Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh rekonstrukce jezu v Oslavanech
Němcová, Denisa ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce smíšeného jezu na řece Oslavě v městě Oslavany. Úvodní část popisuje zájmovou lokalitu a vyskytující se ledové jevy. Je teoreticky popsáno několik typů rybích přechodů. Dále je popsán stávající stav objektů na toku a stav koryta řeky Oslavy v zájmovém území. Následující část práce pojednává o návrhu pohyblivé hradící konstrukce (duté klapky) a rybího přechodu typu přírodního obtokového koryta. Bylo provedeno posouzení vlivu stávajícího i nově navrženého jezu na proudění v toku programem HEC-RAS. Součástí projektu je i návrh úpravy toku v nadjezí a posouzení stability nově navržené konstrukce.
Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci
Kadrnoška, Jakub ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Leskava. V prvním kroku je vytvořen výpočtový model daného úseku s využitím programu HEC-RAS. Na základě výsledných hodnot a průběhů je navržena úprava toku a zamezení rozlivů v intravilánu.
Návrh přírodě blízkých opatření na vodním toku Bobrava
Mláděnka, Jakub ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je podrobné popsání a posouzení současného stavu toku Bobrava v zájmové lokalitě od ř. km 1,832 do ř. km 5,743. Součástí práce je posouzení kapacity koryta toku a objektů na něm umístěných a také určení současného stupně protipovodňové ochrany obce Želešice. Výpočet průběhu hladin je prováděn pomocí 1D matematického modelu HEC-RAS pro vybrané N-leté průtoky. Na základě výsledků šetření je vytvořen ideový návrh přírodě blízkých protipovodňových opatření pro bezpečné provedení návrhového průtoku Q20. Výsledkem je návrh úprava koryta toku ve dvou variantách, kdy každá varianta zabezpečí ochranu obce Želešice a povede ke zlepšení současného stavu toku Bobrava.
Návrh opatření na horním toku Svratky
Klepárníková, Radka ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem opatření na toku Svratka v katastrálním území Český Herálec a Herálec na Moravě. Cílem diplomové práce je návrh vhodné protipovodňové ochrany v intravilánu obce Herálec a zpracování návrhů opatření přírodě blízkých v extravilánu obce, které umožní obnovu ekologických funkcí vodního toku Svratka v pramenné oblasti. V rámci diplomové práce bylo provedeno posouzení stávajícího stavu vodního toku v řešené lokalitě, posouzení kapacity vodního toku a objektů na toku. Dále byly stanoveny průběhy hladin velkých vod a jejich rozlivy. Hydraulické výpočty proudění vody byly provedeny s využitím 1D a 1D/2D numerického modelu. Pro výpočet byl použit program HEC-RAS 5.0.3. Při zpracovávání 1D/2D numerického modelu byl vytvořen i manuál popisující postup práce v programu HEC-RAS 5.0.3. Na základě výsledků z numerického modelu byl proveden návrh protipovodňových opatření v intravilánu a opatření přírodě blízkých v extravilánu.
Hydraulické posouzení kapacity koryta a návrh PPO
Pikna, Martin ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hydraulickým posouzením kapacity koryta při povodňových průtocích na řece Leskavě v ř. km 1,600 po ř. km 3,843. Analýza byla prováděna v programu HEC-RAS 5.0 s využitím kombinace proudění povrchové vody, které bylo simulované pomocí 1D a 2D numerického modelu. Výpočet probíhal pro průtoky Q5, Q20, Q100. Bakalářská práce navazuje a čerpá ze studie ke Generelu odvodnění města Brna. Byly porovnány výsledky výpočtů ze stávajících podkladů přejatých z Generelu odvodnění města Brna s nově vzniklými výsledky ve formě bakalářské práce. Závěrem, na základě výsledných hloubek vody a velikosti rozlivů, bylo provedeno zhodnocení výsledků a navrženo ideové protipovodňové opatření.
Návrh PPO na toku ve správě Povodí Moravy, s.p.
Salingerová, Lucie ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo provedení posouzení vodního toku Oslava v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou se zaměřením na protipovodňovou ochranu města. Práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu vodního toku Oslava a to z hlediska posouzení současného stavu koryta, opevnění toku a posouzení stávající kapacity vodního toku. Výpočet průběhu hladin byl proveden pomocí 1D matematického modelu HEC-RAS pro vybrané N-leté průtoky. Byla zjištěna kapacita toku a objektů v řešeném úseku. Součástí práce bylo rovněž vytvoření mapy rozlivů a ideový návrh případných opatření na zvýšení ochrany přilehlého území a zlepšení stavu vodního toku. Diplomová práce byla ještě doplněna o hydroekologický monitoring vodního toku (HEM analýzu 2014).
Vyhodnocení povodňové situace na vybrané části toku
Štěpánová, Markéta ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá vyhodnocením povodňové situace na úseku řeky Svitavy v Brně, za tří průtoků Q5, Q20 a Q100, a následně poskytuje návrh možné protipovodňové ochrany. Stávající situace je zhodnocena pomocí hydraulických výpočtů za využití programu HEC-RAS, umožňující kombinaci 1D a 2D numerického modelování průtoků.
Analýza proudění povodňových průtoků na vybrané lokalitě toku
Judas, Marek ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu proudění vody na řece Bečvě v ř. km 11,490 po ř. km 18,053. Analýza proudění vody byla provedena v programu HEC-RAS 5.0. Výpočet byl proveden pro průtoky Q5, Q20 a Q100. Tyto průtoky byly vypočteny pro variantu 1D proudění a současně kombinaci 1D+2D proudění. Na základě hloubek vody a rozlivů byl pro zájmovou oblast proveden ideový návrh protipovodňové ochrany. Na závěr byly porovnány a zhodnoceny hloubky vody a rozlivy pro varianty výpočtu 1D a 1D+2D proudění povrchové vody.
Návrh úpravy malého vodního toku v povodí Moravy
Mlčochová, Zuzana ; Smelík, Lukáš (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Práce se zabývá posouzením kapacity vodního toku a návrhem vhodných opatření na ochranu území. Řešený úsek se nachází na toku Český potok v říčním km 0,000 – 6,366. Tok v řešeném úseku protéká obcemi Čelechovice na Hané, Smržice a Držovice. V rámci vlastního řešení byla lokalita rozdělena na tři dílčí úseky, které umožňují přehlednější popis navrhovaných opatření. Protipovodňová opatření jsou navržena v několika variantách pro každý dílčí úsek. Výpočty kapacity toku a průběhu hladin pro zvolené N-leté průtoky byly provedeny pomocí programu HEC – RAS 4.1.0. Navržené řešení protipovodňových opatření je zpracováno ve výkresové dokumentaci.
Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt
Smelík, Lukáš ; Havlík,, Aleš (oponent) ; Šoltész,, Andrej (oponent) ; Uhmannová, Hana (vedoucí práce)
Stanovení neměřitelného parametru, Manningova součinitele drsnosti, je komplexní úloha, kterou se hydraulika otevřených koryt zabývá již přes 200 let. Pro účely jednodimenzionálního modelování hladin v korytech toků neexistuje v současnosti jednotná metodika pro stanovení dostatečné přesné hodnoty Manningova součinitele drsnosti. Tato disertační práce se zabývá zhodnocením různých přístupů ke stanovení Manningova součinitele drsnosti, zejména pak pomocí empirických rovnic. Byly hledány takové empirické rovnice, které jsou vhodné pro co největší spektrum vodních stavů, typů materiálu dna a rozměrů koryt. Vybrané rovnice pak byly seřazeny na základě dvou způsobů podle mediánů a směrodatných odchylek naměřených a vypočtených hodnot součinitelů drsnosti dle Manninga. Dále byla srovnávána přesnost stanovení Manningova součinitele drsnosti tabulkami, fotografickými katalogy, programem CES a Cowanovou metodou, která byla rozšířena a překalibrována. Hodnoty Manningova součinitele drsnosti stanovené zmíněnými přístupy byly srovnávány s hodnotami z vlastních měření ve 27 lokalitách vodních toků v okolí Brna a Frýdku-Místku. Byly srovnávány zrnitostní křivky stanovené sítovým rozborem, Wolmanovou metodou a Subjektivním odhadem. Byl řešen vliv pohybu splavenin, dnových útvarů, travní a stromové vegetace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.