Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Phrasal Combinations in English Swearing
Romanenko, Anton ; Šaldová, Pavlína (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Cílem práce je zmapovat kombinace slovesa fuck a jeho doplnění objektová a frázová typu fuck it up, fuck me off, fuck around, etc., popsat komplementaci slovesa, kolokace a význam, včetně syntaktických a sémantických omezení, i s ohledem na fakt, že slovníky poskytují informace pouze o abstraktní sémantické struktuře. Teoretická část práce stručně popíše nedávný vývoj a sociolingvistické aspekty užívání slova fuck v sekundární literatuře. Dále poskytne přehled frázových kombinací a jejich významů, jak jsou popsány v dostupných slovnících britské angličtiny a představí možnosti frazeologického popisu. V metodologické části bude řešen způsob a rozsah získání dat, primárně z aktualizované verze mluvené verze BNC. Výsledkem bude přehled získaných frazémů, jejich popis z hlediska významů a variability kombinací. Klíčová slova: vulgarismy, frazeologická spojení, frázová slovesa, idiomatická spojení
The portrayal of the unreal in Strugatsky brothers' novels.
Romanenko, Anton ; Kosáková, Hana (vedoucí práce) ; Stranz-Nikitina, Veronika (oponent)
Tato bakalářská práce se snaží popsat způsoby, pomocí kterých bratři Strugačtí zobrazují "nereálné" (tj. takové jevy, které jsou nadpřirozené a neexistují v současném světě) ve své knize "Les" (Улитка на склоне). Cílem práce je zjistit, jaké lingvistické prostředky a postupy používají bratři Strugačtí pro vytvoření obrazů nereálného. Tato práce se opírá o teoretický postupy kognitivní lingvistiky. Tento směr lingvistického bádání klade důraz na vzájemnou propojenost zkušenosti existence mluvčího v času a prostoru a jeho lingvistického chování. Fantastické jevy avšak neexistují v současném světě, jsou představitelné jenom v jazyce. Proto je zajímavá otázka, jak bratři Strugačtí popisují fantastické jevy a jaký epistemologický význam takové popisy mohou mít.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.