Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sbor národní bezpečnosti v letech 1945-1948
Ondrák, Vlastimil ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Práce se zabývá vznikem a formováním Sboru národní bezpečnosti v Československu a to obou složek, Veřejné bezpečnosti a Státní tajné bezpečnosti. Časově se práce soutředí na období let 1945-1948. Cílem práce je zformovat ucelený pohled na vývoj klíčového orgánu vnitřní bezpečnosti, jehož nejdůležitější složky se ocitly zcela pod kontrolou Komunistické strany Československa a stal se základním pilířem její moci až do roku 1989. Práce se bude dále zabývat organizací, počtem, předpisy, vybavením a činností SNB a jeho vztahem k zákonůmí včetně nezákonností prováděných samotným SNB. Práce bude vycházet z materiálů Archivu bezpečnostních složek v Praze Na Struze a v Siwiecově ulici, jeho brněnské pobočce v Kanicích, archivu Muzea policie České republiky a z publikace J. Dvořáčkové "Státní bezpečnost v letech 1945-1953". Klíčová slova Sbor národní bezpečnosti, policie, bezpečnost, Únor 1948, tajná služba, rozvědka, totalita
Obchodní vztahy mezi Československem a Egyptem v 50. a 60. letech 20. století
Kubr, Jan ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Gombár, Eduard (oponent)
(česky): Tématem této práce je popsání československo-egyptských obchodních vztahů v 50. a 60. letech 20. století se zaměřením na dodávky zbraní do Egypta a Sjednocené arabské republiky. V práci bude také nastíněn vývoj Blízkého východu v daném období (jako kontext pro téma budu částečně sledovat i vznik Státu Izrael, arabsko- izraelské války, vliv supervelmocí a vnitro-politický vývoj Egypta a Sjednocené arabské republiky). Práce bude vycházet ze sekundární literatury, vydaných pramenů, zejména z fondů Politického byra a později Předsednictva ÚV KSČ, zvažoval jsem také použití fondu kanceláře 1. tajemníka Antonína Novotného, jsou v něm však stejné dokumenty jako ve fondech Politického byra a Předsednictva a řada dokumentů v tomto fondu není (Národní archiv Praha), a dále z fondu Archivu ministerstva zahraničních věcí. Cílem této práce je zjistit, jak se obchodní vztahy mezi oběma zeměmi v daném období vyvíjely, zda se upřednostňovalo politické nebo ekonomické hledisko vztahů a také jestli se Československo stalo pouze distributorem zbraní konstruovaných a vyráběných v Sovětském svazu nebo zda se Egyptu/SAR podařilo úspěšně prodat i zbraně a techniku československé konstrukce a původu.
"Ledová" fáze studené války na ostnech Dikobrazu: nejtužší období studené války (1947-1956) v satirické reflexi Západu v týdeníku Dikobraz
Zeman, Kryštof ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Stehlík, Michal (oponent)
Práce se soustřeďuje na to, jakým způsobem byl reflektován Západ v nejnebezpečnější fázi studené války na stránkách československého satirického a humoristického týdeníku Dikobraz. Sledované období let 1947-1956 je vymezeno dvěma klíčovými událostmi v historii studené války, a to vyhlášením Trumanovy doktríny na jejím počátku a přelomovým XX. sjezdem KSSS, který vedl k určitému uvolnění nejtvrdšího stalinistického kurzu ve Východním bloku. Práce se snaží postihnout klíčové tendence při tvorbě Dikobrazu, na koho a na co týdeník nejčastěji útočí a proč. Zároveň se dotýká změn v redakci a jejich vlivu na obsah Dikobrazu. Úkolem je mimo jiné dokázat, že Dikobraz sloužil komunistickému režimu v Československu jako významný nástroj protizápadní propagandy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
KSČ a politický vývoj v okrese Teplice-Šanov v letech 1945 - 1948
Linhart, Martin ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Dobeš, Jan (oponent)
V bakalářské práci se na základě studia pramenů a literatury zaměřuji na studium aktivity KSČ v okrese Teplice-Šanov v časovém úseku let 1945-1948. Svůj zájem soustřeďuji zvláště na tyto tematické okruhy: organizační činnost, kádrová práce a působení v orgánech politické správy (ONV Teplice-Šanov). Přirozeně se dotýkám i působení ostatních politických stran, s nimiž se komunisté při naplňování svých cílů střetávali.
Historické příčiny a souvislosti současného postavení římskokatolické církve v české společnosti
Černý, Jan Karel ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Pehr, Michal (oponent)
(česky) Tato práce se zaměřuje na historické příčiny a souvislosti současného postavení římskokatolické církve v české společnosti. Ke zvolené problematice přistupuji skrze koncept spirituality, který nám umožňuje systematicky nahlédnout různé jevy a procesy, jež narušovaly katolickou religiozitu. Své pojednání začínám v osvícenství, které mělo zcela zásadní ideový vliv na postavení církví po celé Evropě, přičemž tuto kapitolu doplňuji o sekularizační prvky židovsko-křesťanské tradice. Následná kapitola věnující se 19. století se zaobírá především modernizačními procesy (zvláště českým nacionalismem), které mohly nahrazovat či oslabovat tradiční religiozitu. Krátké dvacáté století je rozděleno na utváření vztahu státu, církve a společnosti (první republika a komunistické období) a zároveň se v rámci této části pojednává o postmoderní proměně náboženství, jehož ,,odnože" charakterizují současnou českou spiritualitu. Revoluce a počátek 90. let je nahlížen ze dvou přístupů - z rozpadu konsenzu a z upravené liminální teorie. Jak se zdá, současné postavení katolické církve je dáno hlubinnými procesy - především anti-katolickou formou nacionalismu a mírou industrializace Čech - jejichž efekt umocnila komunistická diktatura.
Kriminalita československého četnictva v Praze a okolí 1918−1921
Křížek, Filip ; Šedivý, Ivan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Téma kriminality příslušníků ozbrojených složek patří obecně mezi závažné a zároveň málo zpracované problémy moderních dějin. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat protizákonné chování a kázeňské přestupky četníků v meziválečném období v Praze a v jejím okolí. Autor se pokusí analyzovat jednotlivé typy trestné činnosti četníků a následně je porovná s kriminalitou civilních osob. Práce bude sledovat motivy protizákonného chování četnictva, jeho důsledky a jeho trestání četnickými nadřízenými či vojenskou justicí. Pramennou základnu budou tvořit v první řadě trestní spisy četnictva, četnické rukověti a předpisy. Klíčová slova: československé četnictvo; četnictvo; ozbrojené složky; vojenská justice; vojenské soudy; kriminalita; Československo
Vznik, vývoj a fungování systému sociálního zabezpečení u společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda v období let 1836-1907
Bek, Pavel ; Hlavačka, Milan (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Krejčiřík, Mojmír (oponent)
Tématem předložené disertační práce je Vznik, vývoj a fungování systému sociálního zabezpečení u společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda v období let 1836-1907. Těžiště výzkumu bylo zaměřeno na vznik a fungování penzijní pokladny, nemocenské pokladny z roku 1874, nemocenské pokladny z roku 1888 a dětského azylového domu železniční společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda. Pro výzkum bylo použito metody sběru a analýzy archivních pramenů, tištěných pramenů a literatury vztahující se k danému tématu a následného srovnání vzniku, vývoje a fungování systému sociálního zabezpečení u státních drah, státní správy, příslušníků ozbrojených sil habsburské monarchie, případně u ostatních soukromých železničních společností v období let 1836 až 1907. Výsledky výzkumu jsou následující; Severní dráha císaře Ferdinanda poskytovala prostřednictvím penzijní pokladny a nemocenské pokladny z roku 1874 a části svých zaměstnanců, jejich vdovám a sirotkům penzijní, nemocenské a částečně také úrazové zabezpečí. Po zřízení později nemocenské pokladny z roku 1888 se nemocenské pojištění rozšířilo na všechny zaměstnance. Tento záchytný systém se v průběhu let stal vzorem pro většinu soukromých železniční společnosti a c. k. Státní dráhy. A naopak Severní dráha si brala za vzor sociální zabezpečení státních úředníků,...
Československo a Francie 1948-1968. Československo-francouzské diplomatické a kulturní vztahy v letech 1948-1968
Motejlková, Ludmila ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent) ; Švařičková-Slabaková, Radmila (oponent)
Čtvrtá republika nesplnila očekávání, která do ní Francouzi zpočátku vkládali. Instituční systém, založený na dominanci politických stran, nebyl schopen zajistit ani vnitřní stabilitu, ani návrat Francie do velmocenského postavení. Slabost francouzských vlád a jejich neschopnost řešit palčivé problémy vnitřní i zahraniční politiky vyústily na jaře 1959 v pád IV. republiky a vznik zcela nového politického systému, jenž měl Francii navrátit její velikost (grandeur) a nezávislost. První desetiletí V. republiky, bytostně spjaté s osobou prezidenta Charlese de Gaulla, bylo výrazně poznamenáno válkou v Alžíru, jejíž vliv byl patrný ve všech oblastech politického života země. Až Evianské dohody z března 1962 otevřely de Gaullovi cestu k realizaci vlastních představ o podobě francouzské zahraniční politiky, včetně její větší otevřenosti vůči Sovětskému svazu a jeho satelitům. Československo-francouzské diplomatické a kulturní vztahy ve sledovaném období let 1948 až 1968 do značné míry korespondují s vývojem mezinárodněpolitické situace, střídavým zostřováním a uvolňováním mezinárodního napětí a odrážejí i změny ve vnitřní politice obou zemí. Československá zahraniční politika byla od roku 1948 plně pod kuratelou Moskvy, což se přirozeně projevilo ve formulaci cílů zahraniční politiky československého státu...
Exilové periodikum "Nedělní hlasatel" na přelomu let 1989/1990
Brichta, Miloslav ; Kopeček, Michal (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent)
Týdeník Nedělní hlasatel patří datem svého vzniku, rokem 1891, k nejstarším krajanským periodikům vůbec. Představuje zajímavou sondu do způsobu myšlení krajanské komunity, v průběhu času, v důsledku historických událostí v Evropě se postupně stává také periodikem exulantským. Reflexe událostí roku 1989 obráží úhel pohledu jeho tvůrců, z velké části dobrovolných přispěvatelů hodnotících vývoj z odstupu a zohledňujících vlastní životní zkušenosti a představy. Texty vynikají přímočarou syrovostí, jazykovým stylem a důrazem na české národní tradice připomínající myšlenkový svět první poloviny dvacátého století. Důvodem je skladba autorů a přispěvatelů, tvoří v zásadě dvě základní skupiny, první, usedlíci žijící ve Spojených státech již po mnoho generací, přejímají lingvistickou skladbu češtiny a myšlenkový svět svých rodičů a prarodičů, druhá, poúnoroví a z menší části posrpnoví exulanti si přinášejí obraz vlasti v podobě, jakou ji pamatují v době svého odchodu. V politickém zaměření článků a zpravodajských komentářů převažuje důsledný antikomunismus s určitými prvky křesťanského konzervatismu. Nechybí ani antisemitismus, určitý rasistický podtext obsahují příspěvky krajanů z Jižní Afriky. Toto zaměření některých textů, zcela jistě nepředstavujících většinu, přitahovalo pozornost některých českých...
Fenomén chmelových brigád v socialistickém Československu
Verner, Jiří ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Randák, Jan (oponent)
Diplomová práce Fenomén chmelových brigád v Československu se zabývá chmelovými brigádami coby specifickou zemědělskou výpomocí středoškolské mládeže v Československu v 60. letech 20. století. Práce sleduje organizaci brigád, životní podmínky pracovníků, samotný průběh sklízecích prací a popracovní aktivity brigádníků. Součástí výkladu je i průběh chmelové sklizně narušené událostmi spojenými se srpnem 1968.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Rychlík, Jan,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.