Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Geochemické a izotopové datování povodňových sedimentů
Nováková, Tereza ; Mihaljevič, Martin (vedoucí práce) ; Borůvka, Luboš (oponent) ; Rohovec, Jan (oponent)
V řadě evropských zemí říční systémy představují nejrozšířenější a nejdostupnější sedimentární prostředí ke studiu historického vývoje dané oblasti a hodnocení vlivu antropogenních aktivit a míry znečištění na lokální či regionální úrovni. Studium říčních sedimentů je však komplikováno jejich náchylností ke změnám morfologie koryta, dynamiky toku a k recyklaci starých sedimentárních záznamů, ať již způsobených přirozeně - povodňovými událostmi nebo vlivem člověka (změny využití krajiny, vodohospodářské stavby). Individuální přístup ke každé řece, znalost způsobu ukládání jejích sedimentů, výplně říční nivy a následná identifikace zastoupených sedimentárních těles - tzv. facií jsou ke studiu sedimentárních záznamů nezbytné. Charakter a litologické složení uložených sedimentárních facií totiž ovlivňují koncentrace zájmových rizikových prvků a jedině vhodně zvolené místo odběru vzorků, správný faciální popis a provedení stratigrafická korelace profilů jsou zárukou správné interpretace získaných dat. V řadě zemí však dosud neexistují legislativní nástroje respektující přirozenou variabilitu sedimentárních záznamů ani jednotná metodika hodnocení míry znečištění sedimentů. Regionální kontaminace a identifikace zdrojů lokálního znečištění rizikovými prvky (Pb, Zn, Cu, …) a magnetickými částicemi v průběhu...
Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů
Bílý, P. ; Rohovec, Jan ; Baier, J. ; Vašíček, R.
Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných netoxických fluorescenčních látek. Metodika je zpracována pro stopovací zkoušky s umělým zvýšením hydraulického spádu na vstupu (vtláčecí stopovací zkoušky) a sledováním změn koncentrace stopovače na výstupu testovaného profilu. Sběr dat probíhá kontinuálním způsobem, s on-line přístupem a umožňuje implementaci dat do matematického modelu. Metodika je přímo cílená pro geologické prostředí s puklinovou propustností.
Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
Lachman, V. ; Kovářová, R. ; Novák, P. ; Rohovec, Jan ; Vašíček, R. ; Frydrych, V. ; Patzelt, Z. ; Šigut, R. ; Vachudová, L. ; Durajová, M. ; Koděrová, K.
Projekt se zaměřuje na využití fluorescence při stopovacích zkouškách. Vychází z obecně známých fluorescenčních stopovačů, které nejsou radioaktivní a neovlivňují hydrologické vlastnosti prostředí. Výsledky projektu umožní přesnější hodnocení absorpčních charakteristik horninového prostředí s ohledem na úniky rizikových látek. Fluoreskující roztoky solí se dají využít pro průběžné sledování změn v prostředí bez ohrožení prostředí a negativního ovlivnění hydrochemických charakteristik. Výzkum v rámci projektu probíhá v ose : rešerse - laboratorní práce - terenní testy - matematický model. Hlavní řešitel projektu má v dané oblasti již registrovaný patent a užitný vzor jako výsledky předchozích projektů zaměřených na tvorbu zařízení a postupů pro průběžné monitorování a vyhodnocení fluorescenčních změn v kapalné fázi. Výzkum závislosti fluorescenční odezvy na migračních parametrech hornin je zaměřen v rámci projektu na puklinovou propustnost hornin. Volba fluorescenčního stopovače bude založena na podrobné literární rešerši. Zvolený okruh fluorescenčních stopovačů vhodných pro realisaci terenních prací bude laboratorně testován. Nejvhodnější vybrané stopovače budou následně využity v migračních testech na vybraných horninách s puklinovou propustností. Výzkumný polygon bude sestávat z vrtů malého průměru, zasahujících do puklinové sítě prostředí tak, aby pokrývaly sorbující a nesorbující část sítě puklin. Výsledky laboratorních měření a terenních experimentů budou matematicky zpracovány a převedeny do podoby matematického modelu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.