Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj nezaměstnanosti ve vybraném regionu
Slavíková, Michaela ; Brčák, Josef (vedoucí práce) ; Doubek, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem nezaměstnanosti ve vybraném regionu. Jedná se o souhrnnou analýzu nezaměstnanosti ve Středočeském kraji, kde jsou vybrány dva okresy s rozdílnou nezaměstnaností. První část bakalářské práce je zaměřená na teoretické vysvětlení pojmu nezaměstnanosti a pojmy s ní spojené. Ve druhé části práce je zpracovaný souhrnný vývoj nezaměstnanosti Středočeského kraje a jeho jednotlivých okresech ve vybraných ukazatelích. Srovnání vývoje Středočeského kraje s průměrem České republiky. Dále jsou podrobněji zpracovány dva okresy v daném kraji s nejnižším a nejvyšším podílem nezaměstnaných osob (Praha - východ a Příbram) od roku 2008 do roku 2015. Analýza zahrnuje uvedené charakteristiky souhrnně, včetně jejich vývoje a struktury. Výstupem provedené analýzy jsou navrhovaná hospodářsky -politická opatření a odhad budoucího vývoje nezaměstnanosti.
Rekreační jezdecké středisko
Slavíková, Michaela ; Havířová, Zdeňka (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Práce zpracovává areál jezdeckého střediska se čtyřmi objekty. Prvním objektem je budova stájí a jejich zázemí, druhým objektem je jezdecká hala,třetím objektem je rodinný dům pro majitle a čtvrtým objektem jsou apartmány pro 12 lidí určené pro návštěvníky a sezónní zaměstnance. Pro objekty 1 a 2 je zpracována dokumentace v rozsasahu provedení stavby, pro objekty 3 a 4 ve formě studie. Všechny objekty jsou řešeny jako dřevěné konstrukce skeletové se systémem typu "Two by Four". Jezdecká hala je konstruována pomocí lepených vazníků.
Rodinný dům s fitness
Slavíková, Michaela ; Šafářová, Markéta (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci dřevostavby rodinného domu s provozovnou fitness centra. Dům je dvoupodlažní s vazníkovou konstrukcí střechy o celkových rozměrech půdorysu přibližně 17x16 m. V prvním podlaží je situována provozovna fitness, její technické zázemí a vchod a technické zázemí včetně garáže pro soukromý byt, nacházející se v podlaží druhém.
Zvířata - aspekty účetního vykazování, oceňování v podmínkách Českých účetních předpisů
SLAVÍKOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce řeší účetním problém, který se zabývá vykazováním a oceňováním zvířat v podmínkách Českých účetních předpisů. Obsahem této práce je charakteristika zvířat v účetnictví, účetní vykazování a oceňování na základě Českých účetních předpisů. Cílem je ujasnit oceňování a vykazování zvířat v zásobách a v dlouhodobém majetku. Existuje mnoho pochybností, spojených s problémem "do jakého okamžiku účtujeme o zvířatech v zásobách a od jakého okamžiku účtujeme v dlouhodobém majetku". Účtování o zvířatech je velmi specifické a výrazně se liší od všeobecného účetnictví, zejména v oblasti oceňování. Praktická část bakalářské práce je věnována spíše praktickým příkladům, které se týkají zejména oceňování a vykazování zvířat. V praxi se vyskytuje mnoho chyb a nesrovnalostí ve vykazování a účtování o zvířatech. Snaha této práce je vyvarovat se těchto chyb a utřídit si uvedené poznatky.
Strategická analýza podniku RUPA, s.r.o.
Slavíková, Michaela ; Kovář, František (vedoucí práce) ; Hrach, Martin (oponent)
Cílem práce je provést strategickou analýzu podniku Rupa s.r.o. pomocí interní a externí analýzy. Na základě získaných informací navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení postavení podniku na trhu.
Stanovení hodnoty podniku Agrostroj Pelhřimov, a.s.
Slavíková, Michaela ; Scholleová, Hana (vedoucí práce) ; Pech, František (oponent)
Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty strojírenského podniku Agrostroj Pelhřimov a.s. Diplomová práce je složena z části teoretické a praktické. Součástí první je analýza metod ocenění včetně podrobnějšího rozboru aplikované výnosové metody. Na ni navazuje finanční plán, který vychází ze strategické, finanční a makroekonomické analýzy. V praktické části jsou už použity získané vstupní údaje, které jsou pomocí použitých výpočtů vyhodnoceny. Následně je analyzován podnik jako celek a naplánován jeho vývoj. Poslední fází je stanovení celkové hodnoty společnosti.
Analýza nástrojů marketingového mixu v podniku Rupa s.r.o.
Slavíková, Michaela ; Ezrová, Hana (vedoucí práce) ; Ezrová, Hana (oponent)
Práce obsahuje základní informace o firmě Rupa s.r.o., její historii a současnost. Zhodnocuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku tedy SWOT analýzu. Dále provádí analýzu jednotlivých nástrojů marketingového mixu v podniku a navrhuje doporuční na zlepšení
Vliv židovské kultury na formování zahraniční politiky státu Izrael
Slavíková, Michaela ; Langhammerová, Radka (vedoucí práce) ; Lehmannová, Zuzana (oponent)
Cílem této diplomové práce je na základě charakteristiky židovské kultury a jejích zvláštností analyzovat izraelskou zahraniční politiku a vyslovit závěr, zda a jak je touto kulturou ovlivňována. Teoretická část práce se zaměřuje na historický vývoj a charakteristické prvky židovské kultury, přibližuje základní principy a tradice judaismu a popisuje současnou politickou situaci v Izraeli. V následné analýze je rozebrána jak obecná koncepce zahraniční politiky Státu Izrael, tak konkrétní vztahy Izraele s Palestinci, Spojenými státy americkými a Evropskou unií. Na základě těchto analýz je vysloven závěr, zda a jak ovlivňuje židovská kultura zahraniční politiku Státu Izrael.

Viz též: podobná jména autorů
8 SLAVÍKOVÁ, Michaela
3 SLAVÍKOVÁ, Monika
2 Slavíková, Marcela
2 Slavíková, Marie
1 Slavíková, Martina
1 Slavíková, Milena
1 Slavíková, Miroslava
3 Slavíková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.