Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Optimalization of Capacity Menu
Achimovič, Peter ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Dlouhá, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na tvorbu objemového jídelníčku pro mladé sportovce, kteří si chtějí zlepšit svou aktuální formu prostřednictvím zdravé stravy, bohaté na základní makronutrienty, a zároveň disponují limitovaným finančním rozpočtem. Práce je systematicky členěná do čtyřech kapitol, přičemž v první části jsou definované a vymezené základní pojmy lineárního programování s jejich příslušnou metodologií. Druhá kapitola popisuje fundamentální poznatky o výživě, charakteristiku somatotypů a přesnou strukturu nutričních složek potravin. Primárním cílem bakalářské práce je kompozice objemového jídelníčku pomocí lineárního programování a cílového programování, které jsou determinovány v praktické části třetí a čtvrté kapitoly. Zkonstruovaný matematický model je řešený v optimalizačním programu LINGO s využitím MS Excel, následně interpretovaný a vyhotovený v závěru práce.
Optimalizace výroby v restauraci
Beroušková, Klára ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tématem této bakalářské práce je optimalizace výroby v restauraci Kořenského. Restaurace se především specializuje na burgery, které nabízí v mnoha variantách. Tato práce se zabývá řešením úlohy výrobního plánování s komplety, omezenou výrobou a podmínkami celočíselnosti. Praktická část vychází ze skutečných dat restaurace za jeden měsíc. Hlavním cílem této práce je sestavit model, při kterém se nalezne optimální struktura výroby s cílem maximalizovat tržby při stávajících cenách a zásobách. Dalším úkolem je také optimalizovat ceny a zásoby, a poté znovu spočítat optimální výrobu. Veškeré výpočty byly provedeny v optimalizačním systému MPL for Windows.
Optimalizace rozvozu imobilních klientů
Maříková, Eliška ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Fábry, Jan (oponent)
Distribuční úlohy patří v dnešní době k jednomu z nejvíce využívaných matematických modelů v běžném životě. Můžeme se s nimi setkat při rozvozu zásilek či přepravě osob. V této práci se zabývám aplikací distribučních modelů a jejich modifikací na problém převozu zdravotně hendikepovaných, konkrétně nalezením trasy pro převoz zákazníků z výchozího do cílového místa při dodržení kapacit vozidel s následným rozšířením o časová okna a s další modifikací v podobě nalezení cest, kdy dochází k převozu zákazníka z cílového místa zpět do výchozího místa. K nalezení optimálního řešení je v bakalářské práci využito kombinace úloh obchodního cestujícího a rozvozní úlohy. Model je aplikován na reálná data získaná od firmy Societa o. p. s., která je jednou z hlavních společností, které poskytují služby imobilním osobám. Pro výpočet optimálního řešení bylo použito softwaru MPL.
Optimalizace smíšeného rozvozu a svozu zboží
Šorf, Michal ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Dvořák, Marek (oponent)
Tato práce je zaměřena na využití lineárních modelů v reálném světě. Jejím hlavním cílem je naformulování matematického modelu pro konkrétní problém, se kterým se opakovaně setkává společnost Pospíchal s.r.o. a nalezení optimálního řešení pomocí tohoto modelu. Práce vychází ze základních distribučních problémů, jako je úloha obchodního cestujícího či rozvozní problém, které následně modifikuji do potřebné podoby. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na popis základních modelů, které budou modifikovány v části poslední. Následující část se věnuje stručnému popisu již zmíněné společnosti, která poskytla datové podklady, bez nichž by nebylo možné tuto úlohu demonstrovat v praxi. Závěrečná část patří detailnímu rozboru řešené úlohy, formulaci a popisu matematického modelu, který byl vytvořen na základně specifických požadavků společnosti. Taktéž nechybí porovnání skutečných výsledků z praxe s výsledky optimálními.
Aplikace rozvozní úlohy pro geocaching
Frolík, Tomáš ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Sekničková, Jana (oponent)
Geocaching je celosvětová hra, která využívá Globální polohovací systém (GPS). Většina hráčů se snaží při hledání kešek vytvořit takovou trasu, aby byla co nejkratší. Cílem této bakalářské práce je navrhnout takový model, aby dokázal vytvořit nejkratší trasu mezi jednotlivými kešemi za určitých omezujících podmínek v rámci pěti nezávislých okruhů. V první části práce jsou představeny základní teoretické poznatky nutné k porozumění praktické části. Druhá část je věnována základním termínům geocachingu. Dále je pak v rámci druhé kapitoly představen základní model rozvozní úlohy, jeho jednotlivé pro-měnné, rovnice a vyhodnocení. Ve výsledku takový model ale není zcela správný a je nutné jej rozšířit o třetí index, který nastaví podmínky pro jednotlivé vytvořené okruhy zvlášť.
Přiřazování zaměstnanců ke klientům v malé firmě
Lebr, Karel ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Fiřtová, Lenka (oponent)
Přiřazování zaměstnanců ke klientům v sektoru služeb je problém často řešitelný pouhou zdravou intuicí a zkušenostmi, ale s rostoucím počtem zaměstnanců a klientů, roste i náročnost celého problému. Pro tyto účely je možné využít metod operačního výzkumu, konkrétněji lineárního či nelineárního programování. V kontextu přiřazování něčeho k něčemu lze ještě konkrétněji mluvit o přiřazovacím problému. Tato práce se zabývá otázkou, jak přiřadit zaměstnance ke klientům podle jejich časových preferencí s ohledem na politiku zkoumané firmy. Pro tyto účely byl vytvořen a implementován model v podobě obecného přiřazovacího problému s horními a dolními mezemi na počet klientů přiřazených k jednomu učiteli. Úloha dále využívá princip minimaxu. Ze zkoumaných modelů byl vybrán ten nejbližší realitě a byla potvrzena jeho implementace na reálný problém.
Application of optimizing models in milk products distribution
Hanko, Filip ; Fábry, Jan (vedoucí práce) ; Skočdopolová, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zaobírá distribucí mléčných výrobků značky SABI do maloobchodních prodejen společnosti MILK AGRO, spol s.r.o., které jsou soustředěné v městě Prešov. Cílem je optimalizovat rozvoz zboží tak, aby byly minimalizované náklady na distribuci. Zároveň musí být kompletně splněné požadavky odběratelů a nepřekročené kapacity vozidel. Problém rozvozu výrobků ze skladu do jednotlivých poboček je řešený formou modelu Rozvozního problému v programe MPL. V tomto případě je potřebné vzít do úvahy i specifikum v podobě heterogenního vozového parku, jelikož firma disponuje vozidly s rozdílnou kapacitou. Praktická část obsahuje porovnání výšky nákladů na rozvoz v případě vozidel s jednotlivými kapacitami, respektive samotnou aplikací Rozvozního problému s heterogenním vozovým parkem a časovými okny na daný konkrétní problém. Po interpretaci jsou nalezené výsledky porovnané se systémem distribuce, který firma využívá v realitě.
Využití vícekriteriálního lineárního programování pro přípravu rozvrhu střední školy
Žítek, Jan ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá přípravou rozvrhu pro střední školu. Za tímto účelem je sestaven matematický model založený na bivalentním programování. Model využívá také metod vícekriteriálního lineárního programování, protože při řešení rozvrhu je třeba uvažovat nejen to, aby byly splněny zákonem a školou kladené podmínky, ale rozvrh by měl být sestaven tak, aby co nejvíce vyhovoval studentům i vyučujícím. V této práci jsou nejprve položeny teoretické základy, následně je popsán ekonomický model s charakteristikou školy, pro kterou je rozvrh připravován, a na něj navazuje sestavení matematického modelu. Pro optimalizaci modelu je použit nástroj MPL for Windows s řešitelem Gurobi. Na závěr je výstup optimalizace převeden pomocí programovacího jazyku VBA do podoby určené koncovým uživatelům.
Optimalizační model využitelný při plánování dětských táborů
Hlavenka, Vojtěch ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Skočdopolová, Veronika (oponent)
Cílem diplomové práce je zpracování modelu, schopného v krátkém časovém úseku rozdělit účastníky velkých dětských táborů do oddílů, podle zadaných omezení. V první části je nabídnut popis zkoumané agentury a všech důležitých podmínek, které budou v modelu vystupovat. Druhá část je věnována teoretickému popisu, zejména jsou zmíněny základy matematického programování a práce v excelu a VBA. Poznatky jsou vybrány tak, aby popisovaly v práci skutečně využívané postupy a metody. Následující třetí část zobrazuje finální podobu modelu tak, aby znalý čtenář nemusel procházet celý postup práce, popsaný ve čtvrté části. Zde probíhá postupné testování modelu, především za pomoci doplňku MS Excel, řešitele. Všechny nalezené problémy jsou řešeny ihned, tak, aby v páté části mohlo být implementováno prostředí aplikace, která koncovému uživateli umožňuje spuštění modelu bez výrazné znalosti problematiky. Aplikace využívá širokých možností práce ve VBA. Šestá část krátce nastiňuje možné zapojení add-inů, jiných než je kapacitně omezený řešitel. V závěru práce jsou shrnuty všechny předešlé části a je nabídnuto řešení, kterým se ubírat při reálném zapojení aplikace do procesu táborů.
Aplikace genetického algoritmu na rozvrhování výroby strojírenské firmy
Stariat, Jiří ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá rozvrhovací úlohou, jejími speciálními typy a metodami jejího řešení. Rozvrhovací úloha je jedním ze základních problémů operačního výzkumu, řadí se mezi kombinatorické úlohy. Cílem rozvrhovací úlohy je přiřadit určité činnosti a zdroje jednotlivým časovým okamžikům. Rozvrhovací úloha patří do třídy NP-úplných úloh. Má tedy tak vysokou výpočetní náročnost, že v současné době není znám algoritmus, který by exaktně vyřešil její libovolnou instanci v polynomiálním čase. Proto se k jejímu řešení, hlavně rozsáhlejších úloh, využívá heuristických a metaheuristických metod. V této práci je podrobně popsána zejména metaheuristická metoda genetického algoritmu, jejíž aplikace na rozvrhování výroby konkrétní strojírenské firmy, je předmětem této práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.