, které osciluje od čistě podnikatelského subjektu po orgán nadaný veřejnoprávními kompetencemi přibližujícími se soudnímu komisariátu. Další část této disertační práce podrobně analyzuje postavení insolvenčního soudu v insolvenčním řízení. Snahou autora je zejména odkrýt souvislosti mezi kategorickými požadavky (zásadami) na vedení insolvenčního řízení a jejich teoretickou i praktickou aplikací ve vybraných procesních situacích vůči různým procesním subjektům. Klíčovou je zejména analýza limitů procesní aktivity, kterými je insolvenční soud svázán...
Kontumační rozsudek - analýza a komparace
Wesselý, Jan ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem kontumačního rozsudku neboli rozsudku pro zmeškání, jehož vydání je založeno nikoli na klasickém průběhu řízení, tedy účasti žalovaného a žalobce, dokazování, argumentaci, zjištění skutkového stavu atd., nýbrž pouze na skutečnosti, že žalovaný zmeškal první jednání ve věci, aniž by svou nepřítomnost řádně omluvil. Cílem institutu rozsudku pro zmeškání je zrychlení rozhodovací činnosti soudů. Zároveň je jeho úkolem motivovat žalovaného, aby byl ve sporu aktivní. Cílem této diplomové práce je nejprve zanalyzovat a zhodnotit současnou úpravu kontumačního rozsudku, jejíž současná podoba vydržela téměř 30 let bez výraznějších změn, včetně opravných prostředků, které občanský soudní řád poskytuje při obraně proti tomuto druhu rozsudku. V další části se tato práce zabývá úpravou kontumačního rozsudku ve slovenském právním řádu, neboť slovenské občanské právo procesní prošlo v relativně nedávné době celkovou rekodifikací. Je tak dozajista potřeba srovnat, jak je tento důležitý institut upraven v právním řádu, který je tomu našemu relativně blízký. Po uvedení slovenské úpravy kontumačního rozsudku následuje srovnání obou úprav, kdy je rozebírán také kontumační rozsudek pro uznání, jenž je českými soudy vydáván v případě, že žalovaný nereaguje na tzv. kvalifikovanou...
Mediace v českém právním řádu a komparativní analýza se zahraniční právní úpravou
Břízová, Iva ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Autorka si v diplomové práci s názvem "Mediace v českém právním řádu a komparativní analýza se zahraniční právní úpravou" klade za cíl analyzovat, jak jsou základní principy mediací upraveny v právních řádech České republiky, Spolkové republiky Německa a Spojených států amerických. Aplikací kombinací metod kvantitativní a kvalitativní komparativní analýzy se autorka zabývá otázkou, jak právní úprava mediací ovlivňuje četnost soudem nařízených mediací a úspěšnost takového mediačního procesu. Autorka se soustředila zejména na právní zakotvení hlavních principů mediací, historicko-kulturní kontext jejich vzniku a podobu mediačního procesu pro soudem nařízené mediace. Autorka vycházela z autentického znění právních úprav. Pro zpracování kvantitativní komparativní analýzy využila oficiální dostupná data, která se týkala četnosti využívání soudem nařízených mediací v analyzovaných zemích.
Neplatnost a neúčinnost právního jednání v insolvenci
Glogr, Michael ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Neplatnost a neúčinnost právního jednání v insolvenci Abstrakt Předmětem této diplomové práce je komplexní analýza institutu neplatností právního jednání a neúčinnosti právního jednání a zařazení těchto pojmů do systému současné právní teorie a praxe. Tyto dva instituty jsou jedním z nástrojů poskytujících ochranu právní jistoty mezi subjekty soukromého práva. Právní úprava chrání adresáty práva a veřejný zájem tím, že označuje právní jednání, která se příčí dobrým mravům, která odporují zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje, za absolutně či relativně neplatná. Dále označuje za neplatná právní jednání taková jednání, která zavazují k plnění něčeho nemožného a v určitých případech i jednání, která nejsou učiněna ve vyžadované formě nebo se jedná o omyl. Současná právní úprava rovněž chrání věřitele před chováním dlužníků, pokud úmyslně zkracují své věřitele, institutem zvaným relativní neúčinnost právního jednání. Účelem je ochrana věřitelů, ručitelů a dalších osob a prevence proti tomuto druhu zkracujícího právního jednání dlužníků. Takto závadné jednání dlužníka je sice formálně v pořádku, ale poškozující věřitele, kteří proto mají právo domáhat se toho, aby soud určil, že takové jednání je (pouze) proti nim neúčinné. Autorovým záměrem bylo analyzovat současnou právní úpravu neplatnosti právního...
Posesorní ochrana
Feri, Dominik ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Tato práce si klade za cíl postihnout komplexní institut držby a její ochrany pořadem právem formou tzv. interdriktní ochrany. Důraz je dán na kontextuální výklad a představení vývoje držební nauky. Výklad je věnován římskoprávnímu pojetí držby, přístupu von Savignyho a Iheringa, jakož i dalšímu vývoji v podobě učení Randy a Krčmáře. Těžiště hmotněprávní části práce je platná úprava držby. Závěr této části práce naznačuje, že držba je absolutní právo, netoliko faktický stav. V druhé části práce je podán výklad o vývoji interdiktní ochrany s důrazem na ochranu držby v obecném zákoníku občanském a neuspokojivou úpravu v předcházejícím občanském zákoníku. Jádrovou částí práce je popis praktického využití posesorní ochrany, který je založen na analýze rozhodovací praxe soudů od roku 2014. Související statistické údaje pak poskytují odpověď na otázku, zdali a jak je posesorní ochrana držby využívána.
Rozsudek pro uznání na základě fikce
Krechlerová, Karolína ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Rozsudek pro uznání na základě fikce Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá rozsudkem pro uznání na základě fikce. Jedná se o institut civilního práva procesního. Rozsudek pro uznání lze vydat na základě výslovného projevu žalovaného nebo při uplatnění fikce uznání. Tato práce se zabývá oběma druhy rozsudku pro uznání, ale stěžejní část je věnována fikci uznání. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je popsána historie rozsudku pro uznání na našem území. Druhá kapitola se zabývá vydáním kvalifikované výzvy k vyjádření a požadavky, které jsou na toto vyjádření kladeny. Ve třetí kapitole jsou rozebrány podmínky vydání rozsudku pro uznání podle projevu uznání žalovaného a rozsudku pro uznání vydaném na základě fikce uznání. Současně jsou v této kapitole popsány opravné prostředky proti rozsudku pro uznání. Čtvrtá kapitola je věnována nálezu Ústavního soudu, který rozhodoval o ústavnosti kvalifikované výzvy a rozsudku pro uznání za uplatnění fikce. Většina soudců se vyslovila pro zachování napadených ustanovení, přičemž v odůvodnění nálezu a zejména v odlišných stanoviscích disentujících soudců jsou konfrontovány ústavní principy, které mohou být porušeny uplatněním fikce uznání. V páté kapitole je předestřen návrh právní úpravy de lege ferenda. Součástí kapitoly je i stručný náhled na aktuální...
Hromadné žaloby
Karim, Martin ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Hromadné žaloby Abstrakt Tato práce pojednává o hromadných žalobách. Ty jsou v současné době (oprávněně) velmi diskutovaným tématem. Vláda předložila předsedovi Poslanecké sněmovny 6. 3. 2020 vládní návrh zákona o hromadném řízení, který je kontroverzní zejména svou inspirací v americké class action. Hlavním trnem v očích kritiků vládního návrhu je odhlašovací řízení, tedy řízení, ze kterého se členové skupiny musí odhlásit. To v současném návrhu figuruje vedle řízení přihlašovacího, které funguje na opačném principu. Tato práce zkoumá zejména vhodnost přijetí úpravy hromadného řízení a možné problémy, které může navrhovaná úprava přinést. Rovněž byly zkoumány úpravy hromadných žalob v USA (které bylo od počátku ideovým zdrojem návrhu) a Nizozemí (jehož úpravě po lednové novelizaci se v některých aspektech současný návrh podobá). Hlavním cílem práce bylo přispět k odborné diskusi o návrhu zákona o hromadném řízení a poukázat na některé potenciální problémy. Z metodologického hlediska byly při tvorbě práce zejména užity analytický, normativní, komparativní a syntetický přístup. Nejprve byla provedena analýza legislativy, odborné literatury i judikatury. Aktuální vládní návrh zákona o hromadném řízení byl rozsáhle normativně komentován a byla provedena komparace s vybranými zahraničními právními úpravami....
Reorganizace dle insolvenčního práva
Svoboda, Štěpán ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Reorganizace dle insolvenčního práva Abstrakt Cílem této diplomové práce na téma Reorganizace dle insolvenčního práva je podat ucelený popis nejdůležitějších institutů reorganizace jako jednoho ze sanačního prostředku řešení úpadku dlužníka a analýza těchto institutů. Reorganizace je v českém právním řádu upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, které jsou dále členěny na kapitoly a subkapitoly. První část diplomové práce je věnována institutům insolvenčního řízení společných všem způsobům řešení úpadku s přihlédnutím k reorganizaci. Tato část se člení na pět kapitol věnujících se zahájení insolvenčního řízení, vymezení pojmu úpadku a hrozícího úpadku, obsahu a náležitostem insolvenčnímu návrhu, účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení a projednání insolvenčním návrhu a rozhodnutí o něm. Druhá část je pak věnována analýze samotné reorganizace, a to od podání návrhu na povolení reorganizace až po skončení reorganizace. Tato část je členěna do osmi kapitol, které se detailně věnují jednotlivým institutům reorganizace. První dvě kapitoly se věnují pojmu reorganizace, tak jak ho vymezuje zákon, a její přípustnosti. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývá návrhem na povolení reorganizace a rozhodování o něm. Pátá kapitola se věnuje...
Příprava jednání ve sporném řízení
Kolodrubcová, Anna ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Příprava jednání ve sporném řízení Abstrakt Fáze přípravy jednání je klíčovou fází občanského soudního řízení, ve které by měl soudce za součinnosti účastníků řízení připravit jednání efektivně a důsledně tak, aby mohl následně rozhodnout v souladu s ustanovením § 114a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, při jediném jednání ve věci. Cílem této diplomové práce je provést komplexní analýzu platné a účinné právní úpravy přípravy jednání ve sporném řízení v České republice. Za účelem naplnění stanoveného cíle je vlastní text diplomové práce rozdělen do šesti kapitol. V první kapitole je vymezen pojem příprava jednání a formulován cíl přípravy jednání. Příprava jednání je pro přehlednost rozdělena na dvě roviny, a to přípravu jednání po formální stránce a přípravu jednání po stránce materiální neboli tzv. vlastní přípravu jednání, přičemž tyto dvě roviny jsou taktéž popsány v první kapitole této diplomové práce. Ve druhé kapitole je stručně nastíněn vývoj české právní úpravy přípravy jednání ve sporném řízení, přičemž pozornost je věnována především dvěma významným novelám občanského soudního řádu, jež měly společný cíl, a to posílit fázi přípravy jednání v občanském soudním řízení. Ve třetí kapitole jsou představeny jednotlivé základní principy civilního procesu,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 340 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smolík, Pavel
1 Smolík, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.