Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Účastenství
Slavíková, Lucie ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Účastenství Résumé Předkládaná diplomová práce analyzuje institut účastenství v širším smyslu v českém trestním právu, tedy kromě účastenství v užším smyslu se soustředí i na spolupachatelství. Účastenství je jednou z nejproblematičtějších otázek obecné části trestního práva, přitom je v současné době jedním z nejaktuálnějších témat, neboť roste počet trestných činů páchaných za součinnosti více osob. Cílem práce je kriticky zhodnotit stávající úpravu účastenství v českém trestním zákoníku a navrhnout možné řešení některých identifikovaných nedostatků. Tohoto cíle by mělo být dosaženo nejen analýzou české odborné literatury a judikatury, ale i komparací s francouzskou a belgickou právní úpravou účastenství a rozborem relevantní francouzské a belgické odborné literatury a judikatury. Kromě úvodu a závěru je práce rozdělena do čtyř kapitol, jež jsou dále členěny. První kapitola se zprvu věnuje obecně problematice trestné součinnosti více osob na páchání trestné činnosti a možnostem jejich postihu. V této souvislosti je vysvětlena koncepce plurality trestných činů a jednotnosti trestného činu (také známé jako monistický a dualistický systém). V následující části kapitoly je vymezen rozdíl mezi účastenstvím v užším a širším smyslu a vysvětleny podmínky trestní odpovědnosti spolupachatelů a účastníků. Hlavní...
Use of Media in the EFL Classrooms at Secondary Schools in the 21st Century
Slavíková, Lucie ; Vít, Radek (vedoucí práce) ; Synková, Klára (oponent)
Název práce: Využití médií v hodinách angličtiny na středních školách v 21. století Autor: Bc. Lucie Slavíková Katedra: Katedra anglického jazyka a literatury Vedoucí práce: PhDr. Radek Vít, Ph.D. Abstrakt Cílem této diplomové práce je prozkoumat a porovnat různé typy starých a nových médií, která jsou běžně využívána v hodinách angličtiny na českých středních školách v 21. století. Klíčovou otázkou je, do jaké míry jsou nová média zařazována do hodin anglického jazyka na českých gymnáziích a středních odborných školách. Výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno online na náhodném vzorku českých středoškolských učitelů angličtiny a na vzorku patnáctiletých žáků angličtiny navštěvujících první ročníky středních škol potvrdily, že jak stará tak nová média jsou běžně využívána v hodinách angličtiny. Nicméně i přesto, že v 21. století jsou životy žáků značně ovlivňovány novými médii, používají učitelé angličtiny častěji média stará. Je doporučeno směřovat více iniciativ a programů na podporu zavedení nových médií do hodin angličtiny a také na školení učitelů s cílem umět využívat tato média efektivně. Klíčová slova výuka angličtiny, mediální gramotnost, nová média, stará média
Kinezioterapie a fyzikální terapie po úrazech vazivového aparátu hlezna
Slavíková, Lucie ; Savková, Pavlína (vedoucí práce) ; Němeček, Ondřej (oponent)
Autor: Lucie Slavíková Instituce: Rehabilitační klinika LF v Hradci Králové Název práce: Kinezioterapie a fyzikální terapie po úrazech vazivového aparátu hlezna Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Savková Počet stran: 83 Počet příloh: 0 Rok obhajoby: 2013 Klíčová slova: Hlezenní kloub, distorze, akutní nestabilita, chronická nestabilita, sensomotorická stimulace Tato bakalářská páce se zabývá poraněním ligamentózního aparátu hlezenního kloubu. Skládá se z teoretické části, která obsahuje poznatky a základní údaje z anatomie, kineziologie, biomechaniky, traumatologie, léčebných metodik a postupů. V praktické části jsou dvě kazuistiky, jedna popisuje distorzi II.stupně po akutním úrazu, druhá kazuistika popisuje chronickou nestabilitu.
Virová čárkovitá mozaika pšenice: Choroba s narůstajícím významem
Kumar, Jiban ; Slavíková, Lucie ; Chalupníková, Jana
Virová čárkovitá mozaika pšenice způsobená WSMV - Wheat streak mosaic virus je závažná choroba obilnin, zájmena pšenice. Mezi typické příznaky patří chlorotické čárkovité mozaiky listu, které nekrotizují a postupně dochází k vysychání od špiček listu. Napadené rostliny vytvářejí menší počet odnoží a často také sterilní klasy. WSMV přenáší roztoč Aceria tosichella a v menší míře, cca do 1,5 % z celkových nákaz, je přenášen osivem. WSMV byl poprvé identifikován v ČR v osmdesátých letech Dr. Vackem. Výskyt tohoto viru v posledních letech narůstá a byl zaznamenán plošný výskyt v několika porostech pšenice na různých místech ČR. Tato metodika shrnuje současné poznatky o WSMV a jeho vektoru, včetně výskytu a možnostech ochranných opatření vůči této chorobě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The Role of Family Background and Media in the Lives of Young Learners
Slavíková, Lucie ; Vít, Radek (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohuslav (oponent)
Cílem této práce je popsat faktory ovlivňující dětskou čtenářskou gramotnost a srovnat je na pozadí českého a britského kulturního rámce. Práce se zaměřuje na děti ve věku 11-12 let. Klíčovou otázkou je, do jaké míry rodinné prostředí a média ovlivňují přístup dětí ke čtenářství. Teoretická část zkoumá povahu dětského čtenářství na konci mladšího školního věku a vlivy, které ho formují. Další část představuje obecné tendence, které se pojí ke čtenářské praxi dnešních dětí a srovnává čtenářské návyky českých a britských dvanáctiletých dětí. Třetí část se skládá z výzkumné práce, která je rozdělena na dvě části. Obě části jsou založeny na dotazníku, který zkoumá čtenářské návyky dvanáctiletých dětí.
Děti a mobilní telefony
Slavíková, Lucie ; Wolák, Radim (vedoucí práce) ; Huněk, Filip (oponent)
Bakalářská práce "Děti a mobilní telefony" zkoumá vztah, který je vytvořen mezi dětmi ve věku zhruba 6 - 11 let (což odpovídá prvnímu stupni základní školy) a mobilními telefony. Jedná se jednak o vztah obecný, který je vytvářen ve stále více medializované společnosti, jednak o konkrétní příklady realizace tohoto vztahu, které budou zkoumány v rámci výzkumné části této práce. Autorka se zaměřuje především na témata běžného využívání mobilních telefonů. V rámci výzkumu se zajímá především o rozsah každodenního využívání mobilních telefonů, výčet prakticky využívaných funkcí a možnost intuitivního ovládání. Dále se zabývá otázkou vnímání mobilního telefonu jako symbolu sociální prestiže a tím, zda u dětí nedochází k personifikaci telefonů. Všechny tyto proměnné budou zkoumány na základě polostrukturovaných rozhovorů, které byly s dětmi prováděny. Výzkum byl prováděn na základní škole Mládí v Praze. S ohledem k nízkému věku respondentů byl upraven tak, aby byl pro děti dobře srozumitelný, ale nedošlo ke snížení jeho vypovídací hodnoty. Těžištěm této práce je diskuze nad výsledky, které byly v rámci tohoto výzkumu získány.
Management dobrovolnictví v programu Pět P v Jindřichově Hradci
Slavíková, Lucie ; Luštický, Martin (vedoucí práce) ; Havlová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá dobrovolnictvím v sociálních službách. Cílem práce je na základě zjištěných dobrých praktik navrhnout ucelený set manažerských aktivit, vedoucích ke zlepšení práce s dobrovolníky v programu Pět P v Jindřichově Hradci, a to v oblasti získávání dobrovolníků, řízení jejich činnosti, kontroly, hodnocení, motivace a vztahu s veřejností. Práce se zabývá činností neziskových organizací, v rámci níž se soustředí na činnost dobrovolníků pracujících s fyzicky a sociálně handicapovanými dětmi a mladistvými. Využitím metody benchmarkingového šetření se snaží zefektivnit manažerské činnosti v dané organizaci. Výstupem práce je vytvoření vlastního návrhu opatření, který by se měl zaměřovat na zavádění nových metod týkajících se zvýšení činnosti dobrovolníků v programu Pět P v Jindřichově Hradci.
Zemědělské využívání krajiny a jeho vliv na látkové ztráty v modelovém povodí řeky Stropnice
SLAVÍKOVÁ, Lucie
Obsahem diplomové práce Zemědělské využívání krajiny a jeho vliv na látkové ztráty v modelovém povodí řeky Stropnice bylo vysledování dynamiky látkových ztrát v povrchových vodách v pěti malých subpovodích řeky Stropnice. Hodnoty jednotlivých parametrů z fyzikálně chemické analýzy tvořil medián dat všech hodnot z let 2001 - 2011 (pH, vodivost, kationty, anionty, uhlík). Výsledky byly vyhodnoceny pomocí vícerozměrové analýzy rozptylu Anova - Tukeyho post-hoc testu. Pro vybrané parametry byla provedena korelační analýza těsnosti vztahů. Mezi horními odběrovými místy byly prokázány rozdíly v obsahu síranů. Mezi dolními odběrovými místy byly prokázány změny mezi ornou půdou a TTP. Lze konstatovat, že mezi chemismem povrchových vod a způsobem využití krajiny existuje pozitivní vztah.
Vliv zemědělské činnosti na fyzikálně chemické parametry povrchových vod na Novohradsku
SLAVÍKOVÁ, Lucie
Zemědělství je činnost, která ovlivňuje krajinu. Obsahem práce bylo sledování změn ve složení povrchových vod v modelovém území povodí řeky Stropnice na Novohradsku. Byly sledovány následující parametry: pH, vodivost, dusičnany, fosforečnany, sírany, chloridy, bazické kationty (Mg2+, Ca2+, K+, Na+). Změny těchto parametrů byly monitorovány v období let 2005 ? 2010. Hodnoty vodivosti na horním profilu řeky Stropnice přesahují hodnotu 50 ?S.cm-1. Na dolním profilu řeky Stropnice hodnoty vodivosti nepřesahovaly 175 ?S.cm-1. Na základě výsledků lze konstatovat, že povrchové vody v zájmovém území jsou ovlivňovány zemědělskou činností - nejedná se však o intenzivní formu zemědělské činnosti.
Postavení žen na trhu práce v ČR
Slavíková, Lucie ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Dvořáková, Milena (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na postavení žen na trhu práce v České republice a analyzuje možné rozdíly v rovnosti postavení mužů a žen. Úvodní část se zabývá postavením ženy na trhu práce z historického hlediska. Tato práce popisuje základní pojmy související s danou problematikou, legislativu spojenou s rovným postavením a diskriminací na trhu práce a témata spojené se znevýhodněním žen v určitých situacích. V druhé polovině práce je provedena analýza prostřednictvím dotazníkového šetření, kde se zjišťuje, zda jsou ženy na trhu práce v ČR určitým způsobem znevýhodněny.

Viz též: podobná jména autorů
13 Slavíková, Lenka
11 Slavíková, Lucie
1 Sláviková, Ľubica
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.