Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kogenerační jednotka mikro výkonu v RD
Pusztai, Radek ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma ” Kogenerační jednotka mikro výkonu v rodinném domě “ se zabývá analýzou využitelnosti a ekonomické efektivnosti instalace KJ v RD. Výsledky a použité materiály se opírají o dlouholeté poznatky předních českých i světových firem a institucí. Práce je strukturována do dvou částí.
Měření teplot na elektrických strojích
Prezbruchý, Martin ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Mikulčík, Aleš (vedoucí práce)
Táto práca sa snaží popísať princíp rozloženia teploty na elektrických strojoch. V prvej časti sa zaoberá meraním teploty, princípmi merania, termočlánkami a bezdotykovým meraním teploty. V druhej časti teoreticky rozoberá druhy motorov a vznik tepla na nich. V tretej časti práca popisuje modelovanie v programe Autodesk Inventor a Ansys Workbench. V ďalšej časti práca uvádza popísanie tvorby modelu elektrického stroja v týchto programoch a praktické merania rozloženia teploty v laboratóriu. V závere sa snaží zhodnotiť výsledky merania a porovnanie výsledkov oboma metódami.
Diagnosis warming selected parts of an electric machine
Prezbruchý, Martin ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Veselka, František (vedoucí práce)
This work is describing warming parts of an electric machine. In the first part, it is describing heat and temperature, its origin and radiation. Work is carrying on with the problems of heat origin in electric machines and in selected parts of an it. In the next part, the work is describing measurment and devides it in contact and contactless. The third part is dealing with electric machines and considers commutator motors. Work continues with practical part, which describes measurments on selected electric machine, includes calculations and graphs. After this part, work is dealing with temperature allocation in graphic interface and describes a 3D model production. In the conclusion, it is evaluating the measurment achievements and comparing the results of various used metods.
Analýza porušení rotorových tyčí u asynchronních strojů
Henzel, Roman ; Michailidis, Petr (oponent) ; Skalka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poruch asynchronních strojů se zaměřením na poruchy poškození rotorových tyčí nebo zkratovacího kruhu. Práce obsahuje literární rešerši z oblasti měření malých odporů, které mohou být vyuţity k určení odporu klece asynchronního stroje. Práce dále obsahuje měření (nakrátko, naprázdno a při zatěţování) na analyzovaném stroji. Byl popsán a vytvořen také simulační model v programu MAXWELL a získané výsledky byly porovnány s měřením v LabVIEW (pro ověření správností simulace). Poté byla provedena analýza porušení rotorových tyčí u tří fázového asynchronního stroje s následným vyhodnocením získaných výsledků.
Analýza elektromagnetického pole asynchronního stroje
Adamec, Josef ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Michailidis, Petr (vedoucí práce)
Bakalářský projekt se zabývá druhy numerické analýzy elektromagnetických polí v asynchronním motoru s kotvou nakrátko. Jako hlavní metoda je použita metoda konečných prvků. Cílem bakalářského projektu je provést analýzu asynchronního motoru s kotvou nakrátko v programu Ansoft Maxwell.
Analytické vyjádření vlastností střídavých vinutí
Kubín, Tomáš ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Ondrůšek, Čestmír (vedoucí práce)
Tuto bakalářskou práci tvoří přehledové schéma magnetických polí základních trojfázových vinutí. Je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou uvedeny základní typy vinutí a jejich spojování. Druhá část popisuje problematiku analytického výpočtu intenzity magnetického pole ve vzduchové mezeře točivého stroje. Tento popis je v určitých případech jednodušší a rychlejší než moderní metoda konečných prvku. Zobrazuje totiž průběhy jednotlivých harmonických a jejich částečné součty pro vybraná magnetická pole. Třetí část ukazuje Görgesovy diagramy základních typů vinutí a ve čtvrté části je na dvou příkladech ukázán výpočet činitele vinutí.
Návrh a analýza elektromagnetu
Macek, Pavel ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Vítek, Ondřej (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a analýzou elektromagnetu. První kapitola je úvodem do řešeného problému. Ve druhé kapitole je pojednáno obecně o základních vztazích elektromagnetického pole. Třetí kapitola je věnována principu činnosti a konstrukci elektromagnetů, doplněná o jejich obecné rozdělení. Seznámení s metodou konečných prvků a programem FEMM je náplní čtvrté kapitoly. Pátá kapitola je věnována analýze stejnosměrného elektromagnetu, kapitola šestá analýze jednofázového střídavého elektromagnetu. V sedmé kapitole jsou zhodnoceny a ověřeny výsledky celkové analýzy obou elektromagnetů.
Výpočet magnetického pole transformátoru pomocí odporové sítě
Bláha, Martin ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Kurfűrst, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem odporov-vodivostní sít. Pomocí této sít je modelován transformátor. Na modelu se provedou simulace v programech PSpice a Simscape. Pro vyhodnocení výsledk byly použity hodnoty zjištné pomocí metody konených prvk. Jednoduchý model transformátoru byl nahrazen odporov vodivostní sítí, která je následn rozdlena na elementy. Dle tchto element je zjednodušený model ešen a analyzován.
Vytvoření měřicího zařízení pro sledování teploty v elektrických strojích
Klein, Tomáš ; Skalka, Miroslav (oponent) ; Janda, Marcel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá způsoby měření teploty v elektrických strojích. Je rozdělená do tří hlavních částí. První část se zabývá shrnutím metod měření teplotních polí. Druhá část aplikace vybrané metody a měření teploty konkrétního elektrického stroje. Poslední část je věnována návrhu přípravku pro vzdálené měření teploty pomocí bluetooth.
Výpočet elektromagnetického pole asynchronního stroje pro různé mechanické zatížení
Hetflajš, Martin ; Kurfűrst, Jiří (oponent) ; Skalka, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce vyšetřuje rozložení elektromagnetického pole na modelu asynchronního stroje se skutečnými parametry laboratorního stroje v závislosti na jeho mechanickém zatížení. Bakalářská práce obsahuje základní teoretické pojednání o elektromagnetickém poli a úvod do moderních numerických metod. Na teoretickou část navazuje vlastní analýza modelu stroje, kde je postupně rozepsán její průběh a zhodnocení výsledků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Skalka, Marek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.