Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Svobodný software a spolupráce jako směr rozvoje českého knihovnictví
Jansa, Václav ; Nič, Miloslav (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Disertace se zaměřuje na problematiku využívání svobodného softwaru v českých knihovnách. Zkoumá jak skutečnou praxi, tak postoje knihovníků k tomuto typu softwaru. Hlavními cíli práce bylo vyhodnocení postoje českých knihoven ke svobodnému softwaru a zmapování jeho využití v praxi, vypracování informační a komunikační strategie pro projekt z domény svobodného softwaru a její implementace na příkladu knihovního softwaru Evergreen. K dosažení cílů práce byly použity kvantitativní i kvalitativní výzkumné metody. Především se jednalo o dotazníkové šetření, sběr a analýzu dat z webového prostředí a o případové studie. Navrženou a implementovanou informační a komunikační strategii tvoří osm hlavních bodů (vytvoření místní komunity, vytvoření nástrojů pro komunikaci, pořádání seminářů, přizpůsobení českému prostředí, vytvoření prvních společných katalogů, veřejné zpřístupnění dokumentace, aktivní zapojení do mezinárodní komunity a vytvoření právnické osoby za účelem zvýšení informovanosti knihovníků o svobodném softwaru), které jsou doplněny o SWOT analýzu zachycující stav po implementaci strategie.
Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky
Trtíková, Ilona ; Vlasák, Rudolf (vedoucí práce) ; Jarolímková, Adéla (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Disertační práce Mgr. Ilona Trtíková Spolupráce vědeckých skupin pomocí informačních a komunikačních technologií: situace ve vybraných skupinách z České republiky Abstrakt Disertační práce se zabývá spoluprací uvnitř vědeckých skupin a s jejich okolím s využíváním nástrojů a služeb informačních a komunikačních technologií. Byla provedena kvalitativní sonda s cílem zjistit, jak probíhá spolupráce, na jakých úrovních, jaký typ informací a dat je sdílen s využitím jakých softwarových nástrojů a služeb. V rámci práce byl vypracován popis hlavních typů dostupných softwarových prostředků na podporu vědecké spolupráce. Ve vybraných vědeckých skupinách byl veden polostrukturovaný rozhovor, na jehož základě bylo zjištěno, jak probíhá spolupráce a jaké nástroje jsou k ní reálně používány. Zpracování nasbíraných dat z rozhovorů a analýz bylo provedeno metodou zakotvené teorie. Výsledkem práce je popis vědeckého cyklu s vyznačenými činnostmi, při kterých probíhá spolupráce ve zkoumaných skupinách. Názorně je tak zdokumentován stav využívání ICT technologií při spolupráci ve výzkumu. Lze konstatovat, že informační a komunikační technologie mají vliv na výzkumnou práci v průběhu celého vědeckého cyklu v rámci zkoumaných vědeckých skupin. Klíčová slova: vědecké skupiny, e-věda, ICT technologie, spolupráce
Autenticita a digitální informace
Cubr, Ladislav ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Hutař, Jan (oponent)
Disertace je zaměřena na problematiku autenticity digitalizátů knih, a to v celém jejich životním cyklu (produkce, archivace, zpřístupňování). Nejprve je přiblížen základní konceptuální rámec pro řízení životního cyklu digitálních dokumentů v organizacích (norma ISO 14721). Dále je představen současný stav problematiky řízení životního cyklu digitalizátů knih (tedy předmět autenticity). Poté jsou představeny relevantní tematizace autenticity digitálních dokumentů a provedena jejich analýza a revize. Výsledky této revize (obecný rámec pro zkoumání autenticity) jsou uplatněny pro specifikaci požadavků autenticity pro digitalizáty knih. Tato konceptualizace zahrnuje podrobnou analýzu problémů, které ohrožují autenticitu v životním cyklu digitalizovaných dokumentů. Na základě vybraných zjištění této konceptualizace je následně vypracován doporučený postup pro udržení autenticity digitalizátů knih, obsahující obecné principy i doporučení specifická pro konkrétní fáze jejich životního cyklu. Tento postup je dále podrobněji specifikován pro jedno z dílčích řešení problému zachování autenticity digitalizovaných dokumentů v celém jejich životním cyklu, kterým je systém perzistentní identifikace.
Webová aplikace pro zasílání push notifikací
Budař, Jan ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Hradil, Jiří (oponent)
Práce se zabývá vývojem aplikace pro odeslání push notifikací za použití PHP frameworku Symfony. Text práce je logicky rozčleněn do dvou hlavních částí. První část je zaměřena teoreticky a je zde vysvětleno co jsou push notifikace, k čemu se v současnosti využívají a jaká je jejich historie. Jednou z kapitol této části je i představení a přehled služeb pro jejich zasílání, včetně vysvětlení principu funkce. Druhá část práce je praktická a zabývá se návrhem a vývojem aplikace. V jejím úvodu lze najít požadavky, které jsou na aplikaci kladeny, následované návrhem aplikace za pomocí diagramu případů užití, doménového modelu a návrhů uživatelského rozhraní s využitím drátěných modelů. Následující kapitola představuje nejdůležitější nástroje a technologie použité pro vývoj. Závěrečná kapitola pojednává o samotné implementaci a představuje její výsledek. Výstupem práce je webová aplikace sloužící k odesílání push notifikací, která bude použita pro interní potřeby softwarové společnosti.
Informační systém pro správu IT hardwaru a nákladů
Dytrych, Michal ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Vojíř, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem a implementací informačního systému pro správu IT hardwaru a nákladů. Práce si klade za cíl nahradit stávající systém IT asset managementu ve firmě GE Aviation Czech, s.r.o. první část práce zhodnotí stávající systém pro správu IT majetku se všemi jeho klady i zápory. Zjištění, zda uživatelé stojí o změnu. Práce si klade za cíl zhodnotit všechna rizika spojená s implementací nové práce a dále pak zhodnocení možností využití existujících řešení na trhu, jejich klady a zápory. Druhá část práce se potom zabývá samotným vývojem aplikace. Výběrem vhodných technologií, jejich nasazením a testováním aplikace. V závěru bude popsán výsledek práce, jeho rozdíly oproti původnímu systému a hodnocení spokojenosti uživatelů s novým systémem.
Šablony odborných prací pro LaTeX
Bartlík, Jakub ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Radváková, Věra (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá systémem \LaTeX , který můžeme použít pro vytvoření odborných prací. Je vhodnou, byť uživatelsky náročnější, alternativou ke klasickým textovým editorům. Jeho hlavní přínos spočívá v lepším a přesnějším formátování. Smyslem mojí práce je přiblížení systému \LaTeX , popisuji práci s ním tak, aby byl čtenář po přečtení této práce schopný pochopit, jak systém funguje a vytvořit v systému \LaTeX ~vlastní odborný dokument, respektive odbornou práci, podle standardů Vysoké školy ekonomické v Praze. Cílem práce je vytvořit šablony, které budou moci studenti Vysoké školy ekonomické v Praze použít k vytvoření odborné práce. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická, kde vysvětluji, jak s \LaTeX em pracovat a jaké jsou jeho základní syntaxe. V druhé - praktické - části se zabývám samotnou tvorbou odborné práce v systému \LaTeX. Šablony určené pro \LaTeX ~a zároveň vhodné pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze pro tvorbu odborných prací jsem vytvářel na základě oficiálních požadavků na formální úpravu závěrečných prací vydaných Katedrou informačních technologií, z Fakulty Informatiky a Statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Sama tato práce tyto šablony dodržuje a je proto příkladem, že šablony mohou být použity pro napsání odborné práce na vysokých školách. Dostupnost různých programů a editorů je dnes velká a studenti, kteří vytváří odborné práce mají spoustu možností, a proto je dobré tyto možnosti znát a orientovat se v nich. V tomto směru je má práce přínosná a může sloužit jako manuál pro budoucí uživatele \LaTeX u, jednoho z takových užitečných systémů.
Grafická a webová prezentace advokátní kanceláře
Zoufalý, David ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit grafický manuál a webové stránky pro nově vznika-jící advokátní kancelář. Nejdůležitějším prvkem v grafickém manuálu je logo a prezentace jeho významu a způsobu používání v konkrétních případech. Webové stránky musejí být dobře rozvržené, musejí obsahovat všechny potřebné informace a být plně funkční. Na začátku této práce je popsán postup tvorby loga, jaké atributy musí dobré logo splňovat, jaké typy log rozlišujeme a co by logo mělo vyjadřovat. Dále je zde popsán význam barev a práce s písmy. Díky tomu je čtenáři přiblíženo, proč bylo nutné v praktické části postupovat při tvorbě loga komplexně. V druhé kapitole teoretické části je čtenáři přiblíže-no, co všechno stojí za zobrazením jedné webové stránky, kolik let vývoje a jaké množství informačních a komunikačních technologií. V praktické části je podrobně popsán postup tvorby loga a grafického manuálu, jaké barvy a písmo bylo vybráno a z jakého důvodu, jaký symbol je navržen a jaké varianty loga lze používat. Poslední část práce se zabývá postupem vývoje webových stránek postavených na HTML5, od navržení layoutu, přes programování a testování, až po nasazení do ostrého provozu.
Sociální sítě a starší generace uživatelů
Langerová, Aneta ; Sklenák, Vilém (vedoucí práce) ; Pavlíček, Antonín (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá sociálními sítěmi a jejich využitím starší generací uživatelů. Cílem práce je seznámení se sociálními sítěmi, jejich riziky, a také analýza chování uživatelů těchto sítí. Teoretická část je věnována vymezení pojmu sociální síť. V práci jsou také popsány nejznámější sociální sítě současnosti, jejich historie a statistiky. Další kapitola je zaměřena na častá rizika sociálních sítí a prevenci. Poslední kapitola popisuje chování starších uživatelů jak v prostředí samotného Internetu, tak v prostředí sociálních sítí. V první kapitole praktické části je popsáno vyhodnocení průzkumu vztahu starších uživatelů k sociálním sítím. Ve druhé kapitole je pak srovnání s jinými průzkumy z minulých let, které se zabývaly podobným tématem.
Zařazování matematických výrazů do webových stránek
Šímová, Hana ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Tato práce zhodnocuje současný stav zobrazování matematických výrazů do webových stránek. Zjišťuje jazyky použitelné pro zobrazování matematických výrazů na webových stránkách. Cílem je zjistit jednotlivé způsoby jakými se dají matematické výrazy na web zadávat. Dále se zabývá zjištěním výhod a nevýhod jednotlivých způsobů vkládání a jednotlivých jazyků. Práce se zabývá porovnáním jednotlivých způsobů z pohledu rychlosti načítání, vzhledu vykreslení a použitelnosti při přenášení do jiných prostředí, než je webová stránka. Zabývá se také vkládáním matematiky do webových stránek pro uživatele, kteří neovládají ani jeden z nalezených jazyků.
Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb
Šidlichovská, Zuzana ; Basl, Josef (vedoucí práce) ; Sklenák, Vilém (oponent) ; Škyřík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Informační věda PhDr. Zuzana Šidlichovská Význam a design evaluačního výzkumu v oblasti managementu informačních služeb řízení informačních aktivit a toků v organizacích ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb The importance and the design of evaluation research on information management management of information activities and flows in private security service organization Abstrakt dizertační práce v češtině Vedoucí práce: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Praha 2015 3 Abstrakt dizertační práce v češtině Dizertační práce nejprve teoreticky popisuje roli a význam evaluačních aktivit v oblasti managementu informačních služeb v organizacích typu malých a středních podniků ze sektoru soukromých bezpečnostních služeb. Následně se věnuje obecnému zmapování aktuálních světových a českých trendů v oboru evaluačních aktivit a shrnuje základní charakteristiky evaluací a metodologie evaluačních výzkumů se zaměřením na cílovou skupinu malých a středních podniků v oboru soukromých bezpečnostních služeb. Hlavním cílem dizertační práce je zmapovat a diskutovat aktuální význam evaluačních výzkumů v oblasti managementu informačních služeb a hlavní výstup představuje evaluační metodika pro realizaci evaluačního výzkumu v oblasti...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.