Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Algoritmy pro řešení speciálních problémů batohu a jejich výpočetní složitost
Sem, Štěpán ; Ivánek, Jiří (vedoucí práce) ; Kalčevová, Jana (oponent)
Práce se zabývá variantami problému batohu a možnostmi jejich řešení, dále potom vlivem speciálního tvaru konkrétního zadání (instance) na efektivitu testovaného postupu. Předkládá rovněž možnosti převoditelnosti mezi popsanými úlohami, jakož i jejich spojité rozšíření (spojitou relaxaci). Z řad klasických algoritmů popisuje algoritmus L3 a řešení superklesajícího problému batohu, z řad pravděpodobnostních algoritmů Metodu Monte Carlo, simulované žíhání a genetické algoritmy. Diskutovány jsou i další možnosti. Nedílnou součást práce tvoří doprovodná aplikace, která sloužila k vytvoření podkladů zde uváděných a může být rovněž použita k řešení dalších instancí.
Možnosti přímého zpracování formátů ODF/OOXML v XSLT
Sem, Štěpán ; Kosek, Jiří (vedoucí práce) ; Nálevka, Petr (oponent)
Cílem této práce je umožnit pracovat a archivy XML dokumentů a souvisejících dat přímo pomocí XML nástrojů, například XSLT procesorů. Zejména se jedná o zpracování ODF a OOXML formátů. Celý archiv bude reprezentován jediným XML dokumentem, který bude přímo obsahovat XML dokumenty z vnitřku archivu a případně binární data překódovaná do base64. Reprezentace bude vytvářena parserem implementovaným v programovacím jazyce Java. První kapitola popisuje příklad, jak mohou být data uvnitř archivu uložena. Je důležité si uvědomit, že po dekompresi archivu získáme převážně XML dokumenty, ve kterých je uložena převážná část informačního obsahu dokumentu a můžeme je tudíž přímo zpracovat. Ve druhé kapitole si nejprve popíšeme jednotlivá rozhraní parserů, která umožňují snadněji pracovat s XML dokumenty. Tyto informace úzce souvisí s hlavní náplní práce -- implementací parseru. Po stručném seznámení s existujícími možnostmi zpracování dokumentů si ukážeme na doprovodném příkladě jak by vypadalo řešení v aplikaci používající parser implementující konkrétní rozhraní a zdůvodníme řešení zvolené v této práci. Třetí kapitola rozebírá možnosti reprezentace ZIP archivu jako XML souboru a volbu nejvhodnější reprezentace pro tuto aplikaci. Zmíníme též možnosti řešení situací kdy dokument obsahuje odkazy na jiné dokumenty. Cílem čtvrté kapitoly je podat stručný výklad o prostředcích poskytovaných jazykem Java, které se vážou k vlastnímu řešení a popsat konkrétní řešení problému. Pátá kapitola si potom klade za cíl demonstrovat použití vytvořené aplikace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.