Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 129 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Venture Capital Financing
Zapletal, Václav ; ACCA, Petr Vykydal, (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
This master´s thesis focuses on venture capital financing in the Czech Republic. It identifies ways in which companies benefit from private equity investments and through analysis of four illustrative case studies it determines further possibilities of how to motivate managers of companies to perform even more. I have also sought for any spaces for improvement in the Czech private equity environment concerning tax and legal matters. To be able to make sound recommendations, I have also analysed two private equity investments from highly developed market in the United Kingdom. As the result of this thesis, I have found out several areas for improvement. These relate to establishing a special tax rate for small companies; enabling both pension funds and insurance companies to invest into private equity and venture capital and provide more generous tax deductibility of research and development expenditures. Relating to the private equity investments in the Czech companies, more emphasis should be put on the function of Board of Directors; managers who undertake management buy-out should also mortgage their houses, or invest their 2-years salary in the company and managerial packages of incentives should be continuously modified in order to ensure that managers are motivated to perform their utmost.
Restrukturalizace financování faktoringové společnosti
Maitnerová, Jana ; MBA, Petr Novák, (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na řešení zdrojů financování faktoringové společnosti. Zabývá se analýzou jejího dosavadního vývoje a postavení na celkovém faktoringovém trhu v České republice. Na základě expanzivní obchodní strategie je vypracován finanční plán a jsou navrhnuty vhodné finanční zdroje pro pokrytí dodatečné potřeby kapitálu.
Řízení výkonnosti podniku poskytujícího služby ekonomického poradenství
Hájková, Michaela ; Poláchová, Jana (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je rozbor výkonnosti podniku poskytující ekonomické služby. V první části jsou shrnuty základní informace sloužící k hodnocení výkonnosti podniku. Další část se zabývá komparací s konkurencí a zhodnocením výnosnosti vybraných zakázek kalkulační metodou Activity-Based Costing. V závěrečné části jsou navrženy změny ve způsobu řízení nákladů.
Řízení kurzového rizika v strojírenském podniku
Pindur, Přemysl ; Esterková, Iveta (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se primárně zabývá řízením kurzového rizikem ve strojírenském podniku Šroubárna Kyjov spol. s r.o. Cílem práce bylo vyhodnotit současnou situaci v podniku pomocí vybraných prvků finanční analýzy a provedením strategické analýzy. Na základě analýzy zajištění kurzového rizika v předchozích letech a na základě predikování budoucího vývoje kurzu CZK/EUR byly navrženy opatření k zajištění na následující období.
Návrh finančního plánu stavební společnosti
Hubáček, Petr ; Horáková, Petra (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu pro vybranou společnost. První část obsahuje teoretické poznatky, které jsou nezbytné k tvorbě finančního plánu. Druhá část se zaobírá představením zkoumané firmy, zpracováním strategické a finanční analýzy. Na základě informací získaných z předešlých dvou částí bude sestaven finanční plán ve dvou variantách. V poslední části dochází ke zhodnocení plánu.
Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje
Hejda, Lukáš ; Slezák, Martin (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analyzovat výkonnost Air Bank a. s. v období 2012 – 2017 s využitím ukazatelů typických pro bankovní sektor. Výsledky jsou porovnány se třemi vybranými konkurenčními bankami. Následně z veřejně dostupných informací je v návrhové části provedeno posouzení dvou scénářů budoucího vývoje Air Bank a. s. na základě výsledků ekonomického vyhodnocení. Scénáře jsou v diskuzní části rozebrány a dále vyvozeny důsledky dopadající na Air bank a. s. v případě naplnění uvedených scénářů. Právě scénář fúze je z ekonomického hlediska a dlouhodobé konkurenceschopnosti shledán výhodnějším.
Určení hodnoty podniku výnosovou metodou
Kašparcová, Helena ; Čižinská, Romana (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KSK Precise Motion a.s. výnosovou metodou k 1. 1. 2018. Součástí práce je strategická, finanční a SWOT analýza oceňovaného podniku. Ocenění je stanoveno na základě diskontovaného peněžního toku.
Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Visegrad Countries
Svoboda, Petr ; Vykydal, Petr (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
In this thesis, I analyse capital structure determinants and capital structure theories – pecking order theory and trade-off theory. The main objective is to investigate which determinants influence capital structure and subsequently which model better describes financing decisions in Visegrad countries. I use the panel data of 1,329 non-financial companies from the Czech Republic, 961 non-financial companies from Hungary, 1,127 non-financial companies from Poland and 1,100 non-financial companies from Slovakia over 6 year from 2002 to 2007. The main model is used which helps to examine the determinants of capital structure. According to my results, the model demonstrates a positive relationship between growth rate, non-debt tax shields and leverage and a negative relationship between asset structure, profitability, liquidity, firm size, business risk and debt ratio in the Czech Republic and Poland. It supports pecking order theory. Therefore, I can conclude that pecking order theory prevails in terms of capital structure choice in Czech and Polish companies. On the other hand, I found a positive relationship between asset structure, profitability, firm size and a negative relationship growth opportunities, liquidity, non-debt tax shields and leverage. It supports trade-off theory. Therefore, I can conclude that trade-off theory prevails in Hungarian and Slovakian companies.
Hodnocení výkonnosti podniku
Černá, Simona ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné literatury. Další část práce se věnuje představení vybraného podniku a následně je provedena finanční a strategická analýza. Výstupy z těchto analýz se stávají podklady pro poslední část práce. Tato část se zabývá jednotlivými kroky implementace modelu Balanced Scorecard do vybraného podniku s cílem zvýšit výkonnost podniku.
Určování hodnoty podniku
Salvetová, Kateřina ; Karas, Michal (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 129 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.