Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kinematika vozidla s připojeným přívěsem
Roman, Matej ; Glos, Jan (oponent) ; Pohl, Lukáš (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť matematický model kinematiky súpravy vozidla s prívesom. Prvá časť sa zaoberá hľadaním stavových rovníc systému a jeho riadením v reverznom smere. Druhá časť je venovaná implementácii tohto modelu do prostredia Matlab Simulink, simulácii a demonštrácii funkčnosti riadenia na príkladoch typických pri cúvaní. Na záver je vytvorený reálny model na ktorom sa otestovala funkčnosť riadenia.
Morfologie pseudomorfóz mrazových klínů a jejich sítí
Dufek, Jaroslav ; Křížek, Marek (vedoucí práce) ; Roman, Matěj (oponent)
Předkládaná bakalářská práce pojednává o fenoménu tvarů periglaciální krajiny souvislého permafrostu jimiž jsou polygonální sítě mrazových klínů a jejich druhotné výplně - pseudomorfózy ledových, písčitých, zemních či složených klínů. Polygonální sítě pseudomorfóz mrazových klínů svrchně pleistocenního stáří jsou nacházeny ve středních zeměpisných šířkách po celé Evropě. Nejčastěji se lze u těchto polygonálních sítí setkat s ortogonálními či hexagonálními tvary. Jsou situovány převážně v oblastech nížin, říčních teras či údolních niv na svazích do sklonitosti 4ř. Jejich distribuce odkazuje na existenci permafrostu v období jeho největšího rozšíření během posledního glaciálu (~17-25 ka BP). Toto období je známé jako poslední periglaciální maximum (LPM; Vandenberghe et al. 2014). Vznik ledových klínů je v současné době vázán především do souvislého permafrostu, jehož pleistocenní jižní hranice byla v západní Evropě stanovena přibližně na 44 -47ř s. š. (Black 1976, Vandenberghe et al. 2014). Výzkumy však ukazují, že za příhodných místních podmínek se ledové klíny vyvíjí i v aridním nesouvislém permafrostu a mohou se vyskytovat společně s písčitými klíny (Kasse 1998). Bylo taktéž zjištěno, že chladné aridní klima není jediným faktorem rozvoje písčitých klínů, ale velký význam má lokální variabilita...
Stanovení prvkového složení drog neutronovou aktivační analýzou pro zjišťování jejich původu - studie proveditelnosti
Kučera, Jan ; Kameník, Jan ; Sabol, J. ; Šesták, B. ; Kolář, P. ; Roman, M.
Analyzovali jsme pět vzorků heroinu a pět vzorků kokainu zachycených na území České republiky metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy (INAA). Alespoň v jednom z analyzovaných vzorků heroinu jsme stanovili 16 stopových prvků, ve vzorcích kokainu se jednalo o 9 stopových prvků. Pozoruhodné rozdíly až v rozmezí několika řádů, jsme zjistili v obsazích prvků Na, Cl, Cr, Zn a Br, zejména ve vzorcích heroinu. Přesnost výsledků INAA jsme prokázali simultánní analýzou certifikovaného referenčního materiálu NIST SRM 1547 Peach Leaves. Výsledky stanovení stopových prvků v heroinu jsme porovnali s výsledky zahraničních autorů. Dosažené výsledky ukazují na vysoký potenciál metody INAA pro prvkovou charakterizaci drog za účelem zjištění jejich původu, způsobu výroby a čištění či způsobu ředění pro konečné uživatele. Pokládáme za účelné pokračovat v analýzách většího množství vzorků s konečným cílem vytvoření databáze prvkového složení vzorků zkonfiskovaných na území ČR, která by později mohla být rozšířena ve spolupráci se zahraničními protidrogovými a policejními orgány v mezinárodním měřítku.
Klimatické změny ve vysoké Arktidě v průběhu holocénu
Prochová, Dominika ; Vondrák, Daniel (vedoucí práce) ; Roman, Matěj (oponent)
Klimatické změny jsou v současnosti velice často probíraným tématem ve vědecké, politické i veřejné sféře. Abychom mohli lépe porozumět jejich příčinám, průběhu, vývoji a možným dopadům, je jedním ze základních předpokladů zkoumat obdobné změny, které probíhaly v minulosti. V přírodních archivech je možné nalézt nejen záznamy o jejich parametrech, ale i o zmiňovaných dopadech - změnách ekosystémů, geomorfologických změnách zemského povrchu, či vlivu na lidskou společnost. Nejprostudovanějším obdobím geologického času je holocén. Jde o období nejmladší a žijeme v jeho třetí etapě. Díky relativně dobré znalosti jeho klimatických anomálií můžeme studovat roli klimatu velmi komplexně a zhodnotit tak i v současnosti pozorované oteplování planety, které bývá často do souvislosti s lidskou činností. Arktida je ke změnám klimatu asi nejcitlivějším místem na světě. Oteplování, které je v současnosti pozorováno v globálním měřítku, je zde znatelně vyšší - během konce 20. století zde průměrná roční teplota rostla dvakrát rychleji než na zbytku planety. Cílem této práce je formou literární rešerše popsat a zhodnotit vývoj klimatu v oblastech vysoké Arktidy, tedy na těch potenciálně nejcitlivějších lokalitách, a to od doby přibližně před 11 700 lety až do současnosti. Je zřejmé, že se podle typu využívaného...
Correlation of abiotic proxies in Holocene lacustrine sediments of Peri-Atlantic Arctic
Roman, Matěj ; Nývlt, Daniel (vedoucí práce) ; Sedláček, Jan (oponent)
Peri-Atlantská Arktida je jednou z nejcitlivějších součástí klimatického systému Země a zaznamenala významné klimatické výkyvy během holocénu. Tyto fluktuace byly vysvětlovány řadou vnějších vlivů, včetně poklesu insolace na severní polokouli, změn v rozložení pevninských ledovců, vulkanismu či změn atmosférické a oceánické cirkulace. Pro lepší pochopení řídících mechanismů, které ovlivňují přírodní variabilitu v peri-Atlantské Arktidě, tři navzájem vzdálené lokality byly vybrány k paleoenvironmentální studii se zřetelem na získání klimatické informace. Za tímto účelem byla odvrtána tři sedimentární jádra z lokalit i) jezero Garmaksla, v centrálním Svalbardu, ii) záliv Jarfjordem, severovýchodní Norsko, iii) oblast Kobbefjord, jihovýchodní Grónsko. Tyto sedimentární sekvence byly podrobeny vybraným abiotickým analýzám. Absolutní chronostratigrafie byla určena pomocí datování 14 C a izotopy s krátkým poločasem rozpadu 210 Pb a 137 Cs. Další analýzy zahrnovaly měření magnetické susceptibility, zrnitostního složení, prvkového složení pomocí rentgen- fluorescenční spektrometrie a organogenních prvků uhlíku, dusíku, síry a biogenního křemíku. Vztahy mezi jednotlivými proxy v rámci jednoho jádra, v rámci zájmové oblasti a konečně s ostatními rekonstrukcemi v regionu byly zjištěny pomocí explorační...
Holocenní vývoj arktických jezer
Roman, Matěj ; Nývlt, Daniel (vedoucí práce) ; Kavan, Jan (oponent)
Holocenní vývoj arktických jezer Abstrakt Paleolimnologie v Arktidě zaznamenala v posledních desetiletích značný rozvoj. Oblast Arktidy se od posledního glaciálu výrazně proměnila a ústupy ledovců daly vzniknout velkému počtu a mnoha typům jezer. Nejčastěji se zde vyskytují jezera ledovcového původu, termokrasová, fluviální či jezera na vyzdvižených mořských terasách. K výzkumu vývoje těchto jezer se využívá paleolimnologických metod aplikovaných na prostředí vysokých zeměpisných šířek. Metody korelace sedimentárních jader a základní interpretace proxy záznamů jako jsou magnetická susceptibilita, biostratigrafie rozsivek či obsahy uhlíku a síry byly použity na sedimenty jezera Garmaksla ze souostroví Svalbard. V hodnotách proxy byly zaznamenány klimatické a ekologické změny včetně ukončení malé doby ledové a současného oteplování. Klíčová slova: jezera, paleolimnologie, paleoklimatologie, environmentální změny, holocén, Arktida
Posouzení informačního systému a návrh změn
Hynek, Miroslav ; Roman, Marek (oponent) ; Klusák, Aleš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu informačního systému a návrh změn. V první kapitole bakalářské práce si objasníme základní teoretická východiska, dozvíme se důležité informace ohledně problematiky informačních systému, IT vybavení, bezpečnosti a analýz. Tyto informace budeme potřebovat k realizaci práce. V druhé kapitole se zaměříme na analýzu firemních procesů a analýzu současného stavu informačního systému pomocí metod HOS8 a SWOT. Třetí kapitola již bude samostatný návrh změn dle požadavků společnosti a návrhy na zabezpečení systému. Na závěr si celou práci opět zhodnotíme pomocí SWOT analýzy a shrneme čeho, jsme v práci dosáhli.
Toxikologické aspekty chemických havárií
Roman, Michal ; Vičar,, Dušan (oponent) ; Mika, Otakar Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku toxikologických aspektů chemických havárií. Cílem práce je stanovení hlavní akutní rizik nebezpečných chemických toxických látek, které můžou uniknout při chemických haváriích, stanovit jejich vliv na život a poškození zdraví obyvatelstva a charakterizovat faktory ovlivňující šíření těchto nebezpečných chemických látek. Praktická část je zaměřena na toxikologické aspekty vybraných průmyslových škodlivin.
Analýza využití webových stránek úřadů městských částí statutárního města Brna k poskytování informací občanům v oblasti ochrany obyvatelstva.
Roman, Michal ; Doležel, Ludvík (oponent) ; Svoboda, Bohuslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu webových stránek úřadů městských částí Statutárního města Brna k poskytování informací občanům v oblasti ochrany obyvatelstva. Cílem práce je posoudit v jaké míře jsou úřady brněnských městských částí využívány webové stránky k informování obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva. V této práci byla provedena analýza přístupů k řešení dané problematiky a její vyhodnocení s návrhem na zlepšení současného stavu.
Possibilities of using Business Intelligence tools in the cloud
Roman, Martin ; Pour, Jan (vedoucí práce) ; Šedivá, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou Business Intelligence nástrojů v cloudu jako jednoho z hlavních trendů v této oblasti. BI nástroje v cloudu se začaly ve větší míře prosazovat po tom, jak si společnosti začaly uvědomovat důležitost analýzy svých dat, pro získání konkurenční výhody. Pro vysoké náklady na implementaci BI, začaly společnosti objevovat i nástroje, které je možné implementovat a provozovat s výrazně nižšími náklady, mimo vlastní infrastruktury. Praktická část práce je zaměřena na analýzu a srovnání dnes používaných BI cloudových nástrojů. Analýza je založena na praktických příkladech, které by měly vybrané řešení otestovat pro využití ve firemním sektoru menších a středně větších podniků. Každé vybrané řešení je analyzováno z více oblastí a hodnoceno. Cílem práce je kromě analýzy i vyhodnocení nejvhodnějšího řešení pro společnosti i s definováním potenciálních výhod a omezení, které mohou implementaci a provoz doprovázet.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Roman, Martin
3 Roman, Matej
3 Roman, Matěj
2 Roman, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.