Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  začátekpředchozí31 - 40  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rodinný dům s fitness
Slavíková, Michaela ; Šafářová, Markéta (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci dřevostavby rodinného domu s provozovnou fitness centra. Dům je dvoupodlažní s vazníkovou konstrukcí střechy o celkových rozměrech půdorysu přibližně 17x16 m. V prvním podlaží je situována provozovna fitness, její technické zázemí a vchod a technické zázemí včetně garáže pro soukromý byt, nacházející se v podlaží druhém.
Neinvazivní techniky průzkumu pískovcového zdiva
Havlín, J. ; Slavíková, M. ; Válek, Jan ; Bayer, K.
V současné době se objevuje celá řada neinvazivních technik, které otevírají nové možnosti pro rozšíření stavebně – historických průzkumů památek. Příspěvek diskutuje jejich využití při průzkumu lícového kamenného zdiva Karlova mostu.
Marketing na sociálních sítích se zaměřením na LinkedIn \a jeho využití ve firmě OPUS Praha
Vyskočilová, Marcela ; Sedláček, Jiří (vedoucí práce) ; Slavíková, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce analyzuje pole sociálních sítí, popisuje jednotlivé typy sociálních sítí i jejich historii. První kapitola je soustředěna také na popis využití sociálních sítí ve firmách. V druhé kapitole je cíleno na seznámení čtenáře se sociální sítí LinkedIn -- historií, strukturou a jeho využitím. Kapitola je zakončena podrobným popisem, jak by měl vypadat ideální firemní profil na LinkedIn. Posledním cílem této práce je praktická ukázka, jak se tvoří ideální firemní profil. Je k tomu využita metoda případové studie. Kromě toho je ve třetí kapitole také představena společnost OPUS Praha, jejíž profil je sestavován, její marketingové strategie a dosavadní působení firmy na sociálních sítích.
Aplikace heuristických metod v reálném rozvozním problému
Slavíková, Monika ; Fábry, Jan (vedoucí práce) ; Kobzareva, Maria (oponent)
Tato práce navazuje na bakalářskou práci "Model rozvozových tras a rozmístění logistických center s možností jejich optimalizace". Jde o distribuční úlohu, konkrétně o rozvozní problém. Cílem je nalezení řešení daného rozvozního problému, které by se dalo ve firmě opakovaně využívat. Hlavním úkolem je dosažení nejnižších nákladů (celkový počet kilometrů) při maximálním využití kapacity vozidla; za podmínek, že budou uspokojeny všechny požadavky logistických center a bude tolerovaná maximální kapacita vozidla. K výpočtu optima byl použit řešitel Gurobi 6.0.3 v programovém systému MPL for Windows 4.2, který však neposkytne optimální řešení a řešení problému trvá příliš dlouho. Dále k výpočtu byla použita heuristická vkládací metoda, jejíž výpočetní algoritmus je zapsán pomocí doplňku VBA (Visual Basic for Applications) v MS Excel. Nakonec jsou srovnány výsledky těchto metod s původním řešením rozvozního plánu a řešením v bakalářské práci. Následně byl proveden ještě výpočetní experiment, ve kterém bylo testováno, jaký vliv bude mít na výsledek zavedení dalšího distribučního centra (výchozího místa). Výpočetní experiment byl prováděn heuristickou vkládací metodou, řešitelem Gurobi a heuristikou výhodnostních čísel z bakalářské práce.
Zvířata - aspekty účetního vykazování, oceňování v podmínkách Českých účetních předpisů
SLAVÍKOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce řeší účetním problém, který se zabývá vykazováním a oceňováním zvířat v podmínkách Českých účetních předpisů. Obsahem této práce je charakteristika zvířat v účetnictví, účetní vykazování a oceňování na základě Českých účetních předpisů. Cílem je ujasnit oceňování a vykazování zvířat v zásobách a v dlouhodobém majetku. Existuje mnoho pochybností, spojených s problémem "do jakého okamžiku účtujeme o zvířatech v zásobách a od jakého okamžiku účtujeme v dlouhodobém majetku". Účtování o zvířatech je velmi specifické a výrazně se liší od všeobecného účetnictví, zejména v oblasti oceňování. Praktická část bakalářské práce je věnována spíše praktickým příkladům, které se týkají zejména oceňování a vykazování zvířat. V praxi se vyskytuje mnoho chyb a nesrovnalostí ve vykazování a účtování o zvířatech. Snaha této práce je vyvarovat se těchto chyb a utřídit si uvedené poznatky.
Strategická analýza podniku RUPA, s.r.o.
Slavíková, Michaela ; Kovář, František (vedoucí práce) ; Hrach, Martin (oponent)
Cílem práce je provést strategickou analýzu podniku Rupa s.r.o. pomocí interní a externí analýzy. Na základě získaných informací navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení postavení podniku na trhu.
Stanovení hodnoty podniku Agrostroj Pelhřimov, a.s.
Slavíková, Michaela ; Scholleová, Hana (vedoucí práce) ; Pech, František (oponent)
Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty strojírenského podniku Agrostroj Pelhřimov a.s. Diplomová práce je složena z části teoretické a praktické. Součástí první je analýza metod ocenění včetně podrobnějšího rozboru aplikované výnosové metody. Na ni navazuje finanční plán, který vychází ze strategické, finanční a makroekonomické analýzy. V praktické části jsou už použity získané vstupní údaje, které jsou pomocí použitých výpočtů vyhodnoceny. Následně je analyzován podnik jako celek a naplánován jeho vývoj. Poslední fází je stanovení celkové hodnoty společnosti.
Analýza nástrojů marketingového mixu v podniku Rupa s.r.o.
Slavíková, Michaela ; Ezrová, Hana (vedoucí práce) ; Ezrová, Hana (oponent)
Práce obsahuje základní informace o firmě Rupa s.r.o., její historii a současnost. Zhodnocuje silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku tedy SWOT analýzu. Dále provádí analýzu jednotlivých nástrojů marketingového mixu v podniku a navrhuje doporuční na zlepšení
Vliv židovské kultury na formování zahraniční politiky státu Izrael
Slavíková, Michaela ; Langhammerová, Radka (vedoucí práce) ; Lehmannová, Zuzana (oponent)
Cílem této diplomové práce je na základě charakteristiky židovské kultury a jejích zvláštností analyzovat izraelskou zahraniční politiku a vyslovit závěr, zda a jak je touto kulturou ovlivňována. Teoretická část práce se zaměřuje na historický vývoj a charakteristické prvky židovské kultury, přibližuje základní principy a tradice judaismu a popisuje současnou politickou situaci v Izraeli. V následné analýze je rozebrána jak obecná koncepce zahraniční politiky Státu Izrael, tak konkrétní vztahy Izraele s Palestinci, Spojenými státy americkými a Evropskou unií. Na základě těchto analýz je vysloven závěr, zda a jak ovlivňuje židovská kultura zahraniční politiku Státu Izrael.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   začátekpředchozí31 - 40  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 SLAVÍKOVÁ, Michaela
3 SLAVÍKOVÁ, Monika
2 Slavíková, Marcela
2 Slavíková, Marie
1 Slavíková, Martina
8 Slavíková, Michaela
1 Slavíková, Milena
1 Slavíková, Miroslava
3 Slavíková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.