Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 127 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení výkonnosti podniku poskytujícího služby ekonomického poradenství
Hájková, Michaela ; Poláchová, Jana (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Hlavním cílem diplomové práce je rozbor výkonnosti podniku poskytující ekonomické služby. V první části jsou shrnuty základní informace sloužící k hodnocení výkonnosti podniku. Další část se zabývá komparací s konkurencí a zhodnocením výnosnosti vybraných zakázek kalkulační metodou Activity-Based Costing. V závěrečné části jsou navrženy změny ve způsobu řízení nákladů.
Řízení kurzového rizika v strojírenském podniku
Pindur, Přemysl ; Esterková, Iveta (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se primárně zabývá řízením kurzového rizikem ve strojírenském podniku Šroubárna Kyjov spol. s r.o. Cílem práce bylo vyhodnotit současnou situaci v podniku pomocí vybraných prvků finanční analýzy a provedením strategické analýzy. Na základě analýzy zajištění kurzového rizika v předchozích letech a na základě predikování budoucího vývoje kurzu CZK/EUR byly navrženy opatření k zajištění na následující období.
Návrh finančního plánu stavební společnosti
Hubáček, Petr ; Horáková, Petra (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vytvořením finančního plánu pro vybranou společnost. První část obsahuje teoretické poznatky, které jsou nezbytné k tvorbě finančního plánu. Druhá část se zaobírá představením zkoumané firmy, zpracováním strategické a finanční analýzy. Na základě informací získaných z předešlých dvou částí bude sestaven finanční plán ve dvou variantách. V poslední části dochází ke zhodnocení plánu.
Hodnocení výkonnosti Air Bank a. s. a scénářů budoucího vývoje
Hejda, Lukáš ; Slezák, Martin (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je analyzovat výkonnost Air Bank a. s. v období 2012 – 2017 s využitím ukazatelů typických pro bankovní sektor. Výsledky jsou porovnány se třemi vybranými konkurenčními bankami. Následně z veřejně dostupných informací je v návrhové části provedeno posouzení dvou scénářů budoucího vývoje Air Bank a. s. na základě výsledků ekonomického vyhodnocení. Scénáře jsou v diskuzní části rozebrány a dále vyvozeny důsledky dopadající na Air bank a. s. v případě naplnění uvedených scénářů. Právě scénář fúze je z ekonomického hlediska a dlouhodobé konkurenceschopnosti shledán výhodnějším.
Určení hodnoty podniku výnosovou metodou
Kašparcová, Helena ; Čižinská, Romana (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty podniku KSK Precise Motion a.s. výnosovou metodou k 1. 1. 2018. Součástí práce je strategická, finanční a SWOT analýza oceňovaného podniku. Ocenění je stanoveno na základě diskontovaného peněžního toku.
Determinants of Capital Structure: Empirical Evidence from Visegrad Countries
Svoboda, Petr ; Vykydal, Petr (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
In this thesis, I analyse capital structure determinants and capital structure theories – pecking order theory and trade-off theory. The main objective is to investigate which determinants influence capital structure and subsequently which model better describes financing decisions in Visegrad countries. I use the panel data of 1,329 non-financial companies from the Czech Republic, 961 non-financial companies from Hungary, 1,127 non-financial companies from Poland and 1,100 non-financial companies from Slovakia over 6 year from 2002 to 2007. The main model is used which helps to examine the determinants of capital structure. According to my results, the model demonstrates a positive relationship between growth rate, non-debt tax shields and leverage and a negative relationship between asset structure, profitability, liquidity, firm size, business risk and debt ratio in the Czech Republic and Poland. It supports pecking order theory. Therefore, I can conclude that pecking order theory prevails in terms of capital structure choice in Czech and Polish companies. On the other hand, I found a positive relationship between asset structure, profitability, firm size and a negative relationship growth opportunities, liquidity, non-debt tax shields and leverage. It supports trade-off theory. Therefore, I can conclude that trade-off theory prevails in Hungarian and Slovakian companies.
Hodnocení výkonnosti podniku
Černá, Simona ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné literatury. Další část práce se věnuje představení vybraného podniku a následně je provedena finanční a strategická analýza. Výstupy z těchto analýz se stávají podklady pro poslední část práce. Tato část se zabývá jednotlivými kroky implementace modelu Balanced Scorecard do vybraného podniku s cílem zvýšit výkonnost podniku.
Určování hodnoty podniku
Salvetová, Kateřina ; Karas, Michal (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
Hodnocení výkonnosti podniku
Pernicová, Lucie ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je provedena strategická a finanční analýza, jejíž výsledky jsou porovnány s dvěma blízkými konkurenty a oborovými průměry. V závěru práce jsou vypracovány návrhy na zlepšení.
Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku
Páleníková, Tereza ; Hanušová, Helena (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti podniku MR STEEL GROUP, s.r.o., na základě analýz účetních výkazů za sledované období 2012 – 2016. Ke zjištění ekonomické výkonnosti podniku jsem si vybrala finanční analýzu. Práce obsahuje textovou část a vypracovanou analytickou část, ve které je také představena společnost a návrhy na její zlepšení ekonomické situace. Dále srovnání s konkurentem obdobné velikosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 127 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.