Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 187 záznamů.  předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Určení a popření otcovství
Jartymová, Michaela ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
SHRNUTÍ Tato práce se zabývá určováním a popíráním otcovství jakožto jednoho z druhů rodičovství. Hlavní témata analyticky zkoumá a popisuje z historického a komparativního hlediska. Systematicky pojednává o právních pramenech, vývoji institutu, obecné úpravě rodičovství, určování mateřství, určování otcovství a jeho třech domněnkách, popírání otcovství a v závěrečné části přikládá komparatistickou studii úprav vybraných evropských států a aktuální judikatury Evropského soudu pro lidská práva, která pojednává o dané problematice. Členění práce odráží úpravu určování a popírání otcovství v platném a účinném zákoně o rodině, tzn. po části, která se zabývá určením mateřství, navazuje část o určení otcovství a popření otcovství. Části o určování a popírání otcovství sledují problematiku svým dělením podle systému domněnek určování otcovství. S ohledem na obsáhlost institutu určování a popírání otcovství se práce zabývá též procesní problematikou spojenou s dokazováním různými důkazními prostředky a vývojem jejich používání v důsledku vědeckých pokroků na poli biologie, genetiky a medicíny. Práce pojednává a zpracovává i novou úpravu provedenou zákonem č. 84/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela nabyla účinnosti 20. března 2012. K přijetí této úpravy...
Komparace náhradní péče o děti v České republice a Slovenské republice
Fabianová, Zuzana ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Plecitý, Vladimír (oponent) ; Voňková, Jiřina (oponent)
Ve společnosti se vždy vyskytuje skupina dětí, které z nejrůznějších příčin nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Povinností státu je v takových případech zajistit dětem péči náhradní. Smyslem institutů nahrazujících rodičovskou péči je zajistit ochranu a výživu dětem v bezpečném, zdravém náhradním prostředí a poskytnout jim vhodné podmínky pro jejich zdravý tělesný, rozumový, citový a mravní vývoj. Cílem disertační práce je analýza a komparace institutu náhradní péče o děti v České a Slovenské republice z hlediska hmotněprávního i procesního se záměrem vyhodnotit efektivnost právní úpravy, identifikovat základní problémy v praktické realizaci náhradní péče, nastínit principy významné pro další vývoj náhradní péče a poskytnout návrhy řešení de lege ferenda. Důraz je zaměřen na analýzu diferencí v právních úpravách a na jejich kritické zhodnocení. Práce zohledňuje relevantní judikaturu s důrazem na promítnutí principu nejlepších zájmů dítěte, práva dítěte na slyšení v řízení a práva na respektování soukromého a rodinného života v rozhodovací praxi soudů. Právní řády České i Slovenské republiky vycházejí ze společných východisek, nicméně po rozpadu společného státu se každý z nástupnických států vydal vlastním směrem právní úpravy náhradní péče. Těžištěm právní úpravy je na Slovensku "zákon o...
Rozvod manželství a jeho občanskoprávní důsledky
Frček, Mojmír ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent) ; Radvanová, Senta (oponent)
Ve své disertační práci se zabývám problematikou rozvodu manželství a jeho občanskoprávními důsledky. Asi těžko bychom v reálném životě hledali právní institut, který v průběhu času doznal takových změn jako právě rozvod manželství a s ním spojené důsledky v občanskoprávní oblasti. Při práci jsem si kladl za cíl seznámit se především s dostupnými teoretickými prameny, ať již komentářovou literaturou, odbornými monografiemi, právnickými učebnicemi či v neposlední řadě také odbornými časopisy, a to jak tištěnými, jako jsou například Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Rodinné právo, Právo a rodina, Právní rádce, včetně časopisů, které jsou vydávány příslušnými odbornými profesními komorami - Bulletin advokacie (Čeká advokátní komora), Ad Notam (Notářská komora České republiky) či Komorní listy (Exekutorská komora České republiky), tak i elektronickými, jako například epravo.cz či eLAW.cz. Pokud na nějakou oblast existovalo více relevantních právních názorů, snažil jsem se tuto pluralitu zaznamenat a v jejím rámci zaujmout sám vlastní stanovisko. Protože téma mé disertační práce spočívá ve zkoumání platného objektivního práva, velký důraz jsem se také snažil klást na propojení s judikaturou, ať již obecných soudů nebo soudu ústavního. Pokud se tato judikatura v průběhu let vyvíjela, původně nejednotně...
Určení a popření rodičovství
Skočková, Sylva ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Předmětem práce je oblast určení a popření rodičovství a související právní úprava. Rigorózní práce je členěna do osmi kapitol. První oddíl sleduje historický vývoj určení rodičovství od římského práva přes počátky moderní evropské právní úpravy po současnou českou legislativu. Druhá část se věnuje hlavním pramenům práva v oblasti určení a popření rodičovství, zatímco ta třetí rozebírá klíčovou judikaturu Evropského soudu lidská práva. Čtvrtá kapitola objasňuje otázky určování mateřství, včetně problematiky utajených a anonymních porodů. Na pátý segment zabývající se oblastí asistované reprodukce a náhradního mateřství navazuje část o určení a popření otcovství. Následuje sedmá kapitola srovnávající českou a slovenskou právní úpravu. Poslední pasáž zmiňuje úpravu problematiky v novém občanském zákoníku.
Nájem bytu
Krejčířová, Šárka ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Dvořák, Jan (oponent) ; Radvanová, Senta (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na rozbor institutu nájmu bytu. V úvodu je popsán stručný historický vývoj právní úpravy nájmu bytu s odkazem na společenské okolnosti, které ji ovlivňovaly. Následně je věnována pozornost nájemní smlouvě, jakožto právnímu důvodu bydlení. Dále se disertační práce zabývá předmětem nájemní smlouvy, tedy bytem a jeho vymezením v právních předpisech, a také subjekty nájemní smlouvy - pronajímatelem a nájemcem. V další části disertační práce přibližuje práva a povinnosti smluvních stran nájemního vztahu. Zvláštní kapitola je věnována nájemnému, jakožto jedné z podstatných náležitostí nájemní smlouvy. Zmíněny jsou i instituty podnájmu, přechodu nájmu a výměny bytu. Podrobně je zpracována i problematika zániku nájmu bytu. Vše je doplněno o důležité judikatorní závěry soudů a o nastínění změn, které přinese nový občanský zákoník.
Výkon práv a povinnností rodičů, kteří spolu nežijí
Marková, Adéla ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Tato práce nazvaná výkon práv a povinností rodičů, kteří spolu nežijí, je zaměřena na aktuální otázky výkonu rodičovské zodpovědnosti a popisuje vzájemná práva a povinnosti rodičů a jejich dětí. Sleduje historický vývoj právního postavení nezletilého dítěte, a to od pouhého subjektu práv až k pojetí dnešnímu, které dítě chápe jako rovnoprávný subjekt, jehož práva jsou upravena v řadě mezinárodních dokumentů, z nichž nejdůležitější je Úmluva o právech dítěte. Všechny tyto dokumenty zdůrazňují nutnost chránit život a zdraví všech dětí na celém světě. Zabývá se úpravou toho, koho český právní řád považuje za otce a matku dítěte, přičemž se zaměřuje na velmi diskutované téma surogačního mateřství a možnosti vložení dítěte do baby boxu. Většinu práce zabírá téma rodičovské zodpovědnosti včetně popisu jejího obsahu a výkonu. Porovnává výkon rodičovské zodpovědnosti rodičů - manželů, rodičů - partnerů a rodičů po rozvodu manželství, tj. péči společnou, střídavou a výlučnou. Zabývá se též intervencí státu do výkonu rodičovské zodpovědnosti, tj. pozastavení, omezení a zbavení výkonu rodičovské zodpovědnosti. Poslední kapitola je věnována mezinárodním únosům dětí.
Majetkové následky spojené s rozvodem manželství
Paseková, Martina ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Radvanová, Senta (oponent)
Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodinu. Jedná se o trvalé soužití dvou osob různého pohlaví založené zákonem stanoveným způsobem, tj. sňatkem. Ve chvíli, kdy snoubenci uzavírají sňatek, si jistě žádný z nich nedokáže představit, že by jejich manželství mohlo skončit rozvodem. Rozvod je právním aktem ukončení manželství. Jde o morální a právní problém, dotýkající se všech oblastí společenského a rodinného života účastníků. A přesto se v dnešní době v České republice dle statických údajů rozvádí téměř každé druhé manželství. Český statistický úřad uvádí, že průměrná délka trvání manželství při rozvodu činí 12,3 let. V množství rozvodů v Evropské unii se naše země řadí na přední místo spolu s Estonskem a Litvou. Naopak nejméně rozvodů je v Řecku, Itálii a Irsku. Například Malta jako poslední evropská země povolila rozvody až v roce 2011, kdy o tom hlasoval parlament. Rozvod manželství zasahuje především tři majetkové oblasti společného života manželů a to společný majetek manželů, bydlení manželů a výchovu a výživu společných nezletilých dětí. V rámci rigorózní práce s názvem "Majetkové následky spojené s rozvodem manželství" se budu zabývat těmito třemi majetkovými oblastmi zasaženými rozvodem. Cílem mé práce je najít nejlepší způsob, jak postupovat v případě,...
Určení a popření rodičovství
Matoušková, Kateřina ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Radvanová, Senta (oponent)
Tématem této rigorózní práce je problematika určování a popírání rodičovství v českém právním řádu. Cílem této práce je poskytnout pokud možno komplexní, nikoliv však zcela vyčerpávající rozbor dané tématiky. Je především poukázáno na problematické aspekty zkoumaného tématu, a to spolu s úvahou de lege ferenda. Pro srovnání je tématika dále doplněna o právní úpravu slovenského zákona o rodině a taktéž o navrhovanou rekodifikaci občanského zákoníku v jeho podobě schválené Poslaneckou sněmovnou ČR.
Vývoj a současnost právní úpravy rozvodu v českém a rakouském právu
Procházková, Lenka ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Rigorózní práce se zabývá úpravou rozvodu v České republice a v Rakousku. Rigorózní práce se kromě úvodní a závěrečné části člení do šesti kapitol. Předmětem práce je vývoj právních norem v obou zemích, popis rozvodových důvodů, procesní stránky rozvodu, ale i úpravy poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu a míra rozvodovosti v České republice a v Rakousku. Převažující metodou je metoda komparace, která srovnává výše uvedené otázky týkající se rozvodu. Cílem práce je vystihnout rozdíly a najít shody úpravy rozvodu v českém a rakouském právu.
Rodičovství a jeho současná právní problematika
Hýsková, Monika ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Tato rigorózní práce se zabývá problematikou rodičovství a jeho současné právní problematiky. Práce je rozdělena na sedm základních částí. V první z nich se zabývám problematikou určování rodičovství obecně, dále podrobně rozebírám problematiku určování a popírání mateřství a následně určování a popírání otcovství. Samostatnou část své práce jsem věnovala problematice surogačního mateřství, dále utajeným a anonymním porodům a stejně tak i problematice babyboxů. V poslední části své práce jsem se zamyslela nad návrhem nového občanského zákoníku a zároveň jsem nastínila některé úvahy de lege ferenda. Ve své rigorózní práci jsem vycházela zejména z aktuální právní úpravy dané problematiky, odborných právních publikací, odborných článků a studií a ze současné judikatury.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 187 záznamů.   předchozí11 - 20dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Radvanová, Sabina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.